ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2005 (*actualizată*)privind abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante(actualizată până la data de 23 iulie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 8 aprilie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 23 iulie 2005, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 244 din 15 iulie 2005.În vederea reglementării unor măsuri de disciplinare a contribuabililor, pentru a fi creată o egalitate de tratament între contribuabili, pentru favorizarea unui mediu de afaceri concurenţial şi pentru punerea în aplicare a Programului de guvernare aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 24/2004,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă următoarele dispoziţii legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plată:1. art. 18 şi 18^1 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;2. art. 13 şi 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;3. art. II din Legea nr. 191/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004;4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 491/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 18 iulie 2002;5. art. V din secţiunea a 3-a a capitolului II din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare;6. art. 24-26 din secţiunea a 6-a a capitolului I din Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare;7. art. X din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 116/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 22 aprilie 2004;8. art. 2 lit. b) şi d)-f), art. 26, 27, 31^4, 31^5, art. 32-33^1 şi art. 37-42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 30 aprilie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 442/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004;9. art. 1, 2, art. 4-10 şi art. 12-14 din Legea nr. 190/2004 privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare;10. art. 4^1 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare;11. Ordonanţa Guvernului nr. 28/1995 privind acordarea facilităţilor fiscale pentru funcţionarea "Fondului Româno-American de Investiţii", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 29 august 1995, aprobată prin Legea nr. 98/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 8 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare;12. art. II din Legea nr. 230/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 4 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;13. art. 22^2 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare;-------------Pct. 14 al art. I a fost abrogat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 244 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 20 iulie 2005.  +  Articolul II (1) Înlesnirile la plată acordate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor derula potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data acordării. (2) Societăţile comerciale la care transferul dreptului de proprietate a avut loc până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau la care s-au încheiat contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cuprinzând clauze referitoare la acordarea de înlesniri la plată de către autoritatea implicată în privatizare, cu creditorii bugetari vor beneficia de înlesnirile la plată reglementate de prevederile Legii nr. 137/2002privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 18 alin. (6^2) şi/sau ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 442/2004, cu modificările ulterioare, după caz, inclusiv pentru creanţele preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2003privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanţe bugetare în vederea încasării şi virării lor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 557/2003.-------------Alin. (2) al art. II a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 244 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 20 iulie 2005.(2^1) Pentru obligaţiile bugetare ce fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (1) şi (2) nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de orice fel între data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor şi data emiterii ordinului comun.-------------Alin. (2^1) al art. II a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 244 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 20 iulie 2005.(2^2) Obligaţiile bugetare, reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, ce fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (2), se scutesc la plată şi în situaţia în care debitul principal a fost achitat.-------------Alin. (2^2) al art. II a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 244 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 20 iulie 2005.(2^3) În cazul în care, după semnarea ordinului comun privind acordarea de înlesniri la plată prevăzute la alin. (1) şi (2), se constată că în perioada cuprinsă între data eliberării certificatului de obligaţii bugetare şi data emiterii ordinului comun s-au încasat sume reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, inclusiv dobânzi şi penalităţi de orice fel, aferente, prin plată, compensare, executare silită şi alte modalităţi prevăzute de reglementările legale în materie şi care sunt cuprinse în suma care face obiectul eşalonării la plată, societăţile comerciale vor achita ratele eşalonate până la concurenţa sumei rămase de plată, iar în cazul în care sunt cuprinse în suma care face obiectul scutirii de plată, acestea nu se restituie şi nu se compensează.-------------Alin. (2^3) al art. II a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 244 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 20 iulie 2005. (3) Societăţile comerciale cuprinse în anexele nr. 1 şi 3 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni s-au încheiat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, vor beneficia de înlesnirile la plată reglementate de Legea nr. 190/2004 privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Sumele reprezentând obligaţii fiscale restante, ce fac obiectul înlesnirilor la plată acordate potrivit dispoziţiilor legale în materie, pot fi achitate anticipat de către debitori. (5) Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute de dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, beneficiază de înlesnirile la plata obligaţiilor bugetare restante reglementate de acest act normativ numai după autorizarea ajutorului de stat de către Consiliul Concurenţei.-------------Alin. (5) al art. II a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 244 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 20 iulie 2005.  +  Articolul III (1) Debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obligaţiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, acordate în baza reglementărilor legale în materie, şi care, până cel târziu în cea de-a 15-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, fac dovada stingerii sumelor cuprinse în rate, a obligaţiilor fiscale curente, cu termene de plată până la aceeaşi dată, precum şi a îndeplinirii celorlalte condiţii în care înlesnirile au fost aprobate beneficiază de menţinerea înlesnirilor pentru sumele rămase de plată, începând cu data mai sus menţionată, cu toate efectele prevăzute de lege.-------------Alin. (1) al art. III a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 244 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 20 iulie 2005. (2) Pentru plata cu întârziere a ratelor şi a obligaţiilor curente de către debitorii care se încadrează în prevederile alin. (1), organul fiscal competent calculează şi comunică acestora diferenţa de dobândă şi penalitatea de întârziere aferentă, după caz, care se vor achita conform prevederilor legale în vigoare. (3) Prevederile de mai sus se aplică şi debitorilor pentru care au început sau au continuat, după caz, măsurile de executare silită. În cazul executării silite mobiliare sau imobiliare, măsurile de executare silită continuă până la valorificare, iar sumele obţinute din valorificare vor stinge sumele din titlurile executorii pentru care a fost începută executarea silită, chiar dacă sumele recuperate prin executare silită se regăsesc în sumele ce fac obiectul ratelor din înlesniri. (4) În cazul în care garanţia constituită la începutul acordării înlesnirii la plată s-a utilizat pentru stingerea creanţelor bugetare, se va constitui o nouă garanţie pentru sumele rămase de plată. (5) Pentru sumele rămase de plată organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al debitorilor vor comunică acestora graficele de plată refăcute fără a se depăşi numărul de rate aprobate iniţial. (6) Pentru debitorii care au stins anticipat ratele eşalonate, deşi prin graficul de plată erau stabilite termene şi după data menţionată la alin. (1), precum şi pentru debitorii care au beneficiat de înlesniri la plată ale căror termene de plată din grafice au expirat până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau expiră până la data menţionată la alin. (1), înlesnirea la plată se consideră respectată la data la care toate condiţiile au fost sau vor fi îndeplinite, dar nu mai târziu de data menţionată la alin. (1), inclusiv în situaţia în care nu au fost constituite în termen garanţiile sau nu a fost anunţată înstrăinarea de active.-------------Alin. (6) al art. III a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 244 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 20 iulie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 31 martie 2005.Nr. 26.------------