LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 (*actualizată*)privind taxele extrajudiciare de timbru(actualizată până la data de 30 martie 2010*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 6 iulie 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 30 martie 2010, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 163 din 10 aprilie 2002; ORDONANŢA nr. 36 din 30 ianuarie 2002 abrogată de art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003; HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002**); HOTĂRÂREA nr. 561 din 21 mai 2003**); HOTĂRÂREA nr. 44 din 22 ianuarie 2004; LEGEA nr. 174 din 17 mai 2004; HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004; HOTĂRÂREA nr. 797 din 14 iulie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 iunie 2009; HOTĂRÂREA nr. 956 din 19 august 2009***); RECTIFICAREA nr. 956 din 19 august 2009.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin abrogarea ORDONANŢEI nr. 36 din 30 ianuarie 2002, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 2 februarie 2002 de către art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, începând cu data de 1 ianuarie 2004, HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002 şi HOTĂRÂREA nr. 561 din 21 mai 2003 devin caduce.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform alin. (1) al art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 956 din 19 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009, la data de 1 ianuarie 2010, anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În anexa din această hotărâre este prevăzut Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie şi de notarii publici, eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate, eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit, examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere, înmatricularea autovehiculelor şi a remorcilor, precum şi alte servicii prestate de unele instituţii publice sunt supuse taxelor extrajudiciare de timbru.  +  Capitolul II Stabilirea şi aplicarea taxelor extrajudiciare de timbru  +  Articolul 2*)Taxele extrajudiciare de timbru, stabilite în sume fixe pe tipuri de servicii prestate, datorate bugetului de stat sau bugetelor locale, după caz, de către persoanele fizice sau juridice, precum şi de către alţi solicitanţi ai serviciilor supuse acestor taxe, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform literei a) a pct. 79.01. din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 4 decembrie 2002, începând cu data de 1 ianuarie 2003 îşi încetează aplicabilitatea: a) orice prevederi prin care taxele instituite prin Legea nr. 146/1997, Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 şi Legea nr. 117/1999 se constituie venituri la bugetul de stat ori la alte bugete în afară bugetelor locale;  +  Articolul 3Taxele extrajudiciare de timbru se plătesc anticipat.  +  Articolul 4 (1) Taxele prevăzute la cap. I-IV din anexa constituie venituri la bugetul local, cu excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel. (2) Taxele prevăzute la alin. (1) pot fi majorate cu până la 40% de către consiliul local în a cărui raza teritorială se afla sediul prestatorului de servicii. (3) Consiliile locale stabilesc majorarea prevăzută la alin. (2), în funcţie de necesităţile funcţionarii normale a serviciilor publice şi de îndeplinirea atribuţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale. (4) În cazul în care nivelul taxelor prevăzute la alin. (1) se modifica prin dispoziţii legale, majorarea de până la 40% se va aplica la noile niveluri. (5) Taxa prevăzută la cap. V din anexa constituie venit la bugetul de stat*).------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform literei a) a pct. 79.01. din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 4 decembrie 2002, începând cu data de 1 ianuarie 2003 îşi încetează aplicabilitatea: a) orice prevederi prin care taxele instituite prin Legea nr. 146/1997, Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 şi Legea nr. 117/1999 se constituie venituri la bugetul de stat ori la alte bugete în afară bugetelor locale;  +  Articolul 5 (1) Sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru: a) eliberarea certificatelor care atesta un fapt sau o situaţie decurgând din raporturi de muncă, eliberarea, în condiţiile legii a certificatelor destinate obţinerii unor drepturi cu caracter reparatoriu pentru persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, pentru veteranii de război şi pentru persoanele persecutate din motive etnice în perioada 6 septembrie 1940 - 6 martie 1945, eliberarea certificatelor destinate obţinerii unor drepturi privind asistenţa socială, asigurările sociale şi protecţia socială, unicatele certificatelor eliberate de instituţiile de învăţământ, certificatele eliberate pentru a servi în armata, şcoli, grădiniţe, creşe şi în alte asemenea instituţii;------------Litera a) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de articolul unic din LEGEA nr. 163 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2002. b) eliberarea certificatelor originale de stare civilă; c) atestarile în legătură cu primirea unor sume de bani; d) eliberarea certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri medicale, cu excepţia celor folosite în justiţie; e) eliberarea certificatelor medico-legale prin care se atesta decesul; f) eliberarea certificatelor ca urmare a acţiunilor sanitar-veterinare obligatorii şi gratuite; g) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei în actele de identitate ale minorilor orfani, internati în case de copii; h) eliberarea unei noi cărţi de identitate, în cazul schimbării denumirii localităţilor şi/sau a străzilor; i) examinarea, în vederea obţinerii permisului de conducere auto, a următoarelor categorii de persoane:- persoanele cu handicap fizic, pentru obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoriile A, A1, B şi B1, adaptate infirmităţii lor;- membrii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditaţi în România, pe bază de reciprocitate; j) înmatricularea:- autovehiculelor şi remorcilor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea în România, pe bază de reciprocitate;- autovehiculelor din categoriile A, A1, B şi B1, aparţinând persoanelor cu handicap fizic, adaptate infirmităţii lor; k) serviciile, cu excepţia celor prevăzute la cap. IV din anexa, prestate la cererea instituţiilor publice. (2) Scutirile de taxe de timbru prevăzute în legi speciale pentru serviciile menţionate în anexa la prezenta lege se confirma ca scutiri de taxe extrajudiciare de timbru.  +  Articolul 6 (1) Taxele extrajudiciare de timbru se plătesc în numerar, prin ordin de plată şi, cu excepţia taxei prevăzute la cap. V din anexa, prin aplicarea şi anularea timbrelor fiscale mobile, pentru taxele de până la 50.000 lei. (2) Taxele extrajudiciare de timbru vor putea fi încasate şi de instituţiile care primesc, întocmesc sau eliberează acte ori prestează servicii supuse acestor taxe, în condiţiile stabilite prin normele metodologice pentru aplicarea prezentei legi.  +  Articolul 7 (1) Sumele achitate cu titlu de taxe extrajudiciare de timbru se restituie sau se compensează, la cerere, în următoarele cazuri: a) atunci când taxa plătită nu era datorată; b) atunci când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal; c) atunci când serviciul nu poate fi prestat. (2) Taxele extrajudiciare de timbru, plătite prin aplicarea şi anularea timbrelor fiscale mobile, nu se restituie.  +  Articolul 8 (1) Termenele de prescripţie a dreptului de a cere restituirea sau compensarea taxelor extrajudiciare de timbru, precum şi a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor bugetare provenite din taxele extrajudiciare de timbru sunt cele prevăzute de legislaţia privind executarea creanţelor bugetare. (2) Termenul de prescripţie a dreptului de a cere plata taxei extrajudiciare de timbru este de 5 ani calculaţi de la data la care s-a constatat ca aceasta nu a fost achitată.  +  Articolul 9Prestatorii de servicii supuse taxelor extrajudiciare de timbru au următoarele obligaţii: a) sa nu primească sau sa nu elibereze acte ori sa presteze servicii fără ca taxa extrajudiciară de timbru, datorată potrivit dispoziţiilor legale, sa fi fost achitată; b) sa vireze, în termen de 10 zile de la data încasării, la bugetul de stat sau la bugetul local, după caz, sumele încasate cu titlu de taxe extrajudiciare de timbru*); c) sa păstreze documentele care atesta îndeplinirea obligaţiei privind timbrarea şi sa conducă evidentele necesare în vederea identificarii actelor, lucrărilor şi serviciilor eliberate sau prestate.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform literei a) a pct. 79.01. din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 4 decembrie 2002, începând cu data de 1 ianuarie 2003 îşi încetează aplicabilitatea: a) orice prevederi prin care taxele instituite prin Legea nr. 146/1997, Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 şi Legea nr. 117/1999 se constituie venituri la bugetul de stat ori la alte bugete în afară bugetelor locale;  +  Capitolul III Sancţiuni  +  Articolul 10Încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 9 atrage răspunderea administrativ-disciplinară a persoanelor vinovate.  +  Articolul 11Controlul asupra respectării prevederilor prezentei legi se face de către: a) organele de specialitate ale consiliilor locale, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetul local.Până la organizarea de către consiliile locale a organelor de specialitate, atribuţiile ce le revin privind controlul asupra respectării prevederilor prezentei legi se vor efectua în cursul anului 1999 de către organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanţelor; b) organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetul de stat*).------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform literei a) a pct. 79.01. din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 4 decembrie 2002, începând cu data de 1 ianuarie 2003 îşi încetează aplicabilitatea: a) orice prevederi prin care taxele instituite prin Legea nr. 146/1997, Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 şi Legea nr. 117/1999 se constituie venituri la bugetul de stat ori la alte bugete în afară bugetelor locale;  +  Articolul 12Împotriva măsurilor dispuse prin procesele-verbale de control sau prin alte acte ale organelor cu atribuţii de control se pot exercita căile de atac prevăzute de procedura de soluţionare a obiectiunilor, contestaţiilor şi plangerilor la actele de control sau de impunere ale organelor consiliului local sau ale Ministerului Finanţelor, după caz.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 13Taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute de prezenta lege, se actualizează periodic, în funcţie de rata inflaţiei, prin: a) hotărâre a consiliilor locale, în condiţiile stabilite prin legea privind impozitele şi taxele locale, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetele locale; b) hotărâre a Guvernului, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venit la bugetul de stat*).------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform literei a) a pct. 79.01. din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 4 decembrie 2002, începând cu data de 1 ianuarie 2003 îşi încetează aplicabilitatea: a) orice prevederi prin care taxele instituite prin Legea nr. 146/1997, Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 şi Legea nr. 117/1999 se constituie venituri la bugetul de stat ori la alte bugete în afară bugetelor locale;  +  Articolul 14Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 15Pentru aplicarea legii Ministerul Finanţelor, cu avizul Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi al Ministerului de Interne, va elabora norme metodologice în termen de 90 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga:- art. 1 lit. b) şi d)-i), art. 2, art. 3 lit. m)-p), art. 5, precum şi art. 4, art. 6 alin. 1, 4 şi 5, art. 9, art. 9^1, art. 10-13, art. 14 alin. 2, însă numai în ceea ce priveşte taxele extrajudiciare de timbru, din Decretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru, publicat în Buletinul Oficial nr. 14 din 5 iunie 1955, cu modificările ulterioare;- pct. III (inclusiv notele nr. 1 şi 2), VI, VII, X şi XIX din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 23 august 1993 şi aprobată prin Legea nr. 102/1994;- orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PAULA IVANESCU  +  AnexăLISTAcuprinzând taxele extrajudiciare de timbru┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Anexa - Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru ││ începând cu anul 2010 │├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤│Nr. │ │ ││crt.│ Extras din norma juridică │ - lei- │├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤│ CAPITOLUL I ││ Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât ││ cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti,││ Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii ││ publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice │├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤│ 1. │Eliberarea de către organele administraţiei publice │ ││ │centrale şi locale, de alte autorităţi publice, │ ││ │precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea│ ││ │atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite │ 2 ││ │situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi │ ││ │a oricăror altor înscrisuri prin care se atestă un │ ││ │fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru │ ││ │care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de │ ││ │timbru mai mare │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 2. │Eliberarea certificatului de producător │Punct abrogat prin ││ │ │art. 80 lit. j) din││ │ │Ordonanţa ││ │ │Guvernului ││ │ │nr. 36/2002 privind││ │ │impozitele şi ││ │ │taxele locale │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 3. │Eliberarea certificatelor de proprietate asupra │ ││ │animalelor, pe cap de animal: │ x ││ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │- pentru animale sub 2 ani │ 2 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │- pentru animale peste 2 ani │ 2 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 4. │Certificarea (transcrierea) transmisiunii │ ││ │proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, │ ││ │în bilete de proprietate: │ x ││ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │- pentru animale sub 2 ani │ 2 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │- pentru animale peste 2 ani │ 4 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 5. │Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală │Punct abrogat prin ││ │ │art. 1 pct. 144 din││ │ │Legea nr. 174/2004│ │ │pentru aprobarea ││ │ │Ordonanţei Guvernu-││ │ │lui nr. 92/2003 ││ │ │privind Codul de ││ │ │procedură fiscală │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 6. │Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale│ ││ │şi a altor certificate medicale folosite în justiţie │ 2 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 7. │Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier │ ││ │judiciar │ 2 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 8. │Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă │ ││ │a schimbării numelui şi sexului │ 13 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 9. │Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă │ ││ │ a desfacerii căsătoriei │ 2 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│10. │Transcrierea, la cerere, în registrele de stare │ ││ │civilă române a actelor de stare civilă întocmite │ ││ │de autorităţile străine │ 2 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│11. │Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, │ ││ │a actelor de stare civilă │ 2 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│12. │Eliberarea altor certificate de stare civilă în │ ││ │locul celor pierdute, sustrase, distruse sau │ ││ │deteriorate │ 2 │├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ CAPITOLUL II ││ Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi ││ înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru ││ eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit │├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤│ 1. │Acte de identitate: │ x ││ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate│ ││ │pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea │ ││ │valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii │ ││ │străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum │ ││ │şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea │ ││ │domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români │ 4 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea │Abrogat prin ││ │domiciliului sau a reşedinţei │Ordonanţa de ││ │ │urgenţă ││ │ │a Guvernului ││ │ │nr. 70/2009 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │c) viza anuală a carnetelor de identitate ale │ ││ │cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie│ 5 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de │Abrogat prin ││ │identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor │Ordonanţa de ││ │pierdute, furate sau deteriorate │urgenţă ││ │ │a Guvernului ││ │ │nr. 70/2009 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 2. │Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi │Abrogat prin ││ │juridice privind furnizarea unor date din Registrul │Ordonanţa de ││ │permanent de evidenţă a populaţiei │urgenţă a ││ │ │Guvernului ││ │ │nr. 70/2009 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 3. │Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare │ 3 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 4. │Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit │ 2 │└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Extras din norma juridică │ - lei- │├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤│ CAPITOLUL III ││ Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea ││ obţinerii permiselor de conducere │├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤│ 1. │Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit │ ││ │o şcoală de conducători de autovehicule: │ x ││ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │a) obţinerea permisului de conducere pentru │ ││ │autovehicule din categoriile şi subcategoriile │ ││ │A, A1, B, B1 şi B+E │ 5 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru │Abrogat prin ││ │autovehicule din categoria A │Ordonanţa de ││ │ │urgenţă a ││ │ │Guvernului ││ │ │nr. 70/2009 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru │Abrogat prin ││ │autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau │Ordonanţa de ││ │subcategoriile B, B1, B+E │urgenţă a ││ │ │Guvernului ││ │ │nr. 70/2009 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │d) obţinerea permisului de conducere pentru │ ││ │autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, │ ││ │C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi Tv │ 24 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru │Abrogat prin ││ │autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau │Ordonanţa de ││ │subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv │urgenţă a ││ │ │Guvernului ││ │ │nr. 70/2009 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru │Abrogat prin ││ │autovehicule din categoriile C+E, D+E │Ordonanţa de ││ │ │urgenţă a ││ │ │Guvernului ││ │ │nr. 70/2009 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 2. │Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost │ ││ │anulat permisul de conducere, pentru categoriile │ ││ │cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor │ ││ │care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru │ ││ │obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de │ ││ │conducere, precum şi pentru persoanele care nu au │ ││ │absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, │ ││ │cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E │ 72 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 3. │Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost │Abrogat prin ││ │anulat permisul de conducere, pentru categoriile │Ordonanţa de ││ │cuprinse în permisul anulat │urgenţă a ││ │ │Guvernului ││ │ │nr. 70/2009 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 4. │Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost │Abrogat prin ││ │respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea │Ordonanţa de ││ │aceleiaşi categorii a permisului de conducere │urgenţă a ││ │ │Guvernului ││ │ │nr. 70/2009 │├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤│ CAPITOLUL IV ││ Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare ││ provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie ││ pentru probe │├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤│ 1. │Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a │ ││ │autovehiculelor şi remorcilor: │ x ││ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă │ ││ │autorizată de până la 3.500 kg inclusiv │ 52 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă │Abrogat prin ││ │autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3.500 kg inclusiv│Ordonanţa de ││ │ │urgenţă a ││ │ │Guvernului ││ │ │nr. 70/2009 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │c) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă │ ││ │autorizată mai mare de 3.500 kg │ 125 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 2. │Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei │ ││ │autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate │ ││ │permanent sau temporar │ 8 │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 3. │Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a │ ││ │autovehiculelor şi remorcilor │ 357 │├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤│ CAPITOLUL IV^1 ││ Taxă pentru furnizare date │├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤│ 1. │Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi │ ││ │juridice privind furnizarea unor date din Registrul │ ││ │naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din │ 4 ││ │Registrul naţional de evidenţă a permiselor de │ ││ │conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din │ ││ │registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de │ ││ │evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor │ ││ │de înmatriculare │ │├────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤│ CAPITOLUL V ││ Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor ││ dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, ││ republicată, cu modificările şi completările ulterioare │├────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤│ 1. │Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate │ ││ │asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului │ ││ │funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi │ 13 ││ │completările ulterioare, cu excepţia celor pentru │ ││ │terenurile agricole şi forestiere*3) │ │└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘------------*3) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2004privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit.-------------Anexa a fost modificată conform pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 956 din 19 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009, astfel cum a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 956 din 19 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 30 martie 2010.-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:*) Conform literei d) a alin. (1) al art. 75 din ORDONANŢA nr. 36 din 30 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 2 februarie 2002, constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale următoarele resurse băneşti taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru.**) Pct. 74.18.-74.22. din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 4 decembrie 2002 prevăd:"74.18. Taxele instituite prin Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificările ulterioare, denumita în continuare Legea nr. 117/1999, constituie venituri ale bugetelor locale.74.19. Procedurile specifice preluării la bugetele locale a resurselor financiare cuprind actele şi formele pe care le au de îndeplinit instituţiile publice care prestează servicii supuse taxelor extrajudiciare de timbru şi sunt detaliate la pct. 74.20-74.24 din prezentele norme metodologice.74.20. Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. I, II şi III din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, oraşului, municipiului (cu excepţia municipiului Bucureşti) sau sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de sediul prestatorului de servicii.74.21. Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. IV din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, oraşului, municipiului (cu excepţia municipiului Bucureşti) sau sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de domiciliul persoanei fizice sau de sediul persoanei juridice beneficiare a serviciului prestat, după caz.74.22. Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, oraşului, municipiului (cu excepţia municipiului Bucureşti) sau sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de sediul comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar care a iniţiat procedura eliberării titlurilor de proprietate pentru care se plăteşte taxa respectiva."***) Pct. 279-282 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 44 din 22 ianuarie 2004, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2004 prevăd:"279. Taxele instituite prin Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificările ulterioare, denumita în continuare Legea nr. 117/1999, constituie venituri ale bugetelor locale.280. Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. I, II şi III din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, oraşului, municipiului (cu excepţia municipiului Bucureşti) sau sectorului municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de sediul prestatorului de servicii.281. Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. IV din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, oraşului, municipiului (cu excepţia municipiului Bucureşti) sau sectorului municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de domiciliul persoanei fizice sau de sediul persoanei juridice beneficiare a serviciului prestat, după caz.282. Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 se fac venit la bugetul local al comunei, oraşului, municipiului (cu excepţia municipiului Bucureşti) sau sectorului municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de sediul comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar care a iniţiat procedura eliberării titlurilor de proprietate pentru care se plăteşte taxa respectiva."-------------