ORDONANŢĂ nr. 11 din 30 ianuarie 2003 (*actualizată*)privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive**)(actualizată până la data de 21 ianuarie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 1 februarie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 21 ianuarie 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003; ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006; LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007.**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 320 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 22 iulie 2003.Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. V.5 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Gospodărirea deşeurilor radioactive se desfăşoară potrivit normelor şi reglementărilor naţionale, precum şi acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, privind securitatea nucleară, protecţia împotriva radiaţiilor ionizante a personalului expus profesional, a populaţiei, a mediului şi a proprietăţii.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Articolul 2Obiectul prezentei ordonanţe îl constituie stabilirea responsabilităţilor organismelor implicate în diferitele etape ale gospodăririi deşeurilor radioactive şi asigurarea resurselor financiare destinate realizării activităţilor de gospodărire a deşeurilor radioactive rezultate din funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice, precum şi celor destinate dezafectării lor, în condiţii care să asigure securitatea nucleară şi protecţia împotriva radiaţiilor ionizante a personalului expus profesional, a populaţiei, a mediului şi a proprietăţii, fără a compromite nevoile şi aspiraţiile generaţiilor viitoare.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Articolul 3 (1) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică pentru gospodărirea în siguranţă atât a deşeurilor radioactive rezultate din ciclul combustibilului nuclear, cât şi a deşeurilor radioactive rezultate din aplicaţiile tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în industrie, medicină, agricultură şi în alte domenii de interes socioeconomic, inclusiv a celor rezultate din dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice. (2) Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică: a) gospodăririi deşeurilor radioactive provenite din activităţile din domeniul mineritului şi de prelucrare a minereurilor de uraniu şi/sau toriu; b) activităţilor de dezafectare a instalaţiilor de minerit şi de prelucrare a minereurilor de uraniu şi/sau toriu; c) la eliberarea controlată a efluenţilor radioactivi în mediu. (3) Activităţile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative în vigoare.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Articolul 3^1Statul garantează desfăşurarea în siguranţă a activităţilor de depozitare definitivă a deşeurilor radioactive produse prin operarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice.------------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Articolul 4La baza gospodăririi deşeurilor radioactive, inclusiv a depozitării definitive a acestora, stau următoarele principii generale: a) principiul utilizării tehnicilor şi tehnologiilor de gospodărire care să asigure un nivel acceptabil de protecţie la radiaţii ionizante pentru sănătatea populaţiei şi mediului, luându-se în considerare şi posibilele efecte transfrontaliere;------------Litera a) a art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006. b) principiul «generatorul de deşeuri radioactive plăteşte»; c) principiul responsabilităţii generatorului de deşeuri radioactive; d) principiul utilizării celor mai bune tehnici şi tehnologii existente fără antrenarea unor costuri nejustificate pentru generaţiile viitoare; e) principiul menţinerii volumelor şi activităţilor deşeurilor radioactive la cel mai scăzut nivel rezonabil posibil.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Articolul 5În sensul prezentei ordonanţe, expresiile şi termenii următori semnifică: a) accident nuclear - evenimentul nuclear care afectează instalaţia şi provoacă iradierea ori contaminarea populaţiei sau a mediului peste limitele permise de reglementările în vigoare; b) activitate nucleară - orice practică umană care introduce surse sau căi de expunere suplimentare, extinde expunerea la un număr mai mare de persoane ori modifică reţeaua de căi de expunere, plecând de la sursele existente, mărindu-se astfel expunerea ori probabilitatea expunerii persoanelor sau numărul de persoane expuse; c) audit - activitate de verificare a respectării normelor, procedurilor şi instrucţiunilor, ce vizează criteriile de acceptare a deşeurilor radioactive în vederea depozitării definitive, elaborate sau avizate de autoritatea naţională competentă în domeniu; d) autoritate naţională competentă în domeniu autoritatea stabilită de lege, cu competenţă la nivel naţional în domeniul depozitării definitive a deşeurilor radioactive, al coordonării activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive şi de gestionare a resurselor financiare constituite pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice şi pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive; e) ciclu de combustibil nuclear - ansamblul de operaţiuni care cuprinde extracţia şi prelucrarea minereurilor şi îmbogăţirea uraniului şi toriului, fabricarea combustibilului nuclear, dezafectarea, orice activitate de gospodărire a deşeurilor radioactive sau orice activitate de cercetare-dezvoltare asociată uneia dintre operaţiunile de mai sus; f) combustibil nuclear uzat - combustibilul nuclear iradiat în interiorul unui reactor şi care a fost îndepărtat definitiv din acesta; g) controlul efluenţilor - eliberarea planificată şi controlată în mediu, în limite autorizate, a materialelor radioactive lichide sau gazoase, provenite din instalaţii nucleare autorizate, inclusiv în timpul funcţionării normale a instalaţiilor; h) coordonare - ansamblul activităţilor de colectare şi prelucrare a informaţiilor, de avizare a documentaţiilor şi de participare la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi deşeurilor radioactive pentru armonizarea resurselor şi activităţilor instituţiilor şi organizaţiilor cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniu, destinate îndeplinirii obiectivelor definite în «Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive», în condiţii specificate; i) deşeuri radioactive - materialele radioactive sub formă gazoasă, lichidă sau solidă, pentru care nu s-a prevăzut nicio altă întrebuinţare, care conţin ori care sunt contaminate cu radionuclizi în concentraţii superioare limitelor de exceptare; prin deşeu radioactiv se înţelege şi combustibilul nuclear uzat pentru care nu se prevede o altă utilizare; j) depozitare/stocare intermediară - plasarea deşeurilor radioactive într-o instalaţie nucleară în scopul izolării, protecţiei mediului şi controlului de către personal, cu intenţia de a fi recuperate; k) depozitare definitivă - amplasarea definitivă a combustibilului nuclear uzat sau a deşeurilor radioactive într-o instalaţie corespunzătoare, fără intenţia de a le recupera; l) durată de exploatare utilă - timpul în care instalaţia de gestionare a deşeurilor radioactive poate fi folosită în scopul pentru care a fost proiectată sau, în cazul unei instalaţii de depozitare definitivă, timpul calculat din momentul depozitării deşeurilor radioactive până la închiderea şi sigilarea acesteia; m) dezafectare - totalitatea activităţilor necesare a se desfăşura la o instalaţie nucleară şi/sau radiologică oprită definitiv, alta decât depozitul definitiv, în vederea eliberării nerestrictive sau utilizării amplasamentului; n) deşeuri istorice - deşeurile radioactive provenite din practici trecute, care se află sub controlul unui titular de autorizaţie; o) gospodărirea deşeurilor radioactive - totalitatea activităţilor administrative şi operaţionale care sunt implicate în manipularea, transportul, pretratarea, tratarea, condiţionarea, depozitarea intermediară şi depozitarea definitivă a deşeurilor rezultate din funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice. Termenul de gospodărire a deşeurilor radioactive se referă şi la gospodărirea combustibilului nuclear uzat pentru care nu se prevede o altă utilizare;------------Litera o) a art. 5 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006. p) instalaţie nucleară:1. orice reactor nuclear, cu excepţia celui cu care este echipat un mijloc de transport maritim ori aerian folosit ca o sursă de putere, dacă este pentru propulsie sau în orice alt scop;2. orice uzină care foloseşte combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare, inclusiv orice uzină de retratare a combustibilului nuclear iradiat;------------Pct. 2 al literei p) a art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.3. orice instalaţie în care sunt stocate materiale nucleare, cu excepţia depozitărilor în vederea transportului de materiale nucleare; r) instalaţie radiologică - generatorul de radiaţie ionizantă, instalaţia, aparatul ori dispozitivul care extrage, produce, prelucrează sau conţine materiale radioactive, altele decât cele prevăzute la lit. p);------------Litera r) a art. 5 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006. s) închiderea unei instalaţii de depozitare definitivă starea sau acţiunea asupra depozitului definitiv la sfârşitul vieţii de funcţionare. Un depozit definitiv devine închis după umplerea completă, prin acoperirea - astuparea - în cazul depozitelor de suprafaţă, prin umplerea cu materialul de umplutură şi/sau închiderea - sigilarea - în cazul depozitelor geologice, urmată de finalizarea activităţilor oricărei structuri anexe; ş) Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive - actul normativ pe baza căruia se desfăşoară activităţile de gospodărire a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea lor definitivă, şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice;------------Litera ş) a art. 5 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006. t) surse - emiţătorul de radiaţii ionizante şi orice material radioactiv;------------Litera t) a art. 5 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006. ţ) surse orfane - sursele provenite din practici din trecut, trafic ilicit sau pierdute, care nu se află sub controlul unui titular de autorizaţie; u) titular de autorizaţie - persoana juridică autorizată pentru a desfăşura activităţi nucleare în baza Legii nr. 111/1996privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, care produce şi/sau deţine deşeuri radioactive.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Capitolul IIGospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive-----------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Articolul 6Titularii de autorizaţie au obligaţia de a gospodări în siguranţă deşeurile radioactive rezultate prin funcţionarea instalaţiilor nucleare şi radiologice pe toată durata de exploatare utilă, precum şi din dezafectarea acestora, în vederea depozitării lor definitive, în conformitate cu prevederile art. 26 şi 27 din Legea nr. 111/1996privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Articolul 7 (1) Activităţile de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive se desfăşoară în baza Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive. (2) Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive este componentă a Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear. (3) Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive se elaborează de Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive, denumită în continuare ANDRAD, cu consultarea titularilor de autorizaţie nucleară. (4) Standardele privind limitele şi condiţiile tehnice de depozitare definitivă a deşeurilor radioactive sunt stabilite de ANDRAD şi sunt aprobate prin ordin comun al preşedintelui ANDRAD şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Articolul 8Coordonarea la nivel naţional a activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive şi de depozitare definitivă a acestora se face de către autoritatea naţională competentă în domeniu.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Articolul 9 (1) Autoritatea naţională competentă în domeniul coordonării la nivel naţional a activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive este ANDRAD. (2) ANDRAD răspunde de depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv a celor rezultate din dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice. (3) ANDRAD este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu sediul în oraşul Mioveni, judeţul Argeş.------------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006. (4) ANDRAD îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărâre a Guvernului. (5) În vederea realizării atribuţiilor ce îi revin potrivit prezentei ordonanţe, ANDRAD poate organiza puncte de lucru sau birouri teritoriale, după caz, fără personalitate juridică.------------Alin. (5) al art. 9 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.-----------Art. 9 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Articolul 10 (1) Patrimoniul ANDRAD este constituit prin preluarea unei părţi din patrimoniul Sucursalei de Cercetări Nucleare din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin. (2) ANDRAD este condusă de un consiliu de administraţie. (3) Consiliul de administraţie al ANDRAD şi preşedintele acestuia sunt numiţi prin ordin al ministrului economiei şi comerţului. (4) Consiliul de administraţie al ANDRAD este compus din 9 membri, după cum urmează: a) Ministerul Finanţelor Publice - 1 membru; b) ANDRAD - 1 membru; c) Agenţia Nucleară - 1 membru; d) Ministerul Economiei şi Comerţului - 2 membri; e) Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică - 1 membru; f) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor - 1 membru; g) reprezentanţi ai principalilor generatori de deşeuri radioactive - 2 membri.------------Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.-----------Art. 10 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.-----------Art. 11 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Articolul 12ANDRAD are ca obiect de activitate depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive şi coordonarea la nivel naţional a activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive.-----------Art. 12 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.-----------Art. 13 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Articolul 14 (1) Cheltuielile curente şi de capital ale ANDRAD se finanţează integral din venituri proprii. (2) Salarizarea personalului se face în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind salarizarea personalului din instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.-----------Art. 14 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Articolul 15În vederea realizării obiectului său de activitate ANDRAD are următoarele atribuţii principale: a) elaborează şi revizuieşte, cel puţin o dată la 5 ani, Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, pe care o transmite spre aprobare Ministerului Economiei şi Comerţului, şi monitorizează implementarea acesteia;------------Litera a) a art. 15 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006. b) elaborează şi transmite spre aprobare Ministerului Economiei şi Comerţului Planul anual de activităţi în domeniul gospodăririi deşeurilor radioactive, denumit în continuare PAA, întocmit în baza Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, şi răspunde de realizarea acestuia;------------Litera b) a art. 15 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006. c) răspunde direct de înfiinţarea depozitelor definitive pentru depozitarea deşeurilor radioactive; depozitele definitive sunt în patrimoniul şi în administrarea ANDRAD; d) gestionează direct sau prin terţi activitatea de depozitare definitivă a deşeurilor radioactive rezultate din funcţionarea instalaţiilor nucleare şi radiologice, pe toată durata de exploatare utilă, precum şi din dezafectarea acestora; e) informează şi pregăteşte publicul din zona învecinată depozitelor definitive în vederea acceptării amplasării acestora; f) asigură constituirea şi actualizarea anuală a unei baze naţionale de date privind cantităţile, tipurile de deşeuri radioactive generate, inclusiv cele rezultate din dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice; g) analizează datele relevante privind caracteristicile deşeurilor radioactive rezultate din exploatarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice; h) întocmeşte anual inventarul la nivel naţional privind cantităţile şi tipurile de deşeuri radioactive generate, în vederea elaborării PAA; i) avizează documentaţiile şi procedurile întocmite de titularii de autorizaţie, aferente etapelor de gospodărire în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, în vederea respectării criteriilor de acceptare pentru depozitarea definitivă; j) elaborează criteriile de acceptare pentru depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive şi le supune aprobării CNCAN; k) elaborează procedurile necesare depozitării definitive a deşeurilor radioactive; l) avizează documentaţia aferentă procesului de dezafectare a instalaţiilor nucleare şi radiologice, întocmită de principalii generatori de deşeuri radioactive; m) coordonează activitatea de dezafectare a instalaţiilor nucleare şi radiologice; n) asigură elaborarea studiilor de caracterizare şi amplasament pentru depozitele definitive de deşeuri radioactive; o) asigură, direct sau prin terţi, proiectarea, construcţia, punerea în funcţiune, exploatarea, închiderea şi monitorizarea postînchidere a depozitelor definitive de deşeuri radioactive; p) asigură, direct sau prin terţi, în vederea depozitării definitive, execuţia de servicii de gospodărire în siguranţă a:- surselor orfane de radiaţii nucleare;- deşeurilor radioactive istorice rezultate din practici trecute;- deşeurilor radioactive rezultate din incidente şi accidente nucleare;- combustibilului nuclear uzat şi deşeurilor radioactive de la operatorii economici aflaţi în faliment sau lichidare judiciară; q) propune cuprinderea în cadrul planurilor sectoriale şi, respectiv, în Planul naţional de cercetare-dezvoltare de obiective specifice domeniului nuclear privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi depozitarea lor definitivă; r) propune, avizează şi recepţionează temele şi lucrările din cadrul programelor de cercetare-dezvoltare din domeniul nuclear, finanţate de la bugetul de stat, care privesc gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi depozitarea definitivă a acestora; s) solicită titularilor de autorizaţie rapoarte, date şi orice documentaţii necesare în vederea coordonării la nivel naţional a activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive, cu respectarea prevederilor legale; ş) asigură, direct sau prin terţi, protecţia fizică a depozitelor definitive de deşeuri radioactive; t) colaborează cu autorităţile şi instituţiile naţionale cu competenţe în domeniul nuclear; ţ) cooperează cu instituţii şi organisme internaţionale în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi utilizării celor mai noi tehnologii privind depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive; u) gestionează veniturile constituite conform art. 17 şi art. 20 alin. (1) lit. a);------------Litera u) a art. 15 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006. v) efectuează audituri la principalii generatori de deşeuri radioactive pentru asigurarea conformităţii activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive cu criteriile de acceptare elaborate de ANDRAD în vederea depozitării definitive; w) monitorizează radioactivitatea mediului în zona depozitelor definitive în vederea protecţiei populaţiei şi a mediului; x) verifică periodic în vederea raportării, conform reglementărilor în vigoare, stadiul de acumulare a resurselor financiare destinate gospodăririi deşeurilor radioactive şi dezafectării instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice; y) elaborează şi actualizează periodic studii tehnico-economice privind estimarea costurilor aferente depozitării definitive în siguranţă a deşeurilor radioactive pentru stabilirea cuantumurilor contribuţiilor anuale ale titularilor de autorizaţie; z) elaborează şi prezintă rapoarte către organismele naţionale şi internaţionale privind domeniul său de activitate.-----------Art. 15 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Articolul 16 (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al ANDRAD se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (2) Prin bugetul de venituri şi cheltuieli al ANDRAD se asigură fondurile necesare finanţării activităţilor ANDRAD cuprinse în PAA elaborat în baza Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, pentru activităţile ce intră în competenţa acesteia potrivit legii.------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 19 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.-----------Art. 16 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Articolul 17Veniturile proprii ale ANDRAD se constituie din: a) contribuţii directe anuale ale titularilor de autorizaţie, stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei şi Comerţului; b) donaţii, sponsorizări şi asistenţă financiară acordate de persoane fizice sau juridice, publice ori private, şi de organizaţii internaţionale; c) alte surse de finanţare prevăzute de lege.-----------Art. 17 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Capitolul II^1Constituirea resurselor financiare destinate gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive-----------Cap. II^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Articolul 18 (1) Resursele financiare destinate realizării activităţilor ANDRAD, prevăzute în PAA aferent Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, se asigură din:------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.A. contribuţiile directe anuale ale titularilor de autorizaţie, prevăzute la art. 17 lit. a), pentru următoarele activităţi: a) amplasarea, proiectarea, construirea, punerea în funcţiune, exploatarea şi întreţinerea, modernizarea, închiderea şi monitorizarea postînchidere a depozitelor definitive pentru combustibil nuclear uzat şi deşeuri radioactive realizate după adoptarea prezentei ordonanţe; b) asigurarea protecţiei radiologice a populaţiei şi mediului din zonele de risc ale depozitelor definitive; c) monitorizarea radioactivităţii mediului în zona depozitelor definitive; d) informarea şi pregătirea opiniei publice din zona învecinată depozitelor definitive pentru acceptarea amplasării şi funcţionarii acestora; e) promovarea şi diseminarea activităţilor specifice în domeniul gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive, în ţară şi în străinătate; f) organizarea de conferinţe, grupuri de lucru, seminarii şi alte activităţi similare; g) dezvoltarea şi implementarea programelor sociale pentru comunităţile locale învecinate depozitelor; h) alte activităţi necesare depozitării în siguranţă a deşeurilor radioactive rezultate din operarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice deţinute de aceştia;B. bugetul de stat pentru: a) exploatarea şi întreţinerea, modernizarea, închiderea şi monitorizarea postînchidere a depozitelor definitive existente la data de 1 ianuarie 2007; b) tratarea, condiţionarea şi depozitarea definitivă a surselor de radiaţii nucleare şi a deşeurilor radioactive rezultate de la operatorii economici aflaţi în faliment sau în lichidare judiciară, inclusiv dezafectarea instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice din proprietatea acestora, în cazul în care resursele financiare rezultate din lichidarea judiciară sunt insuficiente;------------Litera b) a literei B a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006. c) recuperarea, tratarea, condiţionarea şi depozitarea definitivă a surselor orfane, deşeurilor istorice rezultate din practici trecute şi a deşeurilor rezultate din accidente şi/sau incidente nucleare;------------Litera c) a literei B a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006. d) asigurarea protecţiei radiologice a populaţiei şi mediului din zonele de risc ale depozitelor definitive existente la data de 1 ianuarie 2007; e) dezvoltarea şi implementarea programelor sociale pentru comunităţile locale învecinate depozitelor definitive existente la data de 1 ianuarie 2007;C. alte surse legale.------------Litera C a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006. (2) Activităţile pentru care se alocă sume de la bugetul statului se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului. (3) Contribuţia anuală a titularilor de autorizaţie se stabileşte pe baza unuia sau mai multora dintre criteriile de mai jos: a) cantitatea de energie electrică şi/sau termică generată; b) volumul şi tipul deşeurilor radioactive, în vederea depozitării definitive; c) tipul şi vechimea instalaţiilor nucleare şi radiologice.-----------Art. 18 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Articolul 19Excedentele anuale ale veniturilor proprii rezultate din execuţia bugetului ANDRAD se reportează în anul următor şi se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe.-----------Art. 19 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Capitolul IIIConstituirea resurselor financiare destinate dezafectării instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice-----------Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Articolul 20 (1) Resursele financiare destinate dezafectării instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice se constituie după cum urmează: a) prin contribuţii anuale ale titularilor de autorizaţie nucleară, în contul ANDRAD, din venituri rezultate din activităţi comerciale proprii ori alte surse legale, pentru instalaţiile nucleare şi/sau radiologice, cu excepţia celor de cercetare finanţate integral de la bugetul de stat; b) în contul titularului de autorizaţie, de la bugetul de stat ori alte surse legale, pentru instalaţiile nucleare şi/sau radiologice de cercetare finanţate integral de la bugetul de stat.------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 25 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006. (2) Contribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se acumulează într-un cont bancar, distinct de cel destinat gospodăririi deşeurilor radioactive, şi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei şi Comerţului, pe bază de studii tehnico-economice.------------Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 25 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006. (3) Fondurile prevăzute la alin. (1) lit. b) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei şi Comerţului şi/sau a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu avizul CNCAN, pe bază de studii tehnico-economice.------------Alin. (4) al art. 20 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 25 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.-----------Art. 20 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Articolul 21Resursele financiare constituite conform art. 20 alin. (1) lit. a) sunt gestionate de ANDRAD şi utilizate de titularii de autorizaţii nucleare, cu aprobarea ANDRAD şi cu avizul consultativ al CNCAN.------------Art. 21 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 26 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.------------Art. 22 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 27 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Articolul 23Resursele financiare constituite conform art. 20 alin. (1) lit. a) trebuie să fie:------------Partea introductivă a art. 23 a fost modificată de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 28 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006. a) constituite în cursul perioadei de operare a instalaţiilor nucleare şi radiologice; b) disponibile şi suficiente pentru a acoperi costul activităţilor de dezafectare şi de gospodărire a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive rezultate din dezafectare, la momentul oportun; c) folosite exclusiv în scopul pentru care au fost constituite; d) gestionate în mod transparent.-----------Art. 23 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Capitolul III^1Responsabilităţile titularilor de autorizaţii nucleare-----------Cap. III^1 a fost introdus de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Articolul 24Titularii autorizaţiei nucleare, inclusiv cei ce deţin ori produc deşeuri radioactive din minerit şi exploatarea minereurilor de uraniu şi/sau toriu, vor raporta anual la ANDRAD, până la data de 1 februarie, cantităţile, tipurile şi caracteristicile deşeurilor radioactive generate în anul precedent şi cele estimate a fi generate în anul în curs, în vederea actualizării bazei de date pentru inventarul deşeurilor radioactive.------------Art. 24 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 30 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Articolul 25 (1) Titularii autorizaţiei nucleare au obligaţia de a întocmi rapoarte şi de a pune la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate de ANDRAD în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate. (2) Rapoartele ştiinţifice cuprinzând rezultatele studiilor de cercetare în domeniul gospodăririi deşeurilor radioactive, finanţate de la bugetul de stat, se pun cu titlu gratuit la dispoziţia ANDRAD, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.-----------Art. 25 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Articolul 26 (1) Titularii autorizaţiei nucleare răspund de dezafectarea instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice şi de gospodărirea deşeurilor radioactive rezultate din funcţionarea instalaţiilor nucleare şi radiologice şi din dezafectarea acestora, până la depozitarea definitivă. (2) Răspunderea în domeniul dezafectării poate fi transferată de către titularul de autorizaţie către ANDRAD după încheierea perioadei de exploatare.------------Alin. (2) al art. 26 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 32 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.-----------Art. 26 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Articolul 27Titularii autorizaţiei nucleare au obligaţia de a finanţa activităţile de colectare, sortare, tratare, condiţionare, depozitare intermediară şi transport în vederea depozitării definitive a deşeurilor radioactive generate din activităţile de exploatare, întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice.-----------Art. 27 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Articolul 28Titularii autorizaţiei nucleare au obligaţia, după caz, de a finanţa activităţile proprii de cercetare-dezvoltare privind gospodărirea deşeurilor radioactive.-----------Art. 28 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Capitolul IV-----------Titlul Cap. IV a fost abrogat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006. Pct. 41 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007.Titlul Cap. IV a fost abrogat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006, cu pct. 34^1.  +  Articolul 29Titularii autorizaţiei nucleare au obligaţia de a contribui la constituirea resurselor financiare destinate activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive şi de dezafectare a instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice, conform prevederilor art. 17 lit. a) şi art. 20 alin. (1) lit. a) din prezenta ordonanţă, precum şi ale art. 26 şi 27 din Legea nr. 111/1996, republicată.------------Art. 29 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Articolul 30În cazul reorganizării titularului de autorizaţie, răspunderea pentru gospodărirea deşeurilor radioactive şi dezafectare revine noului titular de autorizaţie, care se subrogă în drepturile şi obligaţiile vechiului titular de autorizaţie nucleară.------------Art. 30 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 36 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Articolul 31 (1) În cazul declanşării procedurii de lichidare judiciară sau al imposibilităţii continuării activităţii de către titularul autorizaţiei nucleare, atribuţiile de dezafectare şi/sau de gospodărire a deşeurilor radioactive sunt exercitate în numele titularului de autorizaţie de către lichidator. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) se va acordă prioritate absolută finanţării activităţilor de dezafectare şi/sau de gospodărire a deşeurilor radioactive rezultate din activitatea nucleară desfăşurată de titularul autorizaţiei nucleare. (3) În cazul în care resursele financiare rezultate prin lichidare judiciară sunt insuficiente, atribuţiile de dezafectare şi/sau gospodărire a deşeurilor radioactive sunt preluate de ANDRAD.-----------Art. 31 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Articolul 31^1Responsabilităţile pentru respectarea Convenţiei comune asupra gospodăririi în siguranţă a combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997, ratificată prin Legea nr. 105/1999, revin celor implicaţi în diferite etape ale gestionării combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, în funcţie de statutul juridic, de obiectul lor de activitate, de dotările şi resursele umane de care dispun, conform reglementărilor în vigoare.------------Art. 31^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006, cu pct. 37^1.  +  Articolul 31^2Importul combustibilului nuclear uzat şi al deşeurilor radioactive în scopul depozitării definitive este interzis şi se sancţionează conform legii.------------Art. 31^2 a fost introdus de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006, cu pct. 37^1.  +  Articolul 31^3Titularii de autorizaţie vor fi consultaţi şi implicaţi în derularea tuturor etapelor de dezbatere aferente procesului decizional privind stabilirea prevederilor Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, care sunt relevante pentru propriile instalaţii nucleare, a limitelor şi condiţiilor tehnice pentru depozitarea definitivă, care sunt relevante pentru deşeurile nucleare şi combustibilul uzat generate în propriile instalaţii nucleare, şi/sau a contribuţiilor pentru constituirea resurselor financiare pentru dezafectare, depozitarea deşeurilor şi a combustibilului uzat prevăzute la art. 17 lit. a) şi la art. 20 alin. (1) lit. a).------------Art. 31^3 a fost introdus de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006, cu pct. 37^1.  +  Articolul 31^4Combustibilul nuclear uzat şi deşeurile radioactive rezultate în cadrul programelor de cooperare şi al parteneriatelor internaţionale, la care România participă, vor fi gestionate, în cazul în care nu va fi convenit altfel prin acorduri speciale, de statul pe teritoriul căruia acestea sunt generate.------------Art. 31^4 a fost introdus de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care completează art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006, cu pct. 37^1.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 32Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) neachitarea la termen a contribuţiei directe anuale de către titularii de autorizaţie, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei; b) neachitarea la termen a contribuţiei anuale stabilite pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi/sau radiologice, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei; c) încălcarea dispoziţiilor art. 24 şi 25, cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.------------Art. 32 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 38 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Articolul 33 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai CNCAN, la notificarea ANDRAD. (2) Neachitarea contribuţiilor prevăzute la art. 32 lit. a) şi b) atrage plata unor penalităţi pentru fiecare zi de întârziere, conform prevederilor legale.------------Art. 33 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 39 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.  +  Articolul 34Prevederile art. 32 lit. c) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.------------Art. 34 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 26 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 18 ianuarie 2007, care modifică pct. 40 al art. I din ORDONANŢA nr. 31 din 19 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 2 august 2006.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul delegat laMinisterul Educaţiei şi Cercetăriipentru activitatea de cercetare,Şerban Constantin ValecaMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul apelor şi protecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 11.-------------