NORME METODOLOGICE din 26 martie 2010privind autorizarea plajelor în scop turistic
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 14 aprilie 2010  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.024 din 26 martie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 236 din 14 aprilie 2010.
  I. Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice reglementează criteriile de autorizare a plajelor utilizate în scop turistic și modul de acordare și retragere a autorizației turistice pentru plajă.  +  Articolul 2Utilizarea plajelor în scop turistic se face de către operatorii economici care au încheiat un contract de închiriere cu Administrația Națională "Apele Române", în condițiile legii, denumiți în continuare utilizatori de plajă, și care dețin autorizație turistică pentru sectoarele/subsectoarele de plajă pentru care au încheiat contractul de închiriere.  +  Articolul 3Sectoarele/subsectoarele de plajă se autorizează potrivit criteriilor obligatorii și facultative privind utilizarea plajelor în scop turistic, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 4Utilizatorii de plajă au obligațiile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentele norme metodologice sunt obligatorii pentru toți utilizatorii de plaje care au încheiat un contract de închiriere cu Administrația Națională "Apele Române", în condițiile legii.  +  Articolul 6(1) Utilizatorul de plajă va solicita autorizația turistică pentru plajă cu cel puțin 30 de zile înaintea începerii activității.(2) Titularul autorizației turistice pentru plajă are obligația de a notifica Ministerul Turismului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației, precum și asupra oricăror modificări ale criteriilor care au stat la baza emiterii acesteia. În baza acestei notificări Ministerul Turismului poate decide revizuirea autorizației turistice pentru plajă. (la 23-07-2019, Articolul 6 din Punctul I. a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 638 din 2 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 23 iulie 2019 )  +  Articolul 7(1) Autorizația turistică pentru plajă se emite de către Ministerul Turismului. (la 23-07-2019, sintagma: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. 638 din 2 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 23 iulie 2019 ) (2) Autorizația turistică pentru plajă se eliberează și este valabilă pe o perioadă egală cu durata contractului de închiriere încheiat de utilizatorii de plajă cu Administrația Națională «Apele Române». (la 23-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 7 , Punctul I. a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 638 din 2 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 23 iulie 2019 ) (3) Macheta autorizației turistice pentru plajă este prevăzută în anexa nr. 1.II. Documentația necesară pentru eliberarea autorizației turistice pentru plajă  +  Articolul 8În vederea obținerii autorizației turistice pentru plajă, utilizatorii de plajă vor întocmi o documentație cu următorul conținut:a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;b) certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte activitățile autorizate a fi desfășurate la punctul de lucru și codul/codurile CAEN corespunzător/corespunzătoare, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, pentru sectorul/subsectorul de plajă utilizat în scop turistic;c) copie de pe contractul de închiriere încheiat cu Administrația Națională "Apele Române";d) fișa privind descrierea sectorului/subsectorului de plajă închiriat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.III. Eliberarea autorizației turistice pentru plajă  +  Articolul 9Documentația completă de autorizare turistică se transmite la Ministerul Turismului - Direcția autorizare și monitorizare, denumită în continuare D.A.M. (la 23-07-2019, sintagma: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului - Direcția generală control și autorizare pentru turism, denumită în continuare D.G.C.A.T. a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. 638 din 2 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 23 iulie 2019 )  +  Articolul 10(1) Verificarea la fața locului a îndeplinirii criteriilor obligatorii și facultative privind utilizarea plajelor în scop turistic se face de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Turismului - D.A.M., în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii utilizatorului de plajă, în prezența reprezentantului legal al acestuia. (la 23-07-2019, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului - D.G.C.A.T. a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. 638 din 2 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 23 iulie 2019 ) (2) Rezultatul verificării prevăzute la alin. (1) se consemnează în nota de autorizare turistică pentru plajă, întocmită în 3 exemplare, din care un exemplar se predă reprezentantului legal al utilizatorului de plajă.(3) Sectorul/subsectorul de plajă care la data verificării nu îndeplinește criteriile obligatorii prevăzute în anexa nr. 4 nu se autorizează și, în consecință, utilizatorul de plajă nu poate desfășura activitate turistică. Motivația neautorizării se consemnează în nota de autorizare turistică pentru plajă.  +  Articolul 11(1) Eliberarea autorizației turistice se face în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării documentației complete.(2) În cazul neautorizării, Ministerul Turismului, prin D.A.M., notifică, în termen de 48 de ore, Administrația Națională "Apele Române" cu privire la acest aspect. (la 23-07-2019, sintagma: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, prin D.G.C.A.T. a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. 638 din 2 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 23 iulie 2019 )  +  Articolul 12În situația în care plaja trece în exploatarea altui utilizator de plajă, acesta are obligația să solicite Ministerului Turismului - D.A.M. eliberarea unei noi autorizații turistice pentru plajă, pe baza documentației întocmite în conformitate cu prevederile art. 8. (la 23-07-2019, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului - D.G.C.A.T. a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. 638 din 2 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 23 iulie 2019 )  +  Articolul 13Procedura de autorizare a plajelor în scop turistic poate fi îndeplinită prin intermediul punctului de contact unic electronic, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, în termen de 60 de zile de la operaționalizarea punctului de contact unic electronic.  +  Articolul 14Pentru operatorii economici din statele membre ale Uniunii Europene (UE) sau Spațiului Economic European (SEE), în cazul în care este necesară verificarea legalității documentelor depuse în vederea autorizării, Ministerul Turismului, prin D.A.M., va contacta autoritățile competente din statul membru UE sau SEE în cauză, prin intermediul sistemului de informare în cadrul pieței interne, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009. (la 23-07-2019, sintagma: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, prin D.G.C.A.T. a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. 638 din 2 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 23 iulie 2019 ) IV. Retragerea autorizației turistice pentru plajă  +  Articolul 15(1) Autorizația turistică pentru plajă se retrage de către personalul cu atribuții de control al D.A.M. din cadrul Ministerului Turismului în următoarele situații: (la 23-07-2019, sintagma: D.G.C.A.T. din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. 638 din 2 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 23 iulie 2019 ) a) nerespectarea prevederilor art. 18 și 19;b) utilizatorul de plajă a săvârșit pe perioada unui sezon turistic estival 3 contravenții dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), d), f), h), i), l), m), n) și o) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările ulterioare;c) contractul de închiriere dintre operatorul de plajă și Administrația Națională "Apele Române" este reziliat.(2) În cazul în care autorizația turistică pentru plajă a fost retrasă în condițiile alin. (1) lit. a), utilizatorul de plajă poate solicita în scris D.A.M. restituirea acesteia, dacă deficiențele care au determinat retragerea au fost remediate. Restituirea autorizației se face după verificarea sectorului/subsectorului de plajă în cauză și se consemnează într-o notă de constatare întocmită de către personalul cu atribuții de control din cadrul D.A.M. (la 23-07-2019, acronimul: D.G.C.A.T. a fost înlocuit de Articolul II ORDINUL nr. 638 din 2 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 23 iulie 2019 ) (3) În situația în care autorizația turistică pentru plajă a fost retrasă în condițiile alin. (1) lit. b) sau la a treia retragere a autorizației turistice pentru plajă în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a), utilizatorul de plajă nu are dreptul să solicite restituirea acesteia până la sfârșitul sezonului turistic estival. Ministerul Turismului, prin D.A.M., notifică, în termen de 48 de ore, Administrația Națională "Apele Române" cu privire la retragerea autorizației turistice pentru plajă a utilizatorului de plajă în cauză. (la 23-07-2019, sintagma: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, prin D.G.C.A.T. a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. 638 din 2 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 23 iulie 2019 )  +  Articolul 16În perioada în care utilizatorul de plajă nu deține autorizație turistică sau autorizația turistică îi este retrasă în condițiile prevăzute la art. 15, acesta nu are dreptul să desfășoare activități turistice și să încaseze venituri din exploatarea și utilizarea plajei.V. Alte dispoziții  +  Articolul 17Personalul cu atribuții de control al D.A.M. din cadrul Ministerului Turismului verifică periodic, pe întregul sezon turistic estival, respectarea criteriilor obligatorii și facultative privind utilizarea plajelor în scop turistic, precum și a obligațiilor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările ulterioare. (la 23-07-2019, sintagma: D.G.C.A.T. din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. 638 din 2 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 23 iulie 2019 )  +  Articolul 18Suprafața sectorului/subsectorului de plajă folosită pentru închirierea șezlongurilor și umbrelelor în suport fix va fi de maximum 70% din suprafața totală închiriată, diferența reprezentând-o zona destinată plajei pe nisip. La dimensionare nu se vor lua în calcul spațiile destinate amplasării altor dotări de pe plajă.  +  Articolul 19Zona destinată plajei pe nisip va fi stabilită în așa fel încât să nu se suprapună cu zona destinată amplasării șezlongurilor și va fi încadrată astfel: o latură va reprezenta limita dinspre uscat a plajei, o latură va reprezenta limita dinspre apă a plajei, iar celelalte două laturi vor fi reprezentate de linii imaginare perpendiculare pe limita dinspre apă.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1la normele metodologice  +  Anexa nr. 2la normele metodologiceCerere de eliberare a autorizației turistice pentru plajă- model -Către: MINISTERUL TURISMULUI - DIRECȚIA AUTORIZARE ȘI MONITORIZARE (la 23-07-2019, sintagma: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI - DIRECȚIA GENERALĂ CONTROL ȘI AUTORIZARE PENTRU TURISM a fost înlocuită de Articolul II din ORDINUL nr. 638 din 2 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 23 iulie 2019 ) Subsemnatul, ......................., în calitate de reprezentant legal al ..........(denumirea utilizatorului de plajă),..... cu sediul social în localitatea ............, str. .............. nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ....., județul .........., telefon ............., având obiectul de activitate încadrat în clasa CAEN/....../....../....,solicit eliberarea autorizației turistice pentru plajă pentru sectorul/subsectorul: .....(denumirea),...... în suprafață de ........... mp, situat în ....................................... .Anexăm documentația de autorizare întocmită potrivit art. 8 din Normele metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1.204/2010.Data ............... Semnătura .................Ștampila  +  Anexa nr. 3la normele metodologice
  Fișa privind descrierea sectorului/subsectorului de plajă închiriat
  Denumirea utilizatorului de plajă: ................................................Denumirea sectorului/subsectorului: .............................................Suprafața: ........ m^2Număr maxim de șezlonguri: ................................................Situat în: ................................................Limită N: ........................ Limită S: .......................Utilități existente:– energie electrică .................;– apă .................;– canalizare .................. .Dotări plajă:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Data .................
  Semnătura utilizatorului de plajă .................
  Ștampila
  (la 23-07-2019, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 638 din 2 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 23 iulie 2019 )
   +  Anexa nr. 4la normele metodologice
  Criterii obligatorii și facultative privind utilizarea plajelor în scop turistic
  I. Criterii obligatorii
  Nr. crt.CriteriiSpecificație
  1.Calități naturale ale plajei
  a)Calitatea nisipuluiNisipul să nu conțină corpuri periculoase.
  b)Zona de îmbăiereSă nu prezinte vegetație acvatică sau alte corpuri plutitoare, cu excepția balizajelor
  c)Calitatea plajei submerseSă nu prezinte corpuri submerse nenaturale
  2.Suprafața minimă de plajă asigurată pentru o persoană^1)
  a)în zona șezlongurilor5 m^2
  6 m^2 pentru utilizatorii de plajă care dețin structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate la categoriile 4 și 5 stele
  b)în zona de plajă pe nisip3,25 m^2
  3.Dotarea plajei
  a)Echipare sanitarăConform normativelor sanitare în vigoare
  b)Cabine pentru schimbat vestimentația (cabină/nr. de persoane)1/100
  c)Sistem de semnalizare a condițiilor de îmbăierePotrivit reglementărilor legale în vigoare
  d)Pubele cu capac pentru colectarea deșeurilor (100-150 l)1/250 m^2
  e)Panouri cu instrucțiuni de utilizare a plajei, a zonei și a apei de îmbăiere, amplasate astfel încât să poată fi observate cu ușurință de către turiștiPotrivit reglementărilor legale în vigoare
  4.Alte criterii
  a)Marcarea zonei de îmbăiere și a celei de interdicție a îmbăieriiPotrivit reglementărilor legale în vigoare
  b)Șezlonguri și umbrele în suport fix, amplasate la minimum 5 m de limita dinspre apă a țărmului^2),3)
  c)Șezlonguri dotate cu prosoape, salteluțe și umbrele în suport fix^2),3)Pentru utilizatorii de plajă care dețin structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate la categoriile 4 și 5 stele
  ^1) Exclusiv spațiul destinat amplasării dotărilor de pe plajă, altele decât șezlonguri și umbrele.^2) Pe sectorul/subsectorul de plajă închiriat, toate șezlongurile vor fi identice ca formă și culoare, iar umbrelele vor fi identice din punctul de vedere al culorilor.^3) În condițiile specificate la art. 18 și 19 din normele metodologice.
  II. Criterii facultative
  Nr. crt.Criterii facultative și specificații
  1.Centru de închiriere a dotărilor pentru plajă^1) (umbrele, șezlonguri, salteluțe, saltele pneumatice, prosoape), construcție ușoară demontabilă, provizorie, cu suprafața maximă de 9 m^2, amplasată la limita dinspre uscat a plajei
  2.Alte construcții și instalații demontabile, realizate numai cu ocazia unor evenimente culturale sau sportive
  3.Dotări de agrement pentru copii
  ^1) Pe sectorul/subsectorul de plajă închiriat, toate șezlongurile vor fi identice ca formă și culoare, iar umbrelele vor fi identice din punctul de vedere al culorilor.
  (la 23-07-2019, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 638 din 2 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 23 iulie 2019 )