ORDIN nr. 82 din 1 aprilie 2010privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, pe teritoriul României
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 8 aprilie 2010    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 70.870 din 16 martie 2010 întocmit de Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor,luând în considerare necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 267 din 8 octombrie 2008,în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Prezentul ordin se aplică pentru comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, pe teritoriul României. (2) Prezentul ordin se aplică genurilor şi speciilor enumerate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, precum şi hibrizilor acestora. De asemenea, acesta se aplică portaltoaielor şi altor părţi ale plantelor aparţinând altor genuri sau specii decât cele enumerate în anexă ori hibrizilor lor, dacă materialul ce aparţine genurilor sau speciilor enumerate în anexă sau hibrizilor acestora este sau trebuie altoit pe ele. (3) Prezentul ordin se aplică fără a aduce atingere normelor fitosanitare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Prezentul ordin nu se aplică materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat exportului către ţări terţe, cu condiţia ca acesta să fie identificat ca atare şi menţinut suficient de izolat. (5) Implementarea prevederilor alin. (4), în special a celor referitoare la identificare şi izolare, se realizează potrivit măsurilor elaborate de Comisia Europeană.  +  Articolul 2Termenii utilizaţi în cadrul prezentului ordin au următoarele semnificaţii:1. material de înmulţire - seminţe, părţi ale plantei şi întreaga plantă, inclusiv portaltoaiele, destinate înmulţirii şi producţiei de material fructifer;2. material de plantare fructifer - plante destinate plantării sau replantării, după comercializarea lor;3. soi - grup de plante dintr-un singur taxon botanic, de rangul cel mai de jos cunoscut, care poate fi: a) definit prin expresia caracterelor rezultate dintr-un genotip dat sau dintr-o combinaţie de genotipuri; b) distinct faţă de orice alt grup de plante prin exprimarea a cel puţin uneia dintre caracteristicile menţionate; şi c) considerat ca o entitate, din punctul de vedere al aptitudinii de a fi înmulţit fără a se modifica;4. clonă - descendenţa vegetativă, uniformă din punct de vedere genetic, dintr-o singură plantă;5. material Prebază - materialul de înmulţire care: a) a fost produs conform metodelor general acceptate, în vederea menţinerii identităţii soiului, inclusiv a caracteristicilor pomologice relevante, precum şi în vederea prevenirii bolilor; b) este destinat producerii de material Bază sau Certificat, altul decât materialul de plantare fructifer; c) îndeplineşte cerinţele specifice aplicabile materialului Prebază; şi d) în urma unei inspecţii oficiale, a fost recunoscut că îndeplineşte condiţiile menţionate la lit. a), b) şi c);6. material Bază - materialul de înmulţire care: a) a fost produs direct sau printr-un număr cunoscut de etape, pe cale vegetativă, din materialul Prebază, în conformitate cu metodele general acceptate pentru menţinerea identităţii soiului, inclusiv a caracteristicilor pomologice relevante, precum şi în vederea prevenirii bolilor; b) este destinat producerii de material Certificat; c) îndeplineşte cerinţele specifice aplicabile materialului Bază; şi d) în urma unei inspecţii oficiale, a fost recunoscut că îndeplineşte condiţiile menţionate la lit. a), b) şi c);7. material Certificat: a) materialul de înmulţire care:(i) a fost produs direct pe cale vegetativă din material Bază sau din material Prebază ori, dacă este destinat utilizării pentru producerea de portaltoi, din seminţe certificate care provin din material Bază sau Certificat al portaltoaielor;(îi) este destinat producerii de material de plantare fructifer;(iii) îndeplineşte cerinţele specifice pentru materialul Certificat; şi(iv) în urma unei inspecţii oficiale, a fost recunoscut că îndeplineşte condiţiile menţionate la pct. (i), (îi) şi (iii); b) material de plantare fructifer care:(i) a fost produs direct din material de înmulţire Certificat, Bază sau Prebază;(îi) este destinat producerii de fructe;(iii) îndeplineşte cerinţele specifice pentru materialul Certificat; şi(iv) în urma unei inspecţii oficiale, a fost recunoscut că îndeplineşte condiţiile menţionate la pct. (i), (îi) şi (iii);8. material CAC (Conformitas Agraria Communitatis) - materialul de înmulţire şi plantare fructifer care: a) are identitate varietală şi puritate varietală corespunzătoare; b) este destinat:- producerii de material de înmulţire;- producerii de material de plantare fructifer; şi/sau- producerii de fructe; c) îndeplineşte cerinţele specifice pentru materialul CAC stabilite în prezentul ordin;9. furnizor - orice persoană fizică sau juridică care desfăşoară la nivel profesional cel puţin una dintre următoarele activităţi legate de materialul de înmulţire şi de plantare fructifer: înmulţire, producere, păstrare şi/sau tratare, import şi comercializare;10. comercializare - vânzarea, deţinerea în vederea vânzării, oferta de vânzare, precum şi orice formă de cedare, furnizare sau transfer destinat exploatării comerciale al materialului de înmulţire sau de plantare fructifer către terţe părţi, indiferent dacă este sau nu remunerată;11. autoritate competentă: a) autoritatea competentă stabilită prin Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor (INCS); b) autoritatea competentă stabilită prin Legea nr. 266/2002 pentru testarea şi înregistrarea soiurilor de plante este Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (ISTIS); c) autorităţile competente stabilite la nivel teritorial, în subordinea autorităţii competente prevăzute la alin. (1) lit. a), sunt inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor, denumite în continuare ITCSMS, şi Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, denumit în continuare LCCSMS; d) autorităţile competente fitosanitare de la nivel central şi teritorial;12. inspecţie oficială - inspecţia efectuată de autoritatea competentă sau sub responsabilitatea acesteia;13. lot - un număr de unităţi ale unui singur produs, care este identificat prin omogenitatea compoziţiei şi a originii sale.  +  Articolul 3 (1) Materialul de înmulţire şi plantare fructifer poate fi comercializat numai dacă: a) materialul de înmulţire a fost certificat oficial ca material Prebază, material Bază sau material Certificat sau dacă îndeplineşte condiţiile pentru a fi calificat ca material CAC; b) materialul de plantare fructifer a fost certificat oficial ca material Certificat sau dacă îndeplineşte condiţiile pentru a fi calificat ca material CAC. (2) Materialul de înmulţire şi plantare fructifer provenit dintr-un organism modificat genetic, în sensul prevederilor art. 2 pct. 1 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2009, se introduce pe piaţă numai dacă organismul modificat genetic a fost autorizat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2009, sau ale Regulamentului (CE) nr. 1.829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 268 din 18 octombrie 2003. (3) În cazul în care produsele derivate din materialul de înmulţire şi plantare fructifer sunt destinate utilizării ca aliment sau încorporării în alimente în sensul art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.829/2003 ori utilizării ca furaj sau încorporării în furaje în sensul art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 1.829/2003 , materialul de înmulţire şi plantare fructifer vizat se introduce pe piaţă numai dacă alimentul ori furajul derivat din acest material a fost autorizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.829/2003 . (4) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea competentă autorizează furnizorii să introducă pe piaţă cantităţi adecvate de material de înmulţire şi de plantare fructifer destinate: a) testărilor sau folosirii în scopuri ştiinţifice; b) lucrărilor de selecţie; sau c) unor măsuri care vizează conservarea diversităţii genetice. (5) Autorizarea prevăzută la alin. (4) se realizează potrivit condiţiilor elaborate de Comisia Europeană.  +  Articolul 4 (1) Furnizorii de material de înmulţire şi plantare fructifer trebuie să fie înregistraţi oficial pentru comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, în conformitate cu măsurile de implementare stabilite de Comisia Europeană. (2) Se exceptează de la prevederile privind înregistrarea prevăzute la alin. (1) furnizorii care comercializează material de înmulţire şi plantare fructifer numai către consumatori finali neprofesionişti.  +  Articolul 5 (1) Materialul Prebază, Bază, Certificat, precum şi materialul CAC sunt produse sub răspunderea furnizorilor implicaţi în producerea sau reproducerea materialului de înmulţire şi de plantare fructifer. În acest sens, furnizorii trebuie: a) să identifice şi să monitorizeze punctele critice ale procesului de producţie care influenţează calitatea materialului; b) să păstreze informaţiile referitoare la monitorizarea prezentată la lit. a) în vederea unei eventuale examinări, în cazul în care este solicitată de către autoritatea competentă; c) să preleve eşantioane, în cazul în care este necesar, în vederea efectuării de analize de laborator; şi d) să se asigure că pe parcursul producţiei loturile de material de înmulţire sunt identificabile separat. (2) În cazul în care în spaţiile furnizorului se constată existenţa unui organism dăunător dintre cele enumerate în Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, aceşti furnizori informează imediat autoritatea fitosanitară de la nivel teritorial, fără a se aduce atingere obligaţiilor de raportare stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi aplică măsurile indicate de aceste autorităţi sau orice altă măsură necesară pentru reducerea riscului răspândirii organismelor dăunătoare respective. (3) În cazul în care materialul de înmulţire şi plantare fructifer este comercializat, furnizorii trebuie să păstreze înregistrările privind vânzările sau achiziţiile efectuate timp de cel puţin 3 ani. (4) Se exceptează de la prevederile alin. (3) furnizorii care comercializează material de înmulţire şi plantare fructifer numai către consumatori finali neprofesionişti, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2). (5) Aplicarea prevederilor alin. (1) se realizează în conformitate cu măsurile de implementare stabilite de Comisia Europeană.  +  Articolul 6 (1) Materialul de înmulţire şi plantare fructifer este comercializat cu o menţiune referitoare la soiul căruia îi aparţine. În cazul portaltoaielor, când materialul nu aparţine unui soi, se face referire la specia sau hibridul interspecific respectiv. (2) Menţiunea referitoare la soi prevăzută la alin. (1) se face dacă soiul: a) constituie obiectul unei protecţii juridice a soiurilor de plante, în conformitate cu dispoziţiile privind protecţia noilor soiuri; b) este înregistrat în mod oficial în conformitate cu prevederile alin. (4); sau c) este notoriu, un soi fiind considerat notoriu dacă:(i) a fost deja înregistrat oficial în alt stat membru;(îi) face obiectul unei cereri de înregistrare oficiale în orice stat membru sau al unei cereri de dobândire a unui drept de protecţie a soiurilor de plante menţionat la lit. a); sau(iii) a fost comercializat înainte de 30 septembrie 2012 pe teritoriul României sau al unui alt stat membru, pe baza unei descrieri recunoscute oficial. (3) Menţiunea referitoare la un soi care nu are nicio valoare intrinsecă pentru producţia pe scară comercială a materialului fructifer se face dacă acesta dispune de o descriere oficial recunoscută, iar materialul de înmulţire şi plantare fructifer este comercializat pe teritoriul României ca material CAC, fiind identificat printr-o etichetă şi/sau un document care să conţină o referire la aceasta. (4) Pe cât posibil, fiecare soi trebuie să fie cunoscut sub aceeaşi denumire în toate statele membre, potrivit normelor elaborate de Comisia Europeană sau, în absenţa acestora, în conformitate cu metodele internaţionale acceptate. (5) Soiurile pot fi înregistrate oficial dacă au fost considerate conforme cu anumite condiţii aprobate oficial şi dacă au o descriere oficială sau dacă materialul lor a fost deja comercializat pe teritoriul României înainte de 30 septembrie 2012, pe baza unei descrieri recunoscute oficial. (6) Un soi modificat genetic poate fi înregistrat oficial numai dacă organismul modificat genetic din care provine a fost autorizat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2009, sau ale Regulamentului (CE) nr. 1.829/2003 . (7) În cazul în care produsele derivate din material de înmulţire şi plantare fructifer sunt destinate utilizării ca aliment sau încorporării în alimente în sensul art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.829/2003 ori utilizării ca furaj sau încorporării în furaje în sensul art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 1.829/2003 , soiul respectiv este înregistrat oficial numai dacă alimentul ori furajul derivat din materialul respectiv a fost autorizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.829/2003 . (8) Înregistrarea oficială a soiurilor prevăzută la alin. (5)-(7) se face potrivit normelor elaborate de Comisia Europeană.  +  Articolul 7În cazul materialului de înmulţire sau de plantare fructifer aparţinând unui soi modificat genetic, pe eticheta oficială, eticheta furnizorului sau pe orice document oficial sau al furnizorului, care îi este ataşat sau care însoţeşte materialul, se indică, în mod clar, faptul că soiul a fost modificat genetic, cu precizarea organismelor modificate genetic.  +  Articolul 8Până la data de 31 decembrie 2010 şi fără a aduce atingere dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea competentă aplică, în cazul importului de material de înmulţire şi plantare fructifer din ţări terţe, condiţii cel puţin echivalente cu cele aplicabile producţiei de material de înmulţire şi plantare fructifer pe teritoriul României.  +  Articolul 9Autoritatea competentă are acces liber la toate spaţiile furnizorilor, pentru a se asigura, prin inspecţii oficiale efectuate pe parcursul producerii şi comercializării materialului de înmulţire şi plantare fructifer, că sunt respectate cerinţele şi condiţiile prevăzute în prezentul ordin.  +  Articolul 10 (1) Materialul de înmulţire şi plantare fructifer produs pe teritoriul României se comercializează numai dacă respectă cerinţele prezentului ordin. (2) În cazul în care se constată că materialul de înmulţire şi plantare fructifer comercializat de către un anumit furnizor nu respectă cerinţele şi condiţiile stabilite prin prezentul ordin, autoritatea competentă aplică sancţiunile prevăzute la art. 47-50 din Legea nr. 266/2002. Dacă unui furnizor i se interzice comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer, autoritatea competentă informează Comisia Europeană şi autorităţile competente naţionale ale statelor membre cu privire la acest fapt. (3) Autoritatea competentă revocă măsurile luate potrivit art. 47 din Legea nr. 266/2002 imediat ce se stabileşte că materialul de înmulţire şi plantare fructifer destinat comercializării de către furnizor respectă cerinţele şi condiţiile stabilite prin prezentul ordin.  +  Articolul 11 (1) Autoritatea competentă transmite Comisiei Europene textul prezentului ordin, însoţit de un tabel de concordanţă între prevederile acestuia şi Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe. (2) Autoritatea competentă comunică Comisiei Europene textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezentul ordin.  +  Articolul 12 (1) Comercializarea pe teritoriul României a materialului de înmulţire şi plantare fructifer este permisă, până la 31 decembrie 2018, numai dacă acesta: a) este obţinut din plantaţii-mamă care au fost certificate oficial, înainte de 30 septembrie 2012; sau b) îndeplineşte condiţiile pentru a fi considerat material CAC, înainte de 31 decembrie 2018. (2) După data de 31 decembrie 2018 materialul de înmulţire şi plantare fructifer poate fi comercializat numai dacă sunt îndeplinite cerinţele stabilite prin prezentul ordin.  +  Articolul 13La comercializare, materialul de înmulţire şi plantare fructifer prevăzut la art. 12 alin. (1) se identifică prin înscrierea pe etichetă şi/sau în documentul de însoţire a unei menţiuni referitoare la art. 12.  +  Articolul 14Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 30 septembrie 2012.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.295/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 bis din 24 ianuarie 2006, se abrogă.Prezentul ordin transpune Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 267 din 8 octombrie 2008.p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Adrian Rădulescu,secretar de statBucureşti, 1 aprilie 2010.Nr. 82.  +  Anexa LISTAgenurilor şi speciilor cărora li se aplică prevederileOrdinului privind comercializarea materialului de înmulţireşi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, pe teritoriul României1. Castanea sativa Mill.2. Citrus L.3. Corylus avellana L.4. Cydonia oblonga Mill.5. Ficus carica L.6. Fortunella Swingle7. Fragaria L.8. Juglans regia L.9. Malus Mill.10. Olea europaea L.11. Pistacia vera L.12. Poncirus Raf.13. Prunus amygdalus Batsch14. Prunus armeniaca L.15. Prunus avium (L.) L.16. Prunus cerasus L.17. Prunus domestica L.18. Prunus persica (L.) Batsch19. Prunus salicina Lindley20. Pyrus L.21. Ribes L.22. Rubus L.23. Vaccinium L.--------