ORDONANŢĂ nr. 37 din 7 august 2007 (*actualizată*)privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora(actualizată până la data de 28 martie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 16 august 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 28 martie 2010, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 371 din 21 decembrie 2007; ORDONANŢA nr. 21 din 29 august 2009; LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Scop şi domeniu de aplicare  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează operaţiuni de transport rutier ce fac obiectul Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispoziţii din domeniul social privind transportul rutier şi amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 şi Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.135/98 şi abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 sau operaţiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR. (2) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul de aplicare a regulilor privind utilizarea aparatelor de înregistrare a perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto, denumite în continuare tahografe sau tahografe digitale, aşa cum sunt acestea definite în anexa nr. I şi în anexa nr. IB la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Operaţiunile de transport la care se face referire la art. 13 alin. (1) lit. a), b), c), d), h), k), m), n) şi p) al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 sunt exceptate, pe teritoriul României, de la aplicarea prevederilor acestui regulament.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor poate acorda, cu acordul Comisiei Europene, derogări temporare de la regulile privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, în condiţiile prevăzute la art. 14 al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006.  +  Capitolul II Activitatea de control  +  Articolul 4 (1) Controlul respectării prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, ale Acordului AETR şi ale prezentei ordonanţe se va desfăşura atât în trafic, cât şi la sediile întreprinderilor şi operatorilor de transport rutier. (2) Controlul în trafic se efectuează de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Autorităţii Rutiere Române A.R.R. şi/sau de către poliţişti rutieri. (3) Controlul la sediile întreprinderilor şi operatorilor de transport rutier se efectuează de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi/sau de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei Muncii - I.M., Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în limita de competenţă a acestora.-------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009. (4) Coordonatorul naţional al activităţilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR şi ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 este Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., denumită în continuare Coordonator naţional.  +  Articolul 5Coordonatorul naţional are următoarele atribuţii principale: a) coordonează activitatea de control, astfel încât:(i) să fie verificate anual cel puţin 2% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducătorii auto care fac obiectul prezentei ordonanţe. Începând cu data de 1 ianuarie 2010, vor fi verificate anual cel puţin 3% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducătorii auto;-------------Pct. (i) al lit. a) a art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 21 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 28 decembrie 2007.(îi) să fie verificate în trafic cel puţin 15% din totalul zilelor de lucru ale conducătorilor auto verificate anual şi cel puţin 25% din numărul acestora să fie verificate la sediile întreprinderilor de transport rutier. Începând cu 1 ianuarie 2008, cel puţin 30% din totalul zilelor de lucru ale conducătorilor auto verificate anual vor fi verificate în trafic şi cel puţin 50% din numărul acestora vor fi verificate la sediul întreprinderilor de transport rutier; b) colaborează cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea organizării unor activităţi comune de control; c) transmite la fiecare 2 ani Comisiei Europene raportări statistice cu privire la activitatea de control, conform prevederilor art. 17 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 şi ale Deciziei Comisiei nr. 5.123 din data de 22 septembrie 2008 privind elaborarea formularelor standard prevăzute la articolul 17 al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006;-------------Litera c) al art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009. d) colaborează cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în vederea depistării şi sancţionării unor eventuale încălcări ale prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 şi/sau Acordului AETR, acolo unde există indicii în acest sens; e) transmite informaţiile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 şi, respectiv, la art. 19 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 organismelor similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene.-------------Litera e) al art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.  +  Articolul 6 (1) Toate instituţiile implicate în activitatea de control vor înainta anual Coordonatorului naţional statistici detaliate cu privire la controalele desfăşurate, în limita de competenţă a acestora, conform Deciziei Comisiei nr. 5.123 din data de 22 septembrie 2008. (2) Statisticile prevăzute la alin. (1) se centralizează de către Coordonatorul naţional şi se transmit la fiecare 2 ani Comisiei Europene. (3) Întreprinderile/operatorii de transport rutier au obligaţia de a descărca şi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducătorilor auto, iar datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizează, cel mai târziu la fiecare 90 de zile.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.  +  Articolul 7În cursul exercitării atribuţiilor, personalul cu atribuţii de control are dreptul: a) să aibă acces în orice vehicul care face obiectul prezentei ordonanţe şi să inspecteze orice parte a vehiculului şi a tahografului, putând să verifice, să reţină şi/sau să copieze orice document sau înregistrare relevantă pentru activitatea de control;-------------Lit. a) a art. 7 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 21 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 28 decembrie 2007. b) să solicite conducătorului auto sau întreprinderii/operatorului de transport rutier să prezinte de îndată vehiculul spre a fi inspectat într-o locaţie dotată corespunzător pentru evaluări tehnice amănunţite, dacă există indicii privind intervenţii neautorizate asupra tahografului sau indicii privind existenţa unor mijloace ilegale de manipulare a tahografului care nu pot fi verificate corespunzător în trafic; c) să aibă acces, în vederea efectuării controlului şi în timpul programului normal de lucru, în orice spaţiu în care îşi desfăşoară activitatea întreprinderea/operatorul de transport rutier, unde pot exista informaţii relevante pentru activitatea de control al respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto.-------------Lit. c) a art. 7 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 21 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 28 decembrie 2007.  +  Articolul 7^1 (1) În cazul efectuării controlului în trafic privind respectarea prevederilor prezentei ordonanţe, personalul cu atribuţii de control va verifica tahografele cu care sunt echipate vehiculele, pentru a detecta montarea şi/sau utilizarea unei instalaţii destinate să distrugă, să elimine, să manipuleze ori să modifice orice date sau să interfereze cu orice fracţiune a unui schimb electronic de date între părţile componente ale tahografului ori destinate să blocheze sau să modifice datele înainte de criptare în unul dintre modurile enumerate. (2) În vederea efectuării controlului în trafic, personalul cu atribuţii de control va dispune de aparatură specifică de analiză, cu soft adecvat, pentru a verifica şi confirma semnătura digitală ataşată datelor, precum şi de soft specific de analiză pentru a stabili în detaliu variaţiile de viteză ale vehiculelor înainte de verificarea tahografului.-------------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.  +  Capitolul III Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 8 (1) Următoarele fapte reprezintă încălcări foarte grave ale dispoziţiilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 şi, după caz, ale Acordului AETR şi constituie contravenţii, dacă acestea nu sunt considerate infracţiuni potrivit legii penale:-----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.1. depăşirea perioadei zilnice de conducere, respectiv a perioadei maxime zilnice de conducere cu două ore sau mai mult;2. depăşirea perioadei săptămânale de conducere cu 14 ore sau mai mult;3. depăşirea perioadei maxime de conducere, în două săptămâni consecutive, cu 22 de ore şi 30 de minute sau mai mult;4. depăşirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu o oră şi 30 de minute sau mai mult;5. nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică cu două ore şi 30 de minute sau mai mult;6. nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică redusă cu două ore sau mai mult;7. nerespectarea perioadei de odihnă zilnică fracţionată cu două ore sau mai mult;8. nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică, într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj, cu două ore sau mai mult;-----------Pct. 8 al alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.9. nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală redusă cu 4 ore sau mai mult;10. nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală normală cu 9 ore sau mai mult;11. acordarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a unor plăţi conducătorilor auto, chiar şi sub formă de bonificaţii sau prime, în funcţie de distanţa parcursă şi/sau de cantitatea de mărfuri transportată;12. utilizarea unui vehicul fără tahograf conform reglementărilor în vigoare sau a unui vehicul înmatriculat pentru prima oară după 1 ianuarie 2007, echipat cu tahograf analogic;13. montarea/repararea unor tahografe neomologate, nesigilate, necalibrate, defecte, calibrarea incorectă a tahografelor sau montarea, repararea, calibrarea unor tahografe de către un operator economic neautorizat;-----------Pct. 13 al alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.14. utilizarea unor tahografe neomologate, nesigilate, necalibrate, defecte sau care au termenul de valabilitate al verificării/calibrării periodice depăşit;-----------Pct. 14 al alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.15. conducerea unui vehicul dotat cu tahograf fără a utiliza diagrame tahograf şi/sau cartela tahografică;16. deteriorarea voluntară a tahografului;17. nerespectarea obligaţiei întreprinderii/operatorului de transport rutier de a descărca şi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducătorilor auto şi/sau nerespectarea obligaţiei de a descărca şi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 90 de zile, datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizează;-----------Pct. 17 al alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.18. deţinerea de către un conducător auto a mai mult de o cartelă tahografică validă;-----------Pct. 18 al alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.19. utilizarea de către un conducător auto a unei cartele tahografice eliberate altei persoane;-----------Pct. 19 al alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.20. utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;-----------Pct. 20 al alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.21. nerespectarea obligaţiei întreprinderii/operatorului de transport rutier de a păstra înregistrările privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto cel puţin un an de la efectuarea acestora, în ordine cronologică şi separat pentru fiecare conducător auto;22. utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare sau deteriorate, cu datele ilizibile;-----------Pct. 22 al alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.23. utilizarea incorectă a diagramelor tahograf sau a cartelei tahografice de către conducătorul auto;24. scoaterea neautorizată a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital înaintea terminării zilei de lucru, care afectează înregistrarea datelor relevante;-----------Pct. 24 al alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.25. utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioadă mai lungă decât cea prevăzută, care afectează înregistrarea datelor relevante;-----------Pct. 25 al alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.26. nerespectarea de către conducătorul auto a obligaţiei privind introducerea manuală a unor date;-----------Pct. 26 al alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.27. încredinţarea unui vehicul cu tahograf digital unui conducător auto care nu deţine cartelă tahografică;-----------Pct. 27 al alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.28. nerespectarea prevederilor privind utilizarea comutatorului tahografului;-----------Pct. 28 al alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.29. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind numele şi/sau prenumele conducătorului auto;-----------Pct. 29 al alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.30. refuzul conducătorului auto, în cursul controlului în trafic, de a permite verificarea, reţinerea sau copierea oricărei înregistrări privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale acestuia;31. neprezentarea în trafic a numărului necesar de diagrame tahografice, a cartelei tahografice sau a listărilor efectuate cu imprimanta tahografului digital;-----------Pct. 31 al alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.32. neprezentarea, în cursul controlului la sediul întreprinderii/operatorului de transport rutier, a înregistrărilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto solicitate de personalul cu atribuţii de inspecţie şi control;33. nerespectarea măsurii de imobilizare stabilită de personalul cu atribuţii de inspecţie şi control;-----------Pct. 33 al alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.34. ştergerea, distrugerea datelor înregistrate pe diagramele tahograf, a celor stocate în tahograf sau pe cartela tahografică sau a rapoartelor imprimate de tahograf;35. montarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului, diagramelor tahograf şi/sau cartelelor tahografice;36. utilizarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului, diagramelor tahograf şi/sau cartelelor tahografice;-----------Pct. 37 al alin. (1) al art. 8 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.38. nedeclararea de către conducătorul auto a pierderii sau furtului cartelei tahografice la autoritatea competentă a statului pe teritoriul căruia s-a petrecut acest fapt. (2) Următoarele fapte reprezintă încălcări grave ale dispoziţiilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 şi, după caz, ale Acordului AETR şi constituie contravenţii, dacă acestea nu sunt considerate infracţiuni potrivit legii penale:-----------Partea introductivă a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.1. depăşirea perioadei maxime zilnice de conducere cu mai mult de o oră, dar mai puţin de două ore;-----------Pct. 1 al alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.2. depăşirea perioadei săptămânale de conducere cu mai mult de 4 ore, dar mai puţin de 14 ore;3. depăşirea perioadei maxime de conducere, în două săptămâni consecutive, cu mai mult de 10 ore, dar mai puţin de 22 de ore şi 30 de minute;4. depăşirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu mai mult de 30 de minute, dar mai puţin de o oră şi 30 de minute;5. nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică cu mai mult de o oră, dar mai puţin de două ore şi 30 de minute;6. nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică redusă, cu mai mult de o oră, dar mai puţin de două ore;7. nerespectarea perioadei de odihnă zilnică fracţionată cu mai mult de o oră, dar mai puţin de două ore;8. nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică, într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul e condus de un echipaj, cu mai mult de o oră, dar mai puţin de două ore;-----------Pct. 8 al alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.9. nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală redusă cu mai mult de două ore, dar mai puţin de 4 ore;10. nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală normală cu mai mult de 3 ore, dar mai puţin de 9 ore;11. neasigurarea unui număr suficient de diagrame tahografice omologate, corespunzătoare tipului de tahograf utilizat pentru efectuarea operaţiunilor de transport rutier;-----------Pct. 11 al alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.12. nedepunerea la autoritatea competentă, de către conducătorul auto, a unei cereri de înlocuire a cartelei tahografice deteriorate, cu funcţionare defectuoasă, pierdută sau furată, în termen de 7 zile calendaristice de la data constatării deteriorării, funcţionării defectuoase, pierderii sau furtului acesteia;13. nerespectarea prevederilor privind reglarea ceasului tahografului analogic;-----------Pct. 13 al alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.14. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor de începere şi de încheiere a cursei;-----------Pct. 14 al alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.15. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind kilometrii înregistraţi la plecare;-----------Pct. 15 al alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.16. nerespectarea prevederilor privind obligativitatea reparării tahografului care s-a defectat în cursul călătoriei;-----------Pct. 16 al alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.17. lipsa semnăturii conducătorului auto de pe înregistrările efectuate manual la defectarea tahografului sau de pe rapoartele imprimate în cazul defectării, pierderii sau furtului cartelei tahografice. (3) Următoarele fapte reprezintă încălcări minore ale dispoziţiilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 şi, după caz, ale Acordului AETR şi constituie contravenţii:-----------Partea introductivă a alin. (3) al art. 8 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.1. depăşirea perioadei maxime zilnice de conducere cu până la o oră;-----------Pct. 1 al alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.2. depăşirea perioadei de conducere săptămânală cu până la 4 ore;3. depăşirea perioadei de conducere în două săptămâni consecutive cu până la 10 ore;4. depăşirea perioadei maxime de conducere neîntreruptă cu până la 30 de minute;5. nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică cu până la o oră;6. nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică redusă cu până la o oră;7. nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică fracţionată cu până la o oră;8. nerespectarea perioadei minime de odihnă zilnică, într-un interval de 30 de ore, atunci când vehiculul este condus de un echipaj, cu până la o oră;-----------Pct. 8 al alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.9. nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală redusă cu până la două ore;10. nerespectarea perioadei minime de odihnă săptămânală normală cu până la 3 ore;11. neasigurarea hârtiei necesare pentru imprimarea rapoartelor la controlul în trafic;12. utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare ori deteriorate, cu datele lizibile;-----------Pct. 12 al alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.13. scoaterea neautorizată a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital înaintea terminării zilei de lucru, care nu afectează înregistrarea datelor relevante;-----------Pct. 13 al alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.14. utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioadă mai lungă decât cea prevăzută, care nu afectează înregistrarea datelor relevante;-----------Pct. 14 al alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.15. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind locul de plecare şi de sosire;-----------Pct. 15 al alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.16. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind numărul de înmatriculare a vehiculului;-----------Pct. 16 al alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.17. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind kilometrii la sosire;-----------Pct. 17 al alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.18. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind ora schimbării vehiculului;-----------Pct. 18 al alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.19. neintroducerea simbolului ţării în tahograf. (4) Falsificarea datelor înregistrate pe diagramele tahograf, a celor stocate în tahograf ori pe cartela tahografică sau a rapoartelor imprimate de tahograf, a înregistrărilor manuale, precum şi a oricărui document de atestare a activităţii conducătorului auto se sancţionează conform legii penale.-----------Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.  +  Articolul 9 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 8 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 8.000 lei la 16.000 lei - faptele prevăzute la alin. (1) pct. 12, 14, 17, 21, 27, 33 şi 34, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier; b) cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei - fapta prevăzută la alin. (1) pct. 13, aplicabilă atelierului care a montat, reparat şi calibrat incorect tahograful, şi fapta prevăzută la alin. (1) pct. 35, aplicabilă operatorului economic sau conducătorului auto care a montat dispozitive ilegale; c) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei - faptele prevăzute la alin. (1) pct. 15-16, 18-20, 22-26, 28-30, 36 şi 38, aplicabilă conducătorului auto, şi faptele prevăzute la alin. (1) pct. 1-11, 31 şi 32, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier; d) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei - faptele prevăzute la alin. (2) pct. 1-11 şi 16, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier, şi faptele prevăzute la alin. (2) pct. 12-15 şi 17, aplicabilă conducătorului auto; e) cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei - faptele prevăzute la alin. (3) pct. 1-12, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier, şi faptele prevăzute la alin. (3) pct. 13-19, aplicabilă conducătorului auto.-----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 52 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009. (2) În măsura în care contravenţiile referitoare la respectarea timpilor de conducere, odihnă sau pauze sunt constatate în trafic, precum şi în toate celelalte situaţii în care conducătorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor şi/sau perioadelor minime de odihnă prevăzute de legislaţia în vigoare, suplimentar faţă de sancţiunea cu amendă prevăzută la alin. (1) se va aplica şi sancţiunea imobilizării vehiculului până la îndeplinirea condiţiilor de legalitate pentru continuarea transportului.-------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009. (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune în procesul-verbal despre această posibilitate. (4) Contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă se constată şi se sancţionează de către personalul cu atribuţii de inspecţie şi control din cadrul Autorităţii Rutiere Române a.R.R., de către personalul cu atribuţii de inspecţie şi control din cadrul Inspecţiei Muncii - I.M., Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi de către poliţiştii rutieri, potrivit competenţelor ce le revin.  +  Articolul 10Contravenţiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 11 (1) În termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor va aproba prin ordin al ministrului: a) norme tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cartelelor tahografice, precum şi pentru descărcarea şi stocarea datelor din tahografele digitale şi cartelele tahografice; b) norme detaliate privind activitatea de control, prin care se va introduce şi un sistem de evaluare a întreprinderilor/ operatorilor de transport rutier în ceea ce priveşte respectarea regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, în funcţie de numărul şi de gravitatea contravenţiilor constatate, precum şi reguli detaliate privind modul de imobilizare a vehiculelor; c) reglementări privind condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor, precum şi de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară astfel de activităţi. (2) În termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor va elabora şi va supune spre aprobare Guvernului reglementări specifice privind organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane. (3) Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., va lua măsuri pentru ca la proiectarea şi construcţia drumurilor noi, precum şi la reabilitarea sau modernizarea drumurilor existente, pe care le administrează, să se realizeze pe marginea acestora spaţii adecvate care să poată fi utilizate atât pentru punerea în aplicare a prevederilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, cât şi pentru desfăşurarea activităţilor de control al respectării acestor prevederi. (4) Prezenta ordonanţă transpune prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), (3) şi (4), art. 3, art. 4 alin. (6), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1) şi ale art. 16 alin. (1) din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind condiţiile minime pentru punerea în aplicare a regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 şi (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legislaţia socială referitoare la activităţile de transport rutier şi de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial L nr. 102 din 11 aprilie 2006, p. 35-44.  +  Articolul 12Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 3 zile de la publicare, cu excepţia art. 8-10, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.  +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Ludovic OrbanMinistrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruDepartamentul pentru Afaceri Europene,Adrian Ciocăneap. Ministrul economiei şi finanţelor,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 7 august 2007.Nr. 37.----