ORDONANŢĂ nr. 26 din 29 august 2009 (*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile(actualizată până la data de 27 martie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 31 august 2009. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 27 martie 2010, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 55 din 19 martie 2010.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, denumit în continuare CIAS, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin reorganizarea Serviciului Investigaţii Transport Aerian, structură care funcţionează în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se desfiinţează. (2) CIAS are sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1. Sediul poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 2 (1) CIAS este organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, desemnat să organizeze, să conducă, să coordoneze, să controleze şi să execute investigaţia tehnică a evenimentelor de aviaţie civilă în scopul determinării faptelor, cauzelor şi împrejurărilor care au dus la producerea acestora şi să emită recomandări pentru siguranţa zborului, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1999privind investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 794/2001. (2) CIAS are ca obiectiv creşterea şi menţinerea siguranţei aeriene la un nivel ridicat prin emiterea de recomandări privind siguranţa zborului bazate pe informaţii rezultate din investigaţiile tehnice în vederea prevenirii producerii unor incidente şi/sau accidente similare în aviaţia civilă. (3) În organizarea şi luarea deciziilor, CIAS este independent faţă de orice structură juridică, autoritate de reglementare sau de siguranţă aeriană, administrator de infrastructură de transport aerian, operator aerian, precum şi faţă de orice parte ale cărei interese ar putea intră în conflict cu sarcinile încredinţate. (4) CIAS desfăşoară investigaţii tehnice independent de orice anchetă judiciară şi nu are atribuţii în stabilirea vinovăţiei sau a răspunderii juridice.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 55 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010.  +  Articolul 3În vederea efectuării investigaţiei tehnice, conducătorul investigaţiei şi membrii comisiei de investigaţie tehnică colaborează cu organele judiciare în situaţiile în care acest lucru este necesar, potrivit legii, şi au următoarele drepturi: a) acces liber la locul producerii accidentului sau incidentului, la aeronavă, la conţinutul şi resturile acesteia; b) inventarierea probelor şi controlul îndepărtării componentelor şi încărcăturii aeronavei; c) acces imediat la înregistratoarele de zbor şi la conţinutul acestora, precum şi la orice fel de alte înregistrări; d) acces imediat la rezultatele examinării victimelor şi ale analizelor efectuate pe probele prelevate de la acestea; e) acces imediat la rezultatele testelor efectuate asupra persoanelor implicate în operarea aeronavei sau asupra probelor prelevate de la acestea; f) să ia declaraţii de la părţile implicate în eveniment şi de la potenţialii martori la evenimentul în cauză;-----------Litera f) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 55 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010. g) acces liber la orice informaţii necesare investigaţiei tehnice, deţinute de proprietarul, operatorul sau de producătorul aeronavei şi de către autorităţile responsabile pentru aviaţia civilă, traficul aerian şi exploatarea aeroportuară.  +  Articolul 4Se desemnează CIAS, ca organism naţional de investigaţii tehnice ale accidentelor şi incidentelor grave din aviaţia civilă, pentru reprezentarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în relaţia cu organismele interne şi internaţionale similare şi conexe pentru domeniul său de activitate.  +  Articolul 5Pentru îndeplinirea obiectivelor, CIAS poate încheia contracte, în condiţiile legii, cu instituţii de specialitate din ţară şi din străinătate.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 55 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010.  +  Articolul 6 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale CIAS, precum investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor de aviaţie, se asigură din venituri proprii. (2) În cazul catastrofelor aeriene, Guvernul alocă CIAS sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru investigaţii tehnice ale evenimentului.-----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 55 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010. (3) Sursele proprii CIAS se constituie din transferul sumei de 0,275 euro/pasager îmbarcat pe aeroporturile din România din tariful pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor.-----------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 55 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010. (4) Tariful prevăzut la alin. (3) se colectează de către administratorii aeroporturilor şi se virează CIAS în conformitate cu prevederile alin. (3).-----------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 55 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010. (5) Sursele proprii de finanţare nu au impact asupra bugetului de stat şi nu implică mărirea tarifului deja existent.-----------Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 55 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010. (6) În vederea dezvoltării şi modernizării rapide impuse de standardele internaţionale CIAS poate utiliza fondurile deţinute, conform legii.  +  Articolul 7CIAS are următoarele atribuţii principale: a) organizează, conduce, coordonează şi execută activitatea de investigaţie tehnică a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă potrivit prevederilor legale în vigoare şi recomandă măsurile necesare pentru prevenirea acestora; b) elaborează şi dezvoltă reglementările naţionale privind investigaţia tehnică a evenimentelor de aviaţie civilă în conformitate cu anexa nr. 13 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, Directiva 94/56/CE a Consiliului din 21 noiembrie 1994 de stabilire a principiilor fundamentale care reglementează anchetarea accidentelor şi incidentelor survenite în aviaţia civilă şi Directiva 2003/42 a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iunie 2003 privind raportarea evenimentelor în aviaţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte norme europene aplicabile; c) numeşte membrii comisiei de investigaţie tehnică, conducătorul investigaţiei şi/sau reprezentantul acreditat, după caz; d) informează statele implicate, în conformitate cu prevederile anexei nr. 13 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, asupra oricărui accident şi incident grav produs pe teritoriul României, solicitând participarea, după caz, a reprezentanţilor acestora la investigaţiile tehnice în conformitate cu reglementările interne şi internaţionale; e) cooperează cu alte organisme similare şi instituţii pentru efectuarea de analize, expertize tehnice, teste şi altele asemenea, în scopul determinării cauzelor producerii accidentelor sau incidentelor grave din aviaţia civilă;-----------Litera e) a art. 7 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 55 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010. f) întocmeşte rapoarte preliminare şi finale asupra rezultatelor investigaţiei tehnice a accidentelor şi incidentelor grave de aviaţie civilă şi le transmite părţilor implicate, celor cu responsabilităţi pe linia siguranţei aeriene şi celor interesaţi; g) emite recomandări de siguranţă zborului, în scopul prevenirii producerii evenimentelor aeronautice similare, şi urmăreşte modul de implementare a acestora; h) face public, după caz, raportul final al investigaţiei tehnice, de regulă în termen de 12 luni de la producerea evenimentului; i) comunică Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI/ICAO), Conferinţei Europene a Aviaţiei Civile (ECAC), Agenţiei Europene pentru Siguranţa Aeriană (EASA) şi statelor contractante datele şi informaţiile privitoare la investigaţiile tehnice aeronautice, conform obligaţiilor precizate de standardele internaţionale recunoscute şi asumate de România; j) gestionează, evaluează, analizează şi arhivează, în conformitate cu cerinţele internaţionale şi europene, raportările obligatorii şi raportările voluntare privind evenimentele din domeniul aviaţiei civile; k) elaborează studii şi analize privind siguranţa aeriană şi difuzează semestrial buletine informative privind evenimentele din domeniul aviaţiei civile; l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.  +  Articolul 8CIAS asigură perfecţionarea pregătirii de specialitate a personalului propriu.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 55 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010.  +  Articolul 9CIAS cooperează cu organismele de investigaţie tehnică a evenimentelor de aviaţie şi instituţii de profil din alte state, în scopul finalizării investigaţiilor tehnice, după caz, elaborării unor metode comune de investigare, realizării unor principii comune pentru urmărirea recomandărilor de siguranţă şi pentru adaptarea la evoluţia progresului tehnic şi ştiinţific.  +  Articolul 10Guvernul poate aproba şi alte atribuţii specifice pentru CIAS.-----------Art. 10 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 55 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010.  +  Articolul 11 (1) Conducerea CIAS este asigurată de către un consiliu de conducere format din 5 persoane, al cărui preşedinte este directorul general.-----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 55 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010. (2) Directorul general şi ceilalţi membri ai consiliului de conducere sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. (3) Salarizarea directorului general şi indemnizaţiile membrilor consiliului de conducere al CIAS se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în conformitate cu reglementările în vigoare.-----------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 55 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010.  +  Articolul 12 (1) Personalul salariat care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Serviciului Investigaţii Transport Aerian este preluat în cadrul CIAS începând cu data înfiinţării acestuia. (2) Personalul CIAS este angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, iar salarizarea acestuia se face potrivit reglementărilor în vigoare.-----------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 55 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 24 martie 2010. (3) În îndeplinirea atribuţiilor sale, CIAS poate să utilizeze colaboratori externi, specialişti în domeniu, în calitate de experţi, remuneraţi în condiţiile legii.  +  Articolul 13 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al CIAS se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut la alin. (1) va cuprinde şi regimul de incompatibilităţi şi condiţiile de numire şi revocare a membrilor consiliului de conducere şi a directorului general al CIAS.  +  Articolul 14În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2009, cu modificările ulterioare, la litera D "Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii", după numărul curent 5 se introduce un nou număr curent, numărul curent 6, cu următorul cuprins:"6. - Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile - CIAS - Venituri proprii - Bucureşti".  +  Articolul 15Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Marian SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 29 august 2009.Nr. 26.------