LEGE nr. 656 din 7 februarie 2002 (*actualizată*)pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism**)(actualizată până la data de 1 aprilie 2010*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • **) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generaleDispozitii generale  +  Articolul 1Prezenta lege instituie măsuri de prevenire şi combatere a spalarii banilor, precum şi unele măsuri privind prevenirea şi combaterea finantarii actelor de terorism.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi: a) prin spalarea banilor se înţelege infractiunea prevăzută la art. 23;a^1) prin finantarea actelor de terorism se înţelege infractiunea prevăzută la art. 36 din Legea nr. 535/2004privind prevenirea şi combaterea terorismului;-------------Litera a^1) a art. 2 a fost introdusa de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. b) prin bunuri se înţelege bunurile corporale sau necorporale, mobile ori imobile, precum şi actele juridice sau documentele care atesta un titlu ori un drept cu privire la acestea; c) prin tranzacţie suspectă se înţelege operaţiunea care aparent nu are un scop economic sau legal ori care, prin natura ei şi/sau caracterul neobişnuit în raport cu activităţile clientului uneia dintre persoanele prevăzute la art. 8, trezeşte suspiciunea de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism;--------------Litera c) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. d) prin transferuri externe în şi din conturi se înţelege transferurile transfrontaliere, astfel cum sunt acestea definite potrivit reglementărilor naţionale în materie, precum şi operaţiunile de plăţi şi încasări efectuate între rezidenţi şi nerezidenţi pe teritoriul României;--------------Litera d) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. e) prin instituţie de credit se înţelege orice entitate care desfăşoară una dintre activităţile definite de art. 7 alin. (1) pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007;--------------Litera e) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. f) prin instituţie financiară se înţelege orice entitate, cu sau fără personalitate juridică, alta decât instituţia de credit, care desfăşoară una ori mai multe dintre activităţile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b)-l), n) şi n^1)*) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv furnizorii de servicii poştale care prestează servicii de plată şi entităţile specializate care desfăşoară activităţi de schimb valutar. Intră în această categorie şi:--------------Partea dispozitivă a literei f) a art. 2 a fost modificată de art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 1 aprilie 2010.1. asigurătorii, reasigurătorii şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, autorizaţi potrivit prevederilor Legii nr. 32/2000privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi sucursalele aflate pe teritoriul României ale asigurătorilor, reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări autorizaţi în alte state membre;2. societăţile de servicii de investiţii financiare, consultanţii de investiţii, societăţile de administrare a investiţiilor, societăţile de investiţii, operatorii de piaţă, operatorii de sistem, aşa cum sunt definiţi potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi a reglementărilor emise în aplicarea acesteia;Litera f) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. g) prin relaţie de afaceri se înţelege relaţia profesională sau comercială legată de activităţile profesionale ale persoanelor prevăzute la art. 8 şi despre care, la momentul iniţierii, se consideră a fi de o anumită durată;Litera g) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. h) prin operaţiuni ce par a avea o legătură între ele se înţelege operaţiunile aferente unei singure tranzacţii decurgând dintr-un singur contract comercial sau înţelegere de orice natură între aceleaşi părţi şi a căror valoare este fragmentată în tranşe mai mici de 15.000 euro ori echivalentul în lei, atunci când acestea sunt efectuate în cursul aceleiaşi zile bancare, în scopul evitării cerinţelor legale;Litera h) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. i) prin bancă fictivă se înţelege o instituţie de credit ori o instituţie care desfăşoară activitate echivalentă, înregistrată într-o jurisdicţie în care aceasta nu are o prezenţă fizică, respectiv conducerea şi administrarea activităţii şi evidenţele instituţiei nu sunt situate în acea jurisdicţie, şi care nu este afiliată la un grup financiar reglementat;Litera i) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. j) prin furnizori de servicii pentru societăţile comerciale şi alte entităţi sau construcţii juridice se înţelege orice persoană fizică sau juridică care prestează cu titlu profesional oricare dintre următoarele servicii pentru terţi:1. constituie societăţi comerciale sau alte persoane juridice;2. exercită funcţia de director ori administrator al unei societăţi sau are calitatea de asociat al unei societăţi în comandită ori o calitate similară în cadrul altor persoane juridice sau intermediază ca o altă persoană să exercite aceste funcţii ori calităţi;3. furnizează un sediu social, un domiciliu ales sau orice alt serviciu legat de o societate comercială, o societate în comandită sau orice altă persoană juridică ori construcţie juridică similară;4. are calitatea de fiduciar în derularea unor activităţi fiduciare exprese sau a altor operaţiuni juridice similare ori intermediază ca o altă persoană să exercite această calitate;5. acţionează sau intermediază ca o altă persoană să acţioneze ca acţionar pentru o persoană, alta decât o societate ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată care este supusă unor cerinţe de publicitate în conformitate cu legislaţia comunitară sau cu standarde fixate la nivel internaţional;Litera j) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. k) prin grup se înţelege un grup de entităţi, aşa cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 152/2007.Litera k) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008.  +  Articolul 2^1 (1) În sensul prezentei legi, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante, membrii direcţi ai familiilor acestora, precum şi persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor fizice care exercită funcţii publice importante. (2) Persoanele fizice care exercită, în sensul prezentei legi, funcţii publice importante sunt: a) şefii de stat, şefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidenţiali, consilierii de stat, secretarii de stat; b) membrii curţilor constituţionale, membrii curţilor supreme sau ai altor înalte instanţe judecătoreşti ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin intermediul unor căi extraordinare de atac; c) membrii curţilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administraţie ale băncilor centrale; d) ambasadorii, însărcinaţii cu afaceri, ofiţerii de rang înalt din cadrul forţelor armate; e) conducătorii instituţiilor şi autorităţilor publice; f) membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale. (3) Niciuna dintre categoriile prevăzute la alin. (2) lit. a)-f) nu include persoane care ocupă funcţii intermediare sau inferioare. Categoriile prevăzute la alin. (2) lit. a)-e) cuprind, după caz, funcţiile exercitate la nivel comunitar sau internaţional. (4) Membrii direcţi ai familiilor persoanelor expuse politic sunt: a) soţul/soţia; b) copiii şi soţii/soţiile acestora; c) părinţii. (5) Persoanele cunoscute public ca asociaţi apropiaţi persoanelor fizice care exercită funcţii publice importante sunt persoanele fizice despre care este de notorietate că: a) împreună cu una dintre persoanele prevăzute la alin. (2) deţin ori au o influenţă semnificativă asupra unei persoane juridice ori entităţi sau construcţii juridice ori au o relaţie de afaceri strânsă cu aceste persoane; b) deţin sau au o influenţă semnificativă asupra unei persoane juridice ori entităţi sau construcţii juridice înfiinţate în beneficiul uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2). (6) Fără a aduce atingere aplicării, pe baza unei evaluări a riscului, a măsurilor suplimentare de cunoaştere a clientelei, după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcţie publică importantă în sensul alin. (2), instituţiile şi persoanele prevăzute la art. 8 nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă politic.--------------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008.  +  Articolul 2^2 (1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie sau o operaţiune. (2) Noţiunea de "beneficiar real" va include cel puţin: a) în cazul societăţilor comerciale:1. persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin deţinerea, în mod direct sau indirect, a pachetului integral de acţiuni ori a unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv acţiuni la purtător, persoana juridică deţinută sau controlată nefiind o societate comercială ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi care este supusă unor cerinţe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislaţia comunitară ori cu standarde fixate la nivel internaţional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deţinerii a cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune;2. persoana sau persoanele fizice care exercită în alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice; b) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a), sau al altor entităţi ori construcţii juridice care administrează şi distribuie fonduri:1. persoana fizică care este beneficiară a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entităţi ori construcţii juridice, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaţi;2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană juridică sau o entitate ori construcţie juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entităţi ori construcţii juridice.--------------Art. 2^2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008.  +  Capitolul II Proceduri de identificare a clientilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spalarea banilorProceduri de identificare a clientilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spalarea banilor  +  Articolul 3 (1) De îndată ce salariatul unei persoane juridice sau una dintre persoanele fizice prevăzute la art. 8 are suspiciuni că o operaţiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, va informa persoana desemnată conform art. 14 alin. (1), care va sesiza imediat Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul. Persoana desemnată va analiza informaţiile primite şi va sesiza Oficiul cu privire la suspiciunile motivate rezonabil. Acesta va confirma primirea sesizării.--------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008.(1^1) Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private va informa de îndată Oficiul cu privire la autorizarea ori refuzul autorizării operaţiunilor prevăzute la art. 28 din Legea nr. 535/2004privind prevenirea şi combaterea terorismului, comunicând şi motivul pentru care s-a dispus soluţia respectivă.--------------Alin. (1^1) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. (2) Dacă Oficiul consideră necesar, poate dispune, motivat, suspendarea efectuării operaţiunii pe o perioadă de 48 de ore. În cazul în care cele 48 de ore se împlinesc într-o zi nelucrătoare, termenul se prorogă până la prima zi lucrătoare. Suma pentru care s-a dispus suspendarea operaţiunii rămâne blocată în contul titularului până la expirarea perioadei pentru care s-a dispus suspendarea sau, după caz, până la dispunerea altei măsuri de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile legii.--------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. (3) Dacă Oficiul consideră că perioada prevăzută de alin. (2) nu este suficientă, poate solicita, motivat, înainte de expirarea acestui termen, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prelungirea suspendării efectuării operaţiunii cu cel mult 72 de ore. În cazul în care cele 72 de ore se împlinesc într-o zi nelucrătoare, termenul se prorogă până la prima zi lucrătoare. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate autoriza o singură dată prelungirea solicitată sau, după caz, poate dispune încetarea suspendării operaţiunii. Decizia Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se comunică de îndată Oficiului.--------------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. (4) Oficiul trebuie să comunice persoanelor prevăzute la art. 8, în termen de 24 de ore, decizia de suspendare a efectuării operaţiunii ori, după caz, măsura prelungirii acesteia, dispusa de Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. (5) Dacă Oficiul nu a facut comunicarea în termenul prevăzut la alin. (4), persoanele la care se referă art. 8 vor putea efectua operaţiunea. (6) Persoanele prevăzute la art. 8 ori persoanele desemnate potrivit dispoziţiilor art. 14 alin. (1) vor raporta Oficiului, în cel mult 10 zile lucrătoare, efectuarea operaţiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele.--------------Alin. (6) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. (7) Prevederile alin. (6) se aplică şi transferurilor externe în şi din conturi pentru sume a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro.--------------Alin. (7) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. (8) Persoanele prevăzute la art. 8 lit. e) şi f) nu au obligaţia de a raporta către Oficiu informaţiile pe care le primesc sau pe care le obţin de la unul dintre clienţii lor în cursul determinării situaţiei juridice a acestuia ori al apărării sau reprezentării acestuia în cadrul unor proceduri judiciare ori în legătură cu acestea, inclusiv al acordării de consultanţă cu privire la declanşarea unor proceduri judiciare, potrivit legii, indiferent dacă aceste informaţii au fost primite sau obţinute înainte, în timpul ori după încheierea procedurilor.--------------Alin. (8) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. (9) Forma şi conţinutul raportului pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1), (6) şi (7) vor fi stabilite prin decizie a plenului Oficiului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Raportările prevăzute la alin. (6) şi (7) se transmit Oficiului o dată la 10 zile lucrătoare, în baza unei metodologii de lucru elaborate de Oficiu.--------------Alin. (9) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. (10) În cazul persoanelor prevăzute la art. 8 lit. e) şi f), raportările se fac către persoanele desemnate de către structurile de conducere ale profesiilor liberale, care au obligaţia de a le transmite Oficiului în cel mult 3 zile de la primire. Informaţiile se transmit Oficiului nealterate.--------------Alin. (10) al art. 3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. (11) Autoritatea Naţională a Vămilor comunică lunar Oficiului toate informaţiile pe care le deţine, potrivit legii, în legătură cu declaraţiile persoanelor fizice privind numerarul în valută şi/sau în monedă naţională, care este egal sau depăşeşte limita stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului privind controlul numerarului la intrarea sau la ieşirea din Comunitate, deţinute de acestea la intrarea sau ieşirea din Comunitate. Autoritatea Naţională a Vămilor va comunică Oficiului de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, toate informaţiile legate de suspiciunile de spălare de bani sau finanţare a terorismului ce sunt identificate în cursul activităţii specifice.--------------Alin. (11) al art. 3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. (12) Sunt exceptate de la obligaţiile de raportare prevăzute la alin. (6) următoarele operaţiuni derulate în nume şi pe cont propriu: între instituţii de credit, între instituţii de credit şi Banca Naţională a României, între instituţii de credit şi trezoreria statului, între Banca Naţională a României şi trezoreria statului. Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili, la propunerea plenului Oficiului, şi alte exceptări de la cerinţele de raportare prevăzute la alin. (6), pe durată determinată.--------------Alin. (12) al art. 3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008.  +  Articolul 4 (1) Persoanele prevăzute la art. 8, care au cunoştinţa ca o operaţiune ce urmeaza să fie efectuata are ca scop spalarea banilor, pot să efectueze operaţiunea fără informarea prealabila a Oficiului, dacă tranzactia se impune a fi efectuata imediat sau dacă neefectuarea ei ar zadarnici eforturile de urmărire a beneficiarilor tranzactiei suspecte. Aceste persoane sunt obligate însă sa informeze Oficiul de îndată, dar nu mai tarziu de 24 de ore, despre tranzactia efectuata, precizand şi motivul pentru care nu au facut informarea, potrivit art. 3. (2) Persoanele prevăzute la art. 8, care constata ca o operaţiune sau mai multe operaţiuni care au fost efectuate în contul unui client prezinta indicii de anomalie pentru activitatea acestui client ori pentru tipul operaţiunii în cauza, vor sesiza de îndată Oficiul, dacă exista suspiciuni ca abaterile de la normalitate au ca scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 5 (1) Oficiul poate cere persoanelor menţionate la art. 8, precum şi instituţiilor competente datele şi informaţiile necesare indeplinirii atribuţiilor stabilite de lege. Informaţiile în legătură cu sesizarile primite potrivit art. 3 şi 4 sunt prelucrate şi utilizate în cadrul Oficiului în regim de confidentialitate.-------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 36 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. (2) Persoanele prevăzute la art. 8 vor transmite Oficiului datele şi informaţiile solicitate, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii. (3) Secretul profesional şi bancar la care sunt ţinute persoanele prevăzute la art. 8 nu sunt opozabile Oficiului.--------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. (4) Oficiul poate face schimb de informaţii, în baza reciprocitatii, cu institutii straine care au functii asemanatoare şi care au obligaţia pastrarii secretului în condiţii similare, dacă asemenea comunicari sunt facute în scopul prevenirii şi combaterii spalarii banilor sau a finantarii actelor de terorism.-------------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 6 (1) Oficiul va proceda la analizarea şi prelucrarea informaţiilor, iar atunci când se constata existenta unor indicii temeinice de spalare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, va sesiza de îndată Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie. În situaţia în care se constata finantarea unor acte de terorism, va sesiza de îndată şi Serviciul Roman de Informaţii cu privire la operaţiunile suspecte de finanţare a actelor de terorism.-------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.(1^1) Identitatea persoanei fizice care, în conformitate cu art. 14 alin. (1), a sesizat Oficiul nu poate fi dezvaluita în cuprinsul sesizarii.-------------Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (2) Dacă în urma analizarii şi prelucrarii informaţiilor primite de Oficiu nu se constata existenta unor indicii temeinice de spalare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, Oficiul păstrează informaţiile în evidenta.-------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (3) Dacă informaţiile prevăzute la alin. (2) nu sunt completate timp de 10 ani, ele se claseaza în cadrul Oficiului.-------------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (4) După primirea sesizărilor, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau alte structuri din cadrul Ministerului Public, competente potrivit legii, pot solicita, motivat, Oficiului completarea acestora.--------------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. (5) Oficiul are obligaţia de a pune la dispoziţie Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau altor structuri din cadrul Ministerului Public, competente potrivit legii, la solicitarea acestora, datele şi informaţiile pe care le-a obţinut potrivit dispoziţiilor prezentei legi.--------------Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. (6) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau structurile din cadrul Ministerului Public, competente potrivit legii, care au formulat solicitări potrivit alin. (4), vor comunică trimestrial Oficiului stadiul de rezolvare a sesizărilor transmise, precum şi cuantumul sumelor aflate în conturile persoanelor fizice sau juridice pentru care s-a dispus blocarea, ca urmare a suspendărilor efectuate sau a măsurilor asigurătorii dispuse.--------------Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. (7) Oficiul va furniza persoanelor fizice şi juridice prevăzute la art. 8, precum şi autorităţilor cu atribuţii de control financiar şi celor de supraveghere prudentiala, printr-o procedură considerata adecvata, informaţii generale privind tranzactiile suspecte şi tipologiile de spalare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism.-------------Alin. (7) al art. 6 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.(7^1) Oficiul furnizează persoanelor prevăzute la art. 8 lit. a) şi b), ori de câte ori este posibil, în regim de confidenţialitate, printr-o modalitate de comunicare securizată, informaţii cu privire la clienţi, persoane fizice şi/sau juridice expuse la risc de spălare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism.--------------Alin. (7^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. (8) După primirea rapoartelor privind tranzactiile suspecte, în cazul în care se constata existenta unor indicii temeinice de savarsire a altor infractiuni decat cele de spalare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, Oficiul va sesiza de îndată organul competent.-------------Alin. (8) al art. 6 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 7Aplicarea, cu bună-credinţă, a prevederilor art. 3-5 de către persoane fizice şi/sau juridice nu poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a acestora.--------------Art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008.  +  Articolul 8Intră sub incidenţa prezentei legi următoarele persoane fizice sau juridice: a) instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine; b) instituţiile financiare, precum şi sucursalele din România ale instituţiilor financiare străine; c) administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, agenţii de marketing autorizaţi/avizaţi în sistemul pensiilor private; d) cazinourile; e) auditorii, persoanele fizice şi juridice care acordă consultanţă fiscală sau contabilă; f) notarii publici, avocaţii şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă în întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clienţilor, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau administrării unei societăţi comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societăţilor comerciale, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare ori desfăşurarea, potrivit legii, a altor activităţi fiduciare, precum şi în cazul în care îşi reprezintă clienţii în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile; g) furnizorii de servicii privind societăţi comerciale sau alte entităţi, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) sau f); h) persoanele cu atribuţii în procesul de privatizare; i) agenţii imobiliari; j) asociaţiile şi fundaţiile; k) alte persoane fizice sau juridice care comercializează bunuri şi/sau servicii, numai în măsura în care acestea au la bază operaţiuni cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele.--------------Art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008.  +  Articolul 8^1Persoanele prevăzute la art. 8 sunt obligate ca în desfăşurarea activităţii lor să adopte măsuri adecvate de prevenire a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism şi, în acest scop, pe bază de risc, aplică măsuri-standard, simplificate sau suplimentare de cunoaştere a clientelei, care să le permită identificarea, după caz, şi a beneficiarului real.--------------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008.  +  Articolul 8^2Instituţiile de credit nu vor intra în relaţii de corespondent cu o bancă fictivă sau cu o instituţie de credit despre care se ştie că permite unei bănci fictive să îi utilizeze conturile şi dacă au astfel de relaţii le vor termina.--------------Art. 8^2 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008.  +  Articolul 9 (1) Persoanele prevăzute la art. 8 au obligaţia de a aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei în următoarele situaţii: a) la stabilirea unei relaţii de afaceri; b) la efectuarea tranzacţiilor ocazionale în valoare de cel puţin 15.000 euro ori echivalent, indiferent dacă tranzacţia se realizează printr-o singură operaţiune sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele; c) când există suspiciuni că operaţiunea în cauză are drept scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, indiferent de incidenţa prevederilor derogatorii de la obligaţia de a aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei stabilite în prezenta lege şi de valoarea operaţiunii; d) dacă există îndoieli privind veridicitatea sau pertinenţa informaţiilor de identificare deja deţinute despre client; e) la cumpărarea sau schimbarea în cazinouri de jetoane a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro. (2) Când suma nu este cunoscută în momentul acceptării tranzacţiei, persoana fizică sau juridică obligată să stabilească identitatea clienţilor va proceda la identificarea de îndată a acestora, atunci când este informată despre valoarea tranzacţiei şi când a stabilit că a fost atinsă limita minimă prevăzută la alin. (1) lit. b). (3) Persoanele prevăzute la art. 8 au obligaţia să asigure aplicarea prevederilor acestei legi şi în cazul activităţilor externalizate ori al celor desfăşurate prin agenţi. (4) Instituţiile de credit şi instituţiile financiare trebuie să aplice proceduri de cunoaştere a clientelei şi de păstrare a evidenţelor referitoare la aceasta cel puţin echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege în toate sucursalele şi filialele acestora situate în state terţe.--------------Art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. Această modificare se aplică începând cu data de 14 iunie 2008, conform alin. (1) al art. II din acelaşi act normativ.  +  Articolul 9^1Persoanele prevăzute la art. 8 vor aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei tuturor clienţilor noi, precum şi, cât mai curând posibil, în funcţie de risc, în cazul clienţilor existenţi.--------------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. Această completare se aplică începând cu data de 14 iunie 2008, conform alin. (1) al art. II din acelaşi act normativ.  +  Articolul 9^2 (1) Instituţiile de credit şi instituţiile financiare nu vor deschide şi nu vor opera conturi anonime, respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau beneficiarului nu este cunoscută şi evidenţiată în mod corespunzător. (2) În aplicarea prevederilor art. 9^1, persoanele prevăzute la art. 8 vor aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei tuturor titularilor şi beneficiarilor conturilor anonime existente cât mai curând posibil şi oricum înainte ca acestea să fie utilizate în vreun fel.--------------Art. 9^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. Această completare se aplică începând cu data de 14 iunie 2008, conform alin. (1) al art. II din acelaşi act normativ.  +  Articolul 10 (1) Datele de identificare a clientilor vor cuprinde: a) în cazul persoanelor fizice - datele de stare civila menţionate în documentele de identitate prevăzute de lege; b) în cazul persoanelor juridice - datele menţionate în documentele de inmatriculare prevăzute de lege, precum şi dovada ca persoana fizica care conduce tranzactia reprezinta legal persoana juridica. (2) În cazul persoanelor juridice straine, la deschiderea de conturi bancare vor fi solicitate acele documente din care să rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul înmatriculării, imputernicirea speciala a celui care o reprezinta în tranzactie, precum şi o traducere în limba română a documentelor autentificate de un birou al notarului public.  +  Articolul 12Persoanele prevăzute la art. 8 pot aplica măsurile simplificate de cunoaştere a clientelei în următoarele situaţii: a) în cazul poliţelor de asigurare de viaţă, dacă prima de asigurare sau ratele de plată anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro ori prima unică de asigurare plătită este în valoare de până la echivalentul în lei a 2.500 euro. Dacă ratele de primă periodice sau sumele de plată anuale sunt ori urmează să fie mărite în aşa fel încât să depăşească limita echivalentului în lei a 1.000 euro, respectiv a echivalentului în lei a 2.500 euro, se vor aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei; b) în cazul actelor de aderare la fondurile de pensii; c) în cazul monedei electronice definite potrivit legii, în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de regulamentul la prezenta lege; d) în cazul în care clientul este o instituţie de credit sau financiară, în înţelesul art. 8, dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori, după caz, o instituţie de credit ori financiară dintr-un stat terţ, care impune cerinţe similare cu cele prevăzute de prezenta lege şi le supraveghează referitor la aplicarea acestora; e) în alte cazuri şi condiţii, referitoare la clienţi, operaţiuni sau produse, care prezintă risc scăzut în privinţa spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.--------------Art. 12 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. Această modificare se aplică începând cu data de 14 iunie 2008, conform alin. (1) al art. II din acelaşi act normativ.  +  Articolul 12^1 (1) Persoanele prevăzute la art. 8 aplică, în plus faţă de măsurile-standard de cunoaştere a clientelei, măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei în următoarele situaţii care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism: a) în cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operaţiunilor; b) în cazul relaţiilor de corespondent cu instituţii de credit din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau nu aparţin Spaţiului Economic European; c) în cazul tranzacţiilor sau relaţiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, care sunt rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori într-un stat terţ. (2) Persoanele prevăzute la art. 8 aplică măsurile suplimentare de cunoaştere a clientelei şi în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1), care, prin natura lor, prezintă un risc sporit de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism.--------------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. Această completare se aplică începând cu data de 14 iunie 2008, conform alin. (1) al art. II din acelaşi act normativ.  +  Articolul 13 (1) În fiecare caz în care identitatea este solicitata potrivit prevederilor prezentei legi, persoana juridica sau persoana fizica prevăzută la art. 8, care are obligaţia identificarii clientului, va pastra o copie de pe document, ca dovada de identitate, sau referinţe de identitate, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data când se incheie relaţia cu clientul. (2) Persoanele prevăzute la art. 8 vor pastra evidentele secundare sau operative şi inregistrarile tuturor operaţiunilor financiare care fac obiectul prezentei legi, pentru o perioadă de 5 ani de la efectuarea fiecarei operaţiuni, intr-o formă corespunzătoare, pentru a putea fi folosite ca mijloace de proba în justiţie.  +  Articolul 14 (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 8 vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilităţii în aplicarea prezentei legi, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului, împreună cu natura şi cu limitele responsabilitatilor menţionate.(1^1) Persoanele prevăzute la art. 8 lit. a)-d), g)-j), precum şi structurile de conducere ale profesiilor liberale prevăzute la art. 8 lit. e) şi f) vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilităţi în aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, cu precizarea naturii şi limitelor responsabilităţilor încredinţate, şi vor stabili politici şi proceduri adecvate în materie de cunoaştere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidenţelor secundare sau operative, de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, managementul de conformitate şi comunicare, pentru a preveni şi a împiedica operaţiunile suspecte de spălarea banilor sau finanţarea terorismului, asigurând instruirea corespunzătoare a angajaţilor. Instituţiile de credit şi instituţiile financiare au obligaţia de a desemna un ofiţer de conformitate subordonat conducerii executive, care coordonează implementarea politicilor şi procedurilor interne pentru aplicarea prezentei legi.--------------Alin. (1^1) al art. 14 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. Această modificare se aplică începând cu data de 14 iunie 2008, conform alin. (1) al art. II din acelaşi act normativ. (2) Persoanele desemnate conform alin. (1) şi (1^1) raspund pentru indeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea prezentei legi.-------------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (3) Dispoziţiile alin. (1), (1^1) şi (2) nu sunt aplicabile persoanelor fizice şi juridice prevăzute la art. 8 lit. k).--------------Alin. (3) al art. 14 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. (4) Instituţiile de credit şi instituţiile financiare trebuie să informeze toate sucursalele şi filialele lor situate în state terţe asupra politicilor şi procedurilor stabilite potrivit alin. (1^1).--------------Alin. (4) al art. 14 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008.  +  Articolul 15Persoanele desemnate conform art. 14 alin. (1) şi persoanele prevăzute la art. 8 vor întocmi pentru fiecare tranzactie suspecta un raport scris, în forma stabilita de Oficiu, care va fi transmis imediat acestuia.  +  Articolul 16--------------Alin. (1) al art. 16 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008.(1^1) Structurile de conducere ale profesiilor liberale vor incheia cu Oficiul, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, protocoale de colaborare.-------------Alin. (1^1) al art. 16 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (2) Oficiul poate organiza seminarii de instruire în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism. Oficiul şi autorităţile de supraveghere pot participa la programele speciale de instruire a reprezentanţilor persoanelor prevăzute la art. 8.--------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008.  +  Articolul 17 (1) Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifică şi se controlează, în cadrul atribuţiilor de serviciu, de următoarele autorităţi sau structuri: a) autorităţile de supraveghere prudenţială, pentru persoanele supuse acestei supravegheri, potrivit legii; b) Garda Financiară, precum şi orice alte autorităţi cu atribuţii de control financiar-fiscal, conform legii; c) structurile de conducere ale profesiilor liberale, pentru persoanele prevăzute la art. 8 lit. e) şi f); d) Oficiul, pentru toate persoanele prevăzute la art. 8, cu excepţia celor pentru care modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifică şi se controlează de autorităţile şi structurile prevăzute la lit. a). (2) Când din datele obţinute rezultă suspiciuni de spălare a banilor, de finanţare a actelor de terorism sau alte încălcări ale dispoziţiilor prezentei legi, autorităţile şi structurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) vor informa de îndată Oficiul. (3) Oficiul poate efectua verificări şi controale comune cu autorităţile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c).--------------Art. 17 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008.  +  Articolul 18 (1) Personalul Oficiului are obligaţia de a nu transmite informaţiile primite în timpul activităţii decat în condiţiile legii. Obligaţia se menţine şi după încetarea functiei, pe o durată de 5 ani. (2) Persoanele prevăzute la art. 8 şi salariaţii acestora au obligaţia de a nu transmite, în afara condiţiilor prevăzute de lege, informaţiile deţinute în legătură cu spalarea banilor şi finantarea actelor de terorism şi de a nu avertiza clientii cu privire la sesizarea Oficiului.-------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (3) Este interzisa folosirea în scop personal de către salariaţii Oficiului şi ai persoanelor prevăzute la art. 8 a informaţiilor primite, atât în timpul activităţii, cat şi după încetarea acesteia. (4) Săvârşirea următoarelor fapte în exercitarea atribuţiilor de serviciu nu constituie o încălcare a interdicţiei prevăzute la alin. (2): a) furnizarea de informaţii autorităţilor competente prevăzute la art. 17 şi furnizarea de informaţii în cazurile prevăzute în mod expres de lege; b) transmiterea de informaţii între instituţiile de credit şi instituţiile financiare din state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori din state terţe care aparţin aceluiaşi grup şi aplică proceduri de cunoaştere a clientelei şi de păstrare a evidenţelor referitoare la aceasta echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege şi sunt supravegheate referitor la aplicarea acestora de o manieră echivalentă celei reglementate prin prezenta lege; c) transmiterea de informaţii între persoanele prevăzute la art. 8 lit. e) şi f) din state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori state terţe care impun condiţii echivalente cu cele prevăzute în prezenta lege, care îşi desfăşoară activitatea profesională în cadrul aceleiaşi entităţi juridice ori al aceleiaşi structuri în care acţionariatul, administrarea sau controlul de conformitate este comun; d) transmiterea de informaţii între persoanele prevăzute la art. 8 lit. a), b), e) şi f), situate în state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori state terţe care impun cerinţe echivalente cu cele din prezenta lege, în cazurile legate de acelaşi client şi de aceeaşi tranzacţie derulată prin două sau mai multe dintre persoanele anterior menţionate, cu condiţia ca acestea să provină din aceeaşi categorie profesională şi să li se aplice cerinţe echivalente în privinţa secretului profesional şi al protecţiei datelor cu caracter personal.--------------Alin. (4) al art. 18 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. (5) Atunci când Comisia Europeană adoptă o decizie prin care constată că un stat terţ nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la alin. (4) lit. b), c) sau d), persoanele prevăzute la art. 8 şi salariaţii acestora au obligaţia de a nu transmite către acest stat sau către instituţii ori persoane din statul în cauză informaţiile deţinute în legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism.--------------Alin. (5) al art. 18 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. (6) Nu se consideră o încălcare a obligaţiilor prevăzute la alin. (2) fapta persoanelor prevăzute la art. 8 lit. e) şi f) care, în conformitate cu prevederile statutare, încearcă să descurajeze un client să desfăşoare activităţi ilicite.--------------Alin. (6) al art. 18 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008.  +  Capitolul III Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii BanilorOficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor  +  Articolul 19 (1) Oficiul funcţionează ca organ de specialitate cu personalitate juridica în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti. (2) Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea şi combaterea spalarii banilor şi a finantarii actelor de terorism, scop în care primeste, analizeaza, prelucreaza informaţii şi sesizeaza, în condiţiile art. 6 alin. (1), Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie.-------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.(2^1) Oficiul efectuează analiza tranzacţiilor suspecte: a) la sesizarea oricăreia dintre persoanele prevăzute la art. 8; b) din oficiu, când ia cunoştinţă pe orice cale despre o tranzacţie suspectă.--------------Alin. (2^1) al art. 19 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. (3) În vederea exercitarii atribuţiilor sale, Oficiul are constituit un aparat propriu, la nivel central, a cărui organigrama se aproba prin hotărâre a Guvernului. (4) Oficiul este condus de un presedinte, numit de Guvern din randul membrilor plenului Oficiului, care are calitatea de ordonator principal de credite, ajutat de 3 consilieri.-------------Alin. (4) al art. 19 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (5) Plenul Oficiului este structura deliberativa şi de decizie, fiind format din cate un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei, Ministerului de Interne, Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, Băncii Naţionale a României, Curtii de Conturi şi Asociaţiei Române a Băncilor, numit în functie pe o perioadă de 5 ani, prin hotărâre a Guvernului.(5^1) Activitatea deliberativă şi de decizie prevăzută la alin. (5) se referă la lucrările de specialitate analizate de plenul Oficiului. Asupra chestiunilor de natură economico-administrativă plenul Oficiului se pronunţă doar la solicitarea preşedintelui.--------------Alin. (5^1) al art. 19 a fost introdus de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. (6) În exercitarea atribuţiilor sale plenul Oficiului adopta decizii cu votul majorităţii membrilor acestuia. (7) Membrii plenului Oficiului trebuie să indeplineasca, la data numirii, urmatoarele condiţii: a) să fie licentiati şi să aibă cel puţin 10 ani vechime intr-o functie economica sau juridica; b) să aibă domiciliul în România; c) să aibă numai cetatenia română; d) să aibă exercitiul drepturilor civile şi politice; e) să se bucure de o înaltă competenţa profesionala şi morala nestirbita. (8) Se interzice membrilor plenului Oficiului sa faca parte din partide politice sau sa desfasoare activităţi publice cu caracter politic. (9) Functia de membru al plenului Oficiului este incompatibila cu orice alta functie publică sau privată, cu excepţia functiilor didactice din învăţământul superior. (10) Membrii plenului Oficiului au obligaţia sa comunice de îndată, în scris, presedintelui Oficiului aparitia oricarei situaţii de incompatibilitate. (11) În perioada ocuparii functiei membrii plenului Oficiului vor fi detasati, respectiv raportul de muncă al acestora va fi suspendat, urmand ca la încetarea mandatului sa revina la functia deţinută anterior. (12) În caz de vacanta a unui post în cadrul plenului Oficiului, conducatorul autorităţii competente va propune Guvernului o noua persoana, în termen de 30 de zile de la data vacantarii postului. (13) Mandatul de membru al plenului Oficiului inceteaza în urmatoarele situaţii: a) la expirarea termenului pentru care a fost numit; b) prin demisie; c) prin deces; d) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni; e) la survenirea unei incompatibilităţi; f) prin revocare de către autoritatea care l-a numit. (14) Personalul angajat al Oficiului nu poate ocupa nici un post sau nu poate îndeplini vreo functie în cadrul nici uneia dintre persoanele juridice prevăzute la art. 8 în acelasi timp cu activitatea de salariat al Oficiului. (15) Pentru functionarea Oficiului Guvernul va transmite în administrarea acestuia imobilele necesare - terenuri şi cladiri - din domeniul public şi privat, în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii. (16) Oficiul poate participa la activităţile organismelor internaţionale de specialitate şi poate fi membru al acestora.--------------Alin. (16) al art. 19 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008.  +  Capitolul IV Raspunderi şi sancţiuniRaspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 21Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, raspunderea civila, disciplinara, contraventionala sau penala.  +  Articolul 22 (1) Constituie contraventie urmatoarele fapte: a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), (6) şi (7) şi la art. 4; b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2), art. 9, 9^1, 9^2, 12, art. 12^1 alin. (1), art. 13-15 şi la 17.-------------Litera b) a alin. (1) al art. 22 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008.-------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei, iar contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancţionează cu amendă de la 150.000.000 lei la 500.000.000 lei.-------------Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (3) Sanctiunile prevăzute la alin. (2) se aplică şi persoanelor juridice.(3^1) Pe lângă sancţiunea prevăzută la alin. (3), persoanei juridice i se poate aplica una sau mai multe dintre urmatoarele sancţiuni contraventionale complementare: a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventie; b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activităţi ori, după caz, suspendarea activităţii agentului economic, pe o durată de la o luna la 6 luni; c) retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comert exterior, pe o durată de la o luna la 6 luni sau definitiv; d) blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o luna; e) anularea avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activităţi; f) închiderea unităţii.--------------Alin. (3^1) al art. 22 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 36 din 1 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006. (4) Contravenţiile se constată şi sancţiunile prevăzute la alin. (2) se aplică de reprezentanţii împuterniciţi, după caz, de Oficiu sau de altă autoritate competentă, potrivit legii, să efectueze controlul. În cazul în care controlul este efectuat de autorităţile de supraveghere, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi anume desemnaţi de respectivele autorităţi.-------------Alin. (4) al art. 22 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008.(4^1) Pentru faptele prevăzute la alin. (1), pe lângă sancţiunile contravenţionale se pot aplica de către autorităţile de supraveghere şi măsuri sancţionatorii specifice, potrivit competenţei acestora.-------------Alin. (4^1) al art. 22 a fost introdus de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. (5) Dispozitiile prezentei legi referitoare la contraventii se completeaza în mod corespunzător cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29.  +  Articolul 23 (1) Constituie infractiunea de spalare a banilor şi se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, în scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile să se sustraga de la urmărire, judecata sau executarea pedepsei; b) ascunderea sau disimularea adevaratei naturi a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand ca bunurile provin din savarsirea de infractiuni; c) dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni.------------Alin. (2) al art. 23 a fost abrogat de art. 34 din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (3) Tentativa se pedepseste. (4) Dacă fapta a fost săvârşită de o persoană juridică, pe lângă pedeapsa amenzii se aplică, după caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevăzute la art. 53^1 alin. (3) lit. a)-c) din Codul penal.-------------Alin. (4) al art. 23 a fost introdus de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. (5) Cunoaşterea, intenţia sau scopul, ca elemente ale faptelor prevăzute la alin. (1), pot fi deduse din circumstanţele faptice obiective.-------------Alin. (5) al art. 23 a fost introdus de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008.  +  Articolul 23^1Persoana care a comis infracţiunea prevăzută la art. 23, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor participanţi la săvârşirea infracţiunii beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.-------------Art. 23^1 a fost introdus de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008.  +  Articolul 24Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 18 constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.  +  Articolul 24^1În cazul în care s-a savarsit o infractiune de spalare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, luarea masurilor asiguratorii este obligatorie.------------Art. 24^1 a fost introdus de art. 35 din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 25 (1) În cazul infracţiunilor de spalare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism se aplică dispozitiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea bunurilor. (2) Dacă bunurile supuse confiscarii nu se gasesc, se confisca echivalentul lor în bani sau bunurile dobandite în locul acestora. (3) Veniturile sau alte beneficii materiale obtinute din bunurile prevăzute la alin. (2) se confisca. (4) Dacă bunurile supuse confiscarii nu pot fi individualizate faţă de bunurile dobandite în mod legal, se confisca bunuri până la concurenta valorii bunurilor supuse confiscarii. (5) Dispozitiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi veniturilor sau altor beneficii materiale obtinute din bunurile supuse confiscarii, ce nu pot fi individualizate faţă de bunurile dobandite în mod legal. (6) Pentru a garanta ducerea la indeplinire a confiscarii bunurilor, este obligatorie luarea masurilor asiguratorii prevăzute de Codul de procedură penala.------------Art. 25 a fost modificat de art. 36 din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 26În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 23 şi 24, precum şi în cazul infracţiunii de finanţare a actelor de terorism, secretul bancar şi secretul profesional nu sunt opozabile organelor de urmărire penală şi nici instanţelor de judecată. Datele şi informaţiile se transmit la solicitarea scrisă a procurorului sau a organelor de cercetare penală, dacă cererea acestora a fost autorizată de procuror, ori a instanţelor de judecată.-------------Art. 26 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008.  +  Articolul 27 (1) Când sunt indicii temeinice cu privire la savarsirea infractiunii de spalare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, în scopul strangerii de probe sau al identificarii făptuitorului pot fi dispuse urmatoarele măsuri: a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor asimilate acestora; b) punerea sub supraveghere, interceptarea sau inregistrarea comunicatiilor; c) accesul la sisteme informatice. d) livrarea supravegheată a sumelor de bani;-------------Lit. d) a alin. (1) al art. 27 a fost introdusă de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008. (2) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. a) poate fi dispusa de procuror pe o durată de cel mult 30 de zile. Pentru motive temeinice, această măsură poate fi prelungita de procuror prin ordonanţa motivata, fiecare prelungire neputand depăşi 30 de zile. Durata maxima a masurii dispuse este de 4 luni. (3) Masurile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) pot fi dispuse de judecator, potrivit dispoziţiilor art. 91^1 -91^6 din Codul de procedură penala, care se aplică în mod corespunzător. (4) Procurorul poate dispune sa i se comunice inscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile, în condiţiile prevăzute la alin. (1). (5) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. d) poate fi dispusă de procuror şi este autorizată prin ordonanţă motivată care trebuie să cuprindă, pe lângă menţiunile prevăzute la art. 203 din Codul de procedură penală, următoarele: a) indiciile temeinice care justifică măsura şi motivele pentru care măsura este necesară; b) detalii cu privire la banii care fac obiectul supravegherii; c) timpul şi locul efectuării livrării sau, după caz, itinerarul ce urmează a fi parcurs în vederea efectuării livrării, dacă acestea sunt cunoscute; d) datele de identificare a persoanelor autorizate să supravegheze livrarea.-------------Alin. (5) al art. 27 a fost introdus de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008.------------Art. 27 a fost modificat de art. 38 din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 27^1În cazul în care exista indicii temeinice şi concrete ca s-a savarsit sau ca se pregăteşte savarsirea unei infractiuni de spalare a banilor ori de finanţare a actelor de terorism, care nu poate fi descoperita sau ai carei faptuitori nu pot fi identificati prin alte mijloace, pot fi folositi, în vederea strangerii datelor privind existenta infractiunii şi identificarea faptuitorilor, investigatori sub acoperire, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penala.------------Art. 27^1 a fost introdus de art. 39 din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 27^2 (1) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie trimite trimestrial Oficiului copii ale hotărârilor judecătoreşti definitive privind infracţiunea prevăzută la art. 23. (2) Oficiul ţine evidenţa statistică a persoanelor condamnate pentru infracţiunea prevăzută la art. 23.-------------Art. 27^2 a fost introdus de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008.  +  Capitolul V Dispozitii finaleDispozitii finale  +  Articolul 28Identificarea clientilor, potrivit art. 9, se va face de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 29Limitele minime ale operaţiunilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) şi e) şi limitele maxime ale sumelor prevăzute la art. 12 lit. a) pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Oficiului.-------------Art. 29 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008.  +  Articolul 30În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi Oficiul va prezenta Guvernului spre aprobare regulamentul sau de organizare şi functionare.  +  Articolul 31Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sanctionarea spalarii banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 21 ianuarie 1999, cu modificările ulterioare, se abroga.Prin prezenta lege sunt transpuse prevederile art. 1 alin. (5), art. 2 alin. (1), art. 3 pct. 1, 2 şi 6-10, art. 4, 5, 6, 7, art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1), (5) şi (6), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1)-(3) şi (5), art. 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, art. 28 alin. (2)-(7), art. 29, art. 31 alin. (1) şi (3), art. 32, art. 33 alin. (1) şi (2), art. 34, art. 35 alin. (1) şi (3), art. 37 alin. (1)-(3) şi (5), precum şi ale art. 39 din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2005/60/CE din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 309 din 25 noiembrie 2005, şi ale art. 2 din Directiva Comisiei Europene 2006/70/CE din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2005/60/CE în ceea ce priveşte definiţia «persoanelor expuse politic» şi criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauţie privind clientela, precum şi de exonerare pe motivul unei activităţi financiare desfăşurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 214 din 4 august 2006.-------------Această menţiune a fost introdusă de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 30 aprilie 2008.-------------Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 7 decembrie 2002.Nr. 656.  +  Anexa 1Salarizarea membrilor plenului şi personaluluiOficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor ┌────┬─────────────────┬─────────┬──────────────────────┬────────────────────┐ │Nr. │ Functia │ Nivelul │Reglementarea legala │ Vechime în │ │crt.│ │studiilor│în functie de care se │ specialitate │ │ │ │ │face salarizarea │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ │ 1. │Presedinte │ S │Coeficientul de mulţi-│10 ani în functii │ │ │ │ │plicare prevăzut în │economice sau juri- │ │ │ │ │Ordonanţa de urgenta a│dice │ │ │ │ │Guvernului nr. 27/2006│ │ │ │ │ │cap. A nr. crt. 6 din │ │ │ │ │ │anexa │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ │ 2. │Membru al │ S │Coeficientul de mulţi-│10 ani în functii │ │ │plenului │ │plicare prevăzut în │economice sau juri- │ │ │ │ │Ordonanţa de urgenta a│dice │ │ │ │ │Guvernului nr. 27/2006│ │ │ │ │ │cap. A nr. crt. 7 din │ │ │ │ │ │anexa │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ │ 3. │Consilier/ │ S │Coeficientul de mulţi-│ 8 ani în functii │ │ │Director general │ │plicare prevăzut în │economice sau juri- │ │ │ │ │Ordonanţa de urgenta a│dice │ │ │ │ │Guvernului nr. 27/2006│ │ │ │ │ │cap. A nr. crt. 8 din │ │ │ │ │ │anexa │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ │ 4. │Director │ S │Coeficientul de mulţi-│ 8 ani în functii │ │ │ │ │plicare prevăzut în │economice sau juri- │ │ │ │ │Ordonanţa de urgenta a│dice │ │ │ │ │Guvernului nr. 27/2006│ │ │ │ │ │cap. A nr. crt. 9 din │ │ │ │ │ │anexa │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ │ 5. │Sef serviciu │ S │Coeficientul de mulţi-│ 8 ani în functii │ │ │ │ │plicare prevăzut în │economice sau juri- │ │ │ │ │Ordonanţa de urgenta a│dice │ │ │ │ │Guvernului nr. 27/2006│ │ │ │ │ │cap. A nr. crt. 11 din│ │ │ │ │ │anexa │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ │ 6. │Sef compartiment │ S │Coeficientul de mulţi-│ 8 ani în functii │ │ │ │ │plicare prevăzut în │economice sau juri- │ │ │ │ │Ordonanţa de urgenta a│dice │ │ │ │ │Guvernului nr. 27/2006│ │ │ │ │ │cap. A nr. crt. 12 din│ │ │ │ │ │anexa │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ │ 7. │Analist financiar│ S │Coeficientul de mulţi-│ 8 ani în functii │ │ │gradul I │ │plicare prevăzut în │economice sau juri- │ │ │ │ │Ordonanţa de urgenta a│dice │ │ │ │ │Guvernului nr. 27/2006│ │ │ │ │ │cap. A nr. crt. 19 din│ │ │ │ │ │anexa │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ │ 8. │Analist financiar│ S │Coeficientul de mulţi-│ 6 ani în functii │ │ │gradul II │ │plicare prevăzut în │economice sau juri- │ │ │ │ │Ordonanţa de urgenta a│dice │ │ │ │ │Guvernului nr. 27/2006│ │ │ │ │ │cap. A nr. crt. 23 din│ │ │ │ │ │anexa │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ │ 9. │Analist financiar│ S │Coeficientul de mulţi-│ 4 ani în functii │ │ │gradul III │ │plicare prevăzut în │economice sau juri- │ │ │ │ │Ordonanţa de urgenta a│dice │ │ │ │ │Guvernului nr. 27/2006│ │ │ │ │ │cap. A nr. crt. 24 din│ │ │ │ │ │anexa │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ │10. │Analist financiar│ S │Coeficientul de mulţi-│ 2 ani în functii │ │ │gradul IV │ │plicare prevăzut în │economice sau juri- │ │ │ │ │Ordonanţa de urgenta a│dice │ │ │ │ │Guvernului nr. 27/2006│ │ │ │ │ │cap. A nr. crt. 28 din│ │ │ │ │ │anexa │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ │11. │Asistent analist │ M │Coeficientul de mulţi-│ 7 ani în functii │ │ │treapta I │ │plicare prevăzut în │auxiliare juridice, │ │ │ │ │Ordonanţa Guvernului │economice sau │ │ │ │ │nr. 8/2007, lit. A │administrative │ │ │ │ │nr. crt. 5 din anexa │ │ │ │ │ │nr. 1c │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ │12. │Asistent analist │ M │Coeficientul de mulţi-│ 4 ani în functii │ │ │treapta II │ │plicare prevăzut în │auxiliare juridice, │ │ │ │ │Ordonanţa Guvernului │economice sau │ │ │ │ │nr. 8/2007, lit. A │administrative │ │ │ │ │nr. crt. 6 din anexa │ │ │ │ │ │nr. 1c │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ │13. │Sofer IA │ M │Nivelul de salarizare │ │ │ │ │ │prevăzut în Ordonanţa │ │ │ │ │ │de urgenta a Guver- │ - │ │ │ │ │nului nr. 24/2000, │ │ │ │ │ │anexa nr. V/2 │ │ ├────┼─────────────────┼─────────┼──────────────────────┼────────────────────┤ │14. │Muncitor │ M/G │Nivelul de salarizare │ │ │ │necalificat │ │prevăzut în Ordonanţa │ │ │ │ │ │de urgenta a Guver- │ - │ │ │ │ │nului nr. 24/2000, │ │ │ │ │ │anexa nr. V/2 │ │ └────┴─────────────────┴─────────┴──────────────────────┴────────────────────┘NOTĂ:Pentru activitatea informatica se pot angaja în functia de analist financiar absolventi ai instituţiilor de invatamant superior de profil informatic.--------------Pct. 11 şi 12 din anexa au fost modificate de articolul unic din LEGEA nr. 306 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007.--------