ORDIN nr. 16 din 16 martie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2010  (la 26-04-2021, Titlul ordinului a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 55 din 5 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 26 aprilie 2021 ) Văzând Referatul de aprobare nr. 222 din 16 noiembrie 2009, întocmit de Direcția generală sanitară veterinară din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,în baza Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97, a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97 al Consiliului din 25 iunie 1997 privind criteriile comunitare prevăzute pentru punctele de așteptare și de modificare a planului de itinerar prevăzut în anexa la Directiva 91/628/CEE, a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare, și a Regulamentului (CE) nr. 92/2005 al Comisiei din 19 ianuarie 2005 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind modul de eliminare sau utilizare a subproduselor de origine animală și de modificare a anexei VI a acestuia privind prelucrarea generatoare de biogaz și prelucrarea grăsimilor topite,luând în considerare prevederile Directivei 2006/88/CE a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind cerințele de sănătate animală pentru animale și produse de acvacultură și privind prevenirea și controlul anumitor boli la animalele de acvacultură,ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 26-04-2021, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 55 din 5 aprilie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 26 aprilie 2021 )  +  Articolul 2Unitățile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii până la intrarea în vigoare a prezentului ordin vor fi reînregistrate/reautorizate sanitar-veterinar conform prevederilor prezentului ordin, până la data de 30 iunie 2010.  +  Articolul 3Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, institutele veterinare și direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 62/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare și autorizare sanitar-veterinară a unităților și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 22 martie 2007, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele
  Autorității Naționale Sanitare Veterinare
  și pentru Siguranța Alimentelor,
  Marian Zlotea
  București, 16 martie 2010.Nr. 16.  +  ANEXĂNORMĂ SANITARĂ VETERINARĂprivind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelorde colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătățiiși al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselorde origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate