HOTĂRÂRE nr. 216 din 17 martie 2010pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2010
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 25 martie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 9 februarie 2010, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 17 martie 2010.Nr. 216.  +  Anexa (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010)ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIULISTAprogramelor finanţate în anul 2010 din Fondul pentru mediu
  *Font 7*
  DENUMIREA PROGRAMELOR Cod 2010 BVC
  A B 1
  TOTAL CHELTUIELI I. Credite de angajament II. Credite bugetare finanţate din: - venituri proprii I. Credite de angajament II. Credite bugetare a) Programul Prevenirea poluării finanţat din: - venituri proprii I. Credite de angajament II. Credite bugetare b) Programul Reducerea impactului asupra atmosferei, apei, solului finanţat din: - venituri proprii I. Credite de angajament II. Credite bugetare c) Programul Reducerea nivelurilor de zgomot finanţat din: - venituri proprii I. Credite de angajament II. Credite bugetare d) Programul Utilizarea de tehnologii curate finanţat din: - venituri proprii I. Credite de angajament II. Credite bugetare e) Programul Gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase şi închiderea depozitelor de deşeuri finanţat din: - venituri proprii I. Credite de angajament II. Credite bugetare f) Programul Protecţia resurselor de apă, staţiile de tratare, staţiile de epurare pentru comunităţi locale finanţat din: - venituri proprii I. Credite de angajament II. Credite bugetare g) Programul Gospodărirea integrată a zonei costiere finanţat din: - venituri proprii I. Credite de angajament II. Credite bugetare h) Programul Conservarea biodiversităţii finanţat din: - venituri proprii I. Credite de angajament II. Credite bugetare i) Programul Administrarea ariilor naturale protejate finanţat din: - venituri proprii I. Credite de angajament II. Credite bugetare j) Programul Educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului finanţat din: - venituri proprii I. Credite de angajament II. Credite bugetare m) Programul Creşterea producţiei de energie din surse regenerabile finanţat din: - venituri proprii I. Credite de angajament II. Credite bugetare l) Programul Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră finanţat din: - venituri proprii I. Credite de angajament II. Credite bugetare m) Programul Reconstrucţia şi gospodărirea durabilă a pădurilor finanţat din: - venituri proprii I. Credite de angajament II. Credite bugetare n) Programul Împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în păduri, stabilite în condiţiile legii a terenurilor din fondul forestier naţional afectate de calamităţi naturale finanţat din: - venituri proprii I. Credite de angajament II. Credite bugetare o) Programul închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier finanţat din: - venituri proprii I. Credite de angajament II. Credite bugetare p) Programul Lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului finanţat din: - venituri proprii I. Credite de angajament II. Credite bugetare g) Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional finanţat din: - venituri proprii I. Credite de angajament II. Credite bugetare r) Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi finanţat din: - venituri proprii I. Credite de angajament II. Credite bugetare s) Proiecte de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară, energia geotermală şi energia eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului finanţat din: - venituri proprii I. Credite de angajament II. Credite bugetare ş) Proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, solară, biomasă, hidro finanţat din: - venituri proprii I. Credite de angajament II. Credite bugetare t) Proiecte de renaturare a terenurilor scoase din patrimoniul natural finanţat din: - venituri proprii I. Credite de angajament II. Credite bugetare ţ) Proiecte de realizare a pistelor pentru biciclişti finanţat din: - venituri proprii I. Credite de angajament II. Credite bugetare u) Programul de stimulare a înnoirii parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate finanţat din: - venituri proprii I. Credite de angajament II. Credite bugetare v) Proiecte privind refacerea siturilor contaminate istoric, cu excepţia celor reglementate prin legi speciale finanţat din: - venituri proprii I. Credite de angajament II. Credite bugetare x) Proiecte privind reducerea riscului la fenomene hidrometeorologice periculoase, lucrări pentru elaborarea hărţilor de risc pentru bazine sau sub-bazine hidrografice finanţat din: - venituri proprii I. Credite de angajament II. Credite bugetare y) Proiecte privind înlocuirea acoperişurilor din azbest finanţat din: - venituri proprii I. Credite de angajament II. Credite bugetare 55.10.01 55.10.01 55.10.01.01 55.10.01.02 55.10.01.03 55.10.01.04 55.10.01.05 55.10.01.06 55.10.01.07 55.10.01.08 55.10.01.09 55.10.01.10 55.10.01.11 55.10.01.12 55.10.01.13 55.10.01.14 55.10.01.15 55.10.01.16 55.10.01.17 55.10.01.18 55.10.01.19 55.10.01.20 55.10.01.21 55.10.01.22 55.10.01.23 55.10.01.24 55.10.01.25 55.10.01.26 3.056.434 1.889.884 3.056.434 1.889.884 0 37.965 15.000 12.245 0 0 0 0 240.000 193.000 301.250 105.927 0 0 0 3.000 0 2.350 6.500 9.853 710.334 150.000 0 0 600 265 201.500 152.279 100.000 20.000 400.000 130.000 0 418.000 300.000 230.000 300.000 275.000 365.000 50.000 1.000 0 24.250 0 0 50.000 1.000 0 60.000 40.000 30.000 10.000
  La previziunea creditelor de angajament s-a avut în vedere disponibilul înregistrat în anii precedenţi, în valoare de 1.946.894 lei precum şi veniturile estimate a se încasa pe durata derulării programelor multianuale.---------