HOTĂRÂRE nr. 201 din 17 martie 2010privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie în domeniul public al judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi, judeţul Iaşi, precum şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie a unui teren trecut în proprietatea publică a statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 25 martie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unor imobile - teren şi construcţii, situate în municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie în domeniul public al judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi".  +  Articolul 2Se aprobă darea în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie a unui teren, situat în municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 50 din 12 februarie 2008.  +  Articolul 3 (1) Pe terenul prevăzut la art. 2 Consiliul Judeţean Iaşi va asigură realizarea din fondurile proprii a unei construcţii dotate cu toate utilităţile şi instalaţiile necesare funcţionării ca unitate meteorologică. (2) Termenul de realizare a obiectivului prevăzut la alin. (1) este de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Realizarea, respectiv dezafectarea unităţii meteorologice se fac cu respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Cheltuielile pentru dezafectarea şi demolarea construcţiilor prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul propriu al judeţului Iaşi.  +  Articolul 5Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 şi 2, precum şi a construcţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la recepţia lucrărilor la clădirea staţiei şi platformei meteorologice, cu toate utilităţile şi instalaţiile necesare funcţionării unei unităţi meteorologice.  +  Articolul 6După realizarea şi punerea în funcţiune a unităţii meteorologice prevăzute la art. 3 alin. (1), Ministerul Mediului şi Pădurilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 17 martie 2010.Nr. 201.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor - teren şi construcţii care se transmit dindomeniul public al statului şi din administrarea MinisteruluiMediului şi Pădurilor-Administraţia Naţională deMeteorologie în domeniul public al judeţului Iaşi şi în administrareaConsiliului Judeţean Iaşi
  *Font 9*
  Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Poziţia din inventarul aparţinând domeniului public al statului
  Municipiul Iaşi, str. Aeroportului nr. 1, judeţul Iaşi Statul român, din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie Judeţul Iaşi, în adminis- trarea Consiliului Judeţean Iaşi - Teren staţia meteo Suprafaţa = 9.704,14 mý - Împrejmuire platformă staţie meteo - Împrejmuire staţie meteo - Clădire cu zidărie din cărămidă cu 3 nivele Sc = 118,68 mý - Cod 8.05.01 - Nr. M.F. 62788 - Cod 8.21.01 - Nr. M.F. 63153 - Cod 8.21.01 - Nr. M.F. 63154 - Cod 8.21.01 - Nr. M.F. 63158
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa terenului, proprietate publică a statului, care se dă în administrareaMinisterului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie
  Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică la care se transmite imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  Municipiul Iaşi, str. Margine, judeţul Iaşi Judeţul Iaşi, în adminis- trarea Consiliului Judeţean Iaşi Statul român, din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie - Teren - suprafaţa = = 14.402 mý - Cartea funciară nr. 73711 - Nr. cadastral 19115
  --------