HOTĂRÂRE nr. 193 din 9 martie 2010privind preluarea unui sector de drum naţional, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, judeţul Hunedoara
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 martie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 22^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă preluarea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, situat în judeţul Hunedoara, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Deva, judeţul Hunedoara.  +  Articolul 2Predarea-preluarea sectorului de drum naţional prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Local al Municipiului Deva şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Mihai Capră,secretar de statMinistrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea Berceanup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 9 martie 2010.Nr. 193.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa sectorului de drum naţional, situat în judeţulHunedoara, proprietate publică a statului, care se preiadin administrarea Ministerului Transporturilor şiInfrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzişi Drumuri Naţionale din România - S.A., în administrareaConsiliului Local al Municipiului Deva, judeţul Hunedoara
  *Font 9*
  Denumirea şi traseul sectorului de drum Persoana juridică din administrarea căreia se transmite sectorul de drum Persoana juridică în administrarea căreia se transmite sectorul de drum Nr. MFP conform Hotărârii Guvernului nr. 15/2004 Poziţii kilometrice şi lungime
  DN 7 Calea Zărandului - (E 68) "Zona de tranzitare" Ministerul Transporturi- lor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. Consiliul Local al Municipiului Deva, judeţul Hunedoara 12.167 parţial 386+200- 393+000 5,97 km
  ---------