LEGEA nr. 56 din 19 martie 2010 (*republicată*)privind accesibilizarea fondului forestier național*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 6 septembrie 2018    *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 218/2018 pentru modificarea Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 31 iulie 2018, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 56/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 23 martie 2010 și, ulterior, a mai fost modificată prin Legea nr. 282/2011 pentru modificarea art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 13 decembrie 2011.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Accesibilizarea fondului forestier național contribuie la gestionarea durabilă a acestuia și se realizează prin:a) lucrări de construire de drumuri și căi ferate forestiere;b) lucrări de intervenții de natura investițiilor la drumurile și căile ferate forestiere existente, în scopul menținerii integrității și funcționalității acestora, inclusiv repuneri provizorii în funcțiune.(2) Lucrările de intervenții de natura investițiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) cuprind: lucrări de reconstituire, consolidare, reabilitare, transformare și extindere.  +  Articolul 2(1) Pe baza analizei modului în care actuala rețea de drumuri și căi ferate forestiere asigură accesibilizarea pădurilor pentru executarea lucrărilor silvoculturale, pentru prevenirea și stingerea incendiilor și pentru exploatarea pădurilor în condiții ecologice și de rentabilitate se stabilesc anual, pe bazine hidrografice, prioritățile de realizare a drumurilor, pe unități fizice și costuri estimative în cadrul programului anual de accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a statului.(2) Programul anual de accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a statului, prevăzut la alin. (1), se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 3(1) Contractarea proiectării și executării lucrărilor prevăzute la art. 2 se asigură de administratorii prevăzuți de legislația în vigoare, pentru fondul forestier proprietate publică a statului, și de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, pentru celelalte terenuri din fondul forestier național, în condițiile legii.(2) Drumurile care se realizează în condițiile prezentei legi sunt, după caz, proprietate publică a statului, proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale sau proprietate privată.  +  Capitolul II Finanțarea accesibilizării pădurilor  +  Articolul 4(1) În vederea accesibilizării fondului forestier național, administratorii prevăzuți de legislația în vigoare pentru fondul forestier proprietate publică a statului și pentru unitățile administrativ-teritoriale deținătoare de fond forestier au obligația să înființeze fondul de accesibilizare a pădurilor.(2) Fondul de accesibilizare a pădurilor, prevăzut la alin. (1), poate fi constituit și de proprietarii de fond forestier proprietate privată. Decizia de constituire - hotărâre a consiliului local, hotărâre a adunării generale, hotărâre a proprietarului unic, după caz - se comunică anual, în perioada 1-31 decembrie, pentru anul de producție următor, ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.(3) În situația în care proprietarii de fond forestier optează pentru înființarea fondului de accesibilizare, ocoalele silvice care asigură administrarea și proprietarii pentru al căror fond forestier se asigură servicii silvice sunt obligați să alimenteze contul în care s-a constituit fondul de accesibilizare, în condițiile prevăzute de prezenta lege.(4) Fac excepție de la prevederile alin. (1) unitățile administrativ-teritoriale deținătoare de fond forestier care nu este traversat de drumuri forestiere și nici nu necesită construirea acestora, accesibilizarea fiind asigurată prin existența unor drumuri publice sau a unor drumuri de utilitate publică.(5) Excepția prevăzută la alin. (4) se constată de structurile teritoriale silvice ale autorității publice centrale care răspund de silvicultură, la solicitarea proprietarului sau administratorului, după caz.  +  Articolul 5(1) Fondul de accesibilizare a pădurilor prevăzut la art. 4 alin. (1) se constituie din următoarele resurse:a) până la 10% din valoarea masei lemnoase vândute și încasate în condițiile legii provenite din produse principale și accidentale I, aprobat prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;b) suma cuvenită administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, stabilită potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Fondul de accesibilizare a pădurilor este un fond purtător de dobândă. Sumele rămase disponibile din acest fond la sfârșitul anului calendaristic se reportează în anul următor, cu aceeași destinație.(3) Fondul de accesibilizare a pădurilor proprietate publică a statului se constituie într-un cont special în numele administratorilor prevăzuți de legislația în vigoare pentru fondul forestier proprietate publică a statului și se utilizează numai de aceștia, în condițiile legii.(4) Fondul de accesibilizare pentru pădurile proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale și pentru cele proprietate privată se constituie într-un cont special și se află la dispoziția ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.(5) Alimentarea fondului de accesibilizare a pădurilor se face în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data încasării contravalorii resurselor prevăzute la alin. (1).(6) În cazul fondului forestier proprietate privată, sumele neutilizate din fondul de accesibilizare a pădurilor se restituie proprietarului, la cerere.  +  Articolul 6Fondul de accesibilizare a pădurilor se utilizează pentru:a) proiectarea lucrărilor de construire a drumurilor forestiere și a căilor ferate forestiere;b) proiectarea lucrărilor de intervenții de natura investițiilor la drumurile forestiere și la căile ferate forestiere existente;c) executarea lucrărilor de construire a drumurilor forestiere și a căilor ferate forestiere noi;d) executarea lucrărilor de intervenții de natura investițiilor la drumurile forestiere și la căile ferate forestiere existente.  +  Articolul 7Finanțarea realizării drumurilor forestiere se asigură din următoarele surse:a) fondul de accesibilizare a pădurilor;b) bugetul de stat;c) alte surse, potrivit legii.  +  Capitolul III Contravenții și sancțiuni  +  Articolul 8(1) Constituie contravenții următoarele fapte:a) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) și art. 6 și se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei;b) nealimentarea contului destinat fondului de accesibilizare a pădurilor în termenul prevăzut la art. 5 alin. (5) și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.(2) Răspunderea juridică se prezumă în sarcina conducătorului unității silvice cu personalitate juridică sau împuterniciților cu delegație ai acestuia în teritoriu.  +  Articolul 9Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 8, agentul constatator prevăzut la art. 10 făcând mențiune despre aceasta în procesul-verbal.  +  Articolul 10Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 8 se fac de personalul cu atribuții de control din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și din cadrul structurilor teritoriale silvice ale acesteia.  +  Articolul 11Prevederile referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 12Metodologia privind stabilirea gradului de accesibilizare a fondului forestier național și normele de construire și reabilitare a drumurilor forestiere se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 13Prevederile art. 8-11 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.*)*) Prezenta lege a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 23 martie 2010.-----