ORDIN nr. 383 din 1 martie 2010pentru aprobarea instrucţiunilor şi a formatelor-standard de întocmire a Planului de repartizare a managerilor publici
EMITENT
 • AGENTIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 18 martie 2010  Având în vedere prevederile art. 15 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 135/2009, precum şi ale art. 22 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă instrucţiunile de întocmire a Planului de repartizare a managerilor publici, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă formatul-standard de transmitere a datelor privind situaţia posturilor vacante şi temporar vacante de manageri publici şi a funcţiilor publice specifice de manager public ce urmează a fi înfiinţate în vederea încadrării absolvenţilor programelor de formare specializată destinate obţinerii statutului de manager public, denumit în continuare format-standard 1, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă formatul-standard de centralizare a informaţiilor privind profilurile profesionale ale absolvenţilor programelor de formare, denumit în continuare format-standard 2, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă formatul-standard de centralizare a informaţiilor privind opţiunile absolvenţilor programelor de formare, denumit în continuare format-standard 3, prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,Andras Zsolt SzakalBucureşti, 1 martie 2010.Nr. 383.  +  Anexa 1 INSTRUCŢIUNI DE ÎNTOCMIREa Planului de repartizare a managerilor publici  +  Articolul 1 (1) Prin Instrucţiunile de întocmire a Planului de repartizare a managerilor publici, denumite în continuare instrucţiuni, se asigură un cadru unitar privind stabilirea metodelor de completare, transmitere şi colectare periodică a datelor şi informaţiilor necesare aplicării succesive a criteriilor prevăzute la art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 135/2009. (2) Scopul prezentului ordin îl constituie asigurarea condiţiilor necesare îmbunătăţirii procesului de colectare a informaţiilor relevante pentru repartizarea în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice a absolvenţilor programelor de formare specializată destinate obţinerii statutului de manager public, denumite în continuare programe de formare. (3) Autorităţile şi instituţiile publice pentru care aplicarea prevederilor prezentelor instrucţiuni este obligatorie sunt ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, prefecturile, consiliile judeţene, consiliile locale şi primăriile din municipiile reşedinţă de judeţ, consiliile locale şi primăriile din municipii şi oraşe, precum şi orice alte autorităţi şi instituţii publice în care sunt încadraţi sau care doresc să încadreze manageri publici.  +  Articolul 2 (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de transmitere către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, denumită în continuare Agenţia, a datelor şi informaţiilor cuprinse în formatul-standard 1. (2) Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice răspund de corectitudinea datelor şi informaţiilor completate în formatele-standard prevăzute în anexele la ordin şi transmise Agenţiei, precum şi de obligaţiile asumate prin completarea respectivelor date şi informaţii. (3) Autorităţile şi instituţiile publice îndeplinesc obligaţiile prevăzute de prezentele instrucţiuni prin persoana sau persoanele expres nominalizate în acest scop.  +  Articolul 3Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice transmit Agenţiei datele şi informaţiile solicitate, după cum urmează: a) formatul-standard 1, completat în mod corespunzător, până cel târziu la data de 15 ianuarie a fiecărui an; b) o copie a actului administrativ de nominalizare a persoanei sau persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (3) din prezentele instrucţiuni, în termen de cel mult 10 zile de la data emiterii actului administrativ.  +  Articolul 4 (1) La completarea formatului-standard 1, informaţia referitoare la data estimată a numirii în funcţia publică specifică de manager public vacantă, temporar vacantă sau, după caz, nou-înfiinţată se exprimă în număr maxim de zile necesare finalizării procedurilor administrative de gestiune a resurselor umane specifice categoriei de autoritate sau instituţie publică, calculat de la data anunţată în mod oficial ca dată de finalizare a programului de formare. (2) La solicitarea expresă a Agenţiei, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia transmiterii de clarificări suplimentare privind modalitatea de calcul utilizată, respectiv, acolo unde este cazul, au obligaţia efectuării de corecturi. (3) Informaţia prevăzută la alin. (1) nu constituie şi nu poate fi utilizată în nicio situaţie drept criteriu de plasare sau, după caz, criteriu de exprimare a opţiunilor absolvenţilor programelor de formare pentru una sau alta dintre autorităţile sau instituţiile publice.  +  Articolul 5 (1) Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice transmit datele şi informaţiile prevăzute la art. 3 lit. a) inclusiv în format electronic, într-un singur document ataşat, la adresa de e-mail menţionată la alin. (3), în format Office Word, cu caractere Times New Roman, corp 12, cu diacritice, fără sublinieri sau prescurtări. (2) Subiectul e-mailului prin care se transmite Agenţiei formatul-standard completat este format din "acronimul autorităţii sau instituţiei publice" format-standard 1 manageri publici "anul" (de exemplu, ANFP format-standard 1 manageri publici 2009). (3) Formatele-standard completate se transmit pe suport de hârtie prin intermediul poştei militare, respectiv a poştei civile la sediul Agenţiei şi prin comunicare electronică, la adresa de e-mail manageripublici@anfp.gov.ro.  +  Articolul 6Agenţia recomandă prefecturilor şi consiliilor judeţene să acorde, la cererea acestora, sprijinul necesar autorităţilor şi instituţiilor publice locale care nu au acces la mijloacele de comunicare informatică, în vederea transmiterii în format electronic a datelor şi informaţiilor din formatele de raportare, în condiţiile prevăzute de prezentele instrucţiuni.  +  Articolul 7 (1) Agenţia centralizează datele şi informaţiile transmise în condiţiile prevăzute la art. 3 pe baza cărora elaborează planul de repartizare a managerilor publici, pe care îl supune spre aprobare Guvernului în termen de cel mult 20 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 3 lit. a). (2) Planul de repartizare a managerilor publici supus spre aprobare Guvernului cuprinde doar acele informaţii pentru care termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) nu depăşeşte 60 de zile. (3) În urma centralizării datelor şi informaţiilor transmise, Agenţia poate prezenta în cuprinsul documentelor ce însoţesc planul de repartizare prevăzut la alin. (1) şi: a) lista instituţiilor şi autorităţilor publice care nu au transmis de două ori consecutiv formatul-standard 1 completat în condiţiile şi termenele prevăzute în prezentele instrucţiuni; b) lista instituţiilor şi autorităţilor publice care nu şi-au respectat obligaţiile asumate prin transmiterea datelor şi informaţiilor solicitate conform prezentelor instrucţiuni; c) eventualele estimări referitoare la întocmirea şi supunerea spre aprobare a unui nou plan de repartizare, în situaţia în care numărul de posturi prevăzute în planul de repartizare este inferior numărului de absolvenţi ai programelor de formare sau, după caz, termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) depăşeşte 60 de zile. (4) Pentru instituţiile şi autorităţile publice aflate în situaţia prevăzută la alin. (3) lit. a), Agenţia poate sesiza comisia de disciplină competentă cu privire la încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri de către persoana prevăzută la art. 2 alin. (3). (5) Pentru instituţiile şi autorităţile publice aflate în situaţia prevăzută la alin. (3) lit. b), Agenţia poate informa Guvernul în vederea luării de măsuri corespunzătoare, precum şi, acolo unde este cazul, poate decide declanşarea de măsuri administrative conform competenţelor prevăzute de lege.  +  Articolul 8 (1) Instituţia responsabilă cu organizarea programului de formare are obligaţia de centralizare a datelor şi informaţiilor cuprinse în formatul-standard 2 şi în formatul standard 3, conform datelor şi informaţiilor puse la dispoziţie de participanţii la programele de formare specializată destinate obţinerii statutului de manager public. (2) Termenele, modalitatea de comunicare cu participanţii la programele de formare în vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), precum şi efectele transmiterii de date şi informaţii eronate, incomplete sau cu depăşirea termenelor solicitate se prevăd distinct în regulamentele de studii.  +  Articolul 9 (1) Pentru completarea corespunzătoare a opţiunilor absolvenţilor programelor de formare, Agenţia pune la dispoziţia persoanelor interesate planul de repartizare a managerilor publici elaborat în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1). (2) În situaţia în care pentru o autoritate sau o instituţie publică a fost identificat un singur profil profesional care corespunde solicitării acesteia, autoritatea sau instituţia respectivă nu mai poate constitui opţiune la dispoziţia celorlalţi absolvenţi ai programelor de formare. (3) La completarea formatului-standard 3 datele şi informaţiile solicitate se vor completa pentru toate opţiunile puse la dispoziţie. (4) Ordinea indicării opţiunilor şi completării datelor şi informaţiilor solicitate nu constituie ordine de prioritate la plasarea persoanelor sau transmiterea profilurilor profesionale ale managerilor publici către autorităţi şi instituţii publice.  +  Articolul 10În vederea îndeplinirii obligaţiilor în legătură cu completarea corectă, completă şi în termenele solicitate a formatului-standard 1, Agenţia poate acorda, la cererea persoanelor interesate, asistenţă de specialitate şi coordonare metodologică.  +  Articolul 11 (1) Pe baza solicitărilor autorităţilor şi instituţiilor publice, exprimate prin completarea şi transmiterea formatului-standard 1, Agenţia stabileşte, în funcţie de poziţia în clasamentul final a persoanelor care deţin profilul profesional solicitat, ordinea de prioritate în ocuparea funcţiilor publice specifice de manager public de către persoanele care şi-au exprimat opţiunile pentru una sau alta dintre autorităţile sau instituţiile publice. (2) În situaţia în care poziţia în clasamentul final a unui absolvent al programelor de formare permite acestuia plasarea în mai mult de una dintre autorităţile sau instituţiile publice pentru care a optat, Agenţia are obligaţia solicitării, iar persoana respectivă are obligaţia comunicării opţiunii sale finale în termen de cel mult două zile. (3) În aplicarea alin. (2), transmiterea şi primirea informaţiilor se poate face personal, pe bază de semnătură, prin fax ori prin poşta electronică.  +  Articolul 12 (1) În termen de cel mult 10 zile de la data finalizării procedurilor corespunzătoare aplicării succesive a criteriilor prevăzute la art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 135/2009, Agenţia: a) întocmeşte şi transmite autorităţilor şi instituţiilor publice propunerile de numire a absolvenţilor programelor de formare în funcţiile publice specifice de manager public, gradul profesional "asistent", în aplicarea prevederilor art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 135/2009, pentru absolvenţii programelor de formare care în urma aplicării succesive a criteriilor prevăzute de lege urmează a ocupa o funcţie publică specifică de manager public; b) întocmeşte un calendar estimativ al activităţilor de plasare şi asigură asistenţă de specialitate pentru absolvenţii programelor de formare care, datorită numărului limitat de posturi aprobate în planul de repartizare, nu pot ocupa o funcţie publică specifică de manager public imediat după absolvirea programelor de formare. (2) Întocmirea propunerilor de numire şi a calendarului estimativ al activităţilor de plasare se face cu respectarea termenelor calculate conform prevederilor art. 7. (3) Propunerile de numire se comunică în copie absolvenţilor programelor de formare, personal, pe bază de semnătură, prin scrisoare recomandată sau scrisoare cu confirmare de primire ori prin poştă electronică. Dovezile de comunicare se arhivează în mod corespunzător. (4) Publicitatea calendarului prevăzut la alin. (1) lit. b) se asigură prin publicarea pe pagina de internet a Agenţiei, prin afişare la avizierul instituţiei, prin transmiterea directă către persoanele interesate, la solicitarea acestora, precum şi prin orice alt mijloc considerat adecvat.  +  Articolul 13Prin excepţie de la prevederile art. 3 lit. a), pentru anul 2010 termenul de transmitere a datelor şi informaţiilor este 1 aprilie pentru formatul-standard 1, completat în mod corespunzător.  +  Articolul 14Pentru anul 2010, informaţiile prevăzute la art. 3 lit. b) se transmit în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni.  +  Anexa 2 FORMAT-STANDARD 1de transmitere a datelor privind situaţiaposturilor vacante şi temporar vacante de manageri publicişi a funcţiilor publice specifice de manager public ceurmează a fi înfiinţate în vederea încadrării absolvenţilorprogramelor de formare specializatădestinate obţinerii statutului de manager public
    Nr. crt.Instituţia*1)Nr. de posturi*2)Profil solicitat*3)Denumirea departamentului*4)Tipul postului*5)Data estimată a înfiinţării postului*6)Data estimată a numirii în funcţia publică*7)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  ---------*1) Se va completa cu numele complet al instituţiei, dacă este cazul, inclusiv cu numele instituţiei în subordinea căreia se află (pentru ordonatorii de credite secundari sau terţiari).*2) Se va completa cu numărul de posturi vacante, temporar vacante sau, după caz, nou-înfiinţate ce vor fi ocupate de către managerii publici.*3) Se va completa cu numărul profilului sau, după caz, al profilelor care sunt considerate că răspund nevoilor instituţionale, aşa cum apar acestea în corespondenţa primită de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.*4) Se va completa cu numele complet al departamentului în cadrul căruia există postul/posturile, aşa cum apare scris în actul normativ sau administrativ de organizare şi funcţionare a instituţiei.*5) Se va completa cu indicarea expresă a regimului postului la data estimată a numirii în funcţie, respectiv: post vacant, post temporar vacant, post nou-înfiinţat.*6) Se va completa doar în situaţia în care la coloana "Tipul postului" s-a făcut menţiunea "Post nou-înfiinţat", cu data-limită până la care instituţia îşi asumă obligaţia înfiinţării postului.*7) Se va completa cu data de la care instituţia doreşte ca managerul public să îşi înceapă efectiv activitatea în cadrul instituţiei.
   +  Anexa 3 FORMAT-STANDARD 2de centralizare a informaţiilor privind profilurile profesionaleale absolvenţilor programelor de formare
    Nr. crt.Domeniul de studii universitare/Data absolvirii*1)Domeniul de studii postuniversitare/ Anul finalizării studiilor*2)Perfecţionări/ Specializări*3)Programul de formare destinat obţinerii statutului de manager publicDomeniile de activitate profesională*5)Limbi străine cunoscute şi nivelul de cunoaştere în conformitate cu cerinţele CV-ului Europass*6)
    Domenii de studii în ţarăDomenii de studii în străinătate*4)
                   
                   
                   
                   
                   
  ----------*1) Se va completa cu date privind studiile universitare, altele decât cele referitoare la programul destinat obţinerii statutului de manager public.*2) Se va completa cu date privind studiile postuniversitare, altele decât cele referitoare la programul destinat obţinerii statutului de manager public.*3) Se va completa cu date privind cursurile de specialitate, altele decât cele referitoare la programul destinat obţinerii statutului de manager public.*4) Se va completa cu informaţii privind studiile absolvite în străinătate sau stagiul efectuat în ţările Uniunii Europene, ca parte a programului destinat obţinerii statutului de manager public.*5) Se va completa cu date referitoare la domeniul de activitate în care absolventul şi-a desfăşurat activitatea.*6) Se va completa cu Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine, respectiv calificative A1, A2, B1, B2, C1, C2, aşa cum sunt reliefate în CV-ul Europass.
   +  Anexa 4 FORMAT-STANDARD 3de centralizare a informaţiilor privind opţiunileabsolvenţilor programelor de formare
    Numele şi prenumele absolventuluiAutoritatea/ Instituţia publicăNr. de posturi disponibileAutoritatea/ Instituţia publicăNr. de posturi disponibileAutoritatea/ Instituţia publicăNr. de posturi disponibileAutoritatea/ Instituţia publicăNr. de posturi disponibile
    Opţiunea 1Opţiunea 2Opţiunea 3Opţiunea 4
    Absolventul 1                
    Absolventul 2                
    Absolventul 3                
    Absolventul 4              
  --------