INSTRUCŢIUNI nr. 1 din 2010pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
EMITENT
 • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 17 martie 2010   +  Articolul UNICInstrucţiunea nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 30 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M., indiferent de forma de organizare, tipul de proprietate şi de reglementările contabile aplicabile, au obligaţia să întocmească şi să depună un exemplar al situaţiilor financiare anuale la C.N.V.M."2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Situaţiile financiare anuale se vor întocmi avându-se în vedere formatele prevăzute de Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de formularele «Date informative» (cod 30) şi «Situaţia activelor imobilizate» (cod 40), întocmite conform formularisticii obţinute prin folosirea programului de asistenţă conform prevederilor art. 8 alin. (1)."3. La articolul 4 alineatul (3), paragraful 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"În cadrul aceloraşi rânduri se va cuprinde şi contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste informaţii sunt prezentate, de asemenea, la rândul 30 din formularul «Date informative» (cod 30)."4. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. vor completa codul privind activitatea desfăşurată, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aplicabilă de la 1 ianuarie 2008, aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN."5. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Situaţiile financiare anuale ale entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. se depun la sediul C.N.V.M., astfel:- pentru fondul de compensare a investitorilor şi organismele de plasament colectiv, cu excepţia societăţilor de investiţii financiare, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;- pentru societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare a investiţiilor, societăţile de investiţii financiare, traderi, consultanţi de investiţii, operatori de piaţă, depozitarul central, case de compensare şi contrapărţi centrale, în termen de maximum 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar."6. La articolul 8, alineatele (1), (2), (4), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă, care este pus la dispoziţia entităţilor, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul web al Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro (2) Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. pot depune situaţiile financiare anuale la registratura C.N.V.M. sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunere se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare....................................................................... (4) Pentru organismele de plasament colectiv aflate în administrare, situaţiile financiare anuale vor fi întocmite şi depuse la C.N.V.M. de către societatea de administrare a investiţiilor, distinct de propriile situaţii financiare anuale. (5) Pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, situaţiile financiare anuale vor fi întocmite şi depuse numai la C.N.V.M. de către societăţile de administrare a investiţiilor, distinct de propriile situaţii financiare anuale. Ministerul Finanţelor Publice nu va elabora program de asistenţă pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv. (6) Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. vor depune la sediul C.N.V.M., pe suport magnetic, fişierele de date aferente situaţiilor financiare anuale însoţite de situaţiile financiare anuale listate cu ajutorul programului de asistenţă conform alin. (1), semnate şi ştampilate potrivit legii."7. În anexa nr. 2, formularul "Bilanţ" (cod 10) pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv se modifică şi se înlocuieşte conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta instrucţiune.8. În anexa nr. 2, formularul "Situaţia modificărilor capitalului propriu" pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv se modifică şi se înlocuieşte conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta instrucţiune.9. În anexele nr. 1 şi 2, formularul "Date informative" (cod 30) se modifică şi se înlocuieşte conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta instrucţiune.10. În anexa nr. 4, corelaţiile cu privire la formularul "Bilanţ" (cod 10) pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv se modifică şi vor avea următorul cuprins:"BILANŢ (cod 10) - pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutivRd. 06 = rd. 01 la 05 (col. 1 şi 2)Rd. 11 = rd. 07 la 10 (col. 1 şi 2)Rd. 18 = rd. 12 la 17 (col. 1 şi 2)Rd. 19 = rd. 06 + 11 + 18 (col. 1 şi 2)Rd. 23 = rd. 20 la 22 (col. 1 şi 2)Rd. 29 = rd. 24 la 28 (col. 1 şi 2)Rd. 32 = rd. 30 la 31 (col. 1 şi 2)Rd. 34 = rd. 23 + 29 + 32 + 33 (col. 1 şi 2)Rd. 44 = rd. 36 la 43 (col. 1 şi 2)Rd. 45 = rd. 34 + 35 - 44 - 60.2 (col. 1 şi 2)Rd. 46 = rd. 19 + 45 - 60.1 (col. 1 şi 2)Rd. 55 = rd. 47 la 54 (col. 1 şi 2)Rd. 59 = rd. 56 + 57 + 58 (col. 1 şi 2)Rd. 60 = rd. 60.1 + 60.2 (col. 1 şi 2)Rd. 61 = rd. 62 la 63 (col. 1 şi 2)Rd. 67 = rd. 68 - 69+70+71+72+73+74 - 75 (col. 1 şi 2)Rd. 81 = rd. 61+64+65 - 66+67+76 - 77+ 78 - 79 - 80 (col. 1 şi 2)"11. În anexa nr. 4, corelaţiile cu privire la formularul "Date informative" (cod 30) vor fi completate cu următoarele corelaţii, după cum urmează:"Rd. 31 = rd. 32 la 34 (col. 1 şi 2)Rd. 36 = rd. 37 la 41 (col. 1 şi 2)Rd. 35 = rd. 36 + 42 (col. 1 şi 2)Rd. 42 = rd. 43 + 44 (col. 1 şi 2)Rd. 50 = rd. 51 la 55 (col. 1 şi 2)Rd. 57 = rd. 58 + 59 (col. 1 şi 2)Rd. 60 = rd. 61 + 62 (col. 1 şi 2)Rd. 63 = rd. 64 + 65 (col. 1 şi 2)Rd. 66 = rd. 67 + 70+73+76+79+82 + 83 + 86 la 90 (col. 1 şi 2)Rd. 67 = rd. 68 + 69 (col. 1 şi 2)Rd. 70 = rd. 71 + 72 (col. 1 şi 2)Rd. 73 = rd. 74 + 75 (col. 1 şi 2)Rd. 76 = rd. 77 + 78 (col. 1 şi 2)Rd. 79 = rd. 80 + 81 (col. 1 şi 2)Rd. 83 = rd. 84 + 85 (col. 1 şi 2)Rd. 91 = rd. 92 la 94 (col. 1 şi 2)"  +  Anexa 1 ───────la instrucţiune───────────────BILANŢla data de 31 decembrie .............(cod 10)
                                                                        - lei -
  Nr. Sold
  rd.
  ÎnceputulSfârşitul
  exerci- exerci-
  ţiului ţiului
  financiarfinanciar
  A B 1 2
  A. ACTIVE IMOBILIZATE
  I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
  1. cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801) 01
  2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 02
  3. concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi valori similare şi alte imobilizări necorporale(ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03
  4. fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907) 04
  5. avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie (ct. 233 + 234 - 2933) 05
  TOTAL: (rd. 01 la 05) 06
  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
  1. terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 07
  2. instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 - 2813 - 2913) 08
  3. alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914) 09
  4. avansuri şi imobilizări corporale în curs (ct. 231 + 232 - 2931) 10
  TOTAL: (rd. 07 la 10) 11
  III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
  1. acţiuni deţinute la entităţi afiliate (ct. 261 - 2961) 12
  2. împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965) 13
  3. interese de participare (ct. 263 - 2963) 14
  4. împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată prin interese de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967) 15
  5. titluri şi alte instrumente financiare deţinute ca imobilizări (ct. 262 + 264 + 265 + 266 - 2696 - 2962 - 2964) 16
  6. alte creanţe (ct. 2673 + 2674 + 2678 + 2679 - 2966 - 2969) 17
  TOTAL: (rd. 12 la 17) 18
  ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19
  B. ACTIVE CIRCULANTE
  I. STOCURI
  1. materiale consumabile (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395) 20
  2. lucrări şi servicii în curs de execuţie (ct. 332 - 394) 21
  3. avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 22
  TOTAL: (rd. 20 la 22) 23
  II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
  1. Creanţe comerciale* (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) 24
  2. sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 4511 + 4518 - 4951) 25
  3. sume de încasat din interese de participare (ct. 4521 + 4528 - 4952) 26
  4. alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187) 27
  5. creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat (ct. 456 - 4953) 28
  TOTAL: (rd. 24 la 28) 29
  III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
  1. acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 30
  2. alte investiţii financiare pe termen scurt (ct. 5031 + 5032 + 505 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5089 - 593 - 595 - 596 - 597 - 598+ 5113 + 5114) 31
  TOTAL: (rd. 30 la 31) 32
  IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5122 + 5123 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542) 33
  ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 32 + 33) 34
  C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 35
  D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN
  1. împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169) 36
  2. sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 37
  3. avansuri încasate în contul clienţilor (ct. 419) 38
  4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408) 39
  5. efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 40
  6. sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518) 41
  7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528) 42
  8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 43
  TOTAL: (rd. 36 la 43) 44
  E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 60.2) 45
  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 45 - 60.1) 46
  G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
  1. împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169) 47
  2. sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 48
  3. avansuri încasate în contul clienţilor (ct. 419) 49
  4. datorii comerciale (ct. 401 + 404 + 408) 50
  5. efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 51
  6. sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511 + 4518) 52
  7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 2693 + 4521 + 4528) 53
  8. alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2698 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 54
  TOTAL: (rd. 47 la 54) 55
  H. PROVIZIOANE
  1. provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare (ct. 1515) 56
  2. provizioane pentru impozite (ct. 1516) 57
  3. alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 58
  TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 +57 + 58) 59
  I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 60.1 + 60.2), din care: 60
  1. subvenţii pentru investiţii (ct. 131) 60.1
  2. venituri înregistrate în avans (ct. 472) 60.2
  J. CAPITAL ŞI REZERVE
  I. CAPITAL (rd. 62 la 63), din care: 61
  - capital subscris nevărsat (ct. 1011) 62
  - capital subscris vărsat (ct. 1012) 63
  II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 64
  III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
  Sold C 65
  Sold D 66
  IV. REZERVE (rd. 68 - 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 - 75) 67
  1. rezerve legale (ct. 1061) 68
  2. rezerve constituite din ajustările pentru pierderi de valoare a imobilizărilor financiare (ct. 1062 sold D) 69
  3. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 70
  4. rezerve constituite din valoarea titlurilor/ acţiunilor dobândite cu titlu gratuit (ct. 1065*) 71
  5. rezerve de reevaluare la valoarea justă (ct. 1066) 72
  6. rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067) 73
  7. alte rezerve (ct. 1068) 74
  8. acţiuni proprii (ct. 109) 75
  V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117)
  Sold C 76
  Sold D 77
  VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121)
  Sold C 78
  Sold D 79
  Repartizarea profitului (ct. 129) 80
  TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 61 + 64 + 65 - 66 + 67 + 76 - 77 + 78 - 79 - 80) 81
      Administrator Întocmit
      Numele şi prenumele ................. Numele şi prenumele*1)............
      Semnătura ........................... Calitatea*2)......................
                                             Semnătura ........................
      Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul
                                             profesional ......................
  __________* Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675-2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.*1) Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.*2) Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale se completează astfel:- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; sau- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.
   +  Anexa 2 ───────la instrucţiune────────────────SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIUla data de 31 decembrie ..........                                                                         - lei -
    Denumirea elementuluiSold la începutul exerciţiului financiarCreşteriReduceriSold la sfârşitul exerciţiului financiar
    Total, din care:Prin transferTotal, din care:Prin transfer
    A123456
    Capital subscris            
    Prime de capital            
    Rezerve din reevaluare            
    Rezerve legale            
    Rezerve constituite din ajustările pentru pierderi de valoare a imobilizărilor financiare (sold D)            
    Rezerve statutare sau contractuale            
    Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare            
    Alte rezerve            
    Acţiuni proprii            
    Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperităSold C            
    Sold D            
    Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29Sold C            
    Sold D            
    Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabileSold C            
    Sold D            
    Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a Comunităţilor Economice EuropeneSold C            
    Sold D            
    Rezultatul exerciţiului financiarSold C            
    Sold D            
    Repartizarea profitului              
    Total capitaluri proprii              
      Administrator Întocmit    Numele şi prenumele ................. Numele şi prenumele*1)............    Semnătura ........................... Calitatea*2)......................                                           Semnătura ........................    Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul                                           profesional ......................___________*1) Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.*2) Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale se completează astfel:- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
   +  Anexa 3 ────────la instrucţiune───────────────DATE INFORMATIVEla data de 31 decembrie ..................(cod 30)                                                                       - lei -
    I. Date privind rezultatul înregistratNr. rd.Nr. unităţiSume
    12
    Unităţi care au înregistrat profit01    
    Unităţi care au înregistrat pierdere02    
    II. Date privind plăţile restanteNr. rd.Total col. 2+3Din care:
    Pentru activitatea curentăPentru activitatea de investiţii
    AB123
    Plăţi restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:03      
    Furnizori restanţi - total (rd. 05 la 07), din care:04      
    - peste 30 de zile05      
    - peste 90 de zile06      
    - peste 1 an07      
    Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:08      
    - contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate09      
    - contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate10      
    - contribuţia pentru pensia suplimentară11      
    - contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj12      
    - alte datorii sociale13      
    Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri14      
    Obligaţii restante faţă de alţi creditori15      
    Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat16      
    Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale17      
    Credite bancare nerambursate la scadenţă - total (rd. 19 la 21), din care:18      
    - restante după 30 de zile19      
    - restante după 90 de zile20      
    - restante după 1 an21      
    Dobânzi restante22      
    III. Număr mediu de salariaţiNr. rd.Sfârşitul exerciţiului financiar precedentSfârşitul exerciţiului financiar curent
    AB12
    Număr mediu de salariaţi23    
    IV. Plăţi de dobânzi şi redevenţeNr. rd.Sume
    AB1
    Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:24  
    - impozitul datorat la bugetul de stat25  
    Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:26  
    - impozitul datorat la bugetul de stat27  
    Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:28  
    - impozitul datorat la bugetul de stat29  
    V. Tichete de masăNr. rd.Sume
    Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor30  
    AB12
      Nr. rd.Sfârşitul exerciţiului financiar precedentSfârşitul exerciţiului financiar curent
    VI. Cheltuieli de inovare**) - total (rd. 32 la 34), din care:31    
    - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei32    
    - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei33    
    - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei34    
    VII. Alte informaţiiNr. rd.Sfârşitul exerciţiului financiar precedentSfârşitul exerciţiului financiar curent
    Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:35    
    Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:36    
    - acţiuni cotate37    
    - acţiuni necotate38    
    - părţi sociale39    
    - obligaţiuni40    
    - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)41    
    Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:42    
    - creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)43    
    - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)44    
    Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)45    
    Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)46    
    Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)47    
    Alte creanţe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)48    
    Dobânzi de încasat (ct. 5187)49    
    Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 503+ 505 + 506 + 507+ din ct. 508) (rd. 51 la 55), din care:50    
    - acţiuni cotate51    
    - acţiuni necotate52    
    - părţi sociale53    
    - obligaţiuni54    
    - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)55    
    Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)56    
    Casa în lei şi în valută (rd. 58 + 59), din care:57    
    - în lei (ct. 5311)58    
    - în valută (ct. 5314)59    
    Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 61 + 62), din care:60    
    - în lei (ct. 5121)61    
    - în valută (ct. 5124)62    
    Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 64 + 65), din care:63    
    - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)64    
    - sume în curs de decontare şi acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)65    
    Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:66    
    - Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:67    
    - în lei68    
    - în valută69    
    - Credite bancare interne pe termen scurt şi dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:70    
    - în lei71    
    - în valută72    
    - Credite bancare externe pe termen scurt şi dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:73    
    - în lei74    
    - în valută75    
    - Credite bancare pe termen lung şi dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:76    
    - în lei77    
    - în valută78    
    - Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:79    
    - în lei80    
    - în valută81    
    - Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)82    
    - Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:83    
    - în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute84    
    - în valută85    
    - Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)86    
    - Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)87    
    - Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)88    
    - Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)89    
    - Dobânzi de plătit (ct. 5186)90    
    Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:91    
    - acţiuni cotate92    
    - acţiuni necotate93    
    - părţi sociale94    
    VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratoriiNr. rd.Sfârşitul exerciţiului financiar precedentSfârşitul exerciţiului financiar curent
    Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)95    
      Administrator Întocmit    Numele şi prenumele ................. Numele şi prenumele*1)............    Semnătura ........................... Calitatea*2)......................                                           Semnătura ........................    Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul                                           profesional ......................_________ Notă *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Notă **) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 450/2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/14.08.2004.*1) Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.*2) Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale se completează astfel:- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.___________