AMENDAMENT nr. 1 din 6 aprilie 2009dintre Guvernul României, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin Agenţia pentru Comerţ şi Dezvoltare (USTDA), privind amendarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin Agenţia pentru Comerţ şi Dezvoltare (USTDA), semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2006*)
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 17 martie 2010    ________ Notă *) Traducere.Guvernul României, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare Solicitant, şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin Agenţia pentru Comerţ şi Dezvoltare a Statelor Unite ale Americii, denumită în continuare USTDA,având în vedere prevederile Acordului de finanţare dintre Solicitant şi USTDA, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2006, denumit în continuare Acord de finanţare,cu referire la: Asistenţa tehnică (AT) pentru Sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă,Activitatea USTDA nr. 2007-81002A,luând în considerare necesitatea actualizării unor prevederi ale Acordului de finanţare, întrucât acestea nu mai corespund cadrului general existent la acest moment,au convenit amendarea Acordului de finanţare prin prezentul amendament, după cum urmează:  +  Articolul ILitera A "Data încheierii AT" de la punctul 8 din Acordul de finanţare se modifică şi va avea următorul cuprins: "Data încheierii AT, stabilită la 26 februarie 2010, este data la care părţile estimează că se va finaliza AT".  +  Articolul IITermenii de referinţă ai Acordului de finanţare sunt stabiliţi în anexa care face parte integrantă din prezentul amendament, care va înlocui anexa nr. I la Acordul de finanţare în totalitate.  +  Articolul IIIAlineatul 1 "Data încheierii AT" de la litera K "Programul AT" din cuprinsul anexei nr. II "Clauze obligatorii ale contractului USTDA" la Acordul de finanţare se modifică şi va avea următorul conţinut: "Data încheierii AT, stabilită la 26 februarie 2010, este data la care părţile estimează că se va finaliza AT."  +  Articolul IVÎn baza Acordului de finanţare existent, USTDA este de acord să furnizeze o finanţare în valoare de 268.170 $ pentru AT. USTDA este de acord să furnizeze suplimentar Solicitantului suma de 17.600 $ în vederea finanţării costurilor aferente bunurilor şi serviciilor necesare pentru efectuarea AT, în conformitate cu amendamentul. Finanţarea totală pusă la dispoziţia Solicitantului de către USTDA pentru întreaga AT este acum de 285,770 $.  +  Articolul VOrice comunicare referitoare la prezentul amendament, inclusiv toate facturile, trebuie să includă următoarele date fiscale:Nr. alocare bugetară: 119/101001Nr. activităţii: 2007-81002ANr. rezervare: 2009810001Nr. finanţare: GH078102013În baza prevederilor Acordului de finanţare şi ale prezentului amendament, sunt două seturi diferite de date fiscale. Suma de 268.170 $ reprezentând fonduri din partea USTDA, în baza Acordului de finanţare, trebuie cheltuită (folosindu-se datele fiscale din art. 17 şi clauza obligatorie M din Acordul de finanţare) înainte de cheltuirea sumei de 17.600 $ din fondurile de finanţare ale USTDA în baza prezentului amendament (folosindu-se datele fiscale de mai sus).  +  Articolul VISolicitantul şi Contractorul vor amenda contractul potrivit legislaţiei aplicabile contractului pentru a include: (1) termenii de referinţă ai prezentului amendament; (2) un program de plată pentru transferul fondurilor suplimentare oferite prin prezentul amendament; (3) prelungirea datei de încheiere.Raportul final aferent AT trebuie să includă şi activitatea desfăşurată în baza prezentului amendament.  +  Articolul VIIPrezentul amendament intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părţi sau, în cazul în care părţile semnează la date diferite, la data ultimei semnături.  +  Articolul VIIIÎn orice alte circumstanţe, altele decât cele stipulate în prezentul amendament, termenii Acordului de finanţare vor rămâne în vigoare.Drept care, Guvernul României, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin Agenţia pentru Comerţ şi Dezvoltare, fiecare acţionând prin reprezentanţii lor autorizaţi, au semnat în numele lor prezentul amendament, în limba engleză, la data menţionată mai jos.Semnat la Washington, DC la data de 6 aprilie 2009, în dublu exemplar, în limba engleză.Pentru Guvernul României,Ministerul Administraţieişi Internelor,Mihai-Viorel Fifor,secretar de statPentru Guvernul Statelor Unite ale Americii,Agenţia pentru Comerţ şi Dezvoltare (USTDA)Daniel D. Stein,director regional  +  Anexa TERMENI DE REFERINŢĂCONTEXTAceşti termeni de referinţă (TOR) descriu asistenţa tehnică (AT) acordată Guvernului României, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI), în calitate de Solicitant, pentru a sprijini implementarea sistemului său integrat de management al situaţiilor de urgenţă, denumit în continuare Sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă (SNMSU). AT va folosi Solicitantului pentru a facilita coordonarea proiectelor în cadrul agenţiilor de management al urgenţelor la nivel naţional, judeţean şi local. De asemenea, AT va permite evaluarea independentă a reţelelor de telecomunicaţii vitale şi a infrastructurilor de monitorizare a mediului, ţinând seama de capabilităţile lor de sprijin pentru Centrul Naţional de Coordonare Conducere a Intervenţiei (CNCCI) şi suplimentar faţă de tehnologiile acceptate de Banca Mondială în baza proiectului "Hazard Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project" (HRMEP).AT constă în sarcini din 4 mari zone, descrise mai jos:Capabilităţile reţeleiAT include evaluarea capabilităţilor reţelelor existente în România pentru sprijinul Sistemului de management informaţional pentru situaţii de urgenţă (SMISU), inclusiv reţeaua Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS), de a constitui baza comunicaţiilor pentru CNCCI. STS este un organism public specializat, stabilit pe baza legilor României, care organizează şi coordonează activităţile în domeniul telecomunicaţiilor speciale (guvernamentale) din România.AT va recomanda actualizările necesare pentru a asigura o conectivitate adecvată şi o lărgime de bandă corespunzătoare în vederea utilizării de platforme Internet Protocol (IP) cu conexiune şi posibilitatea de colectare şi diseminare de date, sisteme de comunicaţii de urgenţă pentru coordonare şi operaţiuni, sisteme de notificare şi instrumente de colaborare multimedia.Contractorul va avea în vedere faptul că serviciile de comunicaţii date pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi cele aferente SMISU sunt asigurate prin Reţeaua de comunicaţii integrate voce-date (RCVD).Monitorizare, analiză şi avertizare timpurieAT va evalua sursele de date şi comunicaţiile pentru monitorizarea seismică şi a factorilor de mediu, în sensul analizării şi validării utilităţii acestora pentru CNCCI şi centrele operaţionale judeţene (COJ), în special cu privire la instrumentele de avertizare timpurie şi evaluare.Echipament şi instrumente de luare a deciziilorAT va evalua tehnologiile necesare pentru prezentarea datelor, luarea deciziilor şi reţeaua de telecomunicaţii utilizate de către CNCCI, COJ, comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, ministerele şi agenţiile publice cu responsabilităţi în managementul urgenţelor.Managementul şi planificarea programuluiAT va sprijini Solicitantul în vederea asimilării şi utilizării informaţiilor provenite de la proiectele relevante referitoare la SMISU, actualizarea reţelelor auxiliare de telecomunicaţii la nivel naţional, judeţean şi local, CNCCI şi la nivelul tuturor activităţilor relevante.TERMENI DE REFERINŢĂÎn vederea atingerii acestor obiective, Contractorul va îndeplini următoarele sarcini:Sarcina 1. - Analiza şi evaluarea surselor de colectare a datelor şi capabilităţilorContractorul:- va evalua sistemul existent de supraveghere meteorologică, prognoză şi alarmare, numit Sistemul meteorologic naţional integrat (SIMIN);- va evalua sistemul existent pentru monitorizarea inundaţiilor şi avertizare, cunoscut ca Programul de reducere şi control al dezastrelor provocate de ape (DESWAT);- va evalua sistemul bazei de date integrate pentru managementul resurselor de apă şi baza de date digitală pentru mediu, pentru integrarea produselor digitale cartografice într-un portal internet GIS, disponibil pentru operaţiuni de urgenţă. Contractorul va face recomandări privind formatul, comunicaţiile, transportul şi vizualizarea suprapusă într-un mediu GIS;- va dezvolta recomandări pentru a facilita avertizarea timpurie şi analize de impact folosind date, sisteme şi prognoze de la Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), Administraţia Naţională "Apele Române" şi din alte surse;- va evalua sistemul de monitorizare seismologică, avertizare şi analiză de impact de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor (INCERC);- va evalua capabilităţile Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor în ceea ce priveşte realizarea unei hărţi a evenimentelor seismice. Contractorul va face recomandări referitoare la formatul acesteia, comunicaţii şi mod de afişare (în strânsă legătură cu hărţile de infrastructură critică prezentate prin sistemul informaţional geografic GIS);- va evalua capabilităţile de culegere a datelor seismice din cadrul Institutului Naţional pentru Fizica Pământului. Va face recomandări referitoare la informaţiile necesare pentru sprijinul analizei datelor la CNCCI. Aceasta va include informaţii seismice necesare aplicaţiilor SMISU şi instrumentelor de luare a deciziilor.Pe baza informaţiilor identificate prin etapele de mai sus, Contractorul va estima cerinţele privind lărgimea de bandă pentru schimbul de informaţii de mediu între diferitele surse şi CNCCI şi între CNCCI şi nivelurile judeţean/local. Aceste informaţii vor fi folosite în procesul de evaluare a disponibilităţii reţelei de infrastructură din cadrul sarcinii 2.Produs final: Contractorul va pregăti şi va înainta Solicitantului un raport (raport iniţial de evaluare) pe baza rezultatelor şi recomandărilor cuprinse în prezenta sarcină.Sarcina 2. - Evaluarea disponibilităţii reţelei de infrastructurăObiectivul prezentei sarcini este de a analiza şi evalua cerinţele reţelei şi implementării iniţiale a reţelei prevăzute a sprijini SMISU. Prezenta sarcină constă în 4 subsarcini, aşa cum sunt descrise mai jos.Subsarcina 2.1. - Cerinţele reţeleiContractorul va efectua o evaluare a reţelei naţionale de infrastructură şi a disponibilităţii acesteia de a sprijini SNMSU. Această evaluare a disponibilităţii infrastructurii naţionale (evaluare a disponibilităţii) va fi făcută ulterior selectării contractorului SMISU finanţat de Banca Mondială şi după ce se cunoaşte soluţia sistemului SMISU. Evaluarea disponibilităţii va include, dar nu se va limita la:● revizuirea serviciilor şi capacităţilor pe care le va oferi soluţia acceptată pentru SMISU;● revizuirea cerinţelor privind traficul şi lărgimea de bandă pentru aplicaţiile şi serviciile SMISU, atât în condiţii normale, cât şi în situaţii de urgenţă, incluzând:- schimbul de fişiere transmise între CNCCI şi diferitele ministere, agenţii şi instituţii identificate la sarcina 1 de mai sus;- schimbul de fişiere transmise între CNCCI şi COJ pentru situaţii de urgenţă;- schimbul de fişiere transmise între CNCCI şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă;- cerinţe privind lărgimea de bandă pentru aplicaţiile de tranzacţii între diferite locaţii;- cerinţe privind lărgimea de bandă pentru aplicaţii în timp real, inclusiv voce, video şi teleconferinţă între diferite locaţii;● determinarea timpilor de răspuns acceptabili pentru tranzacţii în sistemul SMISU;● determinarea cerinţelor calităţii serviciilor (CS) pentru toate celelalte servicii;● evaluarea cerinţelor reţelei de infrastructură în vederea sprijinirii lărgimii de bandă, CS şi cerinţele pentru diversitatea itinerarului/redundanţă.Subsarcina 2.2. - Evaluarea disponibilităţii reţelei de infrastructurăCele 41 de centre operaţionale judeţene pentru situaţii de urgenţă şi cel al municipiului Bucureşti, centrele operative ale ministerelor/agenţiilor implicate în răspunsul la urgenţe în conformitate cu prevederile legale şi diferitele ministere şi instituţii care asigură date de mediu trebuie interconectate pentru ca CNCCI să îşi poată îndeplini misiunea.Contractorul va reevalua conectivitatea reţelei prevăzute să sprijine implementarea iniţială a SMISU şi va evalua compatibilitatea acesteia. Această reevaluare va include următoarele locaţii:● CNCCI şi centrele de monitorizare şi analiză care asigură informaţii de mediu;● CNCCI şi centrele operaţionale judeţene şi cel al municipiului Bucureşti;● CNCCI şi comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă;● COJ şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă.Această reevaluare va analiza modul în care componentele curente ale reţelei vor fi integrate în vederea sprijinului SMISU, incluzând următoarele:● EADS;● PHARE;● Reţeaua RCVD*1) a MAI;__________*1) În limba română "reţea de comunicaţii integrate voce-date" (Network for integrated Voice - Data Communications). De asemenea, este numită informal reţeaua metropolitană.● STS;● altele, în funcţie de aplicabilitate.Obiectivul acestei evaluări este:● să determine dacă reţeaua planificată permite o conectivitate corespunzătoare şi are capacitatea să sprijine comunicaţiile în situaţii de urgenţă în locaţiile solicitate;● să facă recomandări referitor la posibile extinderi/actualizări ale reţelei care pot fi solicitate.Subsarcina 2.3. - Capabilităţi de intervenţieÎn cazul în care un COJ pentru situaţii de urgenţă este avariat sau distrus sau operaţiunile sunt temporar întrerupte, un judeţ vecin va prelua funcţiile COJ-ului afectat (recuperare de urgenţă a COJ). Ca un exemplu al modului în care această capacitate funcţionează în practică, Contractorul va evalua capacitatea de recuperare de urgenţă a COJ între judeţele Bihor şi Arad şi localităţile/oraşele asociate, cu accent pe comunicaţiile cu echipele de răspuns şi populaţie.Subsarcina 2.4. -Raportul de evaluare a disponibilităţii reţelei de infrastructurăPe baza rezultatelor acestei sarcini, Contractorul va pregăti şi va înainta un raport de evaluare a disponibilităţii reţelei de infrastructură. Acest raport va include următoarele:● descrierea cerinţelor reţelei, inclusiv diversitatea itinerarului/redundanţă în locaţiile critice;● analiza discrepanţelor dintre cerinţele reţelei şi capabilităţile reţelei iniţiale prevăzute în sprijinul operaţiunilor SMISU;● conectivitatea necesară cu alte reţele pentru a sprijini comunicaţiile de date în situaţii de urgenţă;● discuţii şi recomandări în vederea aducerii de îmbunătăţiri care să satisfacă cerinţele SNMSU care nu vor putea fi întrunite prin soluţia acceptată a proiectului SMISU, în special cerinţele referitoare la relaţia dintre judeţ şi nivelurile locale.Produs final: raportul de evaluare a disponibilităţii reţelei de infrastructură descris mai sus. În plus, se va face o prezentare (prezentarea 1) privind rezultatele acestei sarcini destinată Solicitantului şi altor factori de decizie invitaţi.Prezentarea 1 poate fi susţinută în limba engleză sau în limba engleză cu traducere simultană în limba română, iar materialele de prezentare pot fi furnizate în limba engleză şi/sau limba română, în funcţie de acordul dintre Contractor şi Solicitant. O versiune în limba engleză a materialelor prezentate trebuie inclusă în raportul final pe care Contractorul îl va pregăti conform sarcinii 6 prezentate mai jos.Sarcina 3. - Revizuirea programuluiPe baza rezultatelor sarcinii anterioare, a obiectivelor Solicitantului şi a soluţiei SMISU, Contractorul va îndeplini următoarele sarcini:● va evalua cerinţele Solicitantului în ceea ce priveşte software-ul de sprijin GIS şi va pregăti recomandări preliminare pentru întrunirea acestora (se va face cercetare în judeţul Bihor pentru a profita de activitatea de dezvoltare a GIS desfăşurată acolo);● va recomanda o abordare pentru folosirea eficientă a informaţiilor de mediu;● va revizui soluţia acceptată pentru a determina dacă SMISU utilizează şi sprijină eficient cerinţele privind informaţiile de mediu;● va revizui soluţia SMISU acceptată în ceea ce priveşte partea de hardware, software şi afişarea informaţiei pentru a verifica dacă sunt prevăzute capacităţi/tehnologii de ultimă oră;● va face recomandări pentru schimbări ale SMISU în scopul de a oferi posibilităţi eficiente GIS şi pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor de informaţii de mediu (dacă este cazul).Rezultatele acestei sarcini vor fi descrise în documentul intitulat "Revizuirea programului", care va fi înaintat Solicitantului şi care va constitui şi baza unei prezentări (prezentarea 2) destinate Solicitantului şi alor factori de decizie invitaţi, în condiţii similare celor descrise în subsarcina 2.4 de mai sus. O versiune în limba engleză a materialelor prezentate trebuie inclusă în raportul final pe care Contractorul îl va pregăti conform sarcinii 6 prezentate mai jos.Produs final: 1. documentul intitulat "Revizuirea programului", care descrie rezultatele sarcinii 3; şi2. prezentarea 2 descrisă mai sus.Sarcina 4. - Analiza financiarăContractorul va dezvolta un model de analiză economică (model) care să estimeze costurile fiecărei recomandări făcute în cadrul sarcinilor 1-3. Acest model va include soluţiile alternative şi diferite abordări tehnologice. Aceste informaţii vor fi rezumate într-un raport (raport economic) care va descrie costurile diferitelor recomandări. Va fi de asemenea inclus şi subiectul referitor la potenţiale surse de finanţare.Produs final: raportul economic descris mai sus. În plus, Contractorul va pune la dispoziţia Solicitantului modelul asociat în format electronic (de exemplu, ca un document/documente Excel), astfel încât Solicitantul să poată face calculele folosind modelul sub alte ipoteze şi/sau soluţii alternative.Sarcina 5. -Tehnologia Cell Broadcast pentru notificarea situaţiilor de urgenţăContractorul va face o evaluare a tehnologiei Cell Broadcast ca potenţială platformă pentru notificarea situaţiilor de urgenţă, precum şi a cerinţelor asociate pentru potenţiala sa implementare în România. Evaluarea va include, dar fără să se limiteze la acestea, următoarele:● să asigure o imagine de ansamblu asupra platformei tehnologice, a funcţionalităţii şi capacităţilor tehnologiei Cell Broadcast, precum şi exemple relevante din practica mondială;● să evalueze costurile aproximative ale tehnologiei;● să evalueze disponibilitatea Guvernului României de a implementa un Sistem Cell Broadcast pentru notificarea situaţiilor de urgenţă (CBEANS) şi eventualele roluri şi responsabilităţi ale diferiţilor actori şi parteneri [de exemplu, ministere şi alte organizaţii guvernamentale; operatori de telefonie mobilă; Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii (ANC)];● să evalueze disponibilitatea şi abilitatea principalilor operatori de telefonie mobilă din România pentru implementarea CBEANS;● să pregătească rapoarte (şi hărţi detaliate) referitoare la:- zonele cu acoperire de telefonie mobilă şi populaţia deservită în prezent;- zone şi populaţie fără acoperire (zone oarbe sau fără acoperire);● să determine cerinţele legislative şi de reglementare necesare pentru sprijinirea implementării naţionale a CBEANS;● să se documenteze în privinţa problemelor instituţionale, de afaceri, tehnice şi/sau operaţionale care necesită rezolvare;● să pregătească un raport (raport de evaluare CBEANS) care să sintetizeze rezultatele, plus un plan de acţiune pentru implementarea CBEANS.Produs final: raportul de evaluare CBEANS descris mai sus.Sarcina 6. - Raportul finalContractorul va pregăti şi va transmite Solicitantului şi USTDA un raport final substanţial şi complet privind activităţile desfăşurate în temeiul prezenţilor termeni de referinţă (raport final). Raportul final va fi organizat ţinând cont de sarcinile de mai sus şi va include toate produsele finale şi documentele precizate la sarcinile 1-5 care au fost furnizate Solicitantului. Raportul final va fi elaborat în conformitate cu clauza I din anexa II la Acordul de finanţare. Raportul final va cuprinde toate rezultatele, recomandările şi concluziile AT. Contractorul are responsabilitatea de a identifica în cadrul raportului final eventuale surse de distribuţie din SUA, care să fie înaintate USTDA şi Solicitantului în conformitate cu clauza I din anexa II la Acordul de finanţare. Lista distribuitorilor din SUA va specifică pentru fiecare dintre aceştia capacităţile oferite.NOTE:1. Contractorul este responsabil să se conformeze cerinţelor de autorizare a exporturilor din SUA, dacă este cazul, în îndeplinirea termenilor de referinţă.2. Contractorul şi Solicitantul vor lua toate măsurile necesare pentru ca raportul final să nu conţină informaţii confidenţiale.3. Solicitantul şi USTDA vor avea dreptul irevocabil, universal, fără redevenţă, nonexclusiv de a utiliza şi distribui raportul final şi produsul activităţilor desfăşurate în baza acestor termeni de referinţă.__________