HOTĂRÂRE nr. 174 din 3 martie 2010 (*actualizată*)privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de mic trafic de frontieră(actualizată la data de 13 mai 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 16^3 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Permisul de mic trafic de frontieră se eliberează străinilor rezidenţi în zona de frontieră, definită prin Regulamentul (CE) nr. 1.931/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre şi de modificare a dispoziţiilor Convenţiei Schengen, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu completările ulterioare.  +  Articolul 1^1Permisele de mic trafic de frontieră conţin elementele biometrice de identificare ale titularului acestuia în conformitate cu prevederile art. 4a şi 4b din Regulamentul (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectă specificaţiile tehnice prevăzute în Decizia Comisiei C (2009) 3.770 din 20 mai 2009 de modificare a specificaţiilor tehnice pentru modelul uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe.----------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.220 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 27 decembrie 2012.  +  Articolul 2Forma şi conţinutul permiselor de mic trafic de frontieră sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul administraţieişi internelor,Vasile Blagap. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 3 martie 2010.Nr. 174.  +  AnexăPERMIS DE MIC TRAFIC DE FRONTIERĂForma şi mărimea documentului sunt în conformitate cu caracteristicile pentru cartela tip ID-I (document ICAO 9303, partea a treia).Rubrici faţa I:Titlul documentului: PERMIS DE MIC TRAFIC DE FRONTIERĂNumărul documentului: element tactil format din 9 caractere alfanumericeNumele: numele şi prenumele titularului, în această ordine, pe maximum două rânduriValabil până la data de: data expirării permisului, în formatul ZZ.LL.AAAALocul emiterii şi data de începere a valabilităţii: numele misiunii diplomatice/oficiului consular a/al României unde a fost formulată cererea pentru eliberarea unui permis de mic trafic de frontieră, urmat de data în forma ZZ.LL.AAAA.Tipul de permis: PERMIS DE MIC TRAFIC DE FRONTIERĂObservaţii: în toate cazurile, se va insera textul: "Valabil numai împreună cu paşaportul seria ... nr. ...": seria şi numărul paşaportului titularului.Autoritatea emitentă: M.A.E. ROMÂNIAFotografiaSemnătura titularuluiDupă caz, se va introduce denumirea documentului în limba ţării terţe.Rubrici faţa a II-a:Data şi locul naşterii: data naşterii, în format ZZ.LL.AAAA, urmată de locul naşteriiAdresa: se va introduce adresa completă a titularului, pe maximum 3 rânduri.Sexul: simbolizat prin litera F sau MCetăţenia: se va introduce codul de 3 litere al statului a cărui cetăţenie o deţine titularul.Observaţii: în toate cazurile, se va insera textul: "Valabil 30 km de la frontiera de stat dintre România şi... (se va introduce numele statului terţ cu care este încheiat acordul bilateral privind regimul de mic trafic de frontieră)".Sub rubrica "Observaţii" va figura textul "Unităţile administrativ-teritoriale situate parţial în zona de 30 km şi parţial în zona cuprinsă între 30 km şi 50 km de la frontiera comună vor fi considerate ca aparţinând zonei de frontieră. Titularului i se interzice să se deplaseze în afara zonei de frontieră. Orice încălcare a acestei atenţionări se sancţionează conform legii."Zona citibilă optic (MRZ): în conformitate cu standardul ICAOElemente descriptive:- Documentul conţine un mediu de stocare electronică fără contact, în care sunt incluse elemente biometrice de identificare ale titularului.- Documentul este construit sub forma unui card format din straturi de policarbonat laminat.- Denumirile rubricilor se scriu în limba română, folosind diacritice.- Culoare: variabilă roşu-albastru-roşu.- Pe fundalul feţei I, stema României este situată în partea dreaptă.- Elemente de securitate: grafică de securitate (guilloche în două tonuri, fundal de securitate, microtext), cerneală variabilă optic, cerneală fluorescentă în spectrul UV, element holografic variabil optic, elemente de personalizare tactile- Tehnici de tipărire utilizate: tipar în tehnologie rainbow, tipar waterless, tipar serigrafic- Personalizarea: prin gravare laserPermisele de mic trafic de frontieră eliberate de România corespund normelor de siguranţă şi specificaţiilor stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 380/2008 al Consiliului din 18 aprilie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.------------Anexa a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 299 din 29 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 13 mai 2015, conform art. unic din acelaşi act normativ.------