LEGE nr. 120 din 9 iulie 1997privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârsta de până la 2 ani
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 11 iulie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Femeile asigurate în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat, sistemului de asigurări sociale pentru agricultori şi femeile cadre militare în activitate au dreptul, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, la un concediu plătit pentru îngrijirea copilului, în afară concediului plătit pentru sarcina şi lauzie de 112 zile, prevăzut de reglementările în vigoare.  +  Articolul 2Concediul plătit pentru îngrijirea copilului se acordă, la cerere, în continuarea concediului pentru sarcina şi lauzie sau oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.  +  Articolul 3 (1) Femeile asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de stat şi femeile cadre militare în activitate beneficiază, pe durata concediului pentru îngrijirea copilului, de o indemnizaţie reprezentând 85% din salariul de baza şi celelalte venituri salariale pe baza cărora se stabileşte contribuţia de asigurări sociale, respectiv din venitul de asigurare. (2) Femeile asigurate în cadrul sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor beneficiază, pe durata concediului pentru îngrijirea copilului, de o indemnizaţie reprezentând 80% din media lunară a venitului asigurat din ultimele 6 luni pentru care a fost achitată contribuţia prevăzută de reglementările în vigoare.  +  Articolul 4Perioada concediului pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la 2 ani constituie vechime în munca.  +  Articolul 5De prevederile prezentei legi beneficiază şi femeile asigurate, prevăzute la art. 1, care au adoptat, au fost numite tutore, li s-au încredinţat copii spre creştere şi educare sau în plasament familial, în condiţiile legii.  +  Articolul 6De prevederile prezentei legi poate beneficia, optional, oricare dintre părinţii copilului.  +  Articolul 7Indemnizaţiile prevăzute la art. 3 se suporta din bugetul asigurărilor sociale de stat, din bugetul Fondului pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor şi, respectiv, din bugetul de stat, în funcţie de sistemul de asigurări sociale în care este cuprinsă femeia asigurata.  +  Articolul 8Se recomanda sistemelor independente de asigurări sociale, altele decât sistemul asigurărilor sociale de stat şi sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, să aplice măsurile prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul-lege nr. 31/1990 privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârsta de până la un an, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 19 ianuarie 1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUS--------------