HOTĂRÂRE nr. 168 din 3 martie 2010privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional şi siguranţă a navigaţiei "Sistem de management al traficului de nave pe Dunăre şi de informare asupra transportului pe ape interioare - RoRIS"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 10 martie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional şi siguranţă a navigaţiei "Sistem de management al traficului de nave pe Dunăre şi de informare asupra transportului pe ape interioare - RoRIS", prevăzuţi în anexă*).--------- Notă *) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în conformitate cu prevederile Programului operaţional sectorial "Transport" şi ale legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 4Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuMinistrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 3 martie 2010.Nr. 168.--------