ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 27 iunie 2001 (*actualizată*)privind frontiera de stat a României(actualizată până la data de 5 martie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispozitii generaleDispozitii generale  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) frontiera de stat - linia reala sau imaginara care trece, în linie dreapta, de la un semn de frontieră la altul ori, acolo unde frontiera nu este marcată în teren cu semne de frontieră, de la un punct de coordonate la altul; la fluviul Dunarea şi celelalte ape curgatoare frontiera de stat este cea stabilita prin acordurile, conventiile şi înţelegerile dintre România şi statele vecine, cu luarea în considerare a faptului ca principiul general acceptat de dreptul international fluvial este acela ca frontiera trece pe mijlocul senalului navigabil principal, iar la apele curgatoare nenavigabile, pe la mijlocul panzei de apa; la Marea Neagra frontiera de stat trece pe la limita exterioara şi limitele laterale ale marii teritoriale a României; b) culoar de frontieră - fasia de teren situata de o parte şi de alta a frontierei de stat, stabilita în baza acordurilor şi convenţiilor de frontieră incheiate de România cu statele vecine în scopul evidentierii şi protejarii semnelor de frontieră; c) fasie de protecţie a frontierei de stat - fasia de teren constituita de-a lungul frontierei de stat în scopul protejarii semnelor de frontieră şi asigurarii controlului accesului în apropierea liniei de frontieră;c^1) părţi contractante - statele părţi la Acordul dintre guvernele statelor Uniunii Economice a Belgiei, Olandei şi Luxemburgului, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele lor comune, semnat la 14 iunie 1985, precum şi la Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor din Uniunea Economica Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, adoptata la Schengen la 19 iunie 1990.-------------Litera c^1) a art. 1 a fost introdusa de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. d) frontiere interne - frontierele comune terestre ale părţilor contractante, precum şi aeroporturile pentru zborurile interne şi porturile pentru liniile regulate de pasageri, care au ca punct de plecare sau ca destinatie exclusiva alte porturi de pe teritoriile părţilor contractante, fără escale în porturi din afara acestor teritorii*);-------------Litera d) a art. 1 a fost modificata de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. e) frontiere externe - frontiera terestra şi pe apa, precum şi aeroporturile şi porturile părţilor contractante, dacă nu sunt frontiere interne*);-------------Litera e) a art. 1 a fost modificata de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. f) zbor intern - orice zbor care are ca punct de plecare sau ca destinatie exclusiva teritoriile părţilor contractante , fără aterizare pe teritoriul unui stat tert*);-------------Litera f) a art. 1 a fost modificata de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. g) stat tert - orice alt stat decat părţile contractante*);-------------Litera g) a art. 1 a fost modificata de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. h) strain semnalat ca inadmisibil - strainul care se afla intr-o situaţie de nepermitere a intrarii pe teritoriul României dintre cele prevăzute de legislatia în vigoare privind regimul strainilor;-------------Litera h) a art. 1 a fost modificata de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. i) punct de trecere a frontierei - orice loc organizat şi autorizat de Guvernul României pentru trecerea frontierei de stat; j) punct de mic trafic - orice loc organizat şi autorizat de Guvernul României pentru trecerea frontierei de stat a persoanelor din zona de frontieră, stabilit prin conventii şi acorduri incheiate cu statele vecine;------------Litera j) a art. 1 a fost modificata de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. k) control la frontiera - activitatea desfăşurată de personalul autorităţilor competente pentru asigurarea respectarii condiţiilor prevăzute de lege pentru trecerea frontierei de stat a persoanelor, mijloacelor de transport, marfurilor şi a altor bunuri; l) infractiune de frontieră - fapta prevăzută de lege ca infractiune, savarsita în scopul trecerii ilegale peste frontiera de stat a persoanelor, mijloacelor de transport, marfurilor sau altor bunuri; m) trecere ilegala a frontierei de stat - trecerea peste frontiera de stat în alte condiţii decat cele prevăzute de legea română; n) transportator - orice persoană fizica sau juridica care asigura, cu titlu profesional, transportul de persoane şi bunuri pe cale aeriana, navala sau terestra; o) regim de control al politiei de frontieră - totalitatea normelor prevăzute de lege cu privire la verificările desfăşurate de politistii de frontieră asupra persoanelor, activităţilor sau imobilelor aflate în zonele de competenţa ale politiei de frontieră, pentru constatarea şi sanctionarea faptelor de încălcare a normelor prevăzute de lege.------------  +  Capitolul II Frontiera de stat a RomânieiFrontiera de stat a României  +  Articolul 2 (1) Frontiera de stat a României delimiteaza teritoriul statului român de teritoriul fiecaruia dintre statele vecine şi marea teritoriala a României de zona contigua. În plan vertical frontiera de stat delimiteaza spatiul aerian şi subsolul statului român de spatiul aerian şi subsolul fiecaruia dintre statele vecine. (2) Frontiera de stat se stabileste prin lege, în conformitate cu prevederile tratatelor internationale, convenţiilor sau înţelegerilor incheiate de statul român cu statele vecine. (3) Frontiera de stat a României este marcată, de regula, în teren prin semne de frontieră, ale caror date topogeodezice sunt prevăzute în documentele de demarcare bilaterale, incheiate de statul român cu statele vecine.  +  Articolul 3 (1) Pentru protecţia frontierei de stat şi a semnelor de frontieră se constituie culoarul de frontieră şi fâşia de protecţie a frontierei de stat. Activităţile pentru constituirea şi întreţinerea culoarului de frontieră şi a fâşiei de protecţie a frontierei de stat servesc scopurilor apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.-------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 3 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 5 martie 2010. (2) Culoarul de frontieră şi latimea acestuia se convine de către statul român cu fiecare dintre statele vecine, astfel încât să asigure vizibilitatea şi protectia semnelor de frontieră. (3) Fâşia de protecţie a frontierei de stat se stabileşte de la linia de frontieră către interior şi are o lăţime de 20 metri. La frontiera de apă sau în locurile din imediata apropiere a frontierei de stat în care terenurile sunt mlăştinoase, supuse erodărilor sau avalanşelor, fâşia de protecţie a frontierei de stat se constituie mai în adâncime. Fâşia de protecţie a frontierei de stat se constituie şi se marchează prin grija structurilor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Române.-------------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 24 martie 2009. (4) Nu se constituie fasie de protecţie a frontierei de stat la tarmul Marii Negre, la Dunăre, pe caile de comunicatie şi în zonele cu lucrari hidrotehnice situate la frontiera.-------------Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 4 (1) Pentru asigurarea executarii pazei şi controlului trecerii frontierei de stat se constituie zona de frontieră. (2) Zona de frontieră cuprinde teritoriul aflat pe o adancime de 30 km faţă de frontieră de stat şi tarmul Marii Negre, către interior. (3) În judeţele din interiorul tarii unde funcţionează aeroporturi şi porturi deschise traficului international suprafaţa aeroportului sau a portului cu platformele, imobilele şi instalatiile aferente reprezinta zona supusă regimului de control al politiei de frontieră. (4) Fasiile de teren, situate pe o adancime de 10 km de o parte şi de cealalta a malurilor Dunarii interioare, deschisa navigatiei internationale, inclusiv bratul Macin în intregime, sunt supuse regimului de control al politiei de frontieră.-------------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.  +  Capitolul III Regimul juridic al frontierei de statRegimul juridic al frontierei de stat  +  Secţiunea 1 Dispozitii generaleDispozitii generale  +  Articolul 5 (1) Regimul juridic al frontierei de stat cuprinde totalitatea normelor prevăzute de legislatia interna care privesc frontiera de stat şi desfăşurarea diferitelor activităţi în zona de frontieră, în zona aeroporturilor şi porturilor deschise traficului international. (2) Asigurarea respectarii regimului juridic al frontierei de stat revine autorităţilor care au atribuţii privind controlul la trecerea frontierei de stat şi autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul 6 (1) Frontiera de stat a României poate avea regim de frontieră interna sau frontiera externa.-------------Alin. (2) al art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.-------------Alin. (3) al art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006-------------  +  Articolul 7 (1) Culoarul de frontieră şi fâşia de protecţie a frontierei de stat fac parte din domeniul public al statului şi se administrează de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Poliţia de Frontieră Română, în condiţiile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Structurile teritoriale ale poliţiei de frontieră asigură curăţarea şi întreţinerea culoarului de frontieră, întreţinerea şi repararea semnelor de frontieră sau, la nevoie, înlocuirea acestora, conform prevederilor documentelor bilaterale încheiate cu statele vecine. Aceste activităţi se desfăşoară la termenele stabilite prin acordurile, convenţiile ori înţelegerile de frontieră încheiate cu statele vecine sau ori de câte ori este nevoie. (3) În fâşia de protecţie a frontierei de stat, poliţiştii de frontieră au dreptul să instaleze mijloace de semnalare a trecerilor peste frontieră şi de supraveghere a liniei de frontieră. Dacă situaţia o impune, pentru termene limitate, până la dispariţia stării care determină necesitatea, în fâşia de protecţie a frontierei de stat se pot face şi alte lucrări necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor de către poliţiştii de frontieră. (4) Suprafeţele de teren cuprinse între fâşia de protecţie a frontierei de stat şi culoarul de frontieră sau malul apelor, după caz, se administrează de către persoanele fizice sau juridice cărora le aparţin, cu respectarea prevederilor Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Accesul persoanelor în fâşia de protecţie a frontierei de stat până la culoarul de frontieră sau malul apelor, după caz, este permis în baza documentelor de identitate, cu aprobarea şefului formaţiunii locale a poliţiei de frontieră. (6) Accesul persoanelor pentru efectuarea unor activităţi dincolo de fâşia de protecţie a frontierei de stat, în situaţia în care aceasta se constituie mai în adâncime, precum şi în insulele şi ostroavele aparţinând statului român, situate în apele de frontieră, este permis numai prin locurile şi în condiţiile stabilite de şeful formaţiunii locale a poliţiei de frontieră. (7) Accesul persoanelor în insulele şi ostroavele de formaţiune nouă din apele de frontieră este permis numai după determinarea apartenenţei acestora, pe baza înţelegerilor încheiate între statul român şi statul vecin.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 24 martie 2009.  +  Articolul 8 (1) Trecerea frontierei de stat a României de către persoane, mijloace de transport, marfuri şi alte bunuri se face prin punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului international, denumite în continuare puncte de trecere. (2) Trecerea frontierei de stat a României se poate face şi prin punctele de mic trafic, în condiţiile stabilite de comun acord prin documente bilaterale incheiate de România cu statele vecine.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), trecerea frontierei de stat a României se poate face şi prin alte locuri, numai în situaţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.-------------Alin. (2^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 7 al art. I Din ordonanţa DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. (3) Trecerea frontierei de stat de către persoane se face cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta. (4) Trecerea frontierei de stat a mijloacelor de transport, marfurilor şi altor bunuri se face cu respectarea legilor ce reglementeaza regimul vamal.  +  Articolul 9 (1) Deschiderea de noi puncte de trecere sau închiderea temporara ori definitivă a celor existente se face prin hotărâre a Guvernului. (2) Guvernul României va da publicităţii lista cuprinzand punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului international şi punctele de mic trafic.-------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. (3) Denumirea punctului de trecere, suprafaţa pe care o cuprinde, specificul de activitate şi orarul de functionare pentru acele puncte de trecere care nu sunt deschise 24 de ore se afişează la loc vizibil, la intrarea în punctul de trecere.-------------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. (4) Deschiderea ocazionala a unor puncte de trecere în vederea desfăşurării unor activităţi cu caracter festiv sau religios şi orarul lor de functionare se efectueaza cu aprobarea inspectorului general al politiei de frontieră. (5) Punctele de trecere şi punctele de mic trafic funcţionează în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor*). Celelalte autorităţi care îşi desfăşoară activitatea în punctul de trecere, în afara politiei de frontieră, sunt organizate şi funcţionează potrivit prevederilor legale speciale.--------------Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.--------------  +  Articolul 10 (1) Administratorii aeroporturilor şi porturilor în care funcţionează puncte de trecere, precum şi cei ai punctelor de trecere rutiere care au doua sau mai multe fluxuri pe sens vor asigura în termen de un an de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta separarea fluxurilor de pasageri prin amenajarea unor puncte de control separate, individualizate astfel: a) pentru cetatenii români sau aparţinând statelor cu care România a incheiat documente bilaterale de eliminare a controlului la frontiera, punctul de control va fi individualizat cu drapelul României şi al/ale statului/statelor parte la înţelegerea internationala, urmate de denumirea în clar a acestora, în limba română şi în limbile de circulatie internationala; b) pentru cetatenii altor state punctul de control va fi individualizat cu inscripţia "ALTE STATE", în limba română şi în limbile de circulatie internationala. (2) Imobilele în care funcţionează punctele de trecere şi terenurile aferente acestora, care constituie domeniu public al statului ori domeniu privat şi se administreaza de către una dintre autorităţile sau instituţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) ori de alte persoane juridice, se pun în mod gratuit la dispoziţie celorlalte autorităţi cu competente de control la trecerea frontierei de stat. (3) În situaţia în care trecerea frontierei se efectueaza temporar prin alte puncte de trecere care nu sunt deschise traficului international de persoane şi marfuri, solicitantul asigura, după aprobarea deschiderii temporare a punctului de trecere, condiţii corespunzătoare de efectuare a controlului pentru trecerea frontierei, respectiv: punerea la dispoziţie a spatiilor de lucru şi a utilitatilor, transportul personalului, spatii de cazare şi indemnizatiile de deplasare, conform legii.  +  Articolul 11 (1) În punctele de trecere se organizeaza şi se efectueaza controlul de frontieră al persoanelor, mijloacelor de transport, marfurilor şi al altor bunuri atât la intrarea, cat şi la ieşirea din tara. (2) Controlul efectuat la trecerea frontierei de stat are ca scop verificarea şi constatarea indeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru intrarea şi ieşirea în/din tara a persoanelor, mijloacelor de transport, marfurilor şi altor bunuri.  +  Articolul 12 (1) În punctele de trecere îşi desfăşoară activitatea personalul tuturor autorităţilor publice care au, potrivit legii, competente pe linia controlului la trecerea frontierei de stat. (2) Atribuţiile personalului prevăzut la alin. (1) se stabilesc de autorităţile publice în structura cărora acesta funcţionează, potrivit prevederilor legale. (3) Autorităţile publice prevăzute la alin. (1) colaboreaza şi raspund, în limita competentelor legale, de desfăşurarea în bune condiţii a traficului de calatori, mijloace de transport, marfuri şi de alte bunuri.  +  Articolul 13 (1) În baza documentelor bilaterale incheiate de statul român cu statele vecine se pot organiza puncte de trecere comune pe teritoriul uneia dintre părţile semnatare ale acestora. (2) Regulile de lucru ale personalului fiecareia dintre părţi şi modul de cooperare în punctul de trecere comun se stabilesc prin documentul de înfiinţare a acestora. (3) Funcţionarii români care îşi desfăşoară activitatea în punctele de trecere comune aplica prevederile legii române cu privire la controlul trecerii frontierei de stat.  +  Articolul 14 (1) Seful punctului de trecere este politist de frontieră şi împreună cu sefii tuturor autorităţilor, care au, potrivit legii, competente de control la trecerea frontierei de stat pentru marfuri şi calatori, coopereaza pentru organizarea activităţii de control.-------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.-------------Alin. (2) al art. 14 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. (3) Politistul de frontieră care îşi desfăşoară activitatea în punctul de trecere este obligat să se sesizeze din oficiu asupra încălcării prevederilor legale referitoare la trecerea frontierei de stat şi la controlul trecerii frontierei de stat de către participantii la traficul de frontieră şi personalul prevăzut la art. 12 alin. (1). (4) În cazul existentei unor suspiciuni intemeiate sau al unor informaţii referitoare la incalcarea reglementarilor legale la trecerea frontierei de stat, seful punctului de trecere poate solicita, în scris, sefilor celorlalte autorităţi din punctul de trecere efectuarea unui alt control, mai amanuntit. Autorităţile solicitate au obligaţia efectuării acestui control.-------------Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. (5) Accesul persoanelor în punctul de trecere, altele decat persoanele aparţinând autorităţilor publice care au, potrivit legii, competente de control privind trecerea frontierei de stat, se stabileste de seful acestuia.  +  Articolul 15Regulile de exploatare şi întreţinere privind podurile, caile ferate şi rutiere, liniile de comunicatii şi apele care intersecteaza linia frontierei de stat ori au ax comun cu aceasta sunt stabilite prin acorduri, conventii şi înţelegeri incheiate de statul român cu statele vecine.  +  Articolul 16 (1) Pentru solutionarea problemelor rezultate din înţelegerile bilaterale de frontieră se numesc, prin hotărâre a Guvernului, reprezentanti/împuterniciţi de frontieră şi loctiitori ai acestora, precum şi delegaţi în comisiile mixte interguvernamentale, din randul functionarilor Politiei de Frontiera Române, precum şi al altor reprezentanti ai unor autorităţi interesate. (2) Atribuţiile şi modul de lucru ale functionarilor prevăzuţi la alin. (1) se stabilesc prin acordurile, conventiile şi înţelegerile de frontieră incheiate de România cu statele vecine.  +  Secţiunea a 2-a Efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de statEfectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat  +  Articolul 17 (1) Controlul pentru trecerea frontierei de stat se efectueaza în echipa constituita din personalul autorităţilor prevăzute la art. 12 alin. (1), ai carei membri au atribuţii conform prevederilor legale speciale. Coordonarea echipei de control se face de către politistul de frontieră.-------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. (2) În punctele de trecere portuare, din echipa de control face parte şi reprezentantul capitaniei portului. O dată cu echipa de control au acces pe navele de marfuri şi reprezentantii agentiei de navlosire, precum şi alte persoane autorizate, conform legii. (3) În punctele de trecere aeroportuare echipa de control va fi însoţită de un reprezentant al companiei aeriene reprezentate pe aeroport. (4) În situaţiile în care controlul nu se poate efectua în echipa constituita potrivit alin. (1), personalul autorităţii care trebuie să îşi desfasoare activitatea separat de restul echipei îl va informa, la terminarea controlului, pe seful de tura al politiei de frontieră despre rezultatul controlului.  +  Articolul 18 (1) Controlul pasapoartelor şi al celorlalte documente pentru trecerea frontierei de stat române, eliberate de autorităţile române, precum şi al celor eliberate de autorităţile straine, recunoscute sau acceptate de statul român, potrivit legii, se face de către politistul de frontieră. (2) La controlul de frontieră cetatenii straini care intră în România trebuie să faca dovada ca indeplinesc condiţiile de intrare şi sedere stabilite de statul român.-------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. (3) În cazurile în care se constată că documentele de calatorie prevăzute la alin. (1) nu intrunesc condiţiile prevăzute de lege pentru a da dreptul titularului acestora să între ori sa iasa în/din tara sau exista suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor, seful punctului de trecere va dispune clarificarea situaţiei şi luarea masurilor prevăzute de lege. (4) Seful punctului de trecere poate dispune intreruperea calatoriei unei persoane dacă s-a constatat ca aceasta nu indeplineste cerinţele prevăzute de lege pentru trecerea frontierei de stat române.  +  Articolul 19La trecerea frontierei de stat, după efectuarea controlului documentelor privind identitatea persoanelor autoritatea vamala efectueaza controlul vamal, potrivit reglementarilor vamale.  +  Articolul 20 (1) În punctul de trecere a frontierei de stat controlul sanitar-uman, sanitar-veterinar, fitosanitar şi cel privind protectia mediului se organizeaza şi se executa potrivit normelor stabilite de legislatia în vigoare, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, înainte de efectuarea celorlalte tipuri de control. (2) Controlul pentru protectia sanitara a teritoriului României şi cel privind protectia mediului se executa, potrivit legii, asupra persoanelor, mijloacelor de transport, marfurilor şi altor bunuri, indiferent de provenienţă şi destinaţia lor. Persoanei care nu se supune controlului sanitar nu i se permite trecerea frontierei de stat. (3) Autorităţile publice centrale care raspund de administratia publică, agricultura, alimentatie şi silvicultura, de transport şi de protectia mediului stabilesc prin ordin comun al ministrilor punctele de trecere a frontierei de stat prin care se efectueaza importul, exportul şi tranzitul de animale şi produse animale, vegetale şi produse vegetale, deseuri şi substante chimice periculoase. Trecerea mijloacelor de transport destinate acestor transporturi prin alte puncte de trecere este interzisa. (4) În functie de volumul traficului, de situaţia epizootiilor, epifitilor şi de conventiile incheiate cu alte state, în punctul de trecere se pot executa numai controlul documentelor de trecere a frontierei, al documentelor insotitoare ale marfii şi controlul fizic al mijloacelor care transporta animale sau produse animale, vegetale ori produse vegetale şi deseuri sau substante chimice periculoase. Controlul sanitar-veterinar, fitosanitar şi pentru protectia mediului în detaliu se efectueaza la locul de destinatie al transportului, potrivit legii. (5) În situaţia în care punctul de trecere este deschis şi pentru trecerea persoanelor, a altor mijloace de transport, marfuri şi bunuri, pentru efectuarea controlului sanitar-veterinar, fitosanitar şi pentru protectia mediului se stabileste în perimetrul punctului de trecere un spatiu anume destinat. Acesta va fi situat în lateral sau separat de spatiul pentru controlul persoanelor, mijloacelor de transport, marfurilor şi bunurilor care nu fac obiectul acestui tip de control. (6) În situaţia în care animalele şi produsele animale sau vegetalele şi produsele vegetale, deseurile sau substantele chimice periculoase nu corespund standardelor prevăzute pentru trecerea frontierei de stat, personalul specializat al Politiei Sanitare-Veterinare, al Politiei Fitosanitare sau al autorităţii de protecţie a mediului va interzice trecerea acestora peste frontiera, informandu-i despre aceasta pe seful punctului de trecere şi pe seful biroului vamal de control şi vamuire la frontiera. (7) În cazul bolilor care impun instituirea carantinei, în situaţii care nu sufera amanare, autoritatea publică centrala care raspunde de sănătate şi/sau autoritatea publică centrala care raspunde de agricultura, alimentatie şi silvicultura iau/ia primele măsuri de prevenire şi combatere a acestora, potrivit legii, pe care le comunică de îndată celorlalte autorităţi interesate. În aceste cazuri controlul sanitar de specialitate şi masurile de preventie sanitara se efectueaza în detaliu asupra tuturor persoanelor, mijloacelor de transport, marfurilor şi bunurilor. Cu sprijinul administraţiei publice locale se stabilesc spatiile în care se aplică masurile de profilaxie sanitara, sanitara veterinata şi fitosanitara. (8) În spatiul destinat controlului sanitar-veterinar se organizeaza şi se aplică masurile de prevenire a raspandirii bolilor de la animale la om, stabilite de inspectorii sanitari veterinari, conform legii. În acest spatiu agentii economici autorizati să efectueze serviciile prevăzute de legea sanitara veterinara organizeaza şi dispun instalatiile necesare.  +  Articolul 21 (1) Trecerea peste frontiera de stat de către persoane fizice a armelor de vânătoare, de tir şi munitiilor aferente acestora, a armelor cu aer comprimat, precum şi a armelor de panoplie este permisa numai dacă acestea sunt inscrise în documentele de trecere a frontierei, de către autorităţile care au eliberat aceste documente sau au acordat viza română. (2) Persoanele care la intrarea în România au asupra lor arme şi munitii, altele decat cele prevăzute la alin. (1), au obligaţia să le depuna la politia de frontieră, urmand să fie restituite proprietarului, potrivit legii. (3) Insotitorii delegatiilor straine la nivelul sefilor de stat ori la nivel guvernamental, precum şi militarii pot avea asupra lor şi pot introduce în tara arme de autoaparare şi munitiile aferente, pe bază de reciprocitate, dacă acestea sunt notificate prin Ministerul Afacerilor Externe şi, respectiv, Ministerul Apărării Naţionale*) sau Ministerul Administraţiei şi Internelor*). (4) La trecerea frontierei de stat militarii români participanti la operaţiuni în sprijinul pacii sau în scopuri umanitare, la exercitii militare comune cu unităţi din alte state, precum şi fortele militare straine care participa la activităţi ce implica intrarea, staţionarea sau tranzitarea teritoriului României conform tratatelor şi înţelegerilor internationale la care România este parte, pot avea asupra lor armamentul, tehnica de lupta şi munitiile necesare, dacă acestea sunt notificate prin Ministerul Apărării Naţionale*) sau Ministerul Administraţiei şi Internelor*).--------------  +  Articolul 22 (1) Armele de vânătoare, de tir, cu aer comprimat, munitiile pentru acestea, precum şi armele de panoplie aflate asupra calatorilor în tranzit, pe care acestia le-au declarat, se sigileaza la intrarea în tara de către personalul politiei de frontieră. (2) Pe timpul tranzitarii teritoriului României calatorilor le este interzis sa instraineze armele şi munitiile sau sa rupa sigiliile aplicate. La ieşirea din tara se verifica integritatea şi autenticitatea sigiliilor şi dacă datele de identificare a armelor şi munitiilor corespund cu cele inscrise în documentul de trecere a frontierei de stat. Dacă sigiliile nu sunt intacte ori datele nu corespund cu cele inscrise în documentele de trecere a frontierei de stat sau armele şi munitiile au fost instrainate integral ori în parte, calatorilor în cauza li se intrerupe calatoria până la clarificarea situaţiei de către autorităţile competente. (3) Tranzitarea prin România a armelor de vânătoare sau de tir şi a muniţiilor corespunzătoare, aparţinând unor persoane juridice străine, se face cu aprobarea prealabilă a şefului inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră competent sau a şefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, după caz.-------------Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 15 mai 2009, care modifică art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 14 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 20 octombrie 2008.  +  Articolul 23 (1) Armele şi munitiile prevăzute la art. 21 alin. (1) şi (2), care nu au fost declarate, precum şi alte arme şi munitii descoperite cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat se retin în vederea confiscarii şi se predau pe bază de proces-verbal autorităţilor competente. (2) Persoanele în cauza se retin şi se predau autorităţilor competente în vederea clarificarii situaţiei lor.  +  Articolul 24Dispozitiile art. 21 şi 23 se aplică şi în cazul substanţelor explozive, al materialelor biologice cu potenţial de contaminare în masa, al substanţelor stupefiante sau psihotrope şi al medicamentelor care conţin substante stupefiante sau psihotrope în cantitati mai mari decat cele necesare pentru tratamentul personal, precum şi al dispozitivelor sau recipientelor incarcate cu substante toxice sau radioactive aflate asupra persoanelor sau, după caz, în mijloacele de transport rutiere, feroviare, navale ori aeriene care trec frontiera de stat română.  +  Articolul 25 (1) La autoturismele, autobuzele, autocarele, automarfarele şi celelalte mijloace de transport rutiere care intra sau ies din tara controlul pentru trecerea frontierei se efectueaza în punctele de trecere rutiere. (2) În punctele de trecere, în cazul transporturilor multimodale, controlul mijloacelor prevăzute la alin. (1) se efectueaza înainte de imbarcarea/debarcarea în/de pe mijlocul de transport naval, aerian sau feroviar.  +  Articolul 26Controlul pentru trecerea frontierei al trenurilor se efectueaza în statia de frontieră sau, pe parcurs, între statia de frontieră şi o statie interioara.  +  Articolul 27 (1) La navele care intra sau ies din porturile româneşti în/din curse externe controlul pentru trecerea frontierei se efectueaza în punctele de trecere portuare. (2) La navele care urmeaza sa opreasca în porturile situate pe Dunăre, în care nu funcţionează puncte de trecere, controlul pentru trecerea frontierei se efectueaza în primul port, situat în amonte sau în aval de acest port, în care funcţionează un punct de trecere. La ieşirea din tara controlul se efectueaza în portul de unde pleaca nava în cursa externa, în situaţia în care în acesta exista un punct de trecere; în caz contrar, navele respective sunt obligate sa opreasca pentru control în unul dintre porturile Galaţi, Sulina, Tulcea, Constanta-Sud sau Moldova Veche. (3) La navele sub pavilion strain care navighează în sectorul Dunarii de Jos, între porturile Sulina şi Braila, controlul pentru trecerea frontierei se efectueaza la intrare în portul Sulina, iar la iesire, în unul dintre porturile Braila, Galaţi, Tulcea sau Sulina, dacă din aceste porturi navele pleaca direct în cursele externe. Controlul navelor care navighează prin canalul Dunăre-Marea Neagra se efectueaza la intrare în portul Constanta-Sud, iar la iesire, în ultimul port românesc din care navele pleaca în cursa. (4) În portul Cernavoda se controlează numai acele nave care sosesc sau pleaca în cursa externa din portul Basarabi, Poarta Alba, Medgidia sau Cernavoda. (5) Controlul pentru trecerea frontierei se efectueaza în portul Sulina asupra tuturor navelor care navighează prin acesta spre porturile Reni sau Ismail; în portul Sulina nu sunt supuse controlului navele româneşti şi straine care vin din aceste porturi şi nu se opresc într-un port românesc, precum şi navele de marfuri şi pasageri sub pavilion românesc care navighează între porturile Constanta, Sulina, Galaţi şi Braila, la intrarea şi la ieşirea din sectorul Dunarii de Jos. (6) Navele sub pavilion strain care navighează în aval pe Dunarea interioara şi urmeaza sa o tranziteze cu oprire efectueaza controlul la intrarea în tara în portul Calarasi, iar pentru ieşirea din tara, în ultimul port din care pleaca, dacă este organizat punct de trecere a frontierei, sau în portul Galaţi. Pentru navigatia în amonte de acest sector al Dunarii controlul la intrarea în tara se efectueaza în portul Galaţi, iar pentru ieşirea din tara, în ultimul port din care pleaca nava, dacă este organizat punct de trecere a frontierei, sau în portul Calarasi. (7) Navele sub pavilion strain care navighează în tranzit fără oprire pe Dunarea interioara sau pe canalul Dunăre - Marea Neagra sunt supuse controlului în portul Calarasi, respectiv în portul Galaţi.  +  Articolul 28 (1) În cazul în care în rada portului a esuat o nava sau la bordul unei nave a izbucnit un incendiu, navele de salvare sau cele desemnate sa intervina pentru salvare pot sa iasa în rada pentru acordare de ajutor, fără a li se efectua controlul pentru trecerea frontierei. Aceste situaţii se aduc la cunoştinţa sefului punctului de trecere, de îndată, de către capitania portului. (2) Când în port a izbucnit un incendiu sau a aparut un pericol iminent care afectează siguranţa navelor ori care pune în pericol siguranţa navelor, acestora li se permite ieşirea din port în rada, fără a li se efectua controlul pentru trecerea frontierei.  +  Articolul 29 (1) Activitatea de cautare şi salvare a vietii omenesti în marea teritoriala se organizeaza şi se desfăşoară pe baza acordurilor bilaterale dintre statele riverane Marii Negre, incheiate în conformitate cu prevederile Convenţiei internationale (SAR) din 1979 privind cautarea şi salvarea pe mare, adoptata la Hamburg la 27 aprilie 1979. (2) Delimitarea regiunilor de cautare/salvare între statele riverane Marii Negre nu este legata de delimitarea liniei de frontieră. (3) Serviciile de cautare şi salvare se desfăşoară în conformitate cu principiul primului sosit la locul unde are loc activitatea de cautare şi salvare, dacă prin acordurile bilaterale ale României cu statele riverane Marii Negre nu se stabileste altfel. Salvatorul este obligat să îşi anunte prezenta şi motivul acesteia în apele teritoriale ale României sau deasupra acestora, prin statia radiocoasta care va informa imediat capitania portului în a carei zona de jurisdictie se afla salvatorul şi inspectoratul judetean al politiei de frontieră. (4) Pentru indeplinirea prevederilor alin. (1) şi numai în scopul cautarii locului de producere a accidentelor maritime şi al salvarii supravietuitorilor, cu excepţia cazurilor în care statele riverane Marii Negre convin altfel, se autorizeaza intrarea imediata în/deasupra marii teritoriale a României a unităţilor de salvare aparţinând celorlalte state riverane.  +  Articolul 30 (1) Controlul documentelor privind identitatea strainilor, membri ai echipajelor navelor care executa voiaje internationale, şi a pasagerilor pentru trecerea frontierei se efectueaza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.335/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei privind facilitarea traficului maritim international (FAL), adoptata la Londra la 9 aprilie 1965, cu modificările şi completările ulterioare. (2) La navele româneşti de transport de marfuri care, din motive justificate, sunt obligate sa stationeze în rada portului, accesul la uscat al membrilor echipajelor este permis cu aprobarea sefului punctului de trecere. În acest caz controlul navelor se executa după intrarea lor în port, iar controlul carnetelor de marinar se efectueaza la coborarea pe uscat.  +  Articolul 31 (1) Membrilor echipajelor navelor aflate în rada portului, asupra cărora la sosire nu s-a efectuat controlul pentru trecerea frontierei, li se poate acorda asistenţa medicală cu accesul medicului la bord, la cererea comandantilor de nava şi cu aprobarea sefului punctului de trecere. (2) În baza avizului organelor sanitare competente debarcarea marinarilor straini în vederea internarii în unul dintre spitalele orasului portuar se aproba de seful punctului de trecere, la cererea capitaniei portului.  +  Articolul 32 (1) Marinarii rămaşi pe teritoriul României după plecarea navei se vor prezenta la agentia companiei de navigatie de care aparţine nava, pentru a li se rezolva situaţia. Dacă în localitatea portuara nu exista agentie de navigatie, seful punctului de trecere permite marinarilor plecarea din tara cu alta nava. (2) Marinarilor straini aflati pe nave în porturile româneşti, care urmeaza să se deplaseze în interes de serviciu într-un alt port sau intr-o alta localitate de pe teritoriul României, pentru a lua legătură cu misiunea diplomatica sau cu oficiul consular al statului ai cărui cetăţeni sunt, li se acordă, la cerere, viza de intrare. Cererea de viza se rezolva prin agentia de navlosire sau prin agentia de navigatie a statului de care aparţine nava ori de către sefii punctelor de trecere. În cazul deplasarii marinarilor spre alte state li se acordă vize de tranzit. (3) Trecerea oricărui membru al echipajului unei nave straine în echipajul altei nave straine, aflata în unul dintre porturile româneşti, se face prin modificarea corespunzătoare de către comandantii celor două nave a listelor cuprinzand echipajul acestora, cu acordul agentilor navelor. Listele cuprinzand echipajele sunt prezentate la capitania portului, la seful punctului de trecere a frontierei la biroul vamal şi la biroul directiei de sănătate publică din port de către agentii navelor.  +  Articolul 33 (1) La navele de pasageri sub pavilion românesc sau sub pavilion strain, precum şi la pasagerii aflati pe navele de marfuri care vin sau pleaca în/din România controlul documentelor la trecerea frontierei se efectueaza asupra persoanelor şi bunurilor la debarcarea şi, respectiv, imbarcarea la/de pe nave. (2) Accesul pasagerilor straini la uscat este permis numai după indeplinirea formalitatilor legale pentru trecerea frontierei de stat.  +  Articolul 34Sefii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, precum şi sefii reprezentantelor organizaţiilor internationale aflate pe teritoriul României, în limitele convenţiilor la care statul român este parte, au acces la bordul navelor de comert straine aflate în porturile sau apele teritoriale româneşti, în baza cartilor de identitate eliberate de Ministerul Afacerilor Externe.  +  Articolul 35Accesul la bord al membrilor de familie ai marinarilor straini imbarcati pe navele aflate în porturile româneşti care navighează între porturile Constanta, Sulina şi Moldova Veche se face pe baza pasapoartelor ori a altor documente de trecere a frontierei, la cererea comandantului navei şi cu avizul sefului punctului de trecere.  +  Articolul 36 (1) În aeroporturi controlul pentru trecerea frontierei se face la plecarea şi la sosirea aeronavelor în/din curse internationale. Când din cauze de forta majoră o aeronava de transport international nu îşi poate continua cursa şi calatorii în tranzit nu au legaturi imediate, acestora li se permite, la cerere, accesul în localitate până la imbarcarea în prima aeronava sau tranzitarea teritoriului României cu alte mijloace de transport, în baza vizei de tranzit acordate în punctul de trecere, potrivit legii. (2) În cazul în care aeronavele care efectueaza curse internationale aterizeaza din cauze de forta majoră pe aeroporturi care nu sunt destinate traficului international, situate în afara zonei de frontieră, controlul pentru trecerea frontierei se asigura de către unitatea de politie şi autoritatea vamala cele mai apropiate. (3) Calatorilor în tranzit, cu escala în România, nu li se efectueaza controlul pasapoartelor dacă nu parasesc aerogara, cu excepţia situaţiilor deosebite ce reclama efectuarea acestui control.  +  Articolul 37Avioanele militare româneşti şi straine şi echipajele lor, atunci când aterizeaza sau decoleaza de pe aeroporturi româneşti deschise traficului international, se supun regulilor prevăzute la art. 36.  +  Secţiunea a 3-a Accesul, circulatia şi alte activităţi ce se desfăşoară în zona de frontieră şi în punctele de trecere a frontierei de statAccesul, circulatia şi alte activităţi ce se desfăşoară în zona de frontieră şi în punctele de trecere a frontierei de stat  +  Articolul 38 (1) Zborurile aeronavelor civile care executa operaţiuni aeriene în spatiul aferent zonei de frontieră vor fi comunicate Inspectoratului General al Politiei de Frontiera de către operatorii aerieni care efectueaza zborurile respective, cu cel puţin o ora înainte de decolare, cu precizarea tipului şi înmatriculării aeronavei, a itinerarului şi a orarului de zbor. (2) Zborurile având drept scop acordarea asistentei medicale sau a ajutorului umanitar de urgenta, efectuate în spatiul aerian aferent zonei de frontieră, se comunică Inspectoratului General al Politiei de Frontiera de către operatorii aerieni care executa zborurile respective, înainte de decolare, cu precizarea tipului şi înmatriculării aeronavei, a itinerarului şi a orarului de zbor. (3) Zborurile menţionate la alineatele precedente, pentru care, conform reglementarilor aeronautice în vigoare, este necesară obtinerea unei autorizaţii de survol, se comunică Inspectoratului General al Politiei de Frontiera de către Autoritatea Aeronautica Civila Română în momentul emiterii autorizatiei respective. (4) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul zborurilor efectuate pe caile aeriene alocate traficului aerian international.  +  Articolul 39În zona de frontieră, pe adâncimea de 500 m de la linia de frontieră către interior, cu avizul şefului inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră competent, se pot executa activităţi cum sunt: mineritul, exploatările de ţiţei, de gaze, de ape minerale, de ape termale, exploatările forestiere, balastiere sau de cariere, lucrările de îmbunătăţiri funciare şi irigaţii, îndiguirile, lucrările ori construcţiile pe cursurile de apă, lucrările de asigurare a condiţiilor de navigaţie, construcţiile şi amenajările turistice, de agrement sau de altă natură, cercetările ori prospectările geologice.-------------Art. 39 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 15 mai 2009, care modifică art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 14 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 20 octombrie 2008.  +  Articolul 40Pescuitul industrial şi sportiv în apele de frontieră, apele maritime interioare şi în marea teritoriala se efectueaza, în condiţiile legii, în locurile şi sectoarele stabilite de autorităţile competente, cu avizul prealabil al sefului inspectoratului judetean al politiei de frontieră.  +  Articolul 41Barcile şi ambarcatiunile înmatriculate potrivit legii, aflate pe apele de frontieră şi apele maritime interioare, se păstrează în locurile stabilite de capitaniile de port sau, după caz, de autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul sefilor sectoarelor politiei de frontieră, luandu-se măsuri de către cei care le deţin, pentru a se preveni folosirea acestora la trecerea ilegala a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activităţi ilicite.-------------Art. 41 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 243 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 8 mai 2002.  +  Articolul 42 (1) Activităţile de agrement şi sportive în apele de frontieră, marea interioara şi marea teritoriala se pot desfăşura cu aprobarea capitaniei de port sau, după caz, a administraţiei publice locale şi cu avizul sefului sectorului politiei de frontieră ori, după caz, al sefului grupului de nave al politiei de frontieră.-------------Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. (2) În apele de frontieră, în marea interioara şi în marea teritoriala navele cu excursionisti, precum şi orice alta nava sau ambarcatiune nu au voie sa acosteze decat în porturi sau în alte locuri special amenajate în acest scop. În caz de forta majoră acostarea se poate face în orice punct de pe malul românesc, anuntandu-se cea mai apropiata formatiune locala a politiei de frontieră sau, în lipsa acesteia, a politiei. Dispozitiile acestui alineat nu se aplică cetatenilor români posesori de barci.-------------Alin. (3) al art. 42 a fost abrogat de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 18 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 24 martie 2009.  +  Articolul 43Pasunatul animalelor este permis în timpul zilei până la fasia de protecţie a frontierei de stat, iar noaptea, până la 500 metri faţă de aceasta, către interior, în locurile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale şi cu avizul sefului sectorului politiei de frontieră.-------------Art. 43 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 44 (1) Vanatoarea de-a lungul frontierei de stat pe adancimea de 500 metri de la fasia de protecţie a frontierei de stat către interior, pentru frontiera de uscat, şi de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apa, este interzisa. (2) Vanatoarea organizata a animalelor de prada, pe adancimea prevăzută la alin. (1), este admisa numai ziua şi numai de la fasia de protecţie a frontierei de stat către interior, pe baza hotărârilor consiliilor locale şi cu avizul prealabil al sefului sectorului politiei de frontieră.-------------Art. 44 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 45 (1) Orice activitate în punctele de trecere a frontierei de stat, alta decât efectuarea controlului de frontieră, se poate desfăşura numai după obţinerea prealabilă a avizului din partea şefului inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră competent sau a şefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, a autorităţilor administraţiei publice locale şi a altor autorităţi prevăzute de lege, după caz. (2) Condiţiile de eliberare de către şeful inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră competent sau de şeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare a avizului prevăzut la alin. (1), precum şi obligaţiile persoanelor avizate se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. În aviz se menţionează obligaţiile persoanelor avizate.-------------Art. 45 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 15 mai 2009, care modifică art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 14 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 20 octombrie 2008.  +  Articolul 46 (1) Persoanelor care se deplaseaza sau care desfăşoară diferite activităţi în apropierea frontierei de stat le este interzis: a) sa traga cu arma peste frontiera de stat; b) sa deterioreze sau sa distruga semnele de frontieră, instalatiile sau mijloacele tehnice de paza ale politiei de frontieră; c) sa utilizeze focul deschis fără luarea masurilor pentru impiedicarea propagarii focului la vecinatati; d) sa fixeze pe banda magnetica, pe hartie sau alt suport imagini care să redea portiuni din teritoriul statelor vecine; e) sa faca schimb de obiecte sau corespondenta peste frontiera de stat, în alte puncte decat cele destinate prin lege acestui scop; f) sa desfasoare activităţi care pot polua apele, marea, aerul sau solul în zona de frontieră, precum şi apele maritime aflate sub jurisdictia statului român; g) sa poarte convorbiri neautorizate peste linia de frontieră; h) sa comita fapte, gesturi sau sa profereze expresii jignitoare la adresa statului vecin sau a cetatenilor acestuia. (2) Restrictiile prevăzute la alin. (1) lit. d), e) şi g) sunt aplicabile doar în situaţia în care acestea sunt prevăzute în acordurile sau conventiile privitoare la frontiera incheiate de România cu statele vecine.  +  Articolul 47În situaţii deosebite, pe timpul unor acţiuni ale politiei de frontieră, se poate opri temporar accesul şi desfăşurarea unor activităţi în apropierea frontierei de stat în afara localitatilor. Aceste măsuri vor fi aduse la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi populatiei în timp util.  +  Capitolul V Raspunderi şi sancţiuniRaspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 68Incalcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă atrage, după caz, raspunderea penala, civila, contraventionala sau administrativa a persoanei vinovate.  +  Articolul 69Pentru faptele prevăzute la art. 46 lit. f) politistii de frontieră şi organele specializate ale administraţiei publice centrale şi locale aplica prevederile dispoziţiilor legale privind protectia mediului.  +  Articolul 70 (1) Intrarea sau ieşirea din tara prin trecerea ilegala a frontierei de stat constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost savarsita în scopul sustragerii de la executarea unei pedepse, fapta se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. (3) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseste.------------Alin. (3) al art. 70 a fost introdus de pct. 1 al art. 29 din LEGEA nr. 39 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 29 ianuarie 2003. (4) Fapta prevăzută la alin. (1) savarsita de o victima a traficului de persoane nu se pedepseste.-------------Alin. (4) al art. 70 a fost introdus de art. V din LEGEA nr. 278 din 4 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 12 iulie 2006.  +  Articolul 71 (1) Racolarea, indrumarea sau calauzirea uneia sau mai multor persoane în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat, precum şi organizarea acestor activităţi constituie infractiunea de trafic de migranti şi se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este de natura a pune în pericol viaţa sau securitatea migrantilor ori a-i supune pe acestia unui tratament inuman sau degradant, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 10 ani. (3) Dacă fapta prevăzută la alin. (2) a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani. (4) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseste.-------------Art. 71 a fost modificat de pct. 2 al art. 29 din LEGEA nr. 39 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 29 ianuarie 2003.  +  Articolul 73Bunurile şi valorile care au servit sau care au fost destinate sa serveasca la savarsirea infracţiunilor prevăzute la art. 70 şi 71 ori care au fost obtinute prin savarsirea acestor infractiuni, dacă sunt ale infractorului, se confisca.  +  Articolul 74Orice utilizare a datelor din SIF care nu este conforma cu dispozitiile legii constituie abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi se pedepseste conform Codului penal.  +  Articolul 75Sunt contraventii, dacă potrivit legii penale nu constituie infractiuni, urmatoarele fapte:--------------Partea introductiva a art. 75 a fost modificata de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 243 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 8 mai 2002. a) tragerea cu arma peste frontiera de stat, deteriorarea ori distrugerea semnelor de frontieră, a instalaţiilor sau mijloacelor tehnice de paza, supraveghere şi control ale Politiei de Frontiera Române, utilizarea focului deschis fără luarea masurilor pentru impiedicarea propagarii focului la vecinatati, în apropierea liniei de frontieră; b) aducerea în România de către transportatorii aerieni, navali sau terestri a cetatenilor straini sau apatrizi fără documente de trecere a frontierei, cu documente sau vize false ori falsificate, sau ascunsi în mijloacele de transport; c) refuzul sub orice formă de a permite autorităţilor de frontieră vizitarea aeronavelor, navelor, mijloacelor de transport rutiere sau feroviare, a magaziilor, hambarelor şi a altor locuri ce prezinta interes pentru controlul de frontieră; d) refuzul unei persoane de a da relatii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actele de identitate ori de a prezenta la control bagajele sau mijloacele de transport, la cererea organelor politiei de frontieră sau ale politiei; e) accesul la uscat fără aprobarea şefului punctului de trecere a membrilor echipajelor navelor româneşti de transport de mărfuri care, din motive justificate, sunt obligate să staţioneze în raza portului; neprezentarea, după plecarea navei, a marinarilor rămaşi pe teritoriul României la agenţia companiei de navigaţie de care aparţine nava, pentru a li se rezolva situaţia; accesul la bord al membrilor de familie ai marinarilor străini îmbarcaţi pe navele aflate în porturile româneşti care navighează între porturile Constanţa, Sulina şi Moldova Veche fără paşaport ori alte documente de trecere a frontierei sau fără aprobarea şefului punctului de trecere; desfăşurarea oricărei activităţi în punctele de trecere a frontierei de stat, alta decât efectuarea controlului de frontieră, fără avizul, după caz, al şefului inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră competent, al şefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, al administraţiei publice locale sau al altei autorităţi prevăzute de lege; nerespectarea obligaţiilor prevăzute în avizul eliberat de şeful inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră competent sau de şeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, potrivit prevederilor art. 45 alin. (1);-------------Litera e) a art. 75 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 15 mai 2009, care modifică art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 14 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 20 octombrie 2008.Pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 15 mai 2009 a fost renumerotat în pct. 5 conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009. f) accesul persoanelor în fâşia de protecţie a frontierei de stat până la culoarul de frontieră sau malul apelor, după caz, fără documente de identitate ori fără aprobarea şefului formaţiunii locale a poliţiei de frontieră; accesul persoanelor pentru efectuarea unor activităţi dincolo de fâşia de protecţie a frontierei de stat, în situaţia în care aceasta se constituie mai în adâncime, precum şi în insulele şi ostroavele aparţinând statului român, situate în apele de frontieră, prin alte locuri sau în alte condiţii decât cele stabilite de şeful formaţiunii locale a poliţiei de frontieră; accesul persoanelor în insulele şi ostroavele de formaţiune nouă din apele de frontieră înainte de determinarea apartenenţei acestora; desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 39 fără avizul şefului inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră; efectuarea pescuitului în apele de frontieră, apele maritime interioare şi în marea teritorială în alte locuri sau în alte sectoare decât cele stabilite de autorităţile competente ori fără avizul prealabil al şefului inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră competent; păstrarea bărcilor şi ambarcaţiunilor aflate pe apele de frontieră sau pe apele maritime interioare în alte locuri decât cele stabilite de autorităţile competente ori neluarea de către cei care le deţin a măsurilor necesare pentru a preveni folosirea acestora la trecerea ilegală a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activităţi ilicite; desfăşurarea activităţilor de agrement şi sportive în apele de frontieră, marea interioară şi marea teritorială, fără aprobarea căpităniei de port sau, după caz, a administraţiei publice locale ori fără avizul şefului sectorului poliţiei de frontieră sau, după caz, al şefului grupului de nave al poliţiei de frontieră; acostarea fără drept a navelor, a ambarcaţiunilor cu excursionişti în alte locuri decât porturile sau locurile special amenajate în acest scop; păşunatul animalelor în timpul zilei dincolo de fâşia de protecţie a frontierei de stat; păşunatul animalelor în timpul nopţii în alte locuri decât cele stabilite de autorităţile administraţiei publice locale sau fără avizul şefului sectorului poliţiei de frontieră; vânătoarea de-a lungul frontierei de stat, pe adâncimea de 500 m de la fâşia de protecţie a frontierei de stat către interior, pentru frontiera de uscat, şi de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apă; desfăşurarea vânătorii prevăzute la art. 44 alin. (2), fără avizul prealabil al şefului sectorului poliţiei de frontieră; fixarea pe bandă magnetică, pe hârtie sau pe alt suport, a imaginilor care redau porţiuni din teritoriul statelor vecine de persoanele care se deplasează ori care desfăşoară diferite activităţi în apropierea frontierei de stat, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau convenţiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine; purtarea de convorbiri neautorizate peste linia de frontieră, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau convenţiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine; comiterea sau proferarea de persoanele care se deplasează ori desfăşoară activităţi în apropierea frontierei de stat de fapte, gesturi sau expresii jignitoare la adresa statului vecin ori a cetăţenilor acestuia, dacă acestea sunt prevăzute în acordurile sau convenţiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine.-------------Litera f) a art. 75 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 15 mai 2009, care modifică art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 14 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 20 octombrie 2008.Pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 15 mai 2009 a fost renumerotat în pct. 5 conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009.  +  Articolul 76 (1) Contraventiile prevăzute la art. 75 se sancţionează după cum urmeaza: a) cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei cele de la lit. a);------------Litera a) a alin. (1) al art. 76 a fost modificata de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. b) cu amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei cele de la lit. b);-------------Litera b) a alin. (1) al art. 76 a fost modificata de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. c) cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei cele de la lit. e);------------Litera c) a alin. (1) al art. 76 a fost modificata de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. d) cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei cele de la lit. c) şi d);-------------Litera d) a alin. (1) al art. 76 a fost modificata de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. e) cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei cele de la lit. f).-------------Litera e) a alin. (1) al art. 76 a fost modificata de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. (2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) lit. b) se aplică transportatorului pentru fiecare persoana transportata.(2^1) Săvârşirea în mod repetat a contravenţiei de nerespectare a obligaţiilor prevăzute în avizul eliberat de şeful inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră competent sau de şeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, potrivit prevederilor art. 45 alin. (1), se sancţionează cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei şi cu retragerea avizului.-------------Alin. (2^1) al art. 76 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 15 mai 2009, care modifică art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 14 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 20 octombrie 2008.Pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 15 mai 2009 a fost renumerotat în pct. 6 conform RECTIFICĂRII nr. 125 din 29 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 28 mai 2009. (3) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor.------------Alin. (3) al art. 76 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 243 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 8 mai 2002. (4) Cuantumul amenzilor se actualizeaza prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 77 (1) Contraventiile prevăzute la art. 75 se constata şi sanctiunile se aplică, potrivit legii, după caz, de către personalul Politiei de Frontiera Române, al Politiei Române sau de către imputernicitii autorităţilor administraţiei publice locale. (2) În cazul sanctiunilor cu amendă contravenientul poate face plangere, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contraventiei şi de aplicare a sanctiunii, la instanţa de judecată, potrivit legii.------------Alin. (2) al art. 77 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 243 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 8 mai 2002. (3) În cazul contraventiilor prevăzute la art. 75 lit. a), dacă agentul constatator apreciaza ca sancţiunea amenzii este indestulatoare, aplica amenda. În caz contrar procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite de îndată judecatoriei în a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia, pentru judecarea cauzei şi aplicarea sanctiunii. Participarea procurorului este obligatorie. Împotriva hotărârii instanţei se poate face cerere de reexaminare de către contravenient sau procuror în termen de 24 de ore de la pronuntare, pentru procuror şi contravenientul prezenţi, sau de la comunicare, când contravenientul a lipsit la dezbateri.------------Alin. (3) al art. 77 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 243 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 8 mai 2002. (4) Sancţiunea inchisorii contraventionale poate fi aplicata minorilor numai dacă au implinit vârsta de 16 ani; în acest caz limitele sanctiunii prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se reduc la jumătate. (5) În cazul minorilor care nu au implinit vârsta de 16 ani se aplică prevederile legii privind regimul ocrotirii unor categorii de minori.  +  Articolul 78Din sumele rezultate din amenzile aplicate conform art. 76, o cota de 50% va reveni Politiei de Frontiera Române, Politiei Române sau autorităţii publice locale din care face parte agentul constatator. Aceasta suma se retine integral ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, şi va fi repartizata astfel: 20% pentru premierea persoanelor care au descoperit savarsirea faptei şi au aplicat sancţiunea, iar 80% pentru finantarea cheltuielilor materiale şi de capital; sumele rămase necheltuite la sfârşitul fiecarui an se reporteaza în anul următor, având aceeasi destinatie.-------------Art. 78 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.  +  Articolul 79Amenzile aplicate persoanelor fizice sau juridice straine pot fi platite şi în valută liber convertibila, prin transformarea amenzilor din lei în valută convertibila, la cursul valutar oficial în vigoare la data savarsirii contraventiei.  +  Capitolul VI Dispozitii finale şi tranzitoriiDispozitii finale şi tranzitorii  +  Articolul 80Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu prevederile acordurilor, convenţiilor şi altor înţelegeri internationale în materie, incheiate de România cu terte state, ratificate potrivit legii.  +  Articolul 81Ministerul Administraţiei şi Internelor va elabora normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, pe care le va supune Guvernului spre adoptare în termen de 40 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 82La intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 24 august 2000, precum şi orice alte dispozitii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul de interne,Nicolae Berechet,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu--------