ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 1 iunie 1999 (**republicată**)(*actualizată*)privind activitatea de audit financiar**)(actualizată până la data de 8 martie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ────────────────**) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 67/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002, dându-se textelor o noua numerotare.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 4 iunie 1999, a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 133/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 5 aprilie 2002, lege rectificata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 3 iunie 2003. Ulterior a mai fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 67/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 12/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 23 ianuarie 2003.  +  Capitolul I Dispoziţii generaleDispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă constituie cadrul juridic pentru organizarea activităţii de audit financiar şi reglementarea exercitării independente a profesiei de auditor financiar de către persoanele care au dobândit aceasta calitate în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) Auditul financiar reprezintă activitatea efectuată de auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra situaţiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare şi servicii profesionale potrivit standardelor internaţionale de audit şi altor reglementări adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera. (2) Auditul financiar cuprinde şi auditul statutar, desfăşurat potrivit legii.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010.  +  Articolul 3 (1) Auditorul financiar este persoana fizica sau persoana juridică ce dobândeşte aceasta calitate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Auditorii financiari care au dobândit această calitate şi sunt membri ai Camerei, în exercitarea independentă a profesiei, desfăşoară, în principal, următoarele activităţi: a) auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, în situaţiile prevăzute de lege; b) auditul financiar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare consolidate ale entităţilor care au optat pentru auditarea situaţiilor financiare anuale; c) misiuni de revizuire a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare consolidate, precum şi a situaţiilor financiare interimare; d) misiuni de asigurare şi alte misiuni şi servicii profesionale, în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu şi cu alte reglementări adoptate de Cameră; e) audit intern.-------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010. (3) Auditorii financiari pot desfăşura şi alte activităţi, precum: a) consultanţă financiar-contabilă; b) management financiar-contabil; c) pregătire profesională de specialitate în domeniu; d) expertiză contabilă, evaluare, reorganizare judiciară şi lichidare, consultanţă fiscală, cu respectarea reglementărilor specifice fiecăreia dintre activităţile respective şi a principiului independenţei, după caz."-------------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010.  +  Articolul 4Auditorii financiari, în exercitarea independenta a profesiei, trebuie să fie liberi şi perceputi a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de independenta, obiectivitate şi integritate profesională.  +  Capitolul II Înfiinţarea, organizarea şi atribuţiile Camerei Auditorilor Financiari din RomâniaÎnfiinţarea, organizarea şi atribuţiile Camerei Auditorilor Financiari din România  +  Articolul 5 (1) Se înfiinţează Camera Auditorilor Financiari din România, persoană juridică autonomă, potrivit legii, care funcţionează ca organizaţie profesională de utilitate publică fără scop patrimonial. (2) Camera este autoritatea competentă care organizează, coordonează şi autorizează desfăşurarea activităţii de audit financiar în România. (3) Camera elaborează următoarele reglementări: a) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Regulamentul cuprinde prevederi referitoare la:- organele de conducere a Camerei şi modul de alegere a acestora;- atribuţiile şi răspunderile Camerei;- regulile şi condiţiile de atribuire, respectiv de retragere a calităţii de auditor financiar, în condiţiile legii;- cerinţele privind asigurarea pentru riscul profesional în exercitarea activităţii de audit financiar;- regulile privind investigarea abaterilor disciplinare, dispunerea sancţiunilor disciplinare şi procedura de disciplină, în condiţiile legii;- alte norme necesare ducerii la îndeplinire a atribuţiilor Camerei; b) codul etic; c) standardele de audit; d) normele de desfăşurare a examenului de aptitudini profesionale; e) normele privind procedurile de control al calităţii auditului financiar; f) regulile privind pregătirea continuă a auditorilor financiari; g) normele privind procedurile minimale de audit; h) normele privind documentarea în audit; i) normele privind sistemul de asigurare a calităţii; j) normele privind raportarea auditului. (4) Reglementările prevăzute la alin. (3) lit. b)-j) se aprobă prin hotărâri ale Consiliului Camerei. (5) Camera are următoarele atribuţii: a) atribuie calitatea de auditor financiar şi emite autorizaţii pentru exercitarea acestei profesii în condiţiile stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare; b) organizează şi urmăreşte programul de pregătire continuă a auditorilor financiari; c) controlează calitatea activităţii de audit financiar; d) promovează actualizarea legislaţiei prin instituţiile abilitate, precum şi a normelor de audit financiar şi audit intern, în concordanţă cu prevederile legii şi cu reglementările instituţiilor profesionale europene şi internaţionale în domeniu; e) adoptă normele interne privind activitatea Camerei; f) retrage dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar, în condiţiile prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei; g) asigură reprezentarea internaţională a profesiei de auditor financiar din România; h) adoptă alte norme privind auditul statutar, în condiţiile legii; i) adoptă reguli, norme şi instrucţiuni în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, prin care să se asigure respectarea prevederilor legii.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010.  +  Articolul 6 (1) Camera are sediul în municipiul Bucureşti, Str. Sirenelor nr. 67-69, sectorul 5.--------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 397 din 30 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 2 noiembrie 2006. (2) Camera poate înfiinţa reprezentante în ţara şi în străinătate. (3) Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinţa, Consiliul şi Biroul permanent al Consiliului Camerei. (4) Membrii Consiliului Camerei sunt aleşi în cadrul Conferintei ordinare, putând îndeplini cel mult două mandate. Consiliul alege, pentru aceeaşi perioadă, Biroul permanent, precum şi persoanele care îndeplinesc funcţiile de conducere prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare.-------------Alin. (5) al art. 6 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010.  +  Articolul 7Membrii Consiliului Camerei, care în perioada mandatului devin, potrivit legii, incompatibili cu aceasta calitate, sunt obligaţi să solicite suspendarea lor din funcţia pe care o deţin în Consiliu, pe durata incompatibilitatii.  +  Articolul 8 (1) Camera are ca membri auditori financiari persoane fizice care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi şi persoane juridice. (2) Sunt auditori financiari nonactivi membrii Camerei care sunt incompatibili cu exercitarea activităţii de audit financiar. Situaţiile de incompatibilitate se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei, în condiţiile legii. (3) Auditorii financiari, membri ai Camerei, se înscriu în Registrul public pe cele două categorii, activi sau nonactivi, în baza declaraţiei date pe propria răspundere.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010.  +  Articolul 9Nu pot fi auditori financiari activi într-o entitate economică sau, dacă au fost desemnaţi de adunarea generală a entităţii economice respective, decad din aceasta calitate: a) rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv ori sotii administratorilor; b) persoanele care primesc, sub orice formă, pentru alte funcţii decât aceea de auditor financiar activ un salariu sau o remuneraţie de la administratori ori de la entitatea economică auditata; c) persoanele cărora le este interzisă funcţia de administrator, potrivit legii; d) persoanele care pe durata exercitării profesiei de auditor financiar activ au atribuţii de control financiar în cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau al altor instituţii publice, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege.  +  Articolul 10 (1) Sunt stagiari în activitatea de audit financiar persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile stabilite prin normele aprobate de Cameră. (2) Pentru a asigura capacitatea de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice a căror testare este inclusă în examen, persoana fizică efectuează un stagiu de pregătire practică de cel puţin 3 ani, care cuprinde, printre altele, participarea la auditarea situaţiilor financiare anuale sau a situaţiilor financiare anuale consolidate. (3) Camera poate stabili, prin norme proprii, condiţiile în care pot fi acordate derogări cu privire la testul de cunoştinţe în domeniul financiar-contabil, în vederea accesului la stagiu, la reducerea vechimii în activitatea financiar-contabilă cerută pentru accesul la stagiu, precum şi de la testul de cunoştinţe teoretice inclus în examenul de competenţă profesională.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010.  +  Capitolul IIIAtribuirea calităţii de auditor financiar, educaţie continuă şi recunoaştere reciprocă-------------Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010.  +  Articolul 11Condiţiile şi criteriile pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru atribuirea calităţii de auditor financiar se stabilesc prin regulamentul emis de Cameră.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010.  +  Articolul 12Camera stabileşte norme pentru aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi pentru înregistrarea auditorilor financiari şi a entităţilor de audit din terţe ţări.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010.  +  Articolul 13 (1) Calitatea de auditor financiar se atribuie pe bază de examen de competenţă profesională prin care trebuie să se certifice un nivel corespunzător de cunoştinţe teoretice, precum şi aptitudinea de a le aplica. (2) Examenele pentru atribuirea calităţii de auditor financiar se organizează de Cameră, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei. Este interzisă instituirea oricăror excepţii de la testul de aplicare a cunoştinţelor în practică din cadrul examenului de competenţă profesională.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010.  +  Articolul 13^1 (1) Auditorii financiari trebuie să urmeze programe adecvate de formare profesională continuă, pentru a-şi menţine cunoştinţele teoretice şi competenţele profesionale la un nivel înalt. Camera emite norme cuprinzând obligaţiile ce revin auditorilor financiari cu privire la formarea profesională continuă a acestora. (2) Nerespectarea cerinţelor privind formarea profesională continuă se sancţionează potrivit reglementărilor emise în acest sens. (3) Camera adoptă standardele de etică profesională şi normele de control intern de calitate al activităţii auditorilor financiari.-------------Art. 13^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010.  +  Articolul 13^2 (1) Camera este autoritatea competentă pentru efectuarea de revizuiri în vederea asigurării calităţii serviciilor prestate de auditorii financiari. (2) Camera emite norme şi proceduri de revizuire a calităţii activităţii de audit financiar, precum şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, potrivit legii.-------------Art. 13^2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010.  +  Capitolul IV Exercitarea independenta a profesiei de auditor financiarExercitarea independenta a profesiei de auditor financiar  +  Articolul 14Auditorul financiar poate exercita independent profesia de auditor financiar numai dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este membru persoana activa a Camerei; b) îndeplineşte condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei.  +  Articolul 15 (1) O persoana nu poate exercita independent profesia de auditor financiar al unei entităţi economice dacă este angajata a acesteia ori dacă are relaţii cu aceasta sau cu orice persoană cu care entitatea economică respectiva are relaţii care conduc la situaţia de incompatibilitate sau conflict de interese. (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin incompatibilitate sau conflict de interese se înţelege toate situaţiile care conduc la stirbirea cerinței fundamentale de independenta în exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar.  +  Articolul 16Dacă pe durata exercitării independente a profesiei de auditor financiar nu se mai îndeplinesc condiţiile pentru exercitarea acesteia, auditorul financiar are obligaţia sa renunţe imediat la contractul sau şi sa notifice clientului încetarea acestuia, precum şi motivul renunţării.  +  Capitolul V Independenta şi integritate profesionalăIndependenta şi integritate profesională  +  Articolul 18Profesia de auditor financiar poate fi exercitată numai de persoanele care îndeplinesc condiţiile de independenţă şi integritate prevăzute de legislaţia în domeniu.-------------Art. 18 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010.  +  Capitolul VI Auditul internAuditul intern  +  Articolul 20 (1) Entităţile economice ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar sunt obligate să organizeze şi să asigure exercitarea activităţii profesionale de audit intern, potrivit cadrului legal stabilit prin prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) La regiile autonome, companiile/societăţile naţionale, precum şi la celelalte entităţi economice cu capital majoritar de stat, activitatea de audit intern se organizează şi funcţionează potrivit cadrului legal privind auditul intern din entităţile publice.------------Art. 20 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA nr. 37 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 21Auditul intern reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor entităţii economice în scopul furnizarii unei evaluări independente a managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere a acestuia.  +  Articolul 22Auditul intern are drept obiective: a) verificarea conformităţii activităţilor din entitatea economică auditata cu politicile, programele şi managementul acestuia, în conformitate cu prevederile legale; b) evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi nefinanciare dispuse şi efectuate de către conducerea unităţii în scopul creşterii eficientei activităţii entităţii economice; c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informaţiilor financiare şi nefinanciare destinate conducerii pentru cunoaşterea realităţii din entitatea economică; d) protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere şi identificarea metodelor de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel.  +  Articolul 23Responsabilii pentru organizarea activităţii de audit intern, coordonarea lucrărilor/angajamentelor şi semnarea rapoartelor de audit intern trebuie să aibă calitatea de auditor financiar.  +  Articolul 24Cu ocazia exercitării independente a profesiei de auditor financiar, indiferent de cadrul legal care se aplică pentru organizarea şi funcţionarea auditului intern în entităţile economice menţionate la art. 20, auditorii financiari efectuează şi evaluarea funcţiei de audit intern; aceasta se referă la gradul de adecvare a ariei de cuprindere a programelor conexe aplicate, cît şi la performanţele acestuia, pentru a determina măsura în care auditorii financiari se pot baza pe rezultatele auditului intern în desfăşurarea activităţii lor.------------Art. 24 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA nr. 37 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 25Camera elaborează norme de audit intern aliniate la standardele internaţionale în domeniu.  +  Capitolul VIISupravegherea publică-------------Titlul Cap. VII a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010.  +  Articolul 26Activitatea Camerei se desfăşoară sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, potrivit legii.-------------Art. 26 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010.  +  Articolul 29La entităţile economice ale căror situaţii financiare trebuie auditate, precum şi la entităţile care optează pentru auditarea situaţiilor financiare auditul se efectuează potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi legislaţiei în vigoare.-------------Art. 29 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010.  +  Articolul 30Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi promovează spre adoptare proiecte de acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Camerei, cu consultarea acesteia şi a Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar.-------------Art. 30 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010.  +  Capitolul VIIIRegistrul public-------------Titlul Cap. VIII a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010.  +  Articolul 31 (1) Auditorii financiari activi şi nonactivi se înscriu în Registrul public. (2) Registrul public se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Modificările intervenite în Registrul public se publică trimestrial în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Art. 31 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010.  +  Capitolul IXInvestigaţii şi sancţiuni-------------Titlul Cap. IX a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010.  +  Articolul 32Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a reglementărilor emise de Cameră atrage, după caz, răspunderea administrativă sau disciplinară.-------------Art. 32 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010.  +  Articolul 32^1Abaterile pentru care se aplică sancţiuni, procedura de constatare şi sancţionare a acestora, precum şi răspunderea auditorului financiar se stabilesc prin norme emise de Cameră.-------------Art. 32^1 a fost introdus de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010.  +  Capitolul XI Dispoziţii finaleDispoziţii finale  +  Articolul 39 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga prevederile art. 6 lit. c), referitoare la auditul financiar contabil, din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările ulterioare.-------------Alin. (2) al art. 39 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010.  +  Articolul 40Hotărârile Conferinţei Camerei, ale Consiliului Camerei, precum şi legislaţia care reglementează organizarea şi funcţionarea Camerei Auditorilor Financiari din România se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Art. 40 a fost introdus de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 26 din 2 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010.NOTĂ:Reproducem mai jos textul art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 67/2002, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 12/2003, care nu a fost inclus în forma republicabila:"Art. II. - Responsabilii pentru organizarea activităţii de audit intern care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, nu au calitatea de auditor financiar pot îndeplini în continuare aceste atribuţii, timp de cel mult 4 ani, perioada în care pot obţine calitatea de auditor financiar, în condiţiile legii."──────────────