MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 28 septembrie 2009între Ministerul Mediului din România şi Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale din Republica Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 4 martie 2010    Ministerul Mediului din România şi Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale din Republica Azerbaidjan, denumite în continuare părţi,considerând că o cooperare strânsă în domeniul protecţiei mediului împreună cu eforturile reciproce de reducere a poluării reprezintă o contribuţie semnificativă în ceea ce priveşte dezvoltarea relaţiilor dintre cele două state,subliniind importanţa consolidării cooperării bilaterale în domeniul protecţiei mediului pentru a putea îndeplini angajamentele ce revin din convenţiile internaţionale la care cele două state sunt părţi,conştientizând responsabilitatea comună în ceea ce priveşte protecţia împotriva factorilor poluatori care ameninţă calitatea mediului, îşi exprimă dorinţa de a întreprinde eforturi comune în domeniul protecţiei mediului şi au convenit următoarele:  +  Articolul 1Părţile vor dezvolta cooperarea bilaterală în domeniul protecţiei mediului pe baza egalităţii, reciprocităţii şi beneficiului reciproc.  +  Articolul 2Principalele domenii de cooperare vor fi următoarele:● managementul ariilor protejate;● conservarea biodiversităţii;● evaluarea impactului asupra mediului;● managementul deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase;● schimbări climatice;● alte domenii de cooperare considerate de interes comun de ambele părţi.  +  Articolul 31. Părţile vor coopera în următoarele forme:● programe comune de cercetare tehnico-ştiinţifică;● elaborarea de programe de cooperare;● transfer de cunoştinţe tehnice şi ştiinţifice şi de experienţă privind activităţi de cercetare şi dezvoltare şi de bune practici de management de mediu;● schimb de experţi şi cercetători;● organizarea de seminare, workshopuri, conferinţe şi expoziţii;● cursuri de instruire;● proiecte care implică factori interesaţi din ambele ţări;● orice altă formă de cooperare considerată necesară de către părţi.2. În cadrul instituţional şi legal existent în statele lor, părţile vor dezvolta programe şi/sau proiecte care vor fi identificate în comun de către un comitet mixt, stabilit conform prevederilor art. 6.  +  Articolul 4Părţile vor promova cooperarea dintre reprezentanţi ai organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul protecţiei mediului.  +  Articolul 5Părţile vor nominaliza persoane de contact în domeniul protecţiei mediului şi vor elabora programe în scopul implementării prezentului memorandum de înţelegere.  +  Articolul 6Pentru asigurarea implementării eficiente a cooperării în cadrul prezentului memorandum de înţelegere, părţile vor stabili un comitet mixt, după cum urmează:● părţile îşi vor notifica reciproc numele reprezentanţilor lor în comitet, în 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului memorandum de înţelegere;● 2 reprezentanţi (unul pentru fiecare parte) vor conduce reuniunile şi vor supraveghea implementarea deciziilor.  +  Articolul 7Comitetul mixt va elabora un plan de acţiune anual, detaliind acţiunile concrete de cooperare.Comitetul mixt va include în planul său de lucru următoarele sarcini:● coordonarea implementării cooperării în domeniile specificate în art. 2;● revizuirea sistematică a activităţilor şi evaluarea stadiului şi rezultatelor cooperării;● funcţionarea ca un forum de discuţii asupra problemelor de mediu de interes comun;● evaluarea principalelor dificultăţi întâmpinate de părţi în implementarea prezentului memorandum de înţelegere.Comitetul mixt se va întâlni în 3 luni de la stabilirea sa.Comitetul mixt se va întruni cel puţin o dată pe an, alternativ, în România şi în Republica Azerbaidjan.  +  Articolul 8Fiecare parte trimiţătoare va acoperi costurile de cazare, transport extern şi diurnă pentru propriii experţi, care vor participa la întâlnirile şi activităţile stabilite în cadrul prezentului memorandum de înţelegere. Această prevedere poate fi modificată în cazuri specifice, prin acordul celor două părţi.  +  Articolul 9Orice diferend care poate lua naştere din interpretarea sau aplicarea prezentului memorandum de înţelegere va fi soluţionat în mod amiabil prin consultări între părţi.  +  Articolul 10Prezentul memorandum de înţelegere va fi interpretat astfel încât să nu afecteze drepturile şi obligaţiile părţilor care rezultă din alte acorduri/convenţii în vigoare, încheiate de fiecare dintre din cele două părţi sau de către statele acestora, în conformitate cu dreptul internaţional.  +  Articolul 111. Prezentul memorandum de înţelegere va intra în vigoare în ziua următoare datei primirii ultimei notificări scrise prin care cele două părţi se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor legale interne pentru intrarea sa în vigoare.2. Prezentul memorandum de înţelegere va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 5 ani; după aceasta, validitatea lui va fi prelungită automat pentru noi perioade de 5 ani, cu excepţia cazului în care oricare dintre părţi va notifica intenţia de încetare a prezentului memorandum de înţelegere cu 3 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate.3. Prezentul memorandum de înţelegere poate fi modificat cu consimţământul scris al părţilor. Aceste modificări vor intra în vigoare în conformitate cu procedura stabilită în primul paragraf.4. Încetarea valabilităţii prezentului memorandum de înţelegere nu va avea efecte asupra proiectelor şi programelor de cooperare finalizate sau aflate în derulare înainte de încetarea acestuia, cu excepţia cazului în care este specificat altfel de către părţi.Semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2009, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, azeră şi engleză, toate textele fiind autentice. În cazul apariţiei unor divergenţe de opinie privind interpretarea prezentului memorandum de înţelegere, textul în limba engleză va prevala.Pentru Ministerul Mediului din România,Dan Cârlan,secretar de statPentru Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturaledin Republica Azerbaidjan,Elmar Mamadyarov,ministru-------