HOTĂRÂRE nr. 153 din 3 martie 2010privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 4 martie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, pe anul 2010, la cap. 66.01 "Sănătate", titlul 55 "Alte transferuri", alin. 55.01.12 "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat" cu suma de 1.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010.  +  Articolul 2Suma prevăzută la art. 1 se utilizează pentru achiziţia de echipamente şi utilaje necesare modernizării şi dotării liniilor de fabricaţie a vaccinurilor contra gripei şi contra TBC de către Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino".  +  Articolul 3Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2010.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 3 martie 2010.Nr. 153.--------