ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 23 februarie 2010pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 4 martie 2010    Situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea asigurării unei îmbunătăţiri a mecanismelor de vânzare a locuinţelor pentru tineri.Sumele rezultate din vânzarea locuinţelor suplimentează bugetul aferent Programului de construcţie de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în vederea continuării construcţiei acestora, realizându-se un număr cel puţin egal de unităţi locative comparativ cu anii anteriori, în caz contrar existând posibilitatea neîndeplinirii obiectivelor asumate în vederea continuării Programului de construcţie de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.Pe baza sesizărilor primite din partea unităţilor administrativ-teritoriale s-a reanalizat modul de calcul al valorii de vânzare a locuinţelor, stabilindu-se că valoarea de înlocuire diminuată cu amortizarea este cea mai justă şi asigură continuitate programului, prin reîntregirea fondului de locuinţe pentru tineri cu un număr de locuinţe egal cu cel al locuinţelor vândute.De asemenea, prin adoptarea prezentului act normativ se vor realiza susţinerea creşterii economice şi contracararea efectelor negative pe care criza internaţională actuală le are asupra domeniului locuirii în România. Astfel, susţinerea creşterii economice se poate realiza şi pe calea suplimentării cererii solvabile pentru persoanele care doresc să achiziţioneze o locuinţă.Apreciind că intervenţia legislativă de urgenţă şi extraordinară este justificată de atragerea de urgenţă a unor surse de finanţare pentru construcţia de locuinţe, este necesar ca vânzarea locuinţelor respective să fie permisă după o perioadă mai scurtă.Ţinând seama de numărul mare de solicitări din partea tinerilor pentru obţinerea unei locuinţe şi având în vedere că sumele alocate în vederea derulării în continuare a programului sunt insuficiente, se impune reglementarea în regim de urgenţă a unor măsuri care să accelereze procesul de vânzare a locuinţelor.Amânarea adoptării unor măsuri imediate ar avea consecinţe negative în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor asumate în sensul continuării Programului de construcţie de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în contextul economic actual.Neadoptarea în regim de urgenţă a acestor măsuri conduce la neconstituirea surselor de venituri bugetare din vânzarea locuinţelor şi ar avea consecinţe negative asupra reconstituirii bugetului destinat finanţării construcţiei de noi locuinţe, implicit asupra dezvoltării Programului de construcţie de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.Având în vedere cele menţionate mai sus, se impun modificarea actului normativ pe calea ordonanţei de urgenţă şi adoptarea acesteia cu celeritate.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 2 noiembrie 2009, se modifică aşa cum urmează:1. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, repartizate în condiţiile art. 8 alin. (3), se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, după expirarea a minimum 1 an de închiriere neîntreruptă către acelaşi titular şi/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condiţiile legii, fără ca vânzarea să fie condiţionată de vârsta solicitantului."2. La articolul 9 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:"d) valoarea de vânzare a locuinţei se calculează de autorităţile administraţiei publice locale sau de operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, potrivit legii, şi reprezintă valoarea de înlocuire diminuată cu amortizarea calculată de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la data vânzării acesteia. Valoarea de înlocuire a locuinţelor care urmează a fi vândute, precum şi actualizarea anuală se realizează prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale şi turismului şi al ministrului finanţelor publice. Pentru acoperirea cheltuielilor de evidenţă şi vânzare, unităţile prin care se efectuează vânzarea potrivit legii beneficiază de un comision de până la 1% din valoarea de vânzare a locuinţei, comision care se include, împreună cu valoarea de vânzare a locuinţei, în preţul de vânzare al acesteia;".3. În tot cuprinsul legii, denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului".  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor actualiza Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IIILegea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 2 noiembrie 2009, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a ordonanţei de urgenţă, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 23 februarie 2010.Nr. 14.------