HOTĂRÂRE nr. 139 din 23 februarie 2010privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Supercomputing
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 3 martie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înfiinţează Centrul Naţional de Supercomputing, denumit în continuare CNS, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, denumit în continuare MCSI, finanţat integral de la bugetul de stat.  +  Articolul 2CNS are sediul în municipiul Bucureşti, bd. Mareşal Al. Averescu nr. 8-10, sectorul 1, cod poştal 011455.  +  Articolul 3 (1) CNS îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu regulamentul propriu de organizare şi funcţionare. (2) În vederea realizării obiectului său de activitate, CNS colaborează cu entităţi publice sau private, pe bază de convenţii, protocoale, înţelegeri.  +  Articolul 4În realizarea obiectului său de activitate, CNS are următoarele atribuţii principale: a) procesează informaţiile transmise şi furnizează soluţii tehnice avansate pentru prevenirea oricăror acţiuni de natură a perturba sistemele electronice şi pentru prevenirea şi minimizarea efectelor dezastrelor naturale şi tehnologice; b) analizează şi testează soluţii avansate din punctul de vedere al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor; c) furnizează soluţii tehnice TIC care să asigure simularea proceselor complexe nucleare în condiţii cât mai apropiate de cele reale; d) realizează simulări de politici social-economice; e) efectuează analiza, modelarea şi simularea de procese complexe interdisciplinare în variate domenii de ştiinţă cum ar fi medicină, nanotehnologie, astronomie, biologie, geografie, chimie, fizică, biotehnologie etc.; f) efectuează analiza, modelarea şi simularea fenomenelor economico-financiare în vederea combaterii efectelor crizei economice şi a prevenirii riscurilor asociate; g) efectuează modelarea şi analiza factorilor de influenţă a mediului în vederea eficientizării protecţiei acestuia; h) înaintează MCSI propuneri de acte normative pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul său de activitate; i) acordă consultanţă de specialitate pentru instituţii şi organizaţii naţionale, regionale şi internaţionale; j) încheie convenţii, protocoale, înţelegeri cu instituţiile din ţară care au atribuţii în domeniu şi cu instituţiile similare din străinătate, în condiţiile legii; k) poate fi membru al organizaţiilor interne şi internaţionale de specialitate şi participă la activităţile acestora; l) realizează cercetări, studii, analize, sinteze, activităţi de proiectare şi cursuri de pregătire privind domeniile sale de activitate; m) întocmeşte rapoarte anuale asupra activităţii proprii, pe care le supune spre aprobare ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale; n) exercită oricare alte activităţi stabilite în sarcina sa în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 5Structura organizatorică, regulamentul intern de organizare şi funcţionare şi statul de funcţii ale CNS se stabilesc prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6 (1) Conducerea CNS este asigurată de un director, numit prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale. (2) Poate ocupa funcţia prevăzută la alin. (1) persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are cetăţenia română; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate; e) are studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă; f) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu ori în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; g) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege; h) îndeplineşte şi alte criterii specifice stabilite de ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale. (3) Funcţia prevăzută la alin. (1) se exercită în baza unui contract de management încheiat cu ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale pe o perioadă de maximum 4 ani, în conţinutul căruia sunt prevăzuţi indicatorii specifici de performanţă, obiectivele, clauzele contractuale care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi condiţiile de suspendare, încetare şi reziliere a acestuia. (4) Contractul de management este asimilat contractului individual de muncă şi conferă titularului vechime în muncă şi în specialitate. (5) Directorul conduce întreaga activitate a CNS şi îl reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, cu instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate. (6) Directorul este ordonator terţiar de credite. (7) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul CNS emite decizii cu caracter normativ sau individual.  +  Articolul 7Finanţarea activităţilor CNS se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul MCSI.  +  Articolul 8 (1) CNS poate realiza: a) venituri din taxe pentru activităţile desfăşurate în domeniul său de activitate; b) venituri din donaţii, legate şi sponsorizări în condiţiile legii; c) alte venituri în condiţiile legii. (2) Sumele încasate din sursele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) constituie venituri la bugetul de stat.  +  Articolul 9MCSI desfăşoară toate procedurile de achiziţii publice de bunuri, servicii sau lucrări necesare desfăşurării activităţii CNS, inclusiv cele legate de extinderea şi îmbunătăţirea performanţelor sistemelor informatice, în limita sumelor aprobate prin lege pentru fiecare an cu această destinaţie în bugetul MCSI.  +  Articolul 10Rezultatele investiţiilor prevăzute la art. 9 se predau pe bază de contract de comodat către CNS.  +  Articolul 11În vederea desfăşurării procedurilor prevăzute la art. 9, CNS pune la dispoziţia MCSI documentaţia necesară şi va desemna cel puţin două persoane care fac parte din comisia de evaluare.  +  Articolul 12 (1) În vederea asigurării sumelor necesare pentru achiziţiile prevăzute la art. 9, prin includerea acestora în bugetul MCSI, CNS transmite MCSI, până la data de 1 iulie a fiecărui an, propunerile pentru proiectul de buget şi anexele la acesta pentru anul bugetar următor, cu încadrarea în limitele de cheltuieli, şi estimările pentru următorii 3 ani, comunicate potrivit art. 33 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, însoţite de documentaţii şi fundamentări detaliate. (2) În cazul în care pe parcursul anului bugetar se constată de către CNS un necesar suplimentar de bunuri, produse sau servicii, transmite MCSI datele prevăzute la alin. (1), în vederea introducerii sumelor necesare în proiectul de buget de rectificare, cu cel puţin 15 zile înainte ca propunerea să fie depusă la Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 13 (1) CNS funcţionează cu un număr de 8 posturi. (2) Personalul CNS este format numai din personal contractual. (3) Organizarea şi desfăşurarea examenelor sau concursurilor se fac cu aprobarea ordonatorului principal de credite. (4) Salarizarea personalului din cadrul CNS se face potrivit prevederilor legale în vigoare privind salarizarea personalului bugetar.  +  Articolul 14În vederea realizării obiectului său de activitate, prin decizie a directorului şi cu aprobarea ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, se pot organiza sau desfiinţa centre regionale cu personal propriu, fără personalitate juridică.  +  Articolul 15CNS are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit conform Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 16Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale are în subordine Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională, Centrul Naţional "România Digitală" şi Centrul Naţional de Supercomputing şi în coordonare directă Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti şi Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti, instituţii prevăzute în anexele nr. 2 şi 3."2. Anexa nr. 2 "Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,Gabriel SanduPreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementareaşi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,Cristina TrăilăMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 23 februarie 2010.Nr. 139.  +  Anexa (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 12/2009)UNITĂŢIcare funcţionează în subordineaMinisterului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
  Nr. crt. Denumirea unităţii
  1. Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională
  2. Centrul Naţional "România Digitală"
  3. Centrul Naţional de Supercomputing
  -------