HOTĂRÂRE nr. 117 din 12 februarie 2010pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 2 martie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 21 alin. (4) şi (6) din Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România, denumit în continuare regulament, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Regulamentul este obligatoriu pentru Autoritatea Feroviară Română, denumită în continuare AFER, şi pentru următorii operatori economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar sau cu metroul: a) administratorul/administratorii de infrastructură feroviară; b) gestionarii de infrastructură feroviară neinteroperabilă; c) operatorii de transport feroviar; d) operatorul economic care efectuează operaţiuni de transport cu metroul; e) operatorii economici care deţin, în proprietate, în leasing sau cu chirie, linii ferate industriale racordate la infrastructura feroviară publică şi/sau la infrastructura feroviară privată deschisă circulaţiei publice; f) operatorii economici care deţin, în proprietate sau cu chirie, vehicule feroviare care circulă pe infrastructura feroviară; g) operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe şi adiacente transportului feroviar. (2) Pe liniile ferate de peage din România, prevenirea şi investigarea accidentelor şi a incidentelor se fac potrivit prevederilor prezentei hotărâri şi ale convenţiilor bilaterale la care România este parte. (3) În cazul transportului urban pe şine şi al altor sisteme de transport uşor pe şine, se pot aplica prevederile Regulamentului, integral sau parţial, în baza unui protocol aprobat prin ordin comun al autorităţii publice centrale responsabile cu transportul feroviar şi al autorităţii publice locale implicate.  +  Articolul 3 (1) În toate cazurile, traficul feroviar are prioritate de trecere. Este interzis să se traverseze calea ferată prin alt loc decât cel amenajat special în acest scop. (2) Participanţii la traficul rutier care doresc să se angajeze într-o traversare a căii ferate printr-o trecere la nivel au obligaţia de a se asigura şi de a ceda prioritatea de trecere oricărui vehicul feroviar. (3) Pentru fluidizarea traficului feroviar, în cazul în care, ca urmare a accidentului la o trecere la nivel cu calea ferată, nu sunt înregistrate victime omeneşti sau accidentaţi şi dacă sunt îndeplinite condiţiile tehnice şi operaţionale, trenul îşi poate continua mersul.  +  Articolul 4 (1) Organismul de Investigare Feroviar Român, organism permanent şi independent care funcţionează în cadrul AFER, este însărcinat cu investigarea accidentelor feroviare, asigură investigatorul principal pentru incidentele produse în circulaţia trenurilor şi dispune de resursele necesare pentru aceasta. (2) Pentru fiecare accident sau incident Organismul de Investigare Feroviar Român asigură resursele corespunzătoare desfăşurării investigaţiei. Resursele pot fi obţinute din interiorul sau din exteriorul Organismului de Investigare Feroviar Român, în funcţie de caracterul accidentului sau incidentului de investigat. (3) Activitatea de investigare desfăşurată de Organismul de Investigare Feroviar Român va fi finanţată integral din venituri proprii obţinute de AFER prin convenţii încheiate cu operatorii economici nominalizaţi la art. 2 alin. (1), pe bază de tarife stabilite de consiliul de conducere al acestei instituţii publice şi aprobate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, potrivit legislaţiei în vigoare. Tarifele stabilite vor acoperi cheltuielile de funcţionare ale Organismului de Investigare Feroviar Român, indiferent de numărul de accidente/incidente feroviare produse, precum şi cheltuielile pentru expertize, colaborări externe, probe, determinări şi altele asemenea.  +  Articolul 5 (1) Se desemnează AFER ca agenţie specializată de intervenţie, care are obligaţia să acţioneze în cazul apelurilor de urgenţă, în situaţia unui accident sau incident feroviar. (2) În cadrul Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română, organism independent în structura AFER, funcţionează un dispecerat permanent cu atribuţii de preluare şi tratare a apelurilor de urgenţă primite prin centrul unic pentru apeluri de urgenţă - 112, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 6Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conducerile operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar sau cu metroul asigură instruirea şi examinarea întregului personal interesat conform prevederilor Regulamentului.  +  Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ordinul ministrului transporturilor nr. 210/2000 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru prevenirea şi cercetarea accidentelor şi evenimentelor feroviare - 003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 22 mai 2000, se abrogă, iar Ordinul ministrului transporturilor, lucrărilor publice şi locuinţei nr. 1.852/2002 pentru aprobarea Instrucţiunilor pentru prevenirea şi cercetarea accidentelor şi evenimentelor feroviare la metrou - 003 M, nepublicat, îşi încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 8Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. PRIM-MINISTRU EMIL BOCContrasemnează:───────────────p. Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Marin Anton,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 17 februarie 2010.Nr. 117.  +  AnexăREGULAMENT 17/02/2010