ORDIN nr. 2.068 din 8 februarie 2010privind acordarea bursei de studii postuniversitare în străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Nr. 3.075 din 25 ianuarie 2010
  • MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
  • Nr. 2.068 din 8 februarie 2010
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 2 martie 2010    În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 861/2003 privind instituirea bursei de studii postuniversitare în străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, al Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 1.402/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi ministrul culturii şi patrimoniului naţional emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă, începând cu anul universitar 2010-2011, perioada pentru care se acordă bursa "Theodor Aman", durata stagiului, condiţiile de evaluare şi promovare în anul următor de stagiu, în cazul în care durata stagiului aprobat depăşeşte un an universitar, precum şi sistemul de monitorizare a utilizării bursei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii, şi Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei,cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul culturiişi patrimoniului naţional,Kelemen Hunor  +  Anexa CONDIŢIIprivind acordarea bursei de studii postuniversitare în străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice1. Perioada pentru care se acordă bursa "Theodor Aman"Bursa "Theodor Aman" se acordă o singură dată pe an unuia dintre absolvenţii instituţiilor de învăţământ universitar stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului culturii şi patrimoniului naţional.2. Durata stagiului de bursăÎn conformitate cu art. 2 şi 3 din Hotărârea Guvernului nr. 861/2003 privind instituirea bursei de studii postuniversitare în străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice, durata stagiului de bursă "Theodor Aman" pentru studii postuniversitare în domeniul artelor plastice în străinătate este de maximum 2 ani.3. Condiţiile de evaluare şi promovare în anul următor de stagiu, în cazul în care durata stagiului aprobat depăşeşte un an universitarPentru a obţine bursa în anul următor, bursierul trebuie să facă dovada promovării anului universitar precedent, pe baza documentelor de studii emise de instituţia primitoare din străinătate şi a rezultatelor evaluării anuale efectuate de către juriul de selecţie.Evaluarea activităţii bursierilor se face la sfârşitul anului I de stagiu, în vederea promovării în anul următor, de către juriul de selecţie numit prin ordin comun al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului culturii şi patrimoniului naţional şi alcătuit din reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ai Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi ai Uniunii Artiştilor Plastici din România.Evaluarea constă în intervievarea bursierului şi analizarea următoarelor acte:- documentele de studii emise de instituţia primitoare din străinătate, care atestă efectuarea stagiului în perioada aprobată, conform ordinului nominal al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, şi rezultatele obţinute;- raportul de activitate artistică din perioada stagiului de studii în străinătate, din anul universitar încheiat;- documente care atestă aprecieri asupra activităţii universitare din anul respectiv, participarea la manifestările artistice şi modul în care a obiectivat, până în momentul evaluării, conţinutul proiectului de creaţie artistică;- dacă este cazul, alte documente care dovedesc activitatea artistică a bursierului.4. Sistemul de monitorizare a utilizării burseiMonitorizarea utilizării financiare a bursei se face de către Agenţia de Credite şi Burse de Studii, la sfârşitul fiecărui an universitar, pe baza actelor ce trebuie prezentate de bursier: a) scrisoarea oficială (adeverinţa), în original, emisă de instituţia primitoare din străinătate, care atestă efectuarea stagiului de studii/specializare la instituţia de profil din străinătate în perioada aprobată, potrivit ordinului nominal al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului de deplasare la studii în străinătate; b) documente (diploma, foaia matricolă, situaţia şcolară) emise de instituţia primitoare din străinătate, care dovedesc următoarele: perioada studiilor efectuate în străinătate, prezenţa la studii şi rezultatele obţinute (note, calificative la examene, colocvii); documentele se prezintă în copie xerox şi în traducere legalizată la notariat; c) raportul bursierului cu privire la activitatea artistică din perioada stagiului; d) paşaportul în original şi copii ale tuturor filelor destinate vizelor; acest document nu se prezintă în cazul în care universitatea din străinătate la care a efectuat stagiul de bursă este situată într-o ţară ce face parte din Uniunea Europeană.Bursierii sunt monitorizaţi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii, până la finalizarea stagiului de bursă acordat prin ordin nominal al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi decontarea cheltuielilor de întreţinere (bursa în valută), asigurate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii, în perioada stagiului de studii în străinătate.Monitorizarea activităţii artistice a bursierului pe parcursul efectuării stagiului de bursă şi după finalizarea stagiului de bursă se face de către universitatea din România care i-a dat acordul/instituţia din România unde îşi desfăşoară activitatea şi care i-a dat acordul, care transmite rapoarte anuale, pe o perioadă cel puţin egală cu durata studiilor în străinătate, privind modul în care bursierul a diseminat cunoştinţele sau experienţa dobândite în perioada stagiului efectuat.---------