ORDIN nr. 131 din 9 februarie 2010privind aprobarea modelului Contractului de finanţare pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" aplicabil pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 88 "Burse doctorale" şi cererea de propuneri de proiecte nr. 89 "Programe postdoctorale"
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 2 martie 2010    Având în vedere:- Decizia CE 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operaţional de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul "Convergenţă" în România;- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;- Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale;- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013";- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România,în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul Contractului de finanţare pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" aplicabil pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 88 "Burse doctorale" şi cererea de propuneri de proiecte nr. 89 "Programe postdoctorale", prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.------- Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă anexele nr. 1-16 la Contractul de finanţare aplicabil pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 88 "Burse doctorale" şi cererea de propuneri de proiecte nr. 89 "Programe postdoctorale", care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia generală Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanBucureşti, 9 februarie 2010.Nr. 131.  +  AnexăCONTRACT 09/02/2010