HOTĂRÂRE nr. 112 din 14 aprilie 1997 (*actualizata*)privind organizarea activităţii de eliberare a cartilor de identitate, procedura de preschimbare esalonata a buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate a acestora(actualizata până la data de 4 ianuarie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 21 aprilie 1997. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 4 ianuarie 2005 cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 560 din 3 iulie 2000**); ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001***); ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004; HOTĂRÂREA nr. 2.194 din 30 noiembrie 2004****).----------------**) NOTA CTCE SA Piatra Neamt:Prin prin pct. 2 al art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 560 din 3 iulie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14 iulie 2000, a fost dispusa inlocuirea denumirii "Inspectoratul General al Politiei" cu denumirea "Directia generală de evidenta informatizata a persoanei".----------------***) NOTA CTCE SA Piatra Neamt:Conform pct. 13 din Anexa la ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001, Hotărârea Guvernului nr. 112/1997 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica corespunzător prevederilor acestei ordonante.Mentionam ca Anexa la ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001 a fost abrogata prin dispozitiile pct. 29 ale art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.----------------****) NOTA CTCE SA Piatra Neamt:Prin prevederileart. V din HOTĂRÂREA nr. 2.194 din 30 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2005, a fost dispusa inlocuirea denumirilor de mai jos după cum urmeaza: a) "Ministerul de Interne" - "Ministerul Administraţiei şi Internelor"; b) "Directia Generală de Evidenta Informatizata a Persoanei" - "Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor"; c) "Directia de Evidenta a Populatiei" - "Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor"; d) "serviciul judetean de evidenta a populatiei" sau "serviciul judetean de evidenta informatizata a persoanei" -"serviciul public comunitar judetean de evidenta a persoanelor"; e) "formatiunea de evidenta a populatiei" sau "formatiunea de evidenta informatizata a persoanei" -"serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor"; f) "Sistemul Naţional Informatic de Evidenta a Populatiei" "Sistemul Naţional Informatic de Evidenta a Persoanelor"; g) "Registrul permanent de evidenta a populatiei" -"Registrul naţional de evidenta a persoanei".În temeiul art. 49 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei şi cartea de identitate,Guvernul României hotaraste:  +  Articolul 1 (1) Organizarea activităţii de eliberare a cartii de identitate se asigura de către Ministerul Administraţiei şi Internelor în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenta a populatiei. (2) Cartile de identitate se intocmesc de către formatiunile de evidenta a populatiei, constituite la nivel central, judetean şi al municipiului Bucureşti. (3) Verificarea documentelor, inregistrarea datelor şi preluarea imaginilor în Sistemul naţional informatic de evidenta a populatiei se organizeaza de către fiecare formatiune de evidenta a populatiei pentru cetatenii care au domiciliul sau reşedinţa în raza de competenţa a acesteia. (4) Pentru rezolvarea unor situaţii deosebite ale cetatenilor din localităţile rurale, fiecare serviciu judetean de evidenta a populatiei asigura cite un echipaj mobil, dotat cu echipamentul necesar pentru preluarea imaginilor şi a datelor.  +  Articolul 2 (1) Pentru functionarea Sistemului naţional informatic de evidenta a populatiei, cartile de identitate se intocmesc în forma informatizata. (2) Abrogat. (3) Abrogat.--------------Alin. (2) şi (3) ale art. 2 au fost abrogate prin pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.194 din 30 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2005.  +  Articolul 3Actualele buletine de identitate cu termen de valabilitate neexpirat vor fi preschimbate de serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, la solicitarea cetatenilor.--------------Art. 3 a fost modificat prin pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.194 din 30 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2005.  +  Articolul 4 (1) Contravaloarea cartii de identitate se stabileste de Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor, cu avizul Consiliului Concurentei, şi se actualizeaza periodic în functie de evolutia preturilor la materiile prime, materialele şi serviciile utilizate în activitatea de intocmire a cartii de identitate. (2) Contravaloarea cartii de identitate se achită de către cetatean, pe bază de chitanta. (3) Abrogat.--------------Alin. (3) al art. 4 a fost abrogat prin pct. 1 al art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 560 din 3 iulie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14 iulie 2000.Alin. (1) al art. 4 a fost modificat prin pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.194 din 30 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2005.  +  Articolul 5Abrogat.--------------Art. 5 a fost abrogat prin pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 2.194 din 30 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2005.  +  Articolul 6Pentru cunoasterea de către autorităţile implicate şi de către cetăţeni a necesităţii şi importantei noului document de identitate, precum şi pentru desfăşurarea activităţii de preschimbare a buletinelor de identitate, formatiunile de evidenta a populatiei vor desfăşura activităţi de mediatizare prin mijloace specifice, în care scop se vor prevedea anual fondurile necesare.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de interne,Gavril DejeuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumara---------