ORDIN nr. 44 din 20 ianuarie 2010privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activităţii la nivelul asistenţei medicale ambulatorii în vederea creşterii calităţii actului medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 44 din 20 ianuarie 2010
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 53 din 21 ianuarie 2010
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 26 februarie 2010    Având în vedere Referatul de aprobare al Ministerului Sănătăţii nr. CSA 516 din 20 ianuarie 2010 şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 75 din 21 ianuarie 2010,în temeiul prevederilor:- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1În sensul prezentului ordin, asistenţa medicală ambulatorie cuprinde toate cabinetele medicale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, indiferent de forma lor de organizare, care asigură asistenţă medicală în: a) asistenţa medicală primară; b) ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, paraclinice şi de medicină dentară; c) asistenţa medicală de recuperare-reabilitare a sănătăţii.  +  Articolul 2Medicii care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele medicale prevăzute la art. 1 au obligaţia să acorde serviciile medicale contractate cu casele de asigurări de sănătate pe baza unei programări telefonice sau prin alte mijloace, după caz, efectuată cu cel puţin 24 de ore lucrătoare înainte de data dorită.  +  Articolul 3Pentru realizarea programării telefonice a serviciilor medicale, în condiţiile prezentului ordin, cabinetele medicale prevăzute la art. 1 au obligaţia să afişeze la loc vizibil numărul de telefon la care se pot efectua programările.  +  Articolul 4Toate programările efectuate în condiţiile prezentului ordin, indiferent de mijloacele prin care au fost realizate, se consemnează, obligatoriu, în evidenţele primare existente la nivelul cabinetului medical.  +  Articolul 5 (1) În vederea creşterii calităţii actului medical, la programarea serviciilor medicale se vor lua în considerare cel puţin următoarele criterii: a) în asistenţa medicală primară: programul zilnic de activitate al medicului cuprins în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, luând în considerare faptul că timpul mediu/consultaţie este de 15 minute; b) în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice: programul zilnic de activitate al medicului cuprins în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, luând în considerare faptul că timpul mediu/consultaţie este de 15 minute; c) în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice: programul zilnic de activitate al cabinetului şi capacitatea tehnică a aparaturii existente în dotarea acestuia; d) în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile de medicină dentară: programul zilnic de activitate al medicului cuprins în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi complexitatea serviciilor medicale de medicină dentară care se solicită a fi efectuate; e) în ambulatoriul de specialitate pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii: programul zilnic de activitate al medicului cuprins în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, aparatura din dotare şi durata serviciilor medicale care se solicită a fi efectuate. (2) Serviciile medicale paraclinice recomandate bolnavilor care au consemnat pe biletul de trimitere un diagnostic prezumtiv sau cert de afecţiune subacută se pot programa în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data solicitării şi numai cu acordul scris al bolnavului. (3) Serviciile medicale paraclinice recomandate bolnavilor care au consemnat pe biletul de trimitere un diagnostic prezumtiv sau cert de afecţiune cronică se pot programa în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data solicitării şi numai cu acordul scris al bolnavului.  +  Articolul 6 (1) În situaţia în care bolnavul nu poate respecta, din motive justificate, data şi ora programate pentru acordarea serviciilor medicale, acesta va anunţa cabinetul medical la care a fost programat, dar nu mai târziu de ziua anterioară programării stabilite. (2) În situaţia în care cabinetul medical nu poate respecta, din motive justificate, data şi ora programate pentru acordarea serviciilor medicale, acesta este obligat să anunţe bolnavul în cauză, dar nu mai târziu de ziua anterioară programării stabilite.  +  Articolul 7Fac excepţie de la prevederile prezentului ordin: a) situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală; b) cabinetele medicale care funcţionează în mediul rural, în localităţi unde, din cauza lipsei mijloacelor tehnice necesare, nu există posibilitatea efectuării programărilor telefonice sau prin oricare alte mijloace; c) serviciile medicale paraclinice recomandate bolnavilor care au consemnat pe biletul de trimitere un diagnostic prezumtiv sau cert de afecţiune acută.  +  Articolul 8 (1) Organizarea şi efectuarea controlului furnizării serviciilor medicale în condiţiile prezentului ordin se realizează de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate, conform prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. (2) La efectuarea controlului prevăzut la alin. (1) pot participa şi reprezentanţi ai direcţiilor de sănătate publică.  +  Articolul 9Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală ambulatorie aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi alte instituţii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Nicolae Lucian Duţă__________