HOTĂRÂRE nr. 113 din 17 februarie 2010privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 25 februarie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă taxele pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Pentru operaţiunile de eliberare duplicat certificat de înregistrare/anexă, prevăzută la nr. crt. 1 din anexa nr. 1, eliberare certificat constatator, prevăzută la nr. crt. 3 din anexa nr. 1, şi eliberare de copii certificate, prevăzută la nr. crt. 4 din anexa nr. 1, se aplică taxe suplimentare de 50% pentru soluţionarea cererii în termen de maximum 48 de ore.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă tarifele pentru eliberarea off-line de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale de informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţului computerizat şi pentru accesarea de informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţului central computerizat, prin serviciile on-line ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, prevăzute în anexa nr. 2. (2) Pentru cererea de eliberare de informaţii prevăzute în anexa nr. 2 se aplică tarife suplimentare, după cum urmează: a) 50% din tarife, pentru soluţionarea cererii în termen de 48 de ore de la data înregistrării solicitării; b) 30% din tarife, pentru soluţionarea cererii în termen de 5 zile de la data înregistrării.  +  Articolul 3 (1) Informaţiile prevăzute în anexa nr. 2 sunt eliberate autorităţilor şi instituţiilor publice, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii, fără plata tarifelor, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate în acest scop. (2) Pentru informarea opiniei publice, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului eliberează cu titlu gratuit ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă informaţii statistice din registrul comerţului, care nu pot fi reutilizate în scop comercial.  +  Articolul 4Pentru serviciile auxiliare prestate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, nivelul tarifelor pentru multiplicarea documentelor, transmiterea de acte şi informaţii prin mijloace de comunicaţii - poştă, fax, e-mail, suport magnetic, traducerea în limba engleză a certificatelor constatatoare/informaţiilor punctuale pentru solicitanţi, tehnoredactarea cererilor şi declaraţiilor, îndrumarea pentru completarea corectă a cererilor adresate registrului comerţului, altele decât cererile de înregistrare şi autorizare a funcţionării, şi alte asemenea servicii se stabileşte, în mod unitar, prin ordin al ministrului justiţiei, pe bază de calculaţie de preţ.  +  Articolul 5În cazul renunţării la cerere înainte de soluţionarea acesteia, al neprestării serviciului de înregistrare în registrul comerţului ori în situaţiile în care se achită eronat sau în plus faţă de suma stabilită prin prezenta hotărâre, taxele, tarifele şi comisioanele se vor restitui în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale actelor normative emise în aplicarea acesteia.  +  Articolul 6 (1) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale colectează taxele şi tarifele aferente unor activităţi şi/sau fonduri cu destinaţie specială şi, după caz, le virează în contul entităţilor beneficiare, în temeiul unor prevederi legale exprese. (2) Entităţile beneficiare, după caz, suportă comisioanele percepute pentru operaţiunile de plăţi derulate prin intermediul sistemului de decontare şi plăţi, aferente virării taxelor şi tarifelor prevăzute la alin. (1). (3) Pentru operaţiunile de colectare şi virare în contul entităţilor beneficiare ale taxelor aferente activităţilor şi/sau fondurilor cu destinaţie specială, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului percepe un comision suportat de entitatea beneficiară, care va fi stabilit prin ordin al ministrului justiţiei, pe bază de fundamentare economică.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 684/2009 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 15 iulie 2009.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 17 februarie 2010.Nr. 113.  +  Anexa 1 TAXELEpentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale
  *Font 9*
  Nr. crt. Denumirea operaţiunii Taxa - lei -
  1. Servicii prealabile înregistrării în registrul comerţu- lui, documente care, potrivit legii, se înregistrează sau se eliberează în/din registrul comerţului, comisioane pentru servicii oferite de oficiile registrului comerţu- lui de pe lângă tribunale: înregistrare verificare denu- mire firmă şi rezervare*) persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/întreprindere familială; înregistrare verificare disponibilitate*) denumire fir- mă/emblemă persoană juridică; înregistrare verificare unicitate*) sediu social/asociat unic/persoană fizică autorizată/titular al întreprinderii individuale/repre- zentant al întreprinderii familiale; modificare*) a unei înregistrări (element) persoană fizică autorizată/între- prindere individuală/întreprindere familială; preschim- bare a certificatului de înregistrare în mod curent, ca urmare a unor modificări*); depunere situaţii financia- re*) anuale sau de lichidare; eliberare duplicat certifi- cat de înregistrare/anexă; obţinere cod unic de înregis- trare (CUI); transmitere spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a/a VII-a, a actelor prevăzute de lege; transmitere declaraţii pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării; obţinere în- formaţii din cazierul fiscal; transmitere/obţinere alte documente/informaţii prevăzute în mod expres de lege 10/înregistrare/ element**)/ document
  2. Înregistrare în registrul comerţului*) persoane juridice/ sucursale/schimbare de sediu social în alt judeţ/schimba- re formă juridică 120/înregistrare
  3. Înregistrare*) a unui element al actului constitutiv, precum şi a altor documente/date care, potrivit legii, se înregistrează sau se menţionează în registrul comer- ţului pentru persoane juridice; rezervare*) denumire firmă/emblemă persoane juridice; înregistrare*) persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; menţionare*) a unui document în registrul co- merţului pentru persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; înregistrare decla- raţie pe propria răspundere privind autorizarea funcţio- nării*); eliberare extras de registru; eliberare certifi- cat constatator 30/înregistrare/ operaţiune/ element**)
  4. Eliberare de copii certificate de pe documentele depuse la registrul comerţului 4+0,2/pagină certificată
  ----- Notă *) La taxele percepute pentru operaţiunile în cauză se aplică fondul de lichidare, constituit potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, şi fondul de buletin, constituit potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 460/2005 privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi distribuire a Buletinului procedurilor de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare. Notă **) Elemente şi alte documente sau date care, potrivit legii, se înregistrează sau se menţionează în registrul comerţului pentru persoane juridice şi persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale: a) elemente care se înregistrează în registrul comerţului: denumire; emblemă; sediu social, inclusiv schimbarea datorată modificării administrative a denumirii arterei de circulaţie/numărului poştal; obiect de activitate; durata de funcţionare; suspendare/reluare activitate; asociaţi; participare la profit şi pierderi; administratori/persoane împuternicite (fizice sau juridice, reprezentanţi legali, lichidatori etc.); înscriere structură acţionariat; cenzori/auditori persoane fizice sau juridice şi reprezentanţi cenzori/auditori persoane juridice; capital social; sediu secundar; dizolvare; fuziune/divizare; lichidare, radiere înmatriculare/menţiune/altă operaţiune; erori materiale generate de solicitant; alte elemente conform art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în temeiul altor acte normative; modificare sediu profesional/obiect de activitate/date persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; punct de lucru persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; modificare participare la beneficii şi pierderi întreprindere familială; modificare membri/reprezentant întreprindere familială; patrimoniu de afectaţiune; b) documente supuse menţionării în registrul comerţului: hotărârile adunării generale a acţionarilor/asociaţilor; hotărârile pronunţate de instanţele judecătoreşti; recursurile şi/sau opoziţiile formulate, alte cereri sau acţiuni; prospectul de emisiune de acţiuni; proiectul de fuziune/divizare; cererile de radiere formulate conform art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; dobândirea de către societate a unui bun de la un fondator sau acţionar; registrele societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni; registrul independent al acţionarilor; prelungirea valabilităţii sediului firmei sau a sediilor secundare; specimenul de semnătură; certificatele de garanţie legală pentru administratori şi cenzori; dovada vărsământului de capital social; plângerile împotriva rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului pentru persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială; oricare alt act prevăzut de lege.
   +  Anexa 2 TARIFELEpentru eliberarea off-line de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale de informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţului computerizat şi pentru accesarea de informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţului central computerizat, prin serviciile on-line ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului
  *Font 9*
  Nr. crt. Categorii de informaţii Tariful - lei -
  1. Eliberare off-line de informaţii înregistrate în regis- trul comerţului: număr de ordine în registrul comerţului, denumire, formă juridică, cod unic de înregistrare, sediu social, durată de funcţionare, activitate principală, activităţi secundare, capital social, activităţi autori- zate; informaţii cu număr variabil de apariţii referitoa- re la: asociaţi/acţionari, administratori/cenzori/repre- zentanţi, sucursale/subunităţi/sedii secundare; informa- ţii din situaţiile financiare anuale, alte categorii de informaţii 0,85/informaţie distinctă sau indicator financiar
  2. Eliberare off-line de informaţii (date de identificare firme) pe serii de firme grupate pe criterii*) (arie geografică; localitate/sector/stradă; domeniu/obiect de activitate; capital social; cifră de afaceri; persoană fizică sau juridică asociat/acţionar/administrator/ reprezentant/cenzor/auditor în firmele înregistrate în registrul comerţului; alte criterii) 7 + 3/date de identificare firmă
  3. Eliberare de raport istoric despre o firmă (evoluţia firmei de la înmatriculare până la data solicitării raportului sau pe anumite perioade ori pe tipuri de informaţii înregistrate) 20 + 3/fiecare depunere de act sau menţiune înregistrată
  4. Eliberare de date statistice (fişa sintetică a investi- ţiei străine pentru o ţară şi o perioadă definită; statistică în funcţie de un criteriu) 20/fişă sintetică/ statistică unicriterială
  5. Eliberare on-line de informaţii privind date de identifi- care firmă (denumire, formă juridică, cod unic de înre- gistrare, număr de ordine în registrul comerţului, sediu social); şi de alte informaţii înregistrate în registrul comerţului (durată de funcţionare, activitate principală, activităţi secundare, capital social; informaţii cu număr variabil de apariţii referitoare la asociaţi/acţionari, administratori/cenzori/reprezentanţi, sucursale/subuni- tăţi/alte sedii secundare; informaţii din situaţiile financiare anuale; informaţii privind cererile depuse la registrul comerţului - tip/număr şi dată înregistrare cerere; alte categorii de informaţii) 1,6/date de identificare firmă + 0,5/ informaţie distinctă sau indicator financiar
  --------- Notă *) Tarifele se reduc în funcţie de numărul de firme despre care se solicită informaţii:- între 101 şi 500 firme: reducere 20%;- între 501 şi 1.000 firme: reducere 30%;- între 1.001 şi 10.000 firme: reducere 40%;- peste 10.000 firme: reducere 50%.---------