HOTĂRÂRE nr. 126 din 17 februarie 2010privind schimbarea regimului juridic al unui teren, în vederea realizării de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina, a unui program pentru construirea de locuinţe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 25 februarie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 17 alin. (5) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă trecerea unui teren în suprafaţă de 77.424,89 mý, aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia. (2) Trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia se face în vederea realizării de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina, a unui program pentru construirea de locuinţe, proprietate a personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, din fondurile beneficiarilor, în condiţiile art. 17 alin. (5) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Proprietarii locuinţelor dobândesc un drept de folosinţă oneros asupra terenurilor pe durata existenţei construcţiilor, pe baza unor contracte încheiate în condiţiile legii. (4) Cuantumul sumelor datorate de proprietarii locuinţelor pentru folosirea terenurilor aferente acestora se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (5) Sumele încasate din folosinţa terenurilor aferente construcţiilor se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă punerea la dispoziţia dezvoltatorului de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina, a terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) până la finalizarea lucrărilor de construire de locuinţe. (2) Predarea-preluarea terenului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data eliberării autorizaţiei de construire. (3) După terminarea programului, dezvoltatorul va preda întregul amplasament către Ministerul Administraţiei şi Internelor, în vederea reluării operaţiunii de predare-preluare către beneficiari a terenurilor aferente construcţiilor.  +  Articolul 3Predarea-preluarea terenurilor aferente locuinţelor se face pe bază de procese-verbale încheiate între Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina, şi beneficiarii dreptului de folosinţă, după finalizarea construcţiilor.  +  Articolul 4Terenul neocupat de construcţii de locuinţe după terminarea programului va fi utilizat pentru construirea de alei şi căi de acces, fiind predat riveranilor, în cote-părţi egale, în condiţiile prevăzute de art. 1 alin. (3), (4) şi (5).  +  Articolul 5Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 17 februarie 2010.Nr. 126.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale terenului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina, al cărui regim juridic se schimbă, în vederea realizării unui program pentru construirea de locuinţe
    Locul unde este situat terenul al cărui regim juridic se schimbă Regimul juridic al terenului Datele de identificare Caracteris- ticile tehnice ale imobilului Nr. M.F.P.
    Municipiul Câmpina, str. Crişuri, judeţul Prahova Teren aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina, care se transmite în domeniul privat al statului Teren intravilan arabil Nr. cadastral: 10586 Nr. C.F.: 7766/Câmpina Suprafaţa terenului: 77.424,89 mý 107.564 (parţial)
    ---------