HOTĂRÂRE nr. 135 din 23 februarie 2010privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputaţilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 februarie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputaţilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" se va face de către aceasta, cu aprobarea secretarului general al Camerei Deputaţilor.  +  Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Monitorul Oficial" va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu excepţia cheltuielilor cu personalul, care nu pot fi depăşite, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.  +  Articolul 3 (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 5.000 lei. (2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Contravenţia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Secretarul general al CamereiDeputaţilor,Gheorghe BarbuMinistrul muncii, familiei şi protecţieisociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 23 februarie 2010.Nr. 135.  +  Anexa -----CAMERA DEPUTAŢILOR"Monitorul Oficial" RAStr. Parcului nr. 65, sector 1 BucureştiCIF RO427282BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2010
                                                                  - mii lei -
  INDICATORI Nr. rd. BVC 2010 Propuneri
  0 1 2 3 4
  I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 86.000
  1 Venituri din exploatare, din care: 2 78.000
  a) din producţia văndută 3 74.000
  b) din vânzarea mărfurilor 4 700
  c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5
  subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6
  transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
  d) producţia de imobilizări 8
  e) alte venituri din exploatare 9 1.000
  2 Venituri financiare, din care: 10 8.000
  a) din imobilizări financiare 11
  b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
  c) din dobânzi 13 7.500
  d) alte venituri financiare 14 500
  3 Venituri extraordinare 15
  II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 52.730
  1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 52.530
  a) cheltuieli materiale 18 11.600
  b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 1.200
  c) cheltuieli privind mărfurile 20 525
  d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 22.915
  d1 ch. cu salariile 22 17.091
  d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 4.834
  ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 3.699
  ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 85
  ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 922
  ch. privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 128
  d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 990
  d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 195
  - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările şi completările ulterioare 30
  - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31
  d3.2) tichete de masă 32 795
  d3.3) tichete de vacanţă 33
  e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
  f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35
  g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 6.700
  h) ch. cu prestaţiile externe 37 8.000
  i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.590
  i1) contract de mandat: din care 39 127
  indemnizaţie 100
  cheltuieli accesorii 27
  i2) ch. de protocol, din care: 40 47
  tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41
  i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 100
  tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43
  tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44
  i4) ch. cu sponsorizarea 45 172
  i5)ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
  i6)ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47
  2 Cheltuieli financiare, din care: 48 200
  a) cheltuieli privind dobânzile 49
  b) alte cheltuieli financiare 50 200
  3 Cheltuieli extraordinare 51
  III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 33.270
  IV IMPOZIT PE PROFIT 53 5.323
  V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care*): 54 27.947
  1 Rezerve legale 55
  2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56
  3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57
  4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58
  5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
  6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60
  7 Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 2.795
  8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividen- de în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 13.973
  9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 11.179
  VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 112.204
  1 Surse proprii 65 17.879
  2 Alocaţii de la buget 66
  3 Credite bancare 67
  a) - interne 68
  b) - externe 69
  4 Alte surse - disponibil 70 94.325
  VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 112.204
  1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 72 112.204
  2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73
  a) interne 74
  b) externe 75
  VIII REZERVE, din care: 76 1.001
  1 Rezerve legale 77 982
  2 Rezerve statutare 78
  3 Alte rezerve 79 19
  IX DATE DE FUNDAMENTARE 80
  1 Venituri totale 81 86.000
  2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 52.730
  3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 400
  4 Nr. mediu de salariaţi total 84 395
  5 Fond de salarii, din care: 85 17.091
  a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 86 16.979
  b) alte cheltuieli cu personalul 87 112
  6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.582
  7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (rd. 81/84) 89
  8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP) 90
  9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)**) 91 1.179
  10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd.16/rd.1) x 1000 92 613
  11 Plăţi restante 93
  a) preţuri curente 94
  b) preţuri comparabile 95
  12 Creanţe restante 96 900
  a) preţuri curente 97 900
  b) preţuri comparabile 98 900
  ────────── Notă *) Repartizarea profitului se face cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare, fără reflectarea provizionului în realizări/program, constituit potrivit normelor contabile. Notă **) Productivitatea muncii este calculată în pagini 1/8, prin valorificarea la acest format a întregii producţii fizice şi ţinând cont de numărul mediu de personal.------