HOTĂRÂRE nr. 136 din 23 februarie 2010privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru judeţul Olt
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 februarie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2010 cu suma de 1.410.263 lei, pentru judeţul Olt, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, şi alocarea acesteia bugetului local al comunei Coloneşti, judeţul Olt, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital.  +  Articolul 2Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.  +  Articolul 3Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2010.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 23 februarie 2010.Nr. 136.--------