CRITERII din 17 iunie 2009 (*actualizate*)de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează locuinţe finalizate, care urmează să se construiască sau aflate în faza de construcţie la roşu şi pentru finanţatori(actualizate până la data de 22 februarie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 18 iunie 2009. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 22 februarie 2010, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 840 din 22 iulie 2009; HOTĂRÂREA nr. 29 din 6 ianuarie 2010; HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010, pentru achiziţionarea locuinţelor pentru care au fost încheiate antecontracte de vânzare-cumpărare în formă autentică sau sub semnătură privată cu dată certă până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri pot fi emise promisiuni de garantare în condiţiile normelor de implementare a programului "Prima casă" în vigoare la data încheierii antecontractelor de vânzare-cumpărare, cu încadrarea în limita diferenţei rămase neutilizate din plafonul alocat pentru anul 2009.Art. VII din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010 prevede:"Art. VII (1) În termen de 7 zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, finanţatorii vor transmite Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN (FNGCIMM) şi Ministerului Finanţelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul programului, aşa cum sunt prevăzute la art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, precum şi valoarea estimată a finanţărilor care urmează să fie garantate în anul 2010 în cadrul programului. (2) În cazul în care valoarea totală a finanţărilor comunicată de finanţatori depăşeşte plafonul de 700 milioane euro alocat pentru anul 2010, FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al Ministerului Finanţelor Publice, să efectueze alocări pro-rata în cadrul acestuia. (3) FNGCIMM este autorizat să evalueze cel puţin trimestrial modul de utilizare de către finanţatori a plafonului alocat şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate."  +  Articolul 1Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează în cadrul programului o locuinţă finalizată sunt următoarele: a) fac dovada cu declaraţia autentificată pe propria răspundere că la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, nu au deţinut şi nu deţin, individual sau în comun, împreună cu soţii lor ori cu alte persoane, în proprietate o locuinţă, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepţia cotelor-părţi din locuinţele dobândite prin moştenire, şi nici nu au achiziţionat după această dată o locuinţă, indiferent de modul de dobândire;-------------Litera a) a art. 1 fost modificată de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. b) achiziţionează în cadrul programului o singură locuinţă finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condiţiile legii;------------Litera b) a art. 1 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 840 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 28 iulie 2009.b^1) locuinţa care se achiziţionează în cadrul programului se încadrează în una dintre clasele A, B sau C de eficienţă energetică. Criteriul este aplicabil începând cu data intrării în vigoare a prevederilor art. 23 din Legea nr. 372/2005privind performanţa energetică a clădirilor;-------------Litera b^1) a art. 1 fost introdusă de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. c) îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor; d) dispun de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie a locuinţei, care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată;-------------Litera d) a art. 1 fost modificată de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. e) se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă; f) se obligă să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată în primii 5 ani de la data dobândirii; după expirarea acestui termen, în cazul preluării contractului de credit de către un terţ, acesta trebuie să întrunească criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii programului;------------Litera g) a art. 1 a fost abrogată de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 840 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 28 iulie 2009. h) se obligă să asigure locuinţa achiziţionată din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor şi desemnează statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, ca beneficiar al poliţei de asigurare a locuinţei, pe toată durata finanţării.------------Litera h) a art. 1 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 840 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 28 iulie 2009.  +  Articolul 2Criteriile de eligibilitate pentru finanţatori sunt următoarele: a) au acoperire teritorială la nivel naţional şi/sau judeţean; b) costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului se compune din:- rata dobânzii EURIBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 4,00% pe an pentru creditele în euro şi ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2,50% pe an pentru creditele în lei; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator;- comisionul de gestiune datorat FNGCIMM de 0,37% pe an, calculat la soldul finanţării; nivelul comisionului de gestiune datorat FNGCIMM se negociază semestrial între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice*);-------------Litera b) a art. 2 fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. c) finanţatorii au obligaţia prevederii exprese în contractele de credit a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu EURIBOR/ROBOR la 3 luni şi separat a costurilor cu comisioanele; d) nu percep comision de rambursare anticipată; e) solicită un avans care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată;-------------Litera e) a art. 2 fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. f) durata maximă a creditului este de 30 ani; g) contractul de credit nu conţine clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanţator a acestuia; h) acceptă să efectueze evaluarea locuinţei ce se va achiziţiona din finanţarea garantată;------------Litera h) a art. 2 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 840 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 28 iulie 2009. i) acceptă să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale asupra locuinţei achiziţionate în cadrul programului în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi cele de notare/radiere în/din cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării. Înscrierea ipotecii legale şi notarea interdicţiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale şi a interdicţiilor se face în baza deciziei FNGCIMM;-------------Litera i) a art. 2 fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010.i^1) acceptă să înscrie privilegiul finanţatorului prevăzut de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, numai în cazul primirii comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la FNGCIMM;-------------Litera i^1) a art. 2 fost introdusă de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010.i^2) acceptă să efectueze formalităţile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecilor legale asupra terenurilor aflate în proprietatea beneficiarului individual, respectiv proprietatea unui membru al asociaţiei, precum şi asupra locuinţelor construite în cadrul programului, instituite în baza legii în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, valabile pe toată durata finanţării, cu notarea/radierea în/din cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare a acestora pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanţării. Înscrierea ipotecii legale şi notarea interdicţiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale se face în baza deciziei FNGCIMM;-------------Litera i^2) a art. 2 fost introdusă de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010. j) îndeplinesc condiţiile de prudenţialitate prevăzute de legislaţia bancară, certificate pentru FNGCIMM de către Banca Naţională a României; k) finanţatorii sunt obligaţi să menţină criteriile prevăzute la lit. b), c), d), f), g), i) şi i^1) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile programului.-------------Litera k) a art. 2 fost modificată de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. VII din HOTĂRÂREA nr. 119 din 17 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 22 februarie 2010 prevede:"Art. VII (1) În termen de 7 zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, finanţatorii vor transmite Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN (FNGCIMM) şi Ministerului Finanţelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul programului, aşa cum sunt prevăzute la art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, precum şi valoarea estimată a finanţărilor care urmează să fie garantate în anul 2010 în cadrul programului. (2) În cazul în care valoarea totală a finanţărilor comunicată de finanţatori depăşeşte plafonul de 700 milioane euro alocat pentru anul 2010, FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al Ministerului Finanţelor Publice, să efectueze alocări pro-rata în cadrul acestuia. (3) FNGCIMM este autorizat să evalueze cel puţin trimestrial modul de utilizare de către finanţatori a plafonului alocat şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate."