HOTĂRÂRE nr. 557 din 26 aprilie 2006 (*actualizată*)privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora(actualizată până la data de 15 decembrie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 2 mai 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 15 decembrie 2008, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.869 din 21 decembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 370 din 25 aprilie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.290 din 24 octombrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.505 din 12 decembrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 571 din 28 mai 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se stabilesc paşapoartele cu date biometrice incluse, denumite în continuare paşapoarte electronice, având forma şi conţinutul prevăzute în anexele nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.---------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008. (2) Punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice se face începând cu data de 31 decembrie 2008.---------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 571 din 28 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 2 iunie 2008.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) paşaport electronic:1. paşaportul diplomatic, paşaportul de serviciu sau paşaportul simplu, eliberat cetăţenilor români;2. paşaportul eliberat persoanelor fără cetăţenie prevăzute la art. 118 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002privind regimul străinilor în România, republicată;3. documentul de călătorie eliberat refugiaţilor recunoscuţi în baza Convenţiei de la Geneva din 28 iulie 1951;4. documentul de călătorie eliberat persoanelor care au obţinut protecţie subsidiară conform Legii nr. 122/2006privind azilul în România, cu modificările ulterioare, în care se include un mediu de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei;---------Litera a) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008. b) date biometrice - imaginea facială, impresiunea digitală, precum şi orice alte date ale persoanei care pot fi introduse în mediul de stocare electronică.  +  Articolul 3 (1) Până la punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, cetăţenilor români li se eliberează în continuare paşapoartele stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 460/2001 privind punerea în circulaţie a noilor paşapoarte româneşti, cu modificările ulterioare.(1^1) Până la punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4 li se eliberează în continuare paşapoarte pentru persoanele fără cetăţenie sau, după caz, documente de călătorie pentru persoanele care beneficiază de o formă de protecţie în România, aflate în uz.---------Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008. (2) Paşapoartele aflate asupra titularilor îşi păstrează valabilitatea şi se retrag treptat din circulaţie, potrivit solicitărilor cetăţenilor.  +  Articolul 4 (1) Producerea paşapoartelor electronice se realizează de Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie. (2) Personalizarea paşapoartelor electronice se realizează de Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, care funcţionează în structura Direcţiei generale de paşapoarte din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.---------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008.  +  Articolul 5 (1) Paşapoartele electronice se eliberează titularului după achitarea contravalorii acestora şi a taxelor consulare, stabilite potrivit legii. (2) Stabilirea şi actualizarea contravalorii paşapoartelor electronice se fac de către Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., conform indicatorilor stabiliţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de Guvernul României. (3) Contravaloarea paşapoartelor electronice eliberate în ţară se încasează la unităţile Trezoreriei Statului şi la unităţile bancare cu care Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A. încheie convenţii în acest scop, urmând ca sumele încasate să fie virate în contul acesteia. (4) Taxele consulare percepute în ţară pentru eliberarea paşapoartelor electronice se achită în contul de venituri al bugetului de stat «Taxe consulare», deschis la unităţile Trezoreriei Statului. (5) Contravaloarea paşapoartelor electronice percepută în străinătate se încasează de către Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, cu care Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A. încheie convenţii în acest scop, urmând ca sumele încasate să fie virate în contul acesteia.---------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statMinistrul delegat pentrucoordonarea Secretariatului Generalal Guvernului,Mihai Alexandru VoicuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 26 aprilie 2006.Nr. 557.  +  Anexa 1 FORMA ŞI CONŢINUTULpaşaportului electronic diplomatic    Culoarea copertei: - neagră    Coperta I (exterior): - Uniunea Europeană, România, stema României                                   - Paşaport diplomatic                                   - Semn distinctiv paşaport electronic    Coperta I (interior): - "Ministerul Afacerilor Externe al României                                     roagă autorităţile statelor prietene                                     să permită libera trecere titularului                                     prezentului paşaport şi să-i acorde ajutor                                     şi protecţie în caz de nevoie."                                   - în limbile română, engleză şi franceză                                   - bandă heliogravată    Mărimea: - 125 x 88 mm    Numărul de pagini: - 32    Numărul paşaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin                                     coperta a II-a, iar pe pagina din                                     policarbonat, gravat laser    Numerotarea paginilor: - tipărită în partea de jos a fiecărei                                     pagini şi în filigran    Pagina cu datele de    identificare ale titularului,    poziţionată între coperta I    (interioară) şi pagina 1: - din policarbonat                                   - datele de identitate ale titularului                                     (numele, prenumele, data şi locul                                     naşterii),autoritatea emitentă, data                                     eliberării paşaportului, data expirării                                     paşaportului, codul numeric personal -                                     C.N.P., sex, cetăţenia, fotografia                                     titularului gravată laser şi fotografia                                     în umbră realizată prin perforaţie cu                                     laser, numărul paşaportului, semnătura                                     titularului, datele informatizate citibile                                     optic (MRZ), mediul de stocare electronică                                     a datelor biometrice ale persoanei    Pagina 1: - înălţimea, culoarea ochilor, domiciliul şi                                     fotografia în umbră a titularului,                                     realizată prin imprimare inkjet    Pagina 2 rezervată pentru    menţiuni ale autorităţilor    române    Pagina 3 cuprinde denumirile    rubricilor din pagina din    policarbonat în toate limbile    oficiale ale ţărilor Uniunii    Europene    Paginile 4-31, pagini    pentru vize: - se introduce fir metalic fluorescent în                                     structura hârtiei    Pagina 32, urgenţe: - titularul paşaportului trebuie să                                     completeze datele particulare ale unei                                     rude sau ale unui prieten care poate                                     fi contactat în caz de accident:                                            Numele                                            Prenumele                                            Adresa                                            Telefon    Denumirile rubricilor vor fi redactate    în limbile română, engleză şi franceză.    Acest paşaport conţine 32 de pagini    numerotate (în toate limbile oficiale    ale Uniunii Europene).    Coperta II (interior) cuprinde    instrucţiuni, obligaţii    Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranţăNOTĂ:Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, şi ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificaţiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate şi a elementelor biometrice integrate în paşapoarte şi în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.-------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008, conform pct. 6 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2 FORMA ŞI CONŢINUTULpaşaportului electronic de serviciu    Culoarea copertei: - albastră    Coperta I (exterior): - Uniunea Europeană, România, stema României                                   - Paşaport de serviciu                                   - Semn distinctiv paşaport electronic    Coperta I (interior): - "Ministerul Afacerilor Externe al României                                     roagă autorităţile statelor prietene să                                     permită libera trecere titularului                                     prezentului paşaport şi să-i acorde ajutor                                     şi protecţie în caz de nevoie."                                   - în limbile română, engleză şi franceză                                   - bandă heliogravată    Mărimea: - 125 x 88 mm    Numărul de pagini: - 32    Numărul paşaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin                                     coperta a II-a, iar pe pagina din                                     policarbonat, gravat laser    Numerotarea paginilor: - tipărită în partea de jos a fiecărei                                     pagini şi în filigran    Pagina cu datele de identificare    ale titularului, poziţionată    între coperta I (interioară)    şi pagina 1: - din policarbonat                                   - datele de identitate ale titularului                                     (numele, prenumele, data şi locul                                     naşterii),autoritatea emitentă, data                                     eliberării paşaportului, data expirării                                     paşaportului, codul numeric personal -                                     C.N.P., sex, cetăţenia, fotografia                                     titularului gravată laser şi fotografia                                     în umbră realizată prin perforaţie cu                                     laser, numărul paşaportului, semnătura                                     titularului, datele informatizate                                     citibile optic (MRZ), mediul de stocare                                     electronică a datelor biometrice ale                                     persoanei    Pagina 1: - înălţimea, culoarea ochilor, domiciliul                                     şi fotografia în umbră a titularului,                                     realizată prin imprimare inkjet    Pagina 2 rezervată pentru    menţiuni ale autorităţilor române    Pagina 3 cuprinde denumirile    rubricilor din pagina din    policarbonat în toate limbile    oficiale ale ţărilor Uniunii    Europene.    Paginile 4-31, pagini pentru    vize: - se introduce fir metalic fluorescent                                     în structura hârtiei    Pagina 32, urgenţe: - titularul paşaportului trebuie să                                     completeze datele particulare ale unei                                     rude sau ale unui prieten care poate fi                                     contactat în caz de accident:                                               Numele                                               Prenumele                                               Adresa                                               Telefon    Denumirile rubricilor vor fi redactate în    limbile română, engleză şi franceză.    Acest paşaport conţine 32 de pagini    numerotate (în toate limbile oficiale ale    Uniunii Europene).    Coperta II (interior) cuprinde instrucţiuni,    obligaţii.    Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranţăNOTĂ:Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, şi ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificaţiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate şi a elementelor biometrice integrate în paşapoarte şi în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.-------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008, conform pct. 6 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3 FORMA ŞI CONŢINUTULpaşaportului electronic simplu    Culoarea copertei: - roşi vişiniu    Coperta I (exterior): - Uniunea Europeană, România, stema României                                   - Paşaport                                   - Semn distinctiv paşaport electronic    Coperta I (interior): - România, stema României în tehnologie                                     intaglio                                   - bandă heliogravată    Mărimea: - 125 x 88 mm    Numărul de pagini: - 32    Numărul paşaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin                                     coperta a II-a, iar pe pagina din                                     policarbonat, gravat laser    Numerotarea paginilor: - tipărită în partea de jos a fiecărei                                     pagini şi în filigran    Pagina cu datele de    identificare ale titularului,    poziţionată între coperta I    (interioară) şi pagina 1: - din policarbonat                                   - datele de identitate ale titularului                                     (numele, prenumele, data şi locul                                     naşterii), autoritatea emitentă,                                     data eliberării paşaportului, data                                     expirării paşaportului, codul numeric                                     personal - C.N.P., sex cetăţenia,                                     fotografia titularului gravată                                     laser şi fotografia în umbră realizată                                     prin perforaţie cu laser, numărul                                     paşaportului, semnătura titularului,                                     datele informatizate citibile optic (MRZ),                                     mediul de stocare electronică a datelor                                     biometrice ale persoaneiNOTĂ:Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză şi franceză.    Pe versoul paginii din    policarbonat se scriu în toate    limbile oficiale ale Uniunii    Europene: - Uniunea Europeană                                   - România                                   - Paşaport    Pagina 1: - înălţimea, culoarea ochilor, domiciliul                                     şi fotografia în umbră a titularului,                                     realizată prin imprimare inkjet    Pagina 2 rezervată pentru    menţiuni ale autorităţilor    române    Pagina 3 cuprinde denumirile    rubricilor din pagina din    policarbonat în toate limbile    oficiale ale ţărilor Uniunii    Europene.    Paginile 4-31, pagini pentru    vize - se introduce fir metalic fluorescent                                     în structura hârtiei    Pagina 32, urgenţe: - titularul paşaportului trebuie să                                     completeze datele particulare ale unei                                     rude sau ale unui prieten care poate                                     fi contactat în caz de accident:                                                Numele                                                Prenumele                                                Adresa                                                Telefon    Denumirile rubricilor vor fi    redactate în limbile română,    engleză şi franceză.    Acest paşaport conţine 32 de    pagini numerotate (în toate    limbile oficiale ale Uniunii    Europene).    Coperta II (interior) cuprinde    instrucţiuni, obligaţii.    Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranţăNOTĂ:Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, şi ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificaţiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate şi a elementelor biometrice integrate în paşapoarte şi în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.-------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008, conform pct. 6 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4 FORMA ŞI CONŢINUTULpaşaportului electronic pentru persoana fără cetăţenie    Mărimea: - 125 x 88 mm    Numărul de pagini: - 32    Culoarea copertei: - maro închis    Coperta I (exterior): - stema României, România, în limbile                                     română, engleză şi franceză                                   - Paşaport pentru persoana fără cetăţenie,                                     în limbile română, engleză                                     şi franceză                                   - Semn distinctiv paşaport electronic    Coperta I (interior): - stema României în tehnologie intaglio    Numărul paşaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv                                     prin coperta a II-a, iar pe pagina                                     din policarbonat, gravat laser    Numerotarea paginilor: - tipărită în partea de jos a fiecărei                                     pagini    Pagina cu datele de identificare    ale titularului, poziţionată    între coperta I (interioară)    şi pagina 1: - din policarbonat                                   - datele de identitate ale titularului                                     (numele, prenumele, ţara de origine,                                     data şi locul naşterii, codul numeric                                     personal - C.N.P., sexul), data                                     eliberării, organul emitent, data                                     expirării, fotografia titularului                                     gravată laser şi fotografia în umbră                                     realizată prin perforaţie cu laser,                                     numărul paşaportului, semnătura                                     titularului, datele informatizate                                     citibile optic (MRZ), mediul de stocare                                     electronică a datelor biometrice ale                                     persoaneiNOTĂ:Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză şi franceză.    Pe versoul paginii din    policarbonat se scriu în toate    limbile oficiale ale Uniunii    Europene: - Uniunea Europeană                                   - România                                   - Paşaport pentru persoană fără cetăţenie    Pagina 1: - înălţimea şi culoarea ochilor                                   - domiciliul                                   - fotografia în umbră a titularului    Pagina 2, pagină rezervată    pentru menţiuni ale    autorităţilor române    Pagina 3 conţine denumirile    rubricilor din pagina din    policarbonat în toate limbile    oficiale ale Uniunii Europene.    Paginile 4-31, pagini pentru    vize: - se introduce fir metalic fluorescent în                                     structura hârtiei    Pagina 32, urgenţe: - titularul paşaportului trebuie să                                     completeze datele particulare ale                                     unei rude sau ale unui prieten care poate                                     fi contactat în caz de accident:                                              Numele                                              Prenumele                                              Adresa                                              Telefon    Denumirile rubricilor vor fi    redactate în limbile română,    engleză şi franceză.    Acest paşaport conţine 32 de    pagini numerotate (în toate    limbile oficiale ale Uniunii    Europene).    Coperta II (interior) cuprinde    instrucţiuni, obligaţii.    Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranţăDenumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză şi franceză.NOTĂ:Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, şi ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificaţiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate şi a elementelor biometrice integrate în paşapoarte şi în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.-------------Anexa 4 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008, având conţinutul anexei 4 din acest act normativ.  +  Anexa 5 FORMA ŞI CONŢINUTULdocumentului de călătorie electronic pentru refugiaţii recunoscuţiîn baza Convenţiei de la Geneva din 28 iulie 1951    Mărimea: - 125 x 88 mm    Numărul de pagini: - 32    Culoarea copertei: - albastru închis    Coperta I (exterior): - stema României                                   - România, în limbile română, engleză şi                                     franceză                                   - Document de călătorie (Convenţia din                                     28 iulie 1951), în limbile română,                                     engleză şi franceză                                   - semn distinctiv paşaport electronic    Coperta I (interior): - stema României în tehnologie intaglio    Numărul paşaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv                                     prin coperta a II-a, iar pe pagina din                                     policarbonat, gravat laser    Numerotarea paginilor: - tipărită în partea de jos a fiecărei                                     pagini    Pagina cu datele de    identificare ale titularului,    poziţionată între coperta I    (interioară) şi pagina 1: - din policarbonat                                   - datele de identitate ale titularului                                     (numele, prenumele, cetăţenia, data şi                                     locul naşterii, codul numeric personal -                                     C.N.P., sexul), data eliberării, organul                                     emitent, data expirării, fotografia                                     titularului gravată laser şi fotografia                                     în umbră realizată prin perforaţie cu                                     laser, numărul paşaportului, semnătura                                     titularului, datele informatizate citibile                                     optic (MRZ), mediul de stocare electronică                                     a datelor biometrice ale persoaneiNOTĂ:Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză şi franceză.    Pe versoul paginii din    policarbonat se scriu în    limbile română, engleză şi    franceză: - Uniunea Europeană                                   - România                                   - Document de călătorie (Convenţia din 28                                     iulie 1951)    Pagina 1: - înălţimea şi culoarea ochilor                                   - reşedinţa                                   - Acest document este valabil pentru toate                                     ţările, cu excepţia:                                   - documentul/documentele pe baza căruia/                                     cărora este eliberat prezentul                                     document                                   - fotografia în umbră a titularului    Pagina 2, pagină rezervată    pentru menţiuni ale    autorităţilor române    Pagina 3 conţine denumirile    rubricilor din pagina din    policarbonat în toate limbile    oficiale ale Uniunii Europene.    Paginile 4-31, pagini    pentru vize - se introduce fir metalic fluorescent în                                     structura hârtiei    Pagina 32, urgenţe: - titularul paşaportului trebuie să                                     completeze datele particulare ale unei                                     rude sau ale unui prieten care poate fi                                     contactat în caz de accident:                                                 Numele                                                 Prenumele                                                 Adresa                                                 Telefon    Denumirile rubricilor vor fi redactate în    limbile română, engleză şi franceză.    Acest paşaport conţine 32 de pagini    numerotate (în toate limbile oficiale    ale Uniunii Europene).    Coperta II (interior): - Acest document este eliberat numai în                                     scopul de a furniza titularului un                                     document de călătorie care poate ţine                                     loc de paşaport naţional. El nu aduce                                     niciun prejudiciu şi nu afectează în                                     niciun fel naţionalitatea titularului.                                   - Titularul este autorizat să se întoarcă                                     în România până la data expirării                                     menţionate în documentul de călătorie                                     la fila informatizată,                                   - Valabilitatea prezentului document de                                     călătorie nu poate fi prelungită.                                   - În cazul stabilirii într-o altă ţară                                     decât cea în care prezentul document de                                     călătorie a fost eliberat, titularul                                     trebuie, dacă doreşte să se deplaseze din                                     nou, să solicite un nou document                                     autorităţilor competente ale ţării sale                                     de reşedinţă. Vechiul document de                                     călătorie va fi remis autorităţii care                                     eliberează noul document pentru a fi                                     trimis autorităţii care l-a eliberat.                                   - Acest document este valabil pentru toate                                     ţările, cu excepţia celor menţionate                                     la pagina 1.    Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranţăNOTĂ:Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză şi franceză.Toate paginile, mai puţin pagina cu datele de identificare ale titularului, conţin textul "Convenţia din 28 iulie 1951".Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, şi ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificaţiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate şi a elementelor biometrice integrate în paşapoarte şi în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.-------------Anexa 5 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008, având conţinutul anexei 5 din acest act normativ.  +  Anexa 6 FORMA ŞI CONŢINUTULdocumentului de călătorie electronic pentru străinii cărora li s-aacordat protecţie subsidiară în baza Legii nr. 122/2006privindazilul în România    Mărimea: - 125 x 88 mm    Numărul de pagini: - 32    Culoarea copertei: - gri    Coperta I (exterior): - stema României                                   - România, în limbile română, engleză şi                                     franceză                                   - Document de călătorie (protecţie                                     subsidiară), în limbile română, engleză şi                                     franceză                                   - Semn distinctiv paşaport electronic    Coperta I (interior): - stema României în tehnologie intaglio    Numărul paşaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin                                     coperta a II-a, iar pe pagina din                                     policarbonat, gravat laser    Numerotarea paginilor: - tipărită în partea de jos a fiecărei                                     pagini    Pagina cu datele de    identificare ale titularului,    poziţionată între coperta I    (interioară) şi pagina 1: - din policarbonat                                   - datele de identitate ale titularului                                     (numele, prenumele, cetăţenia, data şi                                     locul naşterii, codul numeric personal -                                     C.N.P., sexul), data eliberării, organul                                     emitent, data expirării, fotografia                                     titularului gravată laser şi fotografia                                     în umbră realizată prin perforaţie cu                                     laser, numărul paşaportului, semnătura                                     titularului, datele informatizate citibile                                     optic (MRZ), mediul de stocare electronică                                     a datelor biometrice ale persoaneiNOTĂ:Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză şi franceză.    Pe versoul paginii din    policarbonat se scriu în limbile    română, engleză şi franceză: - Uniunea Europeană                                   - România                                   - Document de călătorie (protecţie                                     subsidiară)    Pagina 1: - înălţimea şi culoarea ochilor                                   - reşedinţa                                   - fotografia în umbră a titularului                                   - Acest document este valabil pentru toate                                     ţările, cu excepţia:                                   - Documentul/documentele pe baza căruia/                                     cărora este eliberat prezentul document    Pagina 2, pagină rezervată    pentru menţiuni ale    autorităţilor române    Pagina 3 conţine denumirile    rubricilor din pagina din    policarbonat în toate limbile    oficiale ale Uniunii Europene.    Paginile 4-31, pagini pentru    vize - se introduce fir metalic fluorescent în                                     structura hârtiei    Pagina 32, urgenţe: - titularul paşaportului trebuie să                                     completeze datele particulare ale unei                                     rude sau ale unui prieten care poate                                     fi contactat în caz de accident:                                                 Numele                                                 Prenumele                                                 Adresa                                                 Telefon    Denumirile rubricilor vor fi    redactate în limbile română,    engleză şi franceză.    Acest paşaport conţine 32 de    pagini numerotate (în toate    limbile oficiale ale Uniunii    Europene).    Coperta II (interior): - Acest document este eliberat numai în                                     scopul de a furniza titularului un                                     document de călătorie care poate ţine                                     loc de paşaport naţional. El nu aduce                                     niciun prejudiciu şi nu afectează în                                     niciun fel naţionalitatea titularului                                   - Valabilitatea prezentului document de                                     călătorie nu poate fi prelungită.                                   - Acest document de călătorie este valabil                                     pentru toate ţările, cu excepţia celor                                     menţionate la pagina 1.    Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranţăNOTĂ:Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză şi franceză.Toate paginile, mai puţin pagina cu datele de identificare ale titularului, conţin textul "Protecţie subsidiară".Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, şi ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificaţiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate şi a elementelor biometrice integrate în paşapoarte şi în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.-------------Anexa 6 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008, având conţinutul anexei 6 din acest act normativ.__________