ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 27 iunie 2001 (*actualizată*)privind exploataţiile agricole(actualizată până la data de 2 februarie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţa de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Exploataţiile agricole sunt ferme agricole prin care se pun în valoare pământul, animalele şi celelalte mijloace de producţie, interconectate într-un sistem unitar, în vederea executării de lucrări, prestări de servicii şi obţinerii eficiente de produse agricole.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 320 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 1^1Ferma agricolă este forma de exploatare a pământului şi/sau a altor bunuri rurale de către o persoană fizică sau juridică ce produce pentru piaţă.-----------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 320 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 2Exploataţiile agricole pot fi formate din terenuri, animale şi mijloace necesare procesului de producţie agricolă, aparţinând unuia sau mai multor proprietari.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Articolul 3Exploataţiile agricole se diferenţiază în funcţie de: a) natura juridică a acestora; b) forma de proprietate; c) natura activităţii pe care o desfăşoară; d) dimensionarea acestora.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Articolul 3^1 (1) Formele juridice în care se pot organiza exploataţiile agricole sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare. (2) Persoanele juridice organizate sau care se vor înfiinţa în una dintre formele juridice prevăzute de legislaţia în vigoare sunt considerate exploataţii agricole dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.------------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Articolul 4 (1) Exploataţiile agricole comerciale vor fi conduse sau administrate de personal calificat tehnic şi economic în domeniul agricol. (2) Exploataţiile agricole familiale pot fi conduse şi administrate de respectivii proprietari, atestaţi în pregătirea agricolă.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Capitolul IIDimensionarea exploataţiilor agricole------------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Articolul 5 (1) Dimensiunile minime pentru exploataţiile agricole sunt:------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.    A. Pentru sectorul vegetal:     a) cereale, plante tehnice şi medicinale:    - zona de câmpie: 50 ha;    - zona de deal: 20 ha;-----------Lit. Aa) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 320 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006.    b) pajişti naturale cultivate şi culturi    furajere pentru zona de munte 25 ha;    c) legume 2 ha;    d) plantaţii de pomi şi pepiniere 5 ha;    e) căpşunerii, arbuşti fructiferi 1 ha;    f) plantaţii de vii nobile, pepiniere    şi hamei 5 ha;    g) sere şi solarii 0,5 ha;    h) ciupercării 0,2 ha.------------Lit. A a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.    B. Pentru sectorul animalier:    a) vaci de lapte sau bubaline 15 capete;    b) taurine la îngrăşat 50 capete;    c) oi sau capre 300 capete;    d) cai de rasa 15 capete;    e) cai la îngrăşat 50 capete;    f) porci 100 capete;    g) alte specii de animale 100 capete;    h) găini ouătoare 2.000 capete;    i) păsări pentru carne 5.000 capete;    j) staţii de incubaţie 200.000 capete;    k) alte specii de păsări 1.000 capete;    l) apicultură 50 familii;    m) struţi 15 capete;    n) iepuri 500 capete;    o) animale de blană 100 capete.------------Lit. B a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.    C. Pentru sectorul piscicol:    a) bazine amenajate pentru       producerea puietului de peşte 10 ha;    b) bazine amenajate pentru producerea       peştelui de consum 20 ha;    c) păstrăvării 1 ha.D. Exploataţiile mixte vor fi formate din cote-părţi ale dimensiunilor care vor da un întreg, în echivalenţă, din cumulul de activitate. Echivalenţa terenurilor agricole şi a efectivelor de animale pentru determinarea dimensiunii minime a exploataţiei mixte se stabileşte în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.------------Lit. D a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.(1^1) Suprafeţele prevăzute la alin. (1) lit. A se vor constitui din maximum 4 trupuri.------------Alin. (1^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002. (2) Exploataţiile agricole înfiinţate cu respectarea dimensiunilor minime, prevăzute la alin. (1), vor beneficia de facilităţi financiare.------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Articolul 6Exploataţiile agricole se pot constitui din: a) terenurile dobândite în proprietate de persoanele fizice sau juridice, conform prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstruirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările ulterioare: b) terenurile dobândite prin acte juridice între vii şi pentru cauza de moarte; c) terenurile rezultate în urma schimburilor efectuate conform prevederilor art. 12 şi 13 din Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor; d) terenurile rezultate prin asocierea liber consimţită a proprietarilor individuali; e) terenurile arendate; f) terenurile concesionate; g) terenurile în proprietate comună, deţinute în devălmăşie; h) terenurile în proprietate comună, pe cote-părţi (indiviziune); i) animale de producţie şi reproducţie şi alt capital agricol.------------Lit. i) a art. 6 a fost introdusă de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002. j) terenurile aflate în administrarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate acesteia.------------Lit. j) a art. 6 a fost introdusă de art. unic din LEGEA nr. 137 din 26 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 4 mai 2004.  +  Articolul 6^1Exploataţiile agricole cu dimensiuni sub limitele prevăzute la art. 5 alin. (1) sunt exploataţii agricole familiale.------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Capitolul IIISprijinul acordat producătorilor agricoli care deţin sau administrează exploataţii agricole------------Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Articolul 7Abrogat.------------Art. 7 a fost abrogat de lit. d) a alin. (1) al art. 20, Cap. III din ORDONANŢA nr. 14 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 8 (1) Abrogat.------------Alin. (1) al art. 8 a fost abrogat de lit. d) a alin. (1) al art. 20, Cap. III din ORDONANŢA nr. 14 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2010. (2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin an de producţie se înţelege perioada corespunzătoare caracteristicilor biologice ale produselor sau grupelor de produse agricole, numit şi an agricol.  +  Articolul 9Abrogat.------------Art. 9 a fost abrogat de lit. d) a alin. (1) al art. 20, Cap. III din ORDONANŢA nr. 14 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 10Abrogat.------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Articolul 11Abrogat.------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Articolul 12 (1) Producătorii agricoli, proprietari sau administratori de exploataţii agricole, pot beneficia de credite potrivit legii. (2) Pentru garantarea creditului primit, prevăzut la alin. (1), pot fi ipotecate bunurile imobile sau gajate bunurile mobile, inclusiv certificatele de depozit, precum şi terenurile agricole aflate în proprietate.------------Art. 12 a fost modificat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Capitolul IVAbrogat.------------Cap. IV a fost abrogat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Articolul 13Abrogat.------------Art. 13 a fost abrogat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Articolul 14Abrogat.------------Art. 14 a fost abrogat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Capitolul VAbrogat.-----------Cap. V a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 320 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 15Abrogat.-----------Art. 15 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 320 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 16Abrogat.-----------Art. 16 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 320 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 17Abrogat.-----------Art. 17 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 320 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 18Abrogat.-----------Art. 18 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 320 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 19Abrogat.-----------Art. 19 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 320 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 20Abrogat.-----------Art. 20 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 320 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 21Abrogat.-----------Art. 21 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 320 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 22În bugetul de stat se vor prevedea, anual, cheltuielile necesare finanţării acţiunilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 23În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Administraţiei Publice şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin hotărâre a Guvernului.------------Art. 23 a fost modificat de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Articolul 24În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor împreună cu Ministerul Administraţiei Publice vor elabora normele tehnice de întocmire a proiectelor de organizare a teritoriului exploataţiilor agricole, prevăzute la art. 15-21.------------Art. 24 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Articolul 25 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă orice dispoziţii contrare se abrogă.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ovidiu Natea,secretar de statMinistrul administraţiei publice,Octav CozmâncăMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu-------