HOTĂRÂRE nr. 98 din 10 februarie 2010privind constituirea Consiliului interministerial "Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 17 februarie 2010  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Pentru realizarea prevederilor politicii din domeniul ajutorului de stat, asigurarea unei poziții solide a României în relația cu Comisia Europeană în acest domeniu, crearea premiselor durabile ale implementării Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013, în scopul integrării, corelării și aplicării unitare a principiilor comunitare de acordare a ajutorului de stat de către toate instituțiile implicate, precum și pentru monitorizarea impactului politicii în domeniul ajutorului de stat, se constituie Consiliul interministerial "Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat", organism consultativ, fără personalitate juridică, denumit în continuare Consiliul.  +  Articolul 2Consiliul are următoarele atribuții principale:a) monitorizarea respectării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007;b) monitorizarea/evaluarea aplicării coerente și unitare a Politicii în domeniul ajutorului de stat, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 651/2006;c) asigurarea colaborării între toate instituțiile implicate, precum și aplicarea unitară a principiilor de ajutor de stat de către aceste instituții;d) monitorizarea îndeplinirii angajamentelor în domeniul ajutorului de stat, asumate de către România în calitate de stat membru al Uniunii Europene;e) evaluarea, în vederea aprobării de către Guvern, a strategiilor în domeniul ajutorului de stat, în concordanță cu politica aprobată la nivelul Uniunii Europene și cu asigurarea unui mediu concurențial normal;f) dezbaterea rapoartelor furnizorilor referitoare la impactul în economie a ajutoarelor pe care aceștia le acordă;g) transmiterea de informări și/sau memorandumuri către Guvern, în vederea stabilirii unei poziții oficiale și coerente a autorităților române.  +  Articolul 3(1) Consiliul este alcătuit din:a) consilier de stat din aparatul propriu de lucru al primului-ministru - președinte;b) secretar de stat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice - membru;c) secretar de stat din cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri - membru;d) reprezentant al Departamentului pentru Afaceri Europene - membru;e) reprezentant al Ministerului Administrației și Internelor - membru;f) reprezentant al Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului - membru;g) reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - membru;h) reprezentant al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii - membru;i) reprezentant al Ministerului Mediului și Pădurilor - membru.(2) La lucrările Consiliului participă și președintele Consiliului Concurenței care va avea același statut ca și ceilalți membri ai Consiliului.  +  Articolul 4(1) La lucrările Consiliului pot participa și reprezentanți ai altor autorități și instituții publice furnizoare de ajutor de stat, având statut de invitați.(2) Consiliul își elaborează regulamentul de organizare și funcționare.(3) Consiliul se întrunește o dată la două săptămâni sau ori de câte ori va fi nevoie, la convocarea președintelui acestuia.(4) Secretariatul Consiliului va fi asigurat de către Consiliul Concurenței.(5) În situația în care este necesar, Consiliul va aproba constituirea unor colective și/sau grupuri de lucru pentru discutarea proiectelor de acte normative sau administrative comune mai multor instituții, proiecte care pot conține măsuri susceptibile de a constitui ajutor de stat.  +  Articolul 5Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 28 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:m) Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat.2. La anexa nr. 1, după punctul XII "Consilii interministeriale permanente. Componență și conducere" se introduce un nou punct, punctul XIII, cu următorul cuprins:
  "XIII. Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat a) consilier de stat din aparatul propriu de lucru al primului-ministru b) președintele Consiliului Concurenței c) secretar de stat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice d) secretar de stat din cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri e) reprezentant al Departamentului pentru Afaceri Europene f) reprezentant al Ministerului Administrației și Internelor g) reprezentant al Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului h) reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale i) reprezentant al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii j) reprezentant al Ministerului Mediului și Pădurilor consilier de stat din aparatul propriu de lucru al primului- ministru - președinte"

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Daniela Nicoleta Andreescu
  Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu
  Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
  Adriean Videanu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Mihail Dumitru
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Radu Mircea Berceanu
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Mihai Capră,
  secretar de stat
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Borbely Laszlo
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 10 februarie 2010.Nr. 98.-------