ORDONANŢĂ nr. 2 din 21 ianuarie 2000 (*actualizată*)privind organizarea activităţii de expertiza tehnică judiciară şi extrajudiciară(actualizată până la data de 2 februarie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. M pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul I Dispoziţii generaleDispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Activitatea de expertiza tehnica judiciară şi extrajudiciară, precum şi modul de dobândire a calităţii de expert tehnic se organizează şi se desfăşoară în condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă. (2) Este expert tehnic judiciar orice persoană fizică ce dobândeşte această calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi este înscrisă în tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, întocmit, pe specialităţi şi pe judeţe, respectiv pe municipiul Bucureşti. Expertul tehnic judiciar este expert oficial şi poate fi numit de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti sau de alte organe cu atribuţii jurisdicţionale pentru efectuarea de expertize tehnice judiciare.-------------Alin. (2) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al articolul unic din LEGEA nr. 178 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2009.  +  Articolul 2Expertiza tehnica efectuată de experţi sau de specialişti, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă, din dispoziţia organelor de urmărire penală, a instanţelor judecătoreşti sau a altor organe cu atribuţii jurisdicţionale, în vederea lămuririi unor fapte sau împrejurări ale cauzei, constituie expertiza tehnica judiciară.  +  Articolul 3Expertiza tehnica efectuată la cererea persoanelor fizice sau juridice cu privire la situaţii care nu au legătura nemijlocită cu activitatea judiciară constituie expertiza tehnica extrajudiciară.  +  Articolul 4 (1) În scopul coordonării şi îndrumării, din punct de vedere administrativ şi metodologic, precum şi al controlului activităţii de expertiza tehnica judiciară, în cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti funcţionează Biroul central pentru expertize tehnice judiciare. (2) În cadrul tribunalelor funcţionează birouri locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile.  +  Articolul 5Activitatea de expertiza tehnica se poate exercita la alegere de către experţii tehnici, individual sau în societăţi comerciale constituite potrivit legii, care au ca obiect de activitate efectuarea de expertize tehnice.  +  Articolul 6Experţii tehnici se pot constitui în asociaţii profesionale, în condiţiile legii.  +  Capitolul II Calitatea de expert tehnic judiciarCalitatea de expert tehnic judiciar  +  Articolul 7Calitatea de expert tehnic judiciar se dobândeşte pe bază de examen, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 10.  +  Articolul 8Examenul de expert tehnic judiciar se organizează de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi are scopul de a verifica nivelul cunoştinţelor viitorilor experţi în specialitatea pentru care candidează, gradul de însuşire a actelor normative referitoare la specialitatea respectiva, a dispoziţiilor din codurile de procedura civilă şi penală referitoare la expertiza şi din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiza tehnica judiciară, drepturile şi obligaţiile experţilor.  +  Articolul 9Examenul de expert tehnic judiciar şi testarea profesională a specialiştilor care efectuează expertize tehnice judiciare se organizează şi se desfăşoară potrivit regulamentului aprobat de ministrul justiţiei în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 10 (1) Dobândeşte calitatea de expert tehnic judiciar persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) este cetăţean român, cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, aparţinând Spaţiului Economic European ori cetăţean al Confederaţiei Elveţiene;------------Litera a) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 1 al art. III din ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.a^1) cunoaşte limba română;------------Litera a^1) a alin. (1) al art. 10 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 37 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 martie 2009. b) are capacitate de exerciţiu deplina; c) a absolvit studii superioare în specialitatea pentru care se prezintă la examenul de expert, dovedite cu diploma; d) are un stagiu de cel puţin 3 ani în specialitatea în care a obţinut diploma;-------------Litera d) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 2 al articolul unic din LEGEA nr. 178 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2009. e) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activităţii de expert; f) nu are antecedente penale şi se bucura de o buna reputaţie profesională şi socială; g) a fost declarat reuşit la examenul organizat în acest scop.------------Alin. (2) al art. 10 a fost abrogat de pct. 2 al art. III din ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 10^1 (1) Cetăţeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi cetăţeanul român care au obţinut calificarea profesională necesară într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European pot dobândi calitatea de expert tehnic judiciar în România, potrivit prezentei ordonanţe, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. (2) Recunoaşterea diplomelor şi a calificărilor profesionale obţinute într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, necesare dobândirii în România a calităţii de expert tehnic judiciar, va fi efectuată potrivit Legii nr. 200/2004privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Cetăţeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi cetăţeanul român care au dobândit calitatea de expert tehnic judiciar într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, calitate certificată de organismele profesionale recunoscute în acele state, se pot înscrie în Tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, întocmit pe specialităţi şi pe judeţe de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, în vederea exercitării profesiei în România, în condiţiile legii, fiind exceptaţi de la procedura de examinare prevăzută la art. 7. (4) În baza cererii formulate de solicitantul prevăzut la alin. (3), Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti recunoaşte, fără efectuarea vreunei formalităţi de verificare, documentul de atestare profesională emis de autoritatea competentă din statul de origine şi îl înscrie în Tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari. În vederea înscrierii, expertul solicitant va depune la Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, odată cu cererea, copie legalizată a documentului ce atestă dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar în statul de origine, precum şi documente care certifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), a^1), b) şi f), ce pot fi emise sau eliberate de autorităţile competente române ori de cele din statul de origine. (5) Cetăţeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi cetăţeanul român care au dobândit calitatea de expert tehnic judiciar într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi exercită profesia cu titlu permanent în unul dintre aceste state pot profesa în România şi în mod temporar sau ocazional. În această situaţie, expertul tehnic judiciar este exceptat de la procedura de înscriere în Tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari. (6) În cazul în care, în vederea exercitării temporare sau ocazionale a profesiei de expert tehnic judiciar, solicitantul prevăzut la alin. (5) se află la prima aplicaţie în România ori dacă intervine o modificare substanţială a situaţiei sale, acesta va înainta Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti o declaraţie privind serviciile pe care le va presta, însoţită de următoarele documente: a) dovada cetăţeniei unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European; b) atestatul de cunoaştere a limbii române; c) dovada calificării profesionale; d) atestatul care să confirme faptul că solicitantul este legal stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European în scopul desfăşurării de astfel de activităţi şi că nu îi este interzis să practice profesia, chiar şi cu caracter temporar, la momentul eliberării atestatului; e) dovada că a desfăşurat o activitate specifică profesiei de expert tehnic judiciar timp de cel puţin 2 ani în decursul ultimilor 10 ani, pentru cazul în care profesia nu este reglementată în statul în care este stabilit. (7) Declaraţia prevăzută la alin. (6) poate fi înaintată prin orice mijloace şi se reînnoieşte anual, dacă solicitantul intenţionează să exercite, în mod temporar sau ocazional, profesia de expert tehnic judiciar în România. (8) În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizării, aceasta se poate realiza şi prin Sistemul de informare în cadrul pieţei interne, în condiţiile legii.------------Alin. (8) al art. 10^1 a fost introdus de pct. 3 al art. III din ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. (9) Înscrierea expertului tehnic judiciar prevăzut la alin. (3) în Tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, respectiv luarea în evidenţă a expertului tehnic judiciar prevăzut la alin. (5) se fac în cel mult 30 de zile de la data prezentării de către solicitant a tuturor documentelor care fac dovada îndeplinirii condiţiilor legale.------------Alin. (9) al art. 10^1 a fost introdus de pct. 3 al art. III din ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. (10) Termenul prevăzut la alin. (9) poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de această prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum şi durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial.------------Alin. (10) al art. 10^1 a fost introdus de pct. 3 al art. III din ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. (11) Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile şi cetăţenilor aparţinând Confederaţiei Elveţiene.------------Alin. (11) al art. 10^1 a fost introdus de pct. 3 al art. III din ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.------------Art. 10^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 37 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 martie 2009.  +  Articolul 10^2 (1) În cazul în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege sau cererea formulată de acesta nu este însoţită de actele doveditoare, Ministerul Justiţiei comunică persoanei interesate refuzul motivat de autorizare sau, după caz, necesitatea completării dovezilor impuse de lege. (2) Decizia de refuz, respectiv de retragere a autorizaţiei de expert tehnic judiciar poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.------------Art. 10^2 a fost introdus de pct. 4 al art. III din ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 11 (1) Persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 10 este înscrisă în tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, întocmit, pe specialităţi şi pe judeţe, de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare. (2) Calitatea de expert tehnic judiciar şi specialitatea se dovedesc cu legitimaţia de expert, eliberata de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. (3) Tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, cu datele de identificare, întocmit pe specialităţi şi pe judeţe, în funcţie de domiciliul acestora, se publică anual pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi se transmite birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile din cadrul tribunalelor.-------------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 3 al articolul unic din LEGEA nr. 178 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2009.  +  Articolul 12 (1) La cerere, poate dobândi calitatea de expert tehnic judiciar într-o anumită specialitate: a) persoana care a dobândit calitatea de expert extrajudiciar în acea specialitate; b) persoana care a dobândit calitatea cerută pentru desfăşurarea activităţii în acea specialitate în condiţiile legii speciale ce reglementează organizarea şi desfăşurarea unei activităţi sau profesii şi modul de acces în aceasta; c) persoana care are titlul de academician, profesor universitar sau conferenţiar universitar, doctor docent ori doctor în specialitatea respectivă. (2) Dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar în condiţiile alin. (1) are loc cu susţinerea unui interviu organizat de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, care are drept scop verificarea gradului de însuşire a dispoziţiilor din codurile de procedură civilă şi penală referitoare la expertiză, precum şi a prevederilor din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiză tehnică judiciară, precum şi drepturile şi obligaţiile experţilor. (3) Pentru înscrierea la examenul sau, după caz, interviul pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar, candidaţii plătesc o taxă al cărei cuantum este stabilit prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti. (4) Prevederile art. 11 se aplică în mod corespunzător şi pentru persoanele care au dobândit calitatea de expert tehnic judiciar cu scutire de examen, în condiţiile prezentului articol.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 4 al articolul unic din LEGEA nr. 178 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2009.  +  Articolul 12^1Autorizaţia de expert tehnic judiciar se acordă solicitantului de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data la care acesta face dovada că îndeplineşte condiţiile pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar.------------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 5 al art. III din ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 13 (1) În lipsa experţilor tehnici judiciari din specialitatea cerută, expertizele tehnice judiciare pot fi efectuate şi de alţi specialişti care nu au calitatea de expert tehnic judiciar, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)-f).------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 6 al art. III din ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1), selecţionate de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, la propunerea instanţelor judecătoreşti, după testare vor fi ţinute într-o evidenta nominală specială. Testarea specialiştilor se face prin interviu şi consta în verificarea gradului de însuşire a actelor normative referitoare la domeniul respectiv, a dispoziţiilor din codurile de procedura civilă şi penală cu privire la expertiza şi din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiza tehnica judiciară, drepturile şi obligaţiile experţilor. (3) Lista nominală cuprinzând specialiştii selecţionaţi, cu datele de identificare, întocmită pe specialităţi şi pe judeţe, în funcţie de domiciliul acestora, se comunică periodic birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile.  +  Articolul 14 (1) Persoana care a dobândit calitatea de expert tehnic judiciar sau de specialist, în condiţiile prezentei ordonanţe, poate efectua expertize tehnice judiciare numai în specialitatea în care a fost atestata. (2) Specializările expertizei tehnice judiciare sunt stabilite în Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.-------------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 5 al articolul unic din LEGEA nr. 178 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2009.  +  Articolul 15Efectuarea expertizei tehnice judiciare, dispusă de organele prevăzute la art. 2, este obligatorie, ea neputând fi refuzată decât pentru motive temeinice.  +  Articolul 16 (1) Salariaţii numiţi experţi tehnici judiciari beneficiază, la unităţile la care sunt încadraţi, de timpul necesar pentru efectuarea expertizelor tehnice judiciare ce le-au fost încredinţate. (2) În perioada în care nu prestează munca în calitate de salariat, datorită efectuării expertizei tehnice judiciare încredinţate, expertul tehnic judiciar nu va primi salariu; el îşi păstrează însă în această perioadă celelalte drepturi conferite de calitatea de salariat.  +  Articolul 16^1 (1) Calitatea de expert tehnic judiciar se suspendă pentru motive temeinice, precum şi în caz de incompatibilitate a acestuia, potrivit legii. (2) Suspendarea calităţii de expert tehnic judiciar se dispune de către Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, la cererea motivată a expertului. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi specialiştilor.-------------Art. 16^1 a fost introdus de pct. 6 al articolul unic din LEGEA nr. 178 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2009.  +  Capitolul III Reguli procedurale privind expertiza tehnica judiciarăReguli procedurale privind expertiza tehnica judiciară  +  Articolul 17Organul îndreptăţit sa dispună efectuarea expertizei tehnice judiciare numeşte expertul sau, după caz, specialistul, indica în scris, prin încheiere sau prin ordonanţa, obiectul expertizei şi întrebările la care trebuie să răspundă acesta, stabileşte data depunerii raportului de expertiza, fixează onorariul provizoriu, avansul pentru cheltuielile de deplasare, atunci când este cazul, şi comunică biroului local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile numele persoanei desemnate să efectueze expertiza.  +  Articolul 18Partea interesată are dreptul să solicite ca pe lângă persoana numita în calitate de expert sa mai participe la efectuarea expertizei, pe cheltuiala sa, şi un expert sau un specialist, nominalizat de ea, din categoria persoanelor prevăzute la art. 11-14.  +  Articolul 19În cazul în care pentru efectuarea expertizei dispuse expertul trebuie să se deplaseze în alta localitate decât cea în care domiciliază, acesta are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport, de cazare şi la plata diurnei potrivit dispoziţiilor care reglementează aceste drepturi pentru salariaţii din instituţiile publice.  +  Articolul 20Suma stabilită drept onorariu provizoriu şi avansul pentru cheltuielile de deplasare, atunci când este cazul, se depun, în termen de 5 zile de la numirea expertului, de partea la cererea căreia s-a încuviinţat efectuarea expertizei, în contul special al biroului local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile, deschis în acest scop.  +  Articolul 21Raportul de expertiza cuprinde: a) partea introductivă, în care se menţionează organul care a dispus efectuarea expertizei, data la care s-a dispus efectuarea acesteia, numele şi prenumele expertului sau ale specialistului, specialitatea acestuia, data întocmirii raportului de expertiza, obiectul acesteia şi întrebările la care expertul sau specialistul urmează sa răspundă, materialul pe baza căruia expertiza a fost efectuată şi dacă părţile care au participat la aceasta au dat explicaţii în cursul expertizei; b) descrierea operaţiunilor de efectuare a expertizei, obiecţiile sau explicaţiile părţilor, precum şi analiza acestor obiecţii ori explicaţii pe baza celor constatate de expert sau de specialist; c) concluziile, care cuprind răspunsurile la întrebările puse şi părerea expertului sau a specialistului asupra obiectului expertizei.  +  Articolul 22 (1) Raportul de expertiză însoţit de nota de evaluare a onorariului, împreună cu decontul cheltuielilor de transport, cazare, diurnă sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, dacă este cazul, se depun la organul cu atribuţii jurisdicţionale care a încuviinţat expertiza. (2) După stabilirea onorariului definitiv, precum şi, dacă este cazul, a cuantumului cheltuielilor de transport, cazare, diurnă sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, organul cu atribuţii jurisdicţionale înştiinţează biroul local de expertize în vederea efectuării plăţii.-------------Art. 22 a fost modificat de pct. 7 al articolul unic din LEGEA nr. 178 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2009.  +  Articolul 23 (1) Onorariul definitiv pentru expertiza tehnica judiciară se stabileşte de organul care a dispus efectuarea expertizei, în funcţie de complexitatea lucrării, de volumul de lucru depus şi de gradul profesional ori ştiinţific al expertului sau al specialistului. (2) Plata onorariului şi decontarea altor cheltuieli, atunci când este cazul, cuvenite expertului sau specialistului, se fac numai prin biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile.  +  Articolul 24 (1) Dispoziţiile art. 15-23 se aplică şi în cazul expertizei contabile judiciare. (2) Expertizele contabile judiciare pot fi efectuate numai de experţi contabili atestaţi în condiţiile legii.  +  Articolul 25 (1) Birourile locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile vor retine o cota de 10% din onorariul stabilit pentru expertiza tehnica judiciară, pe care o vor vira lunar în contul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti - Biroul central pentru expertize tehnice judiciare. (2) Sumele reţinute potrivit alineatului precedent se constituie şi se utilizează ca venituri extrabugetare la dispoziţia Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti - Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, pentru: a) cheltuieli privind organizarea, funcţionarea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii de expertiza tehnica judiciară; b) organizarea examenului de expert tehnic judiciar şi testarea specialiştilor; c) organizarea şi desfăşurarea activităţii de perfecţionare a pregătirii de specialitate a experţilor tehnici judiciari şi a specialiştilor prin cursuri, consfătuiri şi simpozioane; d) dotări cu mijloace de transport, echipament de tehnica de calcul şi programe, mobilier de birou, aparate de telecomunicaţii fixe şi mobile, birotica şi alte dotări necesare pentru desfăşurarea activităţii, precum şi pentru întreţinere, reparaţii şi plata eventualelor abonamente; e) stimularea personalului din cadrul Biroului central pentru expertize tehnice judiciare, al birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile, precum şi a personalului din direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, care participa la organizarea, funcţionarea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii de expertiza tehnica judiciară. (3) În limita sumelor disponibile, veniturile prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate şi pentru a asigura buna funcţionare a compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor. (4) Modul de utilizare a sumelor constituite conform alin. (1), precum şi detalierea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se vor stabili prin ordin al ministrului justiţiei. (5) Disponibilităţile rămase la finele anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceeaşi destinaţie. (6) Evidenta contabila a sumelor prevăzute la alin. (1), precum şi verificarea respectării destinaţiei acestora revin compartimentelor financiar-contabile din cadrul tribunalelor şi din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.  +  Capitolul IV Organizarea activităţii de expertiza tehnica extrajudiciarăOrganizarea activităţii de expertiza tehnica extrajudiciară  +  Secţiunea I Calitatea de expert tehnic extrajudiciarCalitatea de expert tehnic extrajudiciar  +  Articolul 26Calitatea de expert tehnic extrajudiciar se dobândeşte pe bază de examen, care are scopul de a verifica pregătirea de specialitate, nivelul cunoaşterii actelor normative referitoare la specialitatea respectiva, precum şi a prezentei ordonanţe de către candidaţi.  +  Articolul 27Organizarea examenului în vederea atribuirii calităţii de expert tehnic extrajudiciar şi eliberarea legitimaţiei de expert tehnic extrajudiciar revin ministerelor şi altor instituţii centrale, fiecare în domeniul sau de specialitate, stabilit conform legii.  +  Articolul 28 (1) Examenul de expert tehnic extrajudiciar se organizează şi se desfăşoară potrivit regulamentului elaborat de ministerele şi de instituţiile centrale abilitate. (2) Regulamentul prevăzut la alin. (1) va fi elaborat în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 29 (1) Dobândeşte calitatea de expert tehnic extrajudiciar persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) şi la art. 14 şi care a promovat examenul organizat potrivit art. 27 şi 28. Condiţia minima de stagiu în specialitate, prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. d), poate fi majorată prin regulamentul elaborat potrivit art. 28 alin. (2). (2) Calitatea de expert tehnic extrajudiciar şi specialitatea se dovedesc cu legitimaţia de expert eliberata de ministerul sau de instituţia centrala abilitata sa organizeze examenul de expert tehnic extrajudiciar, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă.  +  Articolul 29^1Dispoziţiile art. 10 alin. (1) lit. a) şi a^1) şi, respectiv, cele ale art. 10^1, cu excepţia înscrierii în Tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, se aplică, în mod corespunzător, şi pentru dobândirea şi exercitarea în România a profesiei de expert tehnic extrajudiciar. Recunoaşterea, fără efectuarea vreunei formalităţi de verificare, a documentelor de atestare profesională emise de autoritatea competentă din statul de origine, prin care se certifică specializarea în această profesie a cetăţeanului unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, precum şi a cetăţeanului român care au dobândit calitatea de expert tehnic extrajudiciar într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, revine ministerelor de resort şi celorlalte instituţii centrale, fiecare în domeniul său de specialitate, dovezile urmând a le fi înaintate acestora.------------Art. 29^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 37 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 24 martie 2009.  +  Secţiunea a II-a Efectuarea expertizei tehnice extrajudiciareEfectuarea expertizei tehnice extrajudiciare  +  Articolul 30 (1) Expertul tehnic judiciar poate efectua şi expertize tehnice extrajudiciare, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice. (2) Expertul tehnic extrajudiciar poate efectua numai expertize tehnice extrajudiciare în specialitatea pentru care a fost atestat, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice.  +  Articolul 31 (1) Relaţiile expertului tehnic cu solicitantul expertizei tehnice extrajudiciare se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părţi. (2) Obligaţia de a calcula şi de a vărsa impozitul aferent sumelor plătite cu titlu de onorariu de către persoanele juridice pentru expertizele tehnice extrajudiciare ce li s-au efectuat în condiţiile prezentei ordonanţe revine acestora. Pentru onorariile încasate de la persoanele fizice obligaţia de a stabilii şi de a vira la buget impozitul aferent, potrivit legii, revine expertului tehnic care a executat lucrarea individual, cu respectarea dispoziţiilor legale privind impozitul pe venitul global.  +  Capitolul V Atribuţiile Biroului central pentru expertize tehnice judiciare şi ale birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabileAtribuţiile Biroului central pentru expertize tehnice judiciare şi ale birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile  +  Articolul 32Biroul central pentru expertize tehnice judiciare are următoarele atribuţii: a) coordonează, îndruma şi controlează din punct de vedere administrativ activitatea de expertiza tehnica judiciară; b) întocmeşte şi publică pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, cu datele de identificare, pe specialităţi şi pe judeţe, respectiv pe municipiul Bucureşti, în funcţie de domiciliul acestora, precum şi modificările intervenite în cazul radierii unor experţi tehnici judiciari;-------------Litera b) a art. 32 a fost modificată de pct. 8 al articolul unic din LEGEA nr. 178 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2009. c) întocmeşte şi comunică birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile listele nominale cuprinzând experţii şi specialiştii care pot efectua expertize tehnice judiciare; d) organizează desfăşurarea examenului pentru atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi testarea specialiştilor; e) întocmeşte şi eliberează legitimaţia de expert tehnic judiciar, în care se menţionează numele şi prenumele, specialitatea şi domiciliul expertului; f) studiază practica de efectuare a expertizelor tehnice judiciare, în vederea generalizarii celor mai eficiente metode de efectuare a acestora; g) organizează activitatea de perfecţionare a pregătirii experţilor tehnici judiciari şi a specialiştilor; h) îndruma metodologic şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii expertizelor; i) propune conducerii Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti folosirea fondului de 10%, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe; j) exercita atribuţiile prevăzute în prezenta ordonanţă privind stabilirea şi sancţionarea abaterilor săvârşite de experţii tehnici judiciari.  +  Articolul 33Birourile locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile au următoarele atribuţii: a) ţin evidenţa experţilor tehnici judiciari şi a experţilor contabili pe baza listelor publicate pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi a comunicărilor primite de la Biroul central pentru expertize tehnice judiciare;-------------Litera a) a art. 33 a fost modificată de pct. 9 al articolul unic din LEGEA nr. 178 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2009. b) comunică anual organelor prevăzute la art. 2 lista experţilor sau specialiştilor care pot efectua expertize judiciare în condiţiile prevăzute de lege;-------------Litera b) a art. 33 a fost modificată de pct. 9 al articolul unic din LEGEA nr. 178 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2009. c) urmăresc efectuarea la timp a expertizelor judiciare dispuse de organele în drept, sesizand Biroul central pentru expertize tehnice judiciare asupra intarzierilor produse din vina experţilor tehnici judiciari şi a experţilor contabili;-------------Litera d) a art. 33 a fost abrogată de pct. 10 al articolul unic din LEGEA nr. 178 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2009. e) plătesc onorariile cuvenite experţilor tehnici judiciari, specialiştilor şi experţilor contabili şi sumele reprezentând cheltuieli de transport, cazare, diurnă sau alte cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, după comunicarea cuantumului acestora în condiţiile art. 22. Întocmirea lucrărilor financiar-contabile aferente activităţii de expertiză tehnică şi contabilă revine compartimentelor financiar-contabile din cadrul tribunalelor;-------------Litera e) a art. 33 a fost modificată de pct. 11 al articolul unic din LEGEA nr. 178 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2009. f) acorda sprijin Biroului central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti în organizarea examenului de expert tehnic judiciar şi în selecţionarea specialiştilor; g) întocmesc şi trimit periodic Biroului central pentru expertize tehnice judiciare situaţii statistice privind dinamica efectuării expertizelor judiciare.  +  Capitolul VI Raspunderi şi sancţiuniRaspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 34 (1) Neefectuarea expertizei tehnice datorită unor cauze imputabile sau efectuarea acesteia cu nerespectarea dispoziţiilor legale atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală a expertului tehnic judiciar ori a expertului tehnic extrajudiciar vinovat. (2) Experţii tehnici judiciari autorizaţi şi specialiştii au obligaţia să notifice Ministerului Justiţiei, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă, orice schimbare a datelor comunicate la momentul dobândirii calităţii sau luării în evidenţă. Nerespectarea obligaţiei de notificare atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.------------Alin. (2) al art. 34 a fost introdus de pct. 7 al art. III din ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 35 (1) Experţilor tehnici judiciari vinovaţi de abateri comise în exercitarea activităţii de expert li se pot aplica de către Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, în raport cu gravitatea abaterii săvârşite, următoarele sancţiuni disciplinare: a) avertisment scris; b) suspendarea dreptului de a efectua expertize tehnice judiciare pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an; c) retragerea calităţii de expert tehnic judiciar. (2) În situaţia în care împotriva expertului tehnic judiciar este pusă în mişcare acţiunea penală, se dispune suspendarea dreptului de a efectua expertize tehnice până la soluţionarea definitivă a cauzei. (3) Împotriva sancţiunii disciplinare aplicate expertul poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare. Plângerea făcuta în termen suspenda executarea sancţiunii. (4) Plângerea se rezolva în termen de 30 de zile de la data înregistrării de către ministrul justiţiei sau de un împuternicit anume desemnat de acesta. (5) Hotărârea ministrului justiţiei poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competenţa, potrivit legii. (6) Hotărârea instanţei este definitivă. (7) Sancţiunea rămasă definitivă va fi comunicată în termen de 15 zile de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare biroului local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile în evidenta căruia se afla expertul tehnic judiciar sancţionat.  +  Articolul 36 (1) Abaterile săvârşite de experţii tehnici extrajudiciari şi sancţiunile disciplinare ce li se pot aplica vor fi stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 28 alin. (2). (2) Cercetarea şi aplicarea sancţiunilor pentru abaterile prevăzute la alin. (1) revin compartimentelor de specialitate din cadrul ministerului sau al instituţiei centrale în evidenta căreia se afla expertul tehnic extrajudiciar.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finaleDispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 37Persoanele care au dobândit calitatea de expert tehnic în condiţiile Decretului nr. 79/1971 privind expertiza contabila şi expertiza tehnica sau în baza altor acte normative îşi păstrează aceasta calitate, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)-f).  +  Articolul 38 (1) Experţii tehnici judiciari pot solicita radierea lor din evidenta experţilor. Cererile vor fi adresate Biroului central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. (2) Radierea din evidenta a experţilor tehnici judiciari se dispune din oficiu, de către Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, în caz de deces, în cazul în care au devenit inapti din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activităţii de expert, precum şi în urma condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natura sa aducă atingere prestigiului profesiei.  +  Articolul 39Radierea din liste a experţilor tehnici extrajudiciari se dispune de către ministerele sau instituţiile centrale în evidenta cărora se afla, pentru motivele prevăzute la art. 38.  +  Articolul 40Prevederile prezentei ordonanţe referitoare la expertiza tehnica judiciară se completează cu dispoziţiile privind expertiza din Codul de procedură civilă sau, după caz, din Codul de procedură penală, în măsura în care prin aceasta ordonanţa nu se dispune altfel.  +  Articolul 40^1Prevederile prezentei legi se completează, cu privire la procedurile şi formalităţile de autorizare, precum şi exercitarea profesiei de expert tehnic judiciar, cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.------------Art. 40^1 a fost introdus de pct. 8 al art. III din ORDONANŢA nr. 13 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010.  +  Articolul 41Dispoziţiile prezentei ordonanţe nu sunt aplicabile în situaţia în care expertiza urmează să fie efectuată de un serviciu medico-legal, de Institutul Central de Expertize Criminalistice sau de un laborator de expertiza criminalistica, precum şi de orice alt institut de specialitate.  +  Articolul 42Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga Decretul nr. 79/1971 privind expertiza contabila şi expertiza tehnica, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 32 din 16 martie 1971, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu StoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul muncii şi protecţieisociale,Smaranda DobrescuMinistrul industriei şicomerţului,Radu BerceanuMinistru de interne,Constantin Dudu IonescuMinistrul agriculturii şialimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae NoicaMinistrul educaţiei naţionale,Andrei MargaMinistrul culturii,Ion Caramitru