HOTĂRÂRE nr. 82 din 5 februarie 2010 (*actualizată*)privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, precum şi a Listei programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2010(actualizată până la data de 9 septembrie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 9 februarie 2010. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 9 septembrie 2010, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 216 din 17 martie 2010; HOTĂRÂREA nr. 429 din 28 aprilie 2010; HOTĂRÂREA nr. 537 din 9 iunie 2010; HOTĂRÂREA nr. 637 din 7 iulie 2010; HOTĂRÂREA nr. 709 din 14 iulie 2010; HOTĂRÂREA nr. 795 din 4 august 2010; HOTĂRÂREA nr. 941 din 8 septembrie 2010.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu, prezentat în anexa nr. 1, şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, prevăzut în anexa nr. 2, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Pădurilor.  +  Articolul 2Se aprobă Lista programelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2010, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:-----------------Ministrul mediului şi pădurilor,Borbely LaszloMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 5 februarie 2010.Nr. 82.  +  Anexa 1 ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIUBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpentru anul 2010 al Fondului pentru mediu*Font 7*                                                                                                              mii lei┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┐│ │ │ Program ││ │ │ 2010 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│ A │ B │ 1 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│ TOTAL VENITURI │ │1.918.036│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│ I. VENITURI CURENTE │ │1.918.036│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│ A. VENITURI FISCALE │ │1.821.036│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII │ 00.04 │1.658.502│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi│ 16.10 │1.658.502│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│Taxă pe poluare pentru autovehicule │ 16.10.09 │1.658.502│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│ A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE │ 18.10 │ 162.534│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│ Alte impozite şi taxe │ 18.10.50 │ 162.534│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi │18.10.50.01│ 58.200││neferoase, precum şi a bunurilor destinate dezmembrării, obţinute de către deţinătorul │ │ ││deşeurilor, respectiv deţinătorul bunurilor, persoane fizice şi/sau juridice │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│taxe încasate pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici │18.10.50.02│ 33.950││deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│taxe încasate de la operatori economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea │18.10.50.03│ 1││deşeurilor valorificabile │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici responsabili, pentru diferenţa │18.10.50.04│ 38.800││dintre obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu │ │ ││recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje prevăzute în legislaţia în vigoare │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind │18.10.50.05│ 3.395││periculoase pentru mediu, introduse pe piaţă de către producători şi importatori, cu excepţia │ │ ││celor utilizate la producerea medicamentelor │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│în cazul vânzării de către proprietarul sau administratorul pădurii, după caz, a masei lemnoase │18.10.50.06│ 7.760││pe picior sau a sortimentelor de lemn brut obţinute în urma exploatării, contribuţia la Fondul │ │ ││pentru Mediu se stabileşte prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de vânzare │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│o taxă de 1 leu/kg anvelopă, încasată de la producătorii şi importatorii care introduc pe piaţă │18.10.50.07│ 194││anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│o contribuţie de 3% din suma care se plăteşte anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, │18.10.50.08│ 252││plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│0,2 lei taxă, denumită în continuare ecotaxă, în valoare de 0,2 lei/bucată pentru pungile de tip│18.10.50.09│ 19.400││sacoşă - banană, cu mâner aplicat, sau maieu - din materiale care nu sunt biodegradabile │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│taxe pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu │18.10.50.10│ 291│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│taxe şi contribuţii conform Legii nr. 73/2000, republicată cu modificările şi completările │18.10.50.11│ 291││ulterioare (abrogată) │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│ C. VENITURI NEFISCALE │ │ 97.000│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│ C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE │ │ 97.000│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│ VENITURI DIN DOBÂNZI │ 31.10 │ 97.000│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│Alte venituri din dobânzi │ 31.10.03 │ 97.000│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│ TOTAL CHELTUIELI │ │1.889.884│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│ CHELTUIELI CURENTE │ 01 │1.889.884│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│ ALTE TRANSFERURI │ 55 │1.889.884│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│ CAPITOLUL Protecţia mediului │ 74.10 │1.889.884│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│Subcap. Reducerea şi controlul poluării │ 74.10.03 │1.889.884│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│ CAPITOLUL Protecţia mediului │ 74.10 │1.889.884│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│ CHELTUIELI CURENTE │ 01 │1.889.884│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│ ALTE TRANSFERURI │ 55 │1.889.884│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│ Transferuri interne*) │ 55.01 │1.889.884│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┤│DEFICIT/EXCEDENT**) │ - │ 28.152│└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Disponibil anii precedenţi 1.888.487││ Total venituri 2010 1.918.036││ Total cheltuieli 2010 1.889.884│└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ*) În Contul de execuţie se vor detalia pe două alineate:56.01.49 Transferuri interne către bugetele locale;55.01.50 Transferuri interne către operatorii economici.**) Cheltuielile se vor acoperi din veniturile încasate în cursul anului 2010, iar în cazul nerealizării acestora în procent de 100%, diferenţa se va suporta din excedentul înregistrat în anii precedenţi.  +  Anexa 2 ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIUBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpentru anul 2010 al Administraţiei Fondului pentru Mediu*Font 9* ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────┐ │ Denumire indicator │ Cod │ BVC 2010 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │ A │ B │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │ TOTAL VENITURI │ │ 59.321│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │ I. VENITURI CURENTE │ │ 59.321│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │ A. VENITURI FISCALE │ │ 56.321│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII │ 00.04 │ 51.294│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării │ 16.10 │ 51.294│ │bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Taxă de poluare pentru autovehicule │ 16.10.09 │ 51.294│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │ A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE │ 18.10 │ 5.027│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │ Alte impozite şi taxe │ 18.10.50 │ 5.027│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea │ │ │ │deşeurilor metalice feroase şi neferoase, precum şi a bunurilor│ │ │ │destinate dezmembrării, obţinute de către deţinătorul │ 18.10.50.01 │ 1.800│ │deşeurilor, respectiv deţinătorul bunurilor, persoane fizice │ │ │ │şi/sau juridice │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │taxe încasate pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, │ │ │ │datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare│ 18.10.50.02 │ 1.050│ │a căror utilizare afectează factorii de mediu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │taxe încasate de la operatori economici utilizatori de noi │ 18.10.50.03 │ 0│ │terenuri pentru depozitarea deşeurilor valorificabile │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici │ │ │ │responsabili, pentru diferenţa dintre obiectivele anuale de │ │ │ │valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu │ 18.10.50.04 │ 1.200│ │recuperare de energie a deşeurilor de ambalaje prevăzute în │ │ │ │legislaţia în vigoare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin │ │ │ │acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe │ 18.10.50.05 │ 105│ │piaţă de către producători şi importatori, cu excepţia celor │ │ │ │utilizate la producerea medicamentelor │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │în cazul vânzării de către proprietarul sau administratorul │ │ │ │pădurii, după caz, a masei lemnoase pe picior sau a │ │ │ │sortimentelor de lemn brut obţinute în urma exploatării, │ 18.10.50.06 │ 240│ │contribuţia la Fondul pentru Mediu se stabileşte prin aplicarea│ │ │ │unui procent de 1% la valoarea de vânzare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │o taxă de 1 leu/kg anvelopă, încasată de la producătorii şi │ │ │ │importatorii care introduc pe piaţă anvelope noi şi/sau uzate │ 18.10.50.07 │ 6│ │destinate reutilizării │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │o contribuţie de 3% din suma care se plăteşte anual pentru │ │ │ │gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către │ 18.10.50.08 │ 8│ │gestionarii fondurilor de vânătoare │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │0,2 lei taxă, denumită în continuare ecotaxă, în valoare de │ │ │ │0,2 lei/bucată pentru pungile de tip sacoşă - banană, cu mâner │ 18.10.50.09 │ 600│ │aplicat, sau maieu - din materiale care nu sunt biodegradabile │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │taxe pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor │ 18.10.50.10 │ 9│ │de mediu │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │taxe şi contribuţii conform Legii nr. 73/2000, republicată cu │ 18.10.50.11 │ 9│ │modificările şi completările ulterioare (abrogată) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │100 lei/tonă datorată de unităţile administrativ-teritoriale │ │ │ │începând cu data de 1 iulie 2010, în cazul neîndeplinirii │ │ │ │obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantităţilor de │ 18.10.50.12 │ 0│ │deşeuri municipale şi asimilabile, colectate şi încredinţate │ │ │ │spre eliminare finală, plata făcându-se pentru diferenţa dintre│ │ │ │obiectivul anual de diminuare şi obiectivul efectiv realizat │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │C. VENITURI NEFISCALE │ │ 3.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE │ │ 3.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │ VENITURI DIN DOBÂNZI │ 31.10 │ 3.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Alte venituri din dobânzi │ 31.10.03 │ 3.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │ TOTAL CHELTUIELI │ │ 87.473│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │CHELTUIELI CURENTE │ 01 │ 16.246│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10 │ 12.063│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │BUNURI ŞI SERVICII │ 20 │ 4.183│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 70 │ 71.227│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │ACTIVE NEFINANCIARE │ 71 │ 71.227│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │ CAPITOLUL Protecţia mediului │ 74.10 │ 87.473│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Administraţie centrală │ 74.10.03 │ 87.473│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │ CAPITOLUL Protecţia mediului │ 74.10 │ 87.473│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │ CHELTUIELI CURENTE │ 01 │ 16.246│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10 │ 12.063│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Cheltuieli salariale în bani │ 10.01 │ 9.192│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Salariu de bază │ 10.01.01 │ 4.966│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Spor de vechime │ 10.01.04 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Alte sporuri │ 10.01.06 │ 571│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Ore suplimentare │ 10.01.07 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Fond de premii │ 10.01.08 │ 873│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Prima de vacanţă │ 10.01.09 │ 414│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 10.01.12 │ 176│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Indemnizaţii de delegare │ 10.01.13 │ 330│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Alte drepturi salariale │ 10.01.30 │ 1.862│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Cheltuieli salariale în natură │ 10.02 │ 381│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Tichete de masă │ 10.02.01 │ 381│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Tichete de vacanţă │ 10.02.06 │ 0│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Contribuţii │ 10.03 │ 2.490│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 10.03.01 │ 1.844│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Contribuţii pentru asigurările de şomaj │ 10.03.02 │ 44│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate │ 10.03.03 │ 461│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli │ 10.03.04 │ 44│ │profesionale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 10.03.06 │ 75│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale │ 10.03.07 │ 22│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │ BUNURI ŞI SERVICII │ 20 │ 4.183│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │ Bunuri şi servicii │ 20.01 │ 2.091│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Furnituri de birou │ 20.01.01 │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Materiale pentru curăţenie │ 20.01.02 │ 19│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 20.01.03 │ 296│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Apă canal şi salubritate │ 20.01.04 │ 32│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Carburanţi şi lubrifianţi │ 20.01.05 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Piese de schimb │ 20.01.06 │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Transport │ 20.01.07 │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv., internet │ 20.01.08 │ 350│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional │ 20.01.09 │ 62│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare │ 20.01.30 │ 952│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Reparaţii curente │ 20.02 │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 20.05 │ 180│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Alte obiecte de inventar │ 20.05.30 │ 180│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Deplasări detaşări transferări │ 20.06 │ 500│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Deplasări interne detaşări transferări │ 20.06.01 │ 400│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Deplasări în străinătate │ 20.06.02 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 20.11 │ 45│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Consultanţă şi expertiză │ 20.12 │ 250│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Pregătire profesională │ 20.13 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Protecţia muncii │ 20.14 │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în │ │ │ │reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor │ 20.25 │ 150│ │legale │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Alte cheltuieli │ 20.30 │ 637│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Reclame şi publicitate │ 20.30.01 │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Protocol şi reprezentare │ 20.30.02 │ 50│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Prime de asigurare non-viaţă │ 20.30.03 │ 17│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Chirii │ 20.30.04 │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Fondul conducătorilor instituţiilor publice │ 20.30.07 │ 30│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 20.30.09 │ 90│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 20.30.30.02 │ 200│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 70 │ 71.227│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │ ACTIVE NEFINANCIARE │ 71 │ 71.227│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │ Active fixe │ 71.01 │ 71.127│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Construcţii │ 71.01.01 │ 70.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Maşini echipamente şi mijloace de transport │ 71.01.02 │ 450│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Mobilier aparatură birotică şi alte active corporale │ 71.01.03 │ 577│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Alte active fixe │ 71.01.30 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 71.03 │ 100│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────┤ │DEFICIT/EXCEDENT*) │ - │ -28.152│ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │Disponibil ani precedenţi │ 58.407 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │Total venituri 2010 │ 59.321 │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │Total cheltuieli 2010 │ 87.473 │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘NOTĂ*) Cheltuielile se vor acoperi din veniturile încasate în cursul anului 2010, iar în cazul nerealizării acestora în procent de 100%, diferenţa se va suporta din excedentul înregistrat în anii precedenţi.------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂRE nr. 537 din 9 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 25 iunie 2010, conform articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3 ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIULISTAprogramelor finanţate din Fondul pentru mediu în anul 2010*Font 9* MII LEI┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────┐│ DENUMIREA PROGRAMELOR │ Cod │ BVC ││ │ │realocat │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┤│ A │ B │ C │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────┤│TOTAL CHELTUIELI │55.10.01 │ ││ I. Credite de angajament │ │3.056.434││ II. Credite bugetare │ │1.889.884││finanţate din: │ │ ││ - venituri proprii │55.10.01 │ ││ I. Credite de angajament │ │3.056.434││ II. Credite bugetare │ │1.889.884││a) Programul Prevenirea poluării │55.10.01.01 │ ││ finanţat din: │ │ ││ - venituri proprii │ │ ││ I. Credite de angajament │ │ 0││ II. Credite bugetare │ │ 33.500││b) Programul Reducerea impactului asupra atmosferei, apei, solului│55.10.01.02 │ ││ finanţat din: │ │ ││ - venituri proprii │ │ ││ I. Credite de angajament │ │ 11.699││ II. Credite bugetare │ │ 16.675││c) Programul Reducerea nivelurilor de zgomot │55.10.01.03 │ ││ finanţat din: │ │ ││ - venituri proprii │ │ ││ I. Credite de angajament │ │ 0││ II. Credite bugetare │ │ 0││d) Programul Utilizarea de tehnologii curate │55.10.01.04 │ ││ finanţat din: │ │ ││ - venituri proprii │ │ ││ I. Credite de angajament │ │ 0││ II. Credite bugetare │ │ 0││e) Programul Gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor │55.10.01.05 │ ││ periculoase şi închiderea depozitelor de deşeuri │ │ ││ finanţat din: │ │ ││ - venituri proprii │ │ ││ I. Credite de angajament │ │ 97.878││ II. Credite bugetare │ │ 77.848││f) Programul Protecţia resurselor de apă, staţiile de tratare, │55.10.01.06 │ ││ staţiile de epurare pentru comunităţi locale │ │ ││ finanţat din: │ │ ││ - venituri proprii │ │ ││ I. Credite de angajament │ │ 301.250││ II. Credite bugetare │ │ 93.823││g) Programul Gospodărirea integrată a zonei costiere │55.10.01.07 │ ││ finanţat din: │ │ ││ - venituri proprii │ │ ││ I. Credite de angajament │ │ 0││ II. Credite bugetare │ │ 0││h) Programul Conservarea biodiversităţii │55.10.01.08 │ ││ finanţat din: │ │ ││ - venituri proprii │ │ ││ I. Credite de angajament │ │ 1.000││ II. Credite bugetare │ │ 3.000││i) Programul Administrarea ariilor naturale protejate │55.10.01.09 │ ││ finanţat din: │ │ ││ - venituri proprii │ │ ││ I. Credite de angajament │ │ 0││ II. Credite bugetare │ │ 2.350││j) Programul Educaţia şi conştientizarea publicului privind │55.10.01.10 │ ││ protecţia mediului │ │ ││ finanţat din: │ │ ││ - venituri proprii │ │ ││ I. Credite de angajament │ │ 10.863││ II. Credite bugetare │ │ 9.853││k) Programul Creşterea producţiei de energie din surse │ │ ││ regenerabile │55.10.01.11 │ ││ finanţat din: │ │ ││ - venituri proprii │ │ ││ I. Credite de angajament │ │ 710.334││ II. Credite bugetare │ │ 140.000││l) Programul Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră │55.10.01.12 │ ││ finanţat din: │ │ ││ - venituri proprii │ │ ││ I. Credite de angajament │ │ 0││ II. Credite bugetare │ │ 0││m) Programul Reconstrucţia şi gospodărirea durabilă a pădurilor │55.10.01.13 │ ││ finanţat din: │ │ ││ - venituri proprii │ │ ││ I. Credite de angajament │ │ 600││ II. Credite bugetare │ │ 454││n) Programul Împădurirea terenurilor degradate situate în zonele │55.10.01.14 │ ││ deficitare în păduri, stabilite în condiţiile legii a │ │ ││ terenurilor din fondul forestier naţional afectate de │ │ ││ calamităţi naturale │ │ ││ finanţat din: │ │ ││ - venituri proprii │ │ ││ I. Credite de angajament │ │ 201.500││ II. Credite bugetare │ │ 62.279││o) Programul închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier│55.10.01.15 │ ││ finanţat din: │ │ ││ - venituri proprii │ │ ││ I. Credite de angajament │ │ 100.000││ II. Credite bugetare │ │ 20.000││p) Programul Lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau │55.10.01.16 │ ││ diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice │ │ ││ periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente │ │ ││ obiectivelor din domeniul public al statului │ │ ││ finanţare din: │ │ ││ - venituri proprii │ │ ││ I. Credite de angajament │ │ 624.052││ II. Credite bugetare │ │ 282.609││g) Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional │55.10.01.17 │ ││ finanţat din: │ │ ││ - venituri proprii │ │ ││ I. Credite de angajament │ │ 0││ II. Credite bugetare │ │ 722.000││r) Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin │55.10.01.18 │ ││ realizarea de spaţii verzi în localităţi │ │ ││ finanţat din: │ │ ││ - venituri proprii │ │ ││ I. Credite de angajament │ │ 300.000││ II. Credite bugetare │ │ 163.000││s) Proiecte de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de │55.10.01.19 │ ││ încălzire cu sisteme care utilizează energia solară, energia │ │ ││ geotermală şi energia eoliană sau alte sisteme care conduc la │ │ ││ îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului │ │ ││ finanţat din: │ │ ││ - venituri proprii │ │ ││ I. Credite de angajament │ │ 254.391││ II. Credite bugetare │ │ 186.006││ş) Proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: │55.10.01.20 │ ││ eoliană, solară, biomasă, hidro │ │ ││ finanţat din: │ │ ││ - venituri proprii │ │ ││ I. Credite de angajament │ │ 365.000││ II. Credite bugetare │ │ 30.000││t) Proiecte de renaturare a terenurilor scoase din patrimoniul │55.10.01.21 │ ││ natural │ │ ││ finanţat din: │ │ ││ - venituri proprii │ │ ││ I. Credite de angajament │ │ 1.000││ II. Credite bugetare │ │ 0││ţ) Proiecte de realizare a pistelor pentru biciclişti │55.10.01.22 │ ││ finanţat din: │ │ ││ - venituri proprii │ │ ││ I. Credite de angajament │ │ 54.250││ II. Credite bugetare │ │ 5.000││u) Programul de stimulare a înnoirii parcului naţional de │55.10.01.23 │ ││ tractoare şi maşini agricole autopropulsate │ │ ││ finanţat din: │ │ ││ - venituri proprii │ │ ││ I. Credite de angajament │ │ 0││ II. Credite bugetare │ │ 19.385││v) Proiecte privind refacerea siturilor contaminate istoric, cu │55.10.01.24 │ ││ excepţia celor reglementate prin legi speciale │ │ ││ finanţat din: │ │ ││ - venituri proprii │ │ ││ I. Credite de angajament │ │ 10.000││ II. Credite bugetare │ │ 4.102││x) Proiecte privind reducerea riscului la fenomene hidrometeoro- │55.10.01.25 │ ││ logice periculoase, lucrări pentru elaborarea hărţilor de risc │ │ ││ pentru bazine sau sub-bazine hidrografice │ │ ││ finanţat din: │ │ ││ - venituri proprii │ │ ││ I. Credite de angajament │ │ 12.617││ II. Credite bugetare │ │ 18.000││y) Proiecte privind înlocuirea acoperişurilor din azbest │55.10.01.26 │ ││ finanţat din: │ │ ││ - venituri proprii │ │ ││ I. Credite de angajament │ │ 0││ II. Credite bugetare │ │ 0│└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┘La previziunea creditelor de angajament s-a avut în vedere disponibilul înregistrat în anii precedenţi, în valoare de 1.946.894 lei precum şi veniturile estimate a se încasa pe durata derulării programelor multianuale.----------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 941 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 9 septembrie 2010, conform articolului unic din acelaşi act normativ.---------