PROGRAMUL din 29 ianuarie 2010anual de marketing şi promovare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 5 februarie 2010     +  Articolul 1Programul anual de marketing şi promovare urmăreşte promovarea celor mai importante destinaţii şi forme de turism din România pe piaţa internă şi pe principalele pieţe turistice din străinătate.  +  Articolul 2Programul anual de marketing şi promovare urmăreşte realizarea următoarelor activităţi: a) studii de marketing; b) marketing prin internet şi alte mijloace electronice, incluzând şi realizarea şi administrarea unui portal de informaţii de turism, pe baze concurenţiale, cu suportarea integrală a cheltuielilor, inclusiv a celor de administrare, din fonduri bugetare, precum şi alte activităţi de marketing şi promovare prin internet şi alte mijloace electronice; c) participarea la manifestări expoziţionale de turism în ţară şi în străinătate; d) organizarea de vizite educaţionale şi de informare, în ţară, pentru reprezentanţi mass-media, touroperatori, reprezentanţi ai societăţilor comerciale cu activităţi în turism din ţară şi străinătate, reprezentanţi ai asociaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în turism, ai administraţiei publice centrale şi locale, alţi lideri de opinie, specialişti în turism din ţară şi din străinătate etc.; e) organizarea de evenimente şi misiuni cu rol în creşterea circulaţiei turistice în România sau cu impact în creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică, în ţară şi în străinătate, precum şi participarea în calitate de coorganizator împreună cu asociaţiile profesionale, patronale şi organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, alte entităţi cu activitate cu impact în domeniul turismului; f) activităţi de promovare şi publicitate prin intermediul companiilor aeriene care operează zboruri către destinaţii din România şi prin intermediul principalelor aeroporturi din România şi din străinătate pe care operează curse internaţionale către România constând în inserţii publicitare în materialele de promovare ale companiilor aeriene şi ale aeroporturilor, difuzare de clipuri TV promoţionale şi filme publicitare de turism în aeroporturi şi în aeronave, precum şi alte tipuri de activităţi de promovare şi publicitate în colaborare cu companiile aeriene sau cu aeroporturile; g) activităţi de promovare prin intermediul inserţiilor publicitare în cataloagele turistice realizate de către touroperatori, societăţi comerciale cu activitate de turism, asociaţii profesionale, patronale şi organizaţii neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale, alte entităţi cu activitate cu impact în domeniul turismului, care promovează pe pieţele-ţintă de interes destinaţia turistică România, produse turistice şi pachete de servicii turistice cu locul de desfăşurare în România; h) achiziţionarea de materiale de promovare de tipul: ghiduri despre România, hărţi, albume, cataloage, fotoreportaje, fotografii, cărţi cu specific de turism etc.; i) realizarea de materiale de promovare de tipul: cataloage, broşuri, pliante, postere şi foi volante, diverse tipărituri, ghiduri şi hărţi turistice, panouri, fotografii, albume, fotoreportaje, diapozitive, materiale audio-video, casete, filme cu specific de turism, CD-uri şi DVD-uri turistice, obiecte de protocol, expedierea materialelor promoţionale şi de protocol în ţară şi în străinătate etc.; j) activităţi de promovare prin intermediul posturilor de televiziune şi radio care realizează emisiuni de turism sau alte emisiuni cu impact în creşterea circulaţiei turistice în România, creşterea notorietăţii destinaţiilor turistice româneşti sau conştientizarea importanţei turismului românesc; k) acţiuni generale de publicitate şi reclamă a destinaţiilor turistice româneşti şi a produselor turistice româneşti.  +  Articolul 3 (1) Participarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului la manifestările expoziţionale se realizează pe pieţe de interes, prin organizarea de pavilioane naţionale, standuri specializate pe produse sau miniexpoziţii, pe bază de listă aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului. (2) Societăţile comerciale cu activitate de turism, asociaţiile profesionale, patronale şi organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, alte entităţi cu activitate cu impact în domeniul turismului pot participa gratuit sau în urma achitării unei taxe la manifestările expoziţionale, în pavilioanele naţionale, standurile specializate sau miniexpoziţiile la care participă în ţară şi în străinătate Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. (3) Cuantumul taxei de participare se va stabili prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, în funcţie de fiecare manifestare expoziţională în parte, iar valoarea însumată, colectată de la toţi participanţii, nu va putea depăşi 10% din totalul devizului general al acţiunii. (4) Pentru participarea la manifestările expoziţionale se finanţează integral următoarele categorii de cheltuieli, cu respectarea încadrării în fondurile bugetare alocate cu această destinaţie: a) cheltuieli cu elaborarea proiectului de execuţie a standului, închirierea, construirea, amenajarea şi decorarea spaţiului expoziţional, precum şi cu asigurarea acestuia; b) cheltuieli ocazionate de activităţi de marketing specifice participării la manifestarea expoziţională respectivă; c) cheltuieli cu publicitatea în perioada premergătoare manifestărilor expoziţionale, precum şi în perioada de desfăşurare a acestora; d) cheltuieli cu transportul, cazarea şi diurna pentru reprezentanţi mass-media; e) cheltuieli cu transportul, cazarea şi diurna sau onorarii pentru formaţii artistice, meşteri populari, personal hostess, membri ai colectivelor artistice, sportive, ştiinţifice şi altele asemenea, lideri sau creatori de opinie cu rol în desfăşurarea manifestării expoziţionale respective; f) cheltuieli de administrare şi întreţinere pentru utilităţi, consumabile etc.; g) cheltuieli generale pe perioada de desfăşurare a acţiunilor promoţionale; h) cheltuielile de reprezentare şi de protocol; i) cheltuieli pentru realizarea materialelor publicitare, de prezentare şi promovare cu caracter general şi pentru mediatizarea prezenţei româneşti la acţiunile respective; j) cheltuieli cu organizarea de evenimente de tipul: seară românească, recepţie, conferinţă de presă şi altele similare cu rol în sporirea atractivităţii standului; k) cheltuieli pentru închirierea aparaturii specifice, necesară derulării programelor artistice sau a altor activităţi organizate cu ocazia manifestării expoziţionale; l) cheltuieli cu taxele de participare, de înscriere sau orice alte taxe necesare participării, plătibile către organizatori sau terţi; m) alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a manifestării expoziţionale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite. (5) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului poate efectua atât majorări sau diminuări ale sumelor estimate a fi cheltuite pentru fiecare manifestare expoziţională, cât şi modificarea sau completarea listei cu alte manifestări de interes pentru promovarea turismului românesc, în limita plafonului maxim de cheltuieli alocat cu această destinaţie.  +  Articolul 4Pentru vizitele educaţionale şi de informare se finanţează integral următoarele categorii de cheltuieli, cu respectarea încadrării în fondurile bugetare alocate cu această destinaţie: cazare, masă şi transport pentru invitaţi şi pentru ghid sau pentru însoţitor de grup, ghid sau însoţitor de grup pe teritoriul României, bilete de intrare la obiectivele turistice, taxe de fotografiere şi de filmare, precum şi alte cheltuieli necesare desfăşurării în condiţii optime a vizitelor.  +  Articolul 5 (1) Fondurile bugetare repartizate anual pentru realizarea de evenimente şi misiuni cu rol în creşterea circulaţiei turistice în România sau cu impact în creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică, în ţară şi în străinătate, pentru participarea în calitate de coorganizator sau pentru participarea în baza unei taxe (de participare, de înscriere sau orice altă taxă similară) se pot utiliza pentru următoarele categorii de cheltuieli: a) cazare, masă, transport participanţi; b) închiriere săli şi aparatură specifică; c) onorariu personal hostess; d) onorariu pentru formaţii artistice prezente în cadrul evenimentului, precum şi închirierea aparaturii specifice; e) servicii de rent-a-car (servicii de închiriere automobile) pentru participanţi, tipărire şi transmitere de invitaţii, realizare de diplome şi trofee, protocol; f) producţie de materiale publicitare specifice, publicitate înainte şi în perioada evenimentului, de tipul: producţie şi difuzare de clipuri TV şi spoturi audio, publicitate prin mijloace electronice, realizare de CD/DVD cu participanţii şi principalele produse turistice prezentate, taxe de participare, de înscriere sau orice alte taxe similare etc. (2) Pentru evenimentele la care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului participă în calitate de organizator sau coorganizator, cheltuielile de reprezentare şi protocol se realizează pentru oferirea unor trataţii în limita stabilită de către ordonatorul de credite pentru fiecare acţiune. Cheltuielile se referă la achiziţionarea de produse alimentare pentru trataţii curente şi pentru cocktail, apă, băuturi răcoritoare şi slab alcoolizate, produse de patiserie şi cofetărie şi altele asemenea. Băuturile alcoolice se achiziţionează numai în cazul organizării de cocktailuri.  +  Articolul 6Fondurile bugetare repartizate anual activităţilor prevăzute la art. 2 lit. j) se pot utiliza pentru următoarele categorii de cheltuieli: costuri de coproducţie de emisiuni TV şi radio, costuri de realizare a emisiunilor TV şi radio, costuri de difuzare clipuri TV, precum şi costuri de difuzare spoturi audio în cadrul emisiunii etc.  +  Articolul 7Fondurile bugetare repartizate anual activităţilor prevăzute la art. 2 lit. k) se pot utiliza pentru următoarele categorii de cheltuieli: inserţii publicitare în presă, în pagini web, prin intermediul principalelor motoare de căutare internet, ghiduri turistice, cataloage, albume, cărţi cu specific de turism, publicaţii de specialitate, publicitate outdoor în ţară şi în străinătate, publicitatea destinaţiei şi a produselor turistice româneşti în mass-media internă şi internaţională, pe pieţele-ţintă, activităţi de marketing direct etc.___________