HOTĂRÂRE nr. 77 din 29 ianuarie 2010privind aprobarea Programului anual de marketing şi promovare şi a Programului anual de dezvoltare a destinaţiilor şi a produselor turistice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 5 februarie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 23/2000, cu modificările ulterioare, şi al art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul anual de marketing şi promovare, prevăzut în anexa nr. 1, şi Programul anual de dezvoltare a destinaţiilor şi a produselor turistice, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Programele prevăzute la art. 1 se finanţează din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie pentru anul 2010, prin Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul dezvoltării regionaleşi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 29 ianuarie 2010.Nr. 77.  +  Anexa 1 PROGRAMUL ANUAL DE MARKETING ŞI PROMOVARE  +  Articolul 1Programul anual de marketing şi promovare urmăreşte promovarea celor mai importante destinaţii şi forme de turism din România pe piaţa internă şi pe principalele pieţe turistice din străinătate.  +  Articolul 2Programul anual de marketing şi promovare urmăreşte realizarea următoarelor activităţi: a) studii de marketing; b) marketing prin internet şi alte mijloace electronice, incluzând şi realizarea şi administrarea unui portal de informaţii de turism, pe baze concurenţiale, cu suportarea integrală a cheltuielilor, inclusiv a celor de administrare, din fonduri bugetare, precum şi alte activităţi de marketing şi promovare prin internet şi alte mijloace electronice; c) participarea la manifestări expoziţionale de turism în ţară şi în străinătate; d) organizarea de vizite educaţionale şi de informare, în ţară, pentru reprezentanţi mass-media, touroperatori, reprezentanţi ai societăţilor comerciale cu activităţi în turism din ţară şi străinătate, reprezentanţi ai asociaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în turism, ai administraţiei publice centrale şi locale, alţi lideri de opinie, specialişti în turism din ţară şi din străinătate etc.; e) organizarea de evenimente şi misiuni cu rol în creşterea circulaţiei turistice în România sau cu impact în creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică, în ţară şi în străinătate, precum şi participarea în calitate de coorganizator împreună cu asociaţiile profesionale, patronale şi organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, alte entităţi cu activitate cu impact în domeniul turismului; f) activităţi de promovare şi publicitate prin intermediul companiilor aeriene care operează zboruri către destinaţii din România şi prin intermediul principalelor aeroporturi din România şi din străinătate pe care operează curse internaţionale către România constând în inserţii publicitare în materialele de promovare ale companiilor aeriene şi ale aeroporturilor, difuzare de clipuri TV promoţionale şi filme publicitare de turism în aeroporturi şi în aeronave, precum şi alte tipuri de activităţi de promovare şi publicitate în colaborare cu companiile aeriene sau cu aeroporturile; g) activităţi de promovare prin intermediul inserţiilor publicitare în cataloagele turistice realizate de către touroperatori, societăţi comerciale cu activitate de turism, asociaţii profesionale, patronale şi organizaţii neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale, alte entităţi cu activitate cu impact în domeniul turismului, care promovează pe pieţele-ţintă de interes destinaţia turistică România, produse turistice şi pachete de servicii turistice cu locul de desfăşurare în România; h) achiziţionarea de materiale de promovare de tipul: ghiduri despre România, hărţi, albume, cataloage, fotoreportaje, fotografii, cărţi cu specific de turism etc.; i) realizarea de materiale de promovare de tipul: cataloage, broşuri, pliante, postere şi foi volante, diverse tipărituri, ghiduri şi hărţi turistice, panouri, fotografii, albume, fotoreportaje, diapozitive, materiale audio-video, casete, filme cu specific de turism, CD-uri şi DVD-uri turistice, obiecte de protocol, expedierea materialelor promoţionale şi de protocol în ţară şi în străinătate etc.; j) activităţi de promovare prin intermediul posturilor de televiziune şi radio care realizează emisiuni de turism sau alte emisiuni cu impact în creşterea circulaţiei turistice în România, creşterea notorietăţii destinaţiilor turistice româneşti sau conştientizarea importanţei turismului românesc; k) acţiuni generale de publicitate şi reclamă a destinaţiilor turistice româneşti şi a produselor turistice româneşti.  +  Articolul 3 (1) Participarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului la manifestările expoziţionale se realizează pe pieţe de interes, prin organizarea de pavilioane naţionale, standuri specializate pe produse sau miniexpoziţii, pe bază de listă aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului. (2) Societăţile comerciale cu activitate de turism, asociaţiile profesionale, patronale şi organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, alte entităţi cu activitate cu impact în domeniul turismului pot participa gratuit sau în urma achitării unei taxe la manifestările expoziţionale, în pavilioanele naţionale, standurile specializate sau miniexpoziţiile la care participă în ţară şi în străinătate Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. (3) Cuantumul taxei de participare se va stabili prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, în funcţie de fiecare manifestare expoziţională în parte, iar valoarea însumată, colectată de la toţi participanţii, nu va putea depăşi 10% din totalul devizului general al acţiunii. (4) Pentru participarea la manifestările expoziţionale se finanţează integral următoarele categorii de cheltuieli, cu respectarea încadrării în fondurile bugetare alocate cu această destinaţie: a) cheltuieli cu elaborarea proiectului de execuţie a standului, închirierea, construirea, amenajarea şi decorarea spaţiului expoziţional, precum şi cu asigurarea acestuia; b) cheltuieli ocazionate de activităţi de marketing specifice participării la manifestarea expoziţională respectivă; c) cheltuieli cu publicitatea în perioada premergătoare manifestărilor expoziţionale, precum şi în perioada de desfăşurare a acestora; d) cheltuieli cu transportul, cazarea şi diurna pentru reprezentanţi mass-media; e) cheltuieli cu transportul, cazarea şi diurna sau onorarii pentru formaţii artistice, meşteri populari, personal hostess, membri ai colectivelor artistice, sportive, ştiinţifice şi altele asemenea, lideri sau creatori de opinie cu rol în desfăşurarea manifestării expoziţionale respective; f) cheltuieli de administrare şi întreţinere pentru utilităţi, consumabile etc.; g) cheltuieli generale pe perioada de desfăşurare a acţiunilor promoţionale; h) cheltuielile de reprezentare şi de protocol; i) cheltuieli pentru realizarea materialelor publicitare, de prezentare şi promovare cu caracter general şi pentru mediatizarea prezenţei româneşti la acţiunile respective; j) cheltuieli cu organizarea de evenimente de tipul: seară românească, recepţie, conferinţă de presă şi altele similare cu rol în sporirea atractivităţii standului; k) cheltuieli pentru închirierea aparaturii specifice, necesară derulării programelor artistice sau a altor activităţi organizate cu ocazia manifestării expoziţionale; l) cheltuieli cu taxele de participare, de înscriere sau orice alte taxe necesare participării, plătibile către organizatori sau terţi; m) alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a manifestării expoziţionale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite. (5) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului poate efectua atât majorări sau diminuări ale sumelor estimate a fi cheltuite pentru fiecare manifestare expoziţională, cât şi modificarea sau completarea listei cu alte manifestări de interes pentru promovarea turismului românesc, în limita plafonului maxim de cheltuieli alocat cu această destinaţie.  +  Articolul 4Pentru vizitele educaţionale şi de informare se finanţează integral următoarele categorii de cheltuieli, cu respectarea încadrării în fondurile bugetare alocate cu această destinaţie: cazare, masă şi transport pentru invitaţi şi pentru ghid sau pentru însoţitor de grup, ghid sau însoţitor de grup pe teritoriul României, bilete de intrare la obiectivele turistice, taxe de fotografiere şi de filmare, precum şi alte cheltuieli necesare desfăşurării în condiţii optime a vizitelor.  +  Articolul 5 (1) Fondurile bugetare repartizate anual pentru realizarea de evenimente şi misiuni cu rol în creşterea circulaţiei turistice în România sau cu impact în creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică, în ţară şi în străinătate, pentru participarea în calitate de coorganizator sau pentru participarea în baza unei taxe (de participare, de înscriere sau orice altă taxă similară) se pot utiliza pentru următoarele categorii de cheltuieli: a) cazare, masă, transport participanţi; b) închiriere săli şi aparatură specifică; c) onorariu personal hostess; d) onorariu pentru formaţii artistice prezente în cadrul evenimentului, precum şi închirierea aparaturii specifice; e) servicii de rent-a-car (servicii de închiriere automobile) pentru participanţi, tipărire şi transmitere de invitaţii, realizare de diplome şi trofee, protocol; f) producţie de materiale publicitare specifice, publicitate înainte şi în perioada evenimentului, de tipul: producţie şi difuzare de clipuri TV şi spoturi audio, publicitate prin mijloace electronice, realizare de CD/DVD cu participanţii şi principalele produse turistice prezentate, taxe de participare, de înscriere sau orice alte taxe similare etc. (2) Pentru evenimentele la care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului participă în calitate de organizator sau coorganizator, cheltuielile de reprezentare şi protocol se realizează pentru oferirea unor trataţii în limita stabilită de către ordonatorul de credite pentru fiecare acţiune. Cheltuielile se referă la achiziţionarea de produse alimentare pentru trataţii curente şi pentru cocktail, apă, băuturi răcoritoare şi slab alcoolizate, produse de patiserie şi cofetărie şi altele asemenea. Băuturile alcoolice se achiziţionează numai în cazul organizării de cocktailuri.  +  Articolul 6Fondurile bugetare repartizate anual activităţilor prevăzute la art. 2 lit. j) se pot utiliza pentru următoarele categorii de cheltuieli: costuri de coproducţie de emisiuni TV şi radio, costuri de realizare a emisiunilor TV şi radio, costuri de difuzare clipuri TV, precum şi costuri de difuzare spoturi audio în cadrul emisiunii etc.  +  Articolul 7Fondurile bugetare repartizate anual activităţilor prevăzute la art. 2 lit. k) se pot utiliza pentru următoarele categorii de cheltuieli: inserţii publicitare în presă, în pagini web, prin intermediul principalelor motoare de căutare internet, ghiduri turistice, cataloage, albume, cărţi cu specific de turism, publicaţii de specialitate, publicitate outdoor în ţară şi în străinătate, publicitatea destinaţiei şi a produselor turistice româneşti în mass-media internă şi internaţională, pe pieţele-ţintă, activităţi de marketing direct etc.  +  Anexa 2 PROGRAMUL ANUAL DE DEZVOLTARE A DESTINAŢIILORŞI A PRODUSELOR TURISTICE  +  Articolul 1Programul anual de dezvoltare a destinaţiilor şi a produselor turistice urmăreşte susţinerea turismului intern în vederea îmbunătăţirii circulaţiei turistice în paralel cu conservarea patrimoniului natural şi cultural.  +  Articolul 2Programul anual de dezvoltare a destinaţiilor şi a produselor turistice urmăreşte realizarea următoarelor obiective: a) îmbunătăţirea calităţii serviciilor turistice din România; b) participarea în cadrul unor proiecte comune iniţiate pe plan intern şi internaţional în domeniul turismului; c) realizarea de investiţii publice în infrastructura turistică; d) dezvoltarea unor forme, produse şi destinaţii turistice importante din România; e) modernizarea şi extinderea sistemului informaţional în domeniul turismului; f) perfecţionarea cadrului legal şi instituţional din sectorul turismului în conformitate cu bunele practici de la nivelul Uniunii Europene; g) îmbunătăţirea calităţii formării profesionale a angajaţilor din sectorul turismului, în special a celor din structurile de primire turistică.  +  Articolul 3 (1) În scopul realizării obiectivului prevăzut la art. 2 lit. a) se desfăşoară următoarele activităţi: a) elaborarea strategiei calităţii serviciilor turistice din România; b) realizarea de studii privind comportamentul turistului; c) elaborarea criteriilor pentru desemnarea destinaţiilor ecoturistice şi a ecomuzeelor; d) continuarea Programului "Steagul Albastru - Blue Flag" pentru îmbunătăţirea calităţii plajelor şi porturilor din România. (2) Pentru realizarea acestui obiectiv se pot achiziţiona, în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, următoarele categorii de servicii: servicii de agenţii de turism, servicii tipografice, servicii privind elaborarea unor studii de piaţă pe plan naţional şi servicii de cercetare şi dezvoltare, precum şi servicii conexe.  +  Articolul 4 (1) În scopul realizării obiectivului prevăzut la art. 2 lit. b) se derulează următoarele proiecte: a) proiectul comun cu Comisia Europeană - EDEN - "Destinaţii europene de excelenţă"; b) proiectul comun cu Comisia Europeană - CALYPSO - privind dezvoltarea turismului social, organizarea unei conferinţe regionale şi tipărirea unei broşuri; c) proiectul ONEST - Open Network for European Sustainable Tourism, în cadrul proiectului "Knowledge Networks for the Competitiveness and Sustainability of European Tourism" al Comisiei Europene; d) proiectul Traditional Mountain Villages - în cadrul Programului South-East Europe al Comisiei Europene; e) proiectul Dezvoltarea turismului în zona transfrontalieră România-Bulgaria, în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria; f) proiecte de dezvoltare a turismului în colaborare cu organizaţii/organisme internaţionale: Organizaţia pentru Cooperare Economică (OECD), Organizaţia pentru Dezvoltare Industrială a Naţiunilor Unite (UNIDO), Comisia Europeană (CE), Comisia Europeană pentru Turism (CET), Iniţiativa Central-Europeană (ICE), Organizaţia pentru Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), Organizaţia Mondială a Turismului (OMT), Asociaţia de promovare turistică internaţională a ţărilor dunărene "Die Donau"; g) realizarea de parteneriate în cadrul relaţiilor bilaterale cu diverse state ale Uniunii Europene, în vederea elaborării unor proiecte referitoare la dezvoltarea turismului montan atât în sezonul de iarnă, cât şi în cel de vară, a turismului cultural, a turismului balnear, a turismului de litoral, dar şi a altor forme de turism. (2) Pentru realizarea acestui obiectiv se pot achiziţiona, în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, următoarele categorii de servicii şi produse: servicii de organizare de seminarii cu participare naţională şi internaţională, vizite de documentare, produse informative şi de promovare comune cu alte ţări, servicii de agenţii de presă/conferinţe de presă, servicii de publicitate şi de comercializare, servicii tipografice, servicii de traducere, servicii de transport anexe şi conexe, servicii de agenţii de turism etc.  +  Articolul 5 (1) În scopul îndeplinirii obiectivului prevăzut la art. 2 lit. c) se realizează parteneriate public/public între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi autorităţile administraţiei publice locale, în vederea elaborării de documentaţii tehnico-economice, a iniţierii şi implementării programelor de investiţii în infrastructura turistică. (2) Proiectele de investiţii în turism şi sursele de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. (3) Sumele necesare realizării activităţilor prevăzute la alin. (2) se defalcă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului către bugetele locale.  +  Articolul 6 (1) În scopul realizării obiectivului prevăzut la art. 2 lit. d) se desfăşoară următoarele activităţi: a) elaborare de strategii naţionale pentru diferite forme şi produse turistice: turism montan - drumeţii montane şi sporturi de iarnă, turism de litoral, turism cultural, turism balnear, ecoturism; b) coproducţii de emisiuni de televiziune privind dezvoltarea destinaţiilor turistice; c) implementarea strategiilor pentru destinaţii turistice şi pentru turismul montan, turismul de litoral, turismului balnear, ecoturism; d) iniţierea unor acţiuni de conştientizare a importanţei dezvoltării durabile a turismului; e) actualizarea sistemului de clasificare a structurilor de primire turistică din România; f) preluarea conceptului de "etichetă ecologică" în sistemul hotelier din România în vederea reducerii poluării din industria turistică. (2) Pentru realizarea acestui obiectiv se pot achiziţiona, în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, următoarele categorii de servicii: a) servicii de cercetare-dezvoltare, consultanţă naţională şi internaţională privind evaluarea factorilor naturali de cură din staţiunile balneare, turismul montan, turismul balnear, turismul de litoral, turismul cultural şi a altor forme de turism, respectiv destinaţii, precum şi elaborarea de strategii sectoriale la nivel naţional; b) servicii de organizare de seminare naţionale şi internaţionale, incluzând seminare de conştientizare pe plan naţional şi seminare cu participare internaţională, în vederea consultării factorilor interesaţi asupra următoarelor tematici: elaborarea strategiilor pentru turism balnear, turism de litoral, turism montan, turism cultural, ecoturism, actualizarea sistemului de clasificare a structurilor de primire turistice, reducerea poluării în domeniul turismului, "eticheta ecologică"; c) servicii de studii de piaţă pe plan naţional şi internaţional privind toate formele şi destinaţiile turistice; d) servicii de organizare de seminare naţionale şi internaţionale privind toate formele şi destinaţiile turistice; e) servicii de transport anexe şi auxiliare transportului, servicii de agenţii de turism; f) servicii de tipărire de broşuri pentru produsele turistice: "Sfârşit de săptămână în Bucureşti", "Croaziere pe Dunăre", turism montan/drumeţii, turism pe litoral, turism cultural şi rute culturale; g) realizarea materialelor pentru dezvoltarea destinaţiilor turistice - ghidul parcurilor naţionale şi naturale din România, inclusiv servicii de publicitate pe internet; h) realizarea de materiale documentare: ghiduri şi alte materiale de prezentare despre România, studii, lucrări de specialitate, buletine statistice, cărţi de specialitate editate în România şi pe plan internaţional şi alte materiale documentare; i) instalare de indicatoare, reparare şi întreţinere a echipamentelor pentru dezvoltarea sistemului informaţional privind rutele culturale, ariile protejate şi monumentele importante din punctul de vedere al circulaţiei turistice.  +  Articolul 7 (1) În scopul realizării obiectivului prevăzut la art. 2 lit. e) se desfăşoară următoarele activităţi: a) extinderea softului existent pentru includerea activităţilor de promovare, dezvoltare şi autorizare; b) realizarea şi administrarea bazei de date privind structurile de primire cu funcţiuni de cazare; c) elaborarea ghidurilor structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi ale agenţiilor de turism din România pe suport hârtie şi magnetic; d) demararea procedurilor de implementare a Contului satelit în turism; e) dezvoltarea sistemului de software pentru toată activitatea de autorizare în domeniul turismului; f) crearea şi implementarea sistemului de software pentru reţeaua de centre de informare turistică din România; g) crearea şi dezvoltarea sistemului de software pentru susţinerea activităţii de promovare şi dezvoltare; h) elaborarea ghidului investitorului în turism şi al fondurilor comunitare. (2) Pentru realizarea acestui obiectiv se pot achiziţiona, în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, următoarele categorii de servicii: a) servicii de consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă; b) studii de fezabilitate pentru centre de informare turistică care sunt finanţate prin fonduri structurale; c) servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă pentru crearea Contului satelit în turism; d) servicii de organizare de seminare naţionale şi internaţionale pe teme de informare turistică; e) servicii de transport anexe şi auxiliare transportului; f) servicii de agenţii de turism; g) servicii de tipărire de broşuri; h) servicii de realizare de CD-uri şi DVD-uri; i) servicii de traducere etc.  +  Articolul 8 (1) În scopul realizării obiectivului prevăzut la art. 2 lit. f) se desfăşoară următoarele activităţi: a) organizarea de evenimente naţionale şi internaţionale având ca tematică bunele practici în domeniul turismului; b) elaborarea de ghiduri, broşuri şi alte materiale promoţionale de acest gen, cuprinzând bunele practici în sectorul turismului. (2) Pentru realizarea acestui obiectiv se pot achiziţiona, în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, următoarele categorii de servicii: a) servicii de organizare de evenimente; b) servicii de publicare şi tipărire; c) servicii de traducere; d) servicii de transport anexe şi auxiliare transportului.  +  Articolul 9 (1) În scopul realizării obiectivului prevăzut la art. 2 lit. g) se desfăşoară următoarele activităţi: a) organizarea de seminarii pentru dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor din structurile de primire turistice şi din centrele de informare turistică în vederea organizării Festivalului Olimpic al Tineretului European şi a altor evenimente internaţionale de acest gen; b) realizarea unor broşuri în vederea diseminării informaţiilor necesare desfăşurării cu eficacitate şi eficienţă a activităţilor din cadrul centrelor de informare turistică şi al asociaţiilor de promovare şi informare turistică; c) elaborarea unor propuneri de modificare şi actualizare a legislaţiei în domeniu. (2) Pentru realizarea acestui obiectiv se pot achiziţiona, în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, următoarele categorii de servicii: servicii de agenţii de turism, servicii tipografice, servicii de consultanţă naţională şi internaţională privind formarea şi evaluarea profesională.__________