ORDONANŢĂ nr. 4 din 20 ianuarie 2010 (*republicată*)privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 13 iunie 2014    _________ Notă *) Republicată în temeiul art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 30 august 2013, aprobată prin Legea nr. 15/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 4 martie 2014, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 18 octombrie 2010 şi a mai fost modificată prin:- Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 81/2011 privind unele măsuri de organizare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 5 octombrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 219/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 23 noiembrie 2012;- Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 10 mai 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 132/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 19 iulie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 16 mai 2012, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul general pentru instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, denumită în continuare INIS, prin care România contribuie la realizarea Infrastructurii pentru informaţii spaţiale în Uniunea Europeană - INSPIRE, prevăzută de Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Uniunea Europeană (INSPIRE), denumită în continuare Directiva INSPIRE, inclusiv în scopul realizării politicilor comunitare din domeniul protecţiei mediului şi al politicilor sau activităţilor care pot avea un impact asupra mediului. (2) Pentru coordonarea realizării şi actualizării INIS funcţionează Consiliul Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, denumit în continuare Consiliul INIS, structură fără personalitate juridică, alcătuită din reprezentanţi ai autorităţilor publice prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta ordonanţă. (3) Membrii Consiliului INIS îşi desemnează reprezentanţii în Consiliul INIS în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. (4) Preşedinţia şi secretariatul Consiliului INIS sunt asigurate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, iar vicepreşedinţia Consiliului INIS este asigurată de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.  +  Articolul 2 (1) Prezenta ordonanţă nu aduce atingere prevederilor Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, cu modificările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 345 din 31 decembrie 2003, sau ale Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informaţiile despre mediu şi de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 41 din 14 februarie 2003. (2) Prevederile prezentei ordonanţe nu afectează existenţa drepturilor de proprietate intelectuală privind elementele constitutive ale infrastructurii pentru informaţii spaţiale sau dreptul de deţinere a acestora de către autorităţile publice, în domeniul specific de activitate.  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) infrastructură pentru informaţii spaţiale - metadate, seturi de date spaţiale şi servicii de date spaţiale, servicii şi tehnologii de reţea, acorduri de punere în comun, accesare şi utilizare, precum şi mecanisme, procese şi proceduri de coordonare şi monitorizare stabilite, utilizate sau puse la dispoziţie în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe; b) date spaţiale - orice date având o legătură directă sau indirectă cu un amplasament ori cu un areal geografic specific; c) set de date spaţiale - o colecţie identificabilă de date spaţiale; d) servicii de date spaţiale - operaţiunile care pot fi executate, prin utilizarea unei aplicaţii informatice, asupra datelor spaţiale incluse în seturile de date spaţiale sau asupra metadatelor corespunzătoare; e) obiect spaţial - o reprezentare abstractă a unui fenomen real, care corespunde unui amplasament sau unui areal geografic specific; f) metadate - informaţii care descriu seturile de date spaţiale şi serviciile aferente care permit descoperirea, inventarierea şi utilizarea acestora; g) interoperabilitate - posibilitatea de combinare a seturilor de date spaţiale şi de interacţionare a serviciilor, fără intervenţie manuală repetitivă, astfel încât rezultatul să fie coerent, iar valoarea adăugată a seturilor şi serviciilor de date spaţiale să crească; h) autoritate publică, în sensul prezentei ordonanţe, atunci când aceasta nu exercită o competenţă judiciară sau legislativă:1. orice autoritate publică centrală sau orice altă autoritate a administraţiei publice, inclusiv organismele publice cu rol consultativ la nivel naţional, regional ori local;2. orice persoană fizică sau juridică care îndeplineşte funcţii publice prevăzute de lege, inclusiv sarcini, activităţi ori servicii specifice legate de mediu;3. orice persoană fizică sau juridică care deţine responsabilităţi sau funcţii publice ori care prestează servicii publice legate de mediu sub controlul unui organism sau al unei entităţi prevăzute la pct. 1 sau 2; i) geo-portal INSPIRE - un site internet sau un echivalent care permite accesul la serviciile prevăzute la art. 9 alin. (1); j) terţ - orice persoană fizică sau juridică, alta decât cele definite la lit. h).  +  Articolul 4 (1) Prezenta ordonanţă se aplică seturilor de date spaţiale care îndeplinesc următoarele condiţii: a) se referă la o zonă în care România deţine şi/sau îşi exercită competenţa teritorială; b) sunt în format electronic; c) sunt deţinute de sau în numele unei autorităţi publice, sunt produse de către ori primite de la o autoritate publică sau administrate ori actualizate de către aceasta şi se încadrează în sfera atribuţiilor publice a acesteia sau, după caz, sunt deţinute de ori în numele unui terţ la dispoziţia căruia a fost pusă reţeaua de servicii în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2); d) se referă la una sau la mai multe dintre temele prevăzute în anexele nr. 1-3. (2) Temele de date spaţiale care determină seturile de date spaţiale sunt prevăzute în anexele nr. 1-3. (3) În cazul în care sunt deţinute mai multe copii identice ale aceluiaşi set de date spaţiale de către sau în numele autorităţilor publice, prezenta ordonanţă se aplică numai versiunii de referinţă din care provin diferitele copii. (4) Prezenta ordonanţă se aplică şi serviciilor de date spaţiale asociate datelor incluse în seturile de date spaţiale prevăzute la alin. (1). (5) Pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanţe se colectează şi se actualizează datele spaţiale existente, iar colectarea unor date spaţiale noi se realizează dacă acestea sunt necesare pentru constituirea temelor de date spaţiale prevăzute în anexele nr. 1-3. (6) În cazul seturilor de date spaţiale care respectă condiţia prevăzută la alin. (1) lit. c), dar faţă de care un terţ deţine drepturi de proprietate intelectuală, autorităţile publice pot acţiona în temeiul prezentei ordonanţe numai cu consimţământul terţului respectiv. (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), prezenta ordonanţă se aplică seturilor de date spaţiale deţinute de sau în numele unei autorităţi publice locale numai în cazul în care există acte normative ori reglementări care impun colectarea sau difuzarea acestora.  +  Capitolul II Metadate  +  Articolul 5 (1) În vederea realizării INIS, autorităţile publice sunt obligate să creeze şi să actualizeze metadatele pentru seturile de date spaţiale şi serviciile aferente temelor prezentate în anexele nr. 1-3, precum şi pentru cele stabilite de către Consiliul INIS. (2) Metadatele includ informaţii cu privire la: a) conformitatea seturilor de date spaţiale cu normele de aplicare prevăzute la art. 7 alin. (1); b) condiţiile aplicabile accesării şi utilizării seturilor şi serviciilor de date spaţiale, precum şi tarifele corespunzătoare, după caz; c) calitatea şi validitatea seturilor de date spaţiale; d) autorităţile publice responsabile cu stabilirea, administrarea, întreţinerea şi distribuirea seturilor şi serviciilor de date spaţiale; e) limitarea accesului publicului şi motivele acestor limitări în conformitate cu prevederile art. 11. (3) Autorităţile publice iau măsurile necesare pentru ca metadatele să fie complete şi de o calitate corespunzătoare îndeplinirii scopului stabilit la art. 3 lit. f). (4) Crearea şi actualizarea metadatelor se realizează potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.205/2008 al Comisiei din 3 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte metadatele, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 326 din 4 decembrie 2008.  +  Articolul 6Autorităţile publice creează metadatele în conformitate cu următorul calendar: a) până la data de 3 decembrie 2010, în cazul seturilor de date spaţiale care corespund temelor enumerate în anexele nr. 1 şi 2; b) până la data de 3 decembrie 2013, în cazul seturilor de date spaţiale care corespund temelor enumerate în anexa nr. 3.  +  Capitolul III Interoperabilitatea seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente  +  Articolul 7 (1) Interoperabilitatea şi armonizarea seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente acestora se realizează potrivit normelor de aplicare a Directivei INSPIRE, elaborate de Comisia Europeană. (2) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară furnizează, la cerere, Comisiei Europene informaţiile necesare analizelor privind fezabilitatea şi proporţionalitatea în ceea ce priveşte eventualele costuri şi beneficii pe care le-ar putea genera normele care stabilesc modalităţile tehnice de interoperabilitate şi de armonizare a seturilor şi serviciilor de date spaţiale, pe baza informaţiilor transmise de către autorităţile publice prevăzute la art. 1 alin. (2). (3) Autorităţile publice iau măsuri pentru ca toate seturile de date spaţiale nou-colectate şi restructurate masiv, precum şi serviciile de date spaţiale corespunzătoare acestora să fie disponibile în conformitate cu normele elaborate de Comisia Europeană, prevăzute la alin. (1), în termen de 2 ani de la adoptarea acestora, iar celelalte seturi şi servicii de date spaţiale, aflate încă în uz, în termen de 7 ani de la adoptarea acestora. Seturile de date se furnizează în conformitate cu prevederile normelor de aplicare prevăzute la alin. (1), fie prin adaptarea seturilor de date spaţiale existente, fie prin serviciile de transformare prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d).  +  Articolul 8 (1) Autorităţile publice menţionate la art. 1 alin. (2) iau măsuri pentru a pune la dispoziţia tuturor autorităţilor publice, precum şi a terţilor orice informaţii, inclusiv date, coduri şi clasificări tehnice, necesare pentru respectarea normelor de aplicare prevăzute la art. 7 alin. (1), care nu restricţionează utilizarea lor în acest scop, în condiţiile legii. (2) Pentru a asigura coerenţa datelor spaţiale aferente unui element geografic a cărui localizare depăşeşte frontiera României cu unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene, autoritatea publică centrală care deţine aceste date spaţiale decide, de comun acord, atunci când este cazul, cu instituţia omoloagă din statul membru respectiv, cu privire la descrierea şi poziţia acestor elemente comune.  +  Capitolul IV Servicii facilitate de reţea  +  Articolul 9 (1) Pentru seturile şi serviciile de date spaţiale pentru care au fost create metadate în conformitate cu prezenta ordonanţă se realizează, operează şi se întreţin prin intermediul geoportalului INIS următoarele servicii: a) servicii de căutare, care permit identificarea seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente pe baza conţinutului metadatelor corespunzătoare şi afişarea conţinutului metadatelor; b) servicii de vizualizare, care permit cel puţin afişarea, navigarea, mărirea/micşorarea, rotirea panoramică, suprapunerea vizuală a seturilor de date spaţiale, precum şi afişarea legendei şi a oricărui conţinut relevant al metadatelor; c) servicii de descărcare, care permit descărcarea de copii ale seturilor de date spaţiale sau ale unor părţi ale acestora, precum şi accesarea directă a acestora, atunci când este posibil; d) servicii de transformare, care permit transformarea seturilor de date spaţiale în vederea realizării interoperabilităţii; e) servicii care permit apelarea la serviciile de date spaţiale. (2) Serviciile prevăzute la alin. (1) trebuie să ţină seama de cerinţele relevante ale utilizatorilor şi să fie uşor de utilizat, să fie disponibile publicului şi să fie accesate prin intermediul internetului sau prin orice alt mijloc de comunicaţii electronice adecvat. (3) Pentru utilizarea serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se aplică cel puţin următoarea combinaţie de criterii de căutare: a) cuvinte-cheie; b) clasificarea seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente; c) calitatea şi validitatea seturilor de date spaţiale; d) gradul de conformitate cu normele prevăzute la art. 7 alin. (1); e) localizarea geografică; f) condiţiile de accesare şi de utilizare a seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente; g) autorităţile publice responsabile cu stabilirea, administrarea, întreţinerea şi distribuirea seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente. (4) Serviciile de transformare prevăzute la alin. (1) lit. d) sunt combinate cu celelalte servicii prevăzute la alin. (1), astfel încât să se permită utilizarea tuturor acestor servicii în conformitate cu normele prevăzute la art. 7 alin. (1). (5) Serviciile prevăzute la alin. (1) sunt asigurate de autorităţile publice prin intermediul unor aplicaţii informatice proprii, care se conectează la geoportalul INIS. (6) Accesul utilizatorilor la serviciile prevăzute la alin. (1) se asigură prin intermediul geoportalului INIS.  +  Articolul 10 (1) Autorităţile publice asigură condiţiile tehnice necesare punerii la dispoziţie a seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente, conform prevederilor art. 9 alin. (5). (2) Serviciile facilitate de reţea prevăzute la art. 9 alin. (1) trebuie să fie disponibile, la cerere, terţilor ale căror seturi de date şi servicii respectă normele de aplicare care stabilesc obligaţiile privind metadatele, serviciile facilitate de reţea şi interoperabilitatea. (3) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale furnizează servicii de comunicaţii electronice securizate pentru autorităţile publice, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 11 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (1) şi (2), autorităţile publice pot limita accesul public la propriile seturi de date spaţiale şi servicii aferente prin intermediul serviciilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), în cazul în care un astfel de acces afectează în mod negativ relaţiile internaţionale, siguranţa publică sau apărarea naţională. (2) Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (1) şi (2), autorităţile publice pot limita accesul public la propriile seturi de date spaţiale şi servicii aferente prin intermediul serviciilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b)-e) sau la serviciile de comerţ electronic prevăzute la art. 12 alin. (4), în cazul în care un astfel de acces afectează în mod negativ oricare dintre următoarele: a) confidenţialitatea lucrărilor autorităţilor publice, în cazul în care legislaţia prevede o astfel de confidenţialitate; b) relaţiile internaţionale, siguranţa publică sau apărarea naţională; c) desfăşurarea procedurilor judiciare, posibilitatea oricărei persoane de a avea parte de un proces echitabil sau capacitatea unei autorităţi publice de a efectua o anchetă de natură penală sau disciplinară; d) confidenţialitatea informaţiilor comerciale sau industriale, în cazul în care legislaţia naţională ori comunitară prevede o astfel de confidenţialitate în vederea protejării intereselor economice legitime, inclusiv a interesului public privind păstrarea confidenţialităţii informaţiilor statistice şi a secretului fiscal; e) drepturile de proprietate intelectuală; f) confidenţialitatea datelor cu caracter personal, în situaţia în care persoana respectivă nu a consimţit la dezvăluirea publică a informaţiilor, în cazul în care legislaţia naţională sau comunitară prevede o astfel de confidenţialitate; g) interesele sau protecţia oricărei persoane care a furnizat în mod voluntar informaţiile solicitate, fără a avea sau fără a i se putea impune o obligaţie legală în acest sens, cu excepţia cazului în care persoana respectivă a consimţit la dezvăluirea informaţiilor în cauză; h) protecţia mediului la care se referă aceste informaţii, cum ar fi localizarea unor specii rare. (3) Motivele care justifică limitarea accesului public aşa cum se prevede la alin. (1) şi (2) se interpretează în mod restrictiv, ţinându-se seama în fiecare caz particular de interesul pe care accesul la aceste informaţii îl prezintă pentru public. (4) Interpretarea în mod restrictiv a motivelor care justifică limitarea accesului public, aşa cum se prevede la alin. (3), se realizează prin compararea interesului publicului pentru dezvăluirea informaţiilor faţă de cel pe care îl prezintă limitarea sau condiţionarea accesului la aceste informaţii. (5) Accesul la informaţiile privind emisiile în mediu nu se poate limita în temeiul alin. (2) lit. a), d), f), g) şi h). (6) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2) lit. f), autorităţile publice prevăzute la art. 1 alin. (2) respectă prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 281 din 23 noiembrie 1995, aşa cum a fost amendată de Regulamentul (CE) nr. 1.882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 septembrie 2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a dispoziţiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competenţelor de executare prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menţionate la articolul 251 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 284 din 31 octombrie 2003. (7) Autorităţile publice cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale interzic publicarea informaţiilor care ar putea pune în pericol securitatea naţională sau care ar putea fi folosite pentru desfăşurarea unor acţiuni de terorism, sabotaj ori crimă organizată. (8) Furnizarea datelor spaţiale şi a serviciilor aferente de către autorităţile publice se face cu respectarea legislaţiei naţionale cu privire la protecţia informaţiilor clasificate.  +  Articolul 12 (1) Serviciile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) şi b) sunt disponibile publicului cu titlu gratuit. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autorităţile publice care asigură serviciile de vizualizare prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) pot percepe tarife cu unică destinaţie, în cazul în care acestea asigură întreţinerea seturilor de date spaţiale şi a serviciilor de date corespunzătoare, în special în situaţii în care sunt implicate volume mari de date actualizate frecvent. (3) Datele puse la dispoziţie prin intermediul serviciilor de vizualizare prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) pot fi într-o formă care să împiedice reutilizarea acestora în scopuri comerciale. (4) În cazul în care autorităţile publice percep taxe sau tarife pentru serviciile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b), c) sau e), acestea asigură disponibilitatea serviciilor de comerţ electronic. (5) Serviciile de comerţ electronic prevăzute la alin. (4) pot fi supuse unor clauze de exonerare de răspundere, unor licenţe obţinute prin accesare electronică sau, dacă este cazul, unor licenţe.  +  Articolul 13 (1) Accesul la serviciile prevăzute la art. 9 alin. (1) se realizează prin intermediul geoportalului INIS către geoportalul INSPIRE. (2) Geoportalul INIS reprezintă geoportalul oficial al României care se utilizează în vederea realizării INIS.  +  Capitolul V Punerea în comun a datelor  +  Articolul 14 (1) Prin hotărâre a Guvernului se aprobă măsurile necesare pentru punerea în comun a seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente de către autorităţile publice prevăzute la art. 3 lit. h) pct. 1 şi 2. (2) Datele spaţiale rămân şi se actualizează la autorităţile publice. (3) Măsurile prevăzute la alin. (1) trebuie să permită autorităţilor publice să aibă acces la seturile de date spaţiale şi serviciile aferente, să facă schimb şi să utilizeze seturile şi serviciile respective, în scopul îndeplinirii sarcinilor publice care pot avea un impact asupra mediului, precum şi al realizării INIS. (4) Măsurile prevăzute la alin. (1) trebuie să excludă orice posibilitate de creare, în momentul utilizării, a obstacolelor concrete punerii în comun a seturilor şi serviciilor de date spaţiale. (5) Autorităţile publice care furnizează seturi de date spaţiale şi servicii aferente pot să acorde licenţe şi/sau să solicite plata unor tarife de la autorităţile, instituţiile şi organismele publice comunitare care folosesc aceste seturi şi servicii de date spaţiale. (6) Licenţele şi tarifele prevăzute la alin. (5) trebuie să fie pe deplin compatibile cu obiectivul general de facilitare a punerii în comun a seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente de către autorităţile publice. (7) În cazurile în care se percep tarife, acestea trebuie să se menţină la nivelul minim care să asigure calitatea necesară şi furnizarea de seturi de date spaţiale şi servicii aferente, precum şi recuperarea rezonabilă a investiţiei, respectându-se în acelaşi timp, după caz, cerinţele de autofinanţare a autorităţilor publice care furnizează seturi şi servicii de date spaţiale. (8) Seturile de date spaţiale şi serviciile aferente referitoare la mediu, furnizate de autorităţile publice către instituţiile şi organismele comunitare, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de raportare de către acestea în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare privind mediul, sunt scutite de plată. (9) Modalităţile de punere în comun a seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente, prevăzute la alin. (1)-(8), sunt disponibile autorităţilor publice prevăzute la art. 3 lit. h) pct. 1 şi 2 din alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor Uniunii Europene, pentru îndeplinirea sarcinilor publice care pot avea impact asupra mediului. (10) Modalităţile de punere în comun a seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente, prevăzute la alin. (1)-(8), sunt disponibile, conform principiului reciprocităţii şi al egalităţii de tratament, organismelor instituite prin acorduri internaţionale la care Uniunea Europeană şi statele membre sunt parte, în scopul îndeplinirii sarcinilor care pot avea un impact asupra mediului. (11) În cazul în care modalităţile privind punerea în comun a seturilor şi serviciilor de date spaţiale prevăzute la alin. (1)-(8) sunt puse la dispoziţie în conformitate cu prevederile alin. (9) şi (10), acestea pot fi însoţite de cerinţele prevăzute de legislaţia naţională privind utilizarea lor. (12) Prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(11), autorităţile publice pot limita punerea în comun a seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente în cazul în care aceasta aduce atingere desfăşurării procedurilor judiciare, siguranţei publice, apărării naţionale sau relaţiilor internaţionale. (13) Instituţiilor şi organelor, oficiilor şi agenţiilor Uniunii Europene li se asigură, conform art. 16 alin. (3) lit. f), accesul la seturile şi serviciile de date spaţiale din România, în condiţii armonizate conforme cu regulile de implementare elaborate de Comisia Europeană. (14) Măsurile prevăzute la alin. (1) se asigură prin operaţionalizarea şi administrarea unei arhitecturi informatice şi de comunicaţii a infrastructurii pentru informaţii spaţiale din România.  +  Capitolul VI Coordonare şi măsuri complementare  +  Articolul 15 (1) Autorităţile publice asigură, prin structurile proprii, coordonarea, după caz, la nivel naţional, regional şi local, a contribuţiilor tuturor celor pentru care infrastructura de informaţii spaţiale prezintă un interes. (2) Structurile prevăzute la alin. (1) coordonează contribuţiile, inter alia, a utilizatorilor, producătorilor, furnizorilor de servicii cu valoare adăugată şi ale organismelor de coordonare, în ceea ce priveşte identificarea seturilor de date corespunzătoare, a nevoilor utilizatorilor, a furnizării informaţiilor privind practicile existente şi asigurarea feedbackului cu privire la informaţiile aferente punerii în aplicare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 16 (1) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară reprezintă punctul de contact cu Comisia Europeană privitor la Directiva INSPIRE. (2) În activitatea sa, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară este susţinută de Consiliul INIS. (3) În vederea realizării INIS, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) realizează şi întreţine geoportalul INIS; b) asigură compatibilitatea geoportalului INIS cu geoportalul INSPIRE al Uniunii Europene; c) asigură funcţionalitatea serviciului de comerţ electronic prin geoportalul INIS; d) asigură resursele materiale şi umane necesare pentru dezvoltarea şi actualizarea INIS, potrivit competenţelor specifice domeniului propriu de activitate; e) monitorizează punerea în aplicare şi utilizarea INIS, asigură raportarea către Comisia Europeană şi face publice rezultatele monitorizării; f) asigură accesul instituţiilor şi organelor, oficiilor şi agenţiilor Uniunii Europene la seturile şi serviciile de date spaţiale din România, în condiţii armonizate conforme cu regulile de implementare elaborate de Comisia Europeană; g) asigură accesul la serviciile prevăzute la art. 9 alin. (1) prin intermediul geoportalului INIS.  +  Articolul 17 (1) Consiliul INIS are următoarele atribuţii principale: a) supune aprobării prin hotărâre a Guvernului planul de activităţi pentru realizarea şi actualizarea INIS, întocmit în baza propunerilor tuturor autorităţilor publice cu responsabilităţi în acest sens; b) propune teme de date spaţiale, altele decât cele prevăzute în anexele nr. 1-3; c) propune alte informaţii care pot fi conţinute în metadate, altele decât cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.205/2008 al Comisiei din 3 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte metadatele, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 326 din 4 decembrie 2008, cu modificările ulterioare;d)raportează anual Guvernului stadiul implementării activităţilor prevăzute în planul de activităţi pentru realizarea şi actualizarea INIS; e) adoptă decizii în vederea realizării INIS; f) constituie grupuri de experţi în vederea îndeplinirii atribuţiilor Consiliului INIS, în condiţiile prevăzute la art. 18; g) solicită autorităţilor publice responsabile justificarea neîndeplinirii obligaţiilor acestora pentru realizarea şi actualizarea INIS; h) informează Guvernul cu privire la neîndeplinirea de către autorităţile responsabile a atribuţiilor ce le revin potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe şi cu privire la consecinţele situaţiei create; i) în vederea utilizării eficiente a fondurilor publice şi a evitării suprapunerilor de achiziţii publice de date spaţiale, informează autorităţile publice cu privire la datele spaţiale care se realizează de către acestea în folosul INIS; j) propune Guvernului pentru aprobare, potrivit art. 14 alin. (1), măsurile privind operaţionalizarea şi administrarea arhitecturii informatice, de comunicaţii a infrastructurii pentru informaţii spaţiale din România. (2) Consiliului INIS se organizează şi funcţionează potrivit propriului regulament, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 18 (1) Atribuţiile grupurilor de experţi prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. g)*) se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului INIS.__________ Notă *) În prezent, norma de trimitere la "art. 17 alin. (1) lit. g)" se va realiza la "art. 17 alin. (1) lit. f", întrucât lit. f) are în vedere atribuţia potrivit căreia Consiliul INIS constituie grupuri de experţi. (2) Grupurile de experţi pot fi alcătuite din reprezentanţi ai: a) autorităţilor publice membre ale Consiliului INIS şi ai instituţiilor aflate în subordinea şi coordonarea acestora; b) altor autorităţi publice; c) terţilor, pentru care INIS prezintă interes şi care îşi arată disponibilitatea de a contribui la dezvoltarea acestei infrastructuri, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe, precum şi a regulamentelor şi ghidurilor tehnice aferente acesteia, realizate de Comisia Europeană.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 19 (1) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară monitorizează implementarea şi utilizarea INIS şi face permanent accesibile rezultatele acestei monitorizări Comisiei Europene şi publicului. (2) Până la data de 15 mai 2010, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară transmite Comisiei Europene un raport care cuprinde descrierea sumară a: a) modului în care se asigură coordonarea furnizorilor şi utilizatorilor de seturi de date spaţiale şi servicii aferente din sectorul public şi organismele intermediare, legătura cu terţii, precum şi organizarea asigurării calităţii; b) contribuţiei aduse de autorităţile publice sau de terţi la funcţionarea şi coordonarea infrastructurii pentru informaţii spaţiale; c) informaţiilor privind utilizarea infrastructurii pentru informaţii spaţiale; d) acordurilor dintre autorităţile publice privind punerea în comun a datelor; e) costurilor şi beneficiilor punerii în aplicare a prezentei ordonanţe. (3) La intervale de 3 ani, începând cu data de 15 mai 2013, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară transmite Comisiei Europene un raport care să conţină informaţii actualizate privind aspectele prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 20Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară transmite Comisiei Europene actele normative naţionale adoptate pentru conformarea cu prevederile Directivei INSPIRE.  +  Articolul 21 (1) Autorităţile publice responsabile pentru realizarea seturilor şi serviciilor de date spaţiale corespunzătoare temelor prevăzute în anexele nr. 1-3, precum şi a metadatelor aferente prevăd în bugetul propriu sumele necesare pentru realizarea obiectivelor care le revin conform prezentei ordonanţe şi a planului de activităţi specificat la art. 17 alin. (1) lit. a). (2) Pentru anul 2010 finanţarea obiectivelor ce decurg din aplicarea prezentei ordonanţe este asigurată de la bugetul de stat, prin bugetele aprobate pe anul 2010 autorităţilor publice coordonatoare responsabile pentru seturile de date spaţiale prevăzute în anexele nr. 1-3. (3) Pentru asigurarea resurselor financiare necesare autorităţilor publice în vederea realizării atribuţiilor ce le revin conform prezentei ordonanţe, prin legile bugetare anuale se aprobă sume autorităţilor publice care au în responsabilitate realizarea unor seturi de date spaţiale corespunzătoare temelor prevăzute în anexele nr. 1-3, a metadatelor şi a serviciilor facilitate de reţea aferente. (4) În cazul activităţilor care pot beneficia de finanţări din fonduri ale Uniunii Europene, autorităţile publice întreprind demersuri pentru obţinerea finanţării în limita eligibilităţii acestora. (5) Până la data avizării raportului prevăzut la art. 19 alin. (2), Ministerul Afacerilor Interne asigură resursele necesare finanţării obiectivelor pentru anul 2010.  +  Articolul 22 (1) Autorităţile publice responsabile pentru temele prevăzute în anexele nr. 1-3 emit reglementări interne pentru punerea în aplicare a INIS. (2) Pentru realizarea fiecăreia dintre temele prevăzute în anexele nr. 1-3, autorităţile publice încheie între ele protocoale de colaborare. (3) Pentru îndeplinirea responsabilităţilor ce le revin, autorităţile publice înfiinţează compartimente specializate, cu excepţia acelora care au deja structuri specifice cu atribuţii în acest sens.  +  Articolul 23În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Afacerilor Interne elaborează şi propune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre privind regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului INIS.**)_________ Notă **) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 493/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 15 iunie 2010, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 24 (1) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă. (2) Anexele se reactualizează prin hotărâre a Guvernului.*Prezenta ordonanţă transpune prevederile Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 108 din 25 aprilie 2007.NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. III şi IV din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2013, aprobată prin Legea nr. 15/2014, care nu sunt încorporate în forma republicată a Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010, şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale Ordonanţei Guvernului nr. 32/2013:"Art. III. - Hotărârea Guvernului menţionată la art. 18 alin. (1) lit. a)***) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă la propunerea Agenţiei de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin Secretariatul General al Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.________ Notă ***) Art. 18 alin. (1) lit. a) a devenit în forma republicată art. 17 alin. (1) lit. a).Art. IV. - În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul adoptă prin hotărâri modificarea şi completarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului INIS, stabilirea responsabilităţilor specifice ale autorităţilor publice pentru realizarea temelor prevăzute în anexele nr. 1-3 la Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 190/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a structurilor tehnice care se constituie în scopul facilitării realizării seturilor de date spaţiale, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară."  +  Anexa 1 TEME DE DATE SPAŢIALE II.1. Sisteme de coordonate de referinţăSisteme de referinţă unică în spaţiu a informaţiilor spaţiale, alcătuite dintr-un set de coordonate rectangulare (x, y, z) şi/sau latitudine şi longitudine şi altitudine, bazate pe un datum geodezic orizontal şi un datum geodezic verticalI.2. Sisteme de caroiaj geograficCaroiaj multirezoluţie armonizat, având punct de origine comun, cu localizarea şi mărimea standard a celulelorI.3. Denumiri geograficeNume de zone, regiuni, localităţi, oraşe mari, suburbii, oraşe mici ori aşezări sau orice alt element geografic ori topografic de interes public sau istoricI.4. Unităţi administrativ-teritorialeUnităţi administrative delimitând zonele în care România deţine şi/sau îşi exercită competenţa, la nivel local, regional şi naţional, separate prin limite administrativeI.5. AdreseLocalizarea proprietăţilor, bazată pe identificatori de adresă, de obicei numele străzii, numărul imobilului şi codul poştalI.6. Parcele cadastraleSuprafeţele stabilite în registre cadastraleI.7. Reţele de transportReţele de transport rutier, feroviar, aerian şi pe apă şi infrastructura asociată. Cuprinde, de asemenea, legături între diferite reţele. Mai cuprinde şi reţeaua transeuropeană de transport, astfel cum este definită în Decizia nr. 1.692/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport şi modificările ulterioare.I.8. HidrografieElementele hidrografice, inclusiv zonele marine, precum şi toate celelalte corpuri de apă şi elementele legate de acestea, inclusiv bazinele şi sub-bazinele hidrografice. După caz, în conformitate cu definiţiile din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 327 din 22 decembrie 2000, şi sub formă de reţele.I.9. Arii protejateZone desemnate sau administrate în cadrul legislativ internaţional, comunitar sau intern, în vederea îndeplinirii unor obiective specifice de conservare  +  Anexa 2 TEME DE DATE SPAŢIALE IIII.1. AltitudineModele digitale altimetrice ale suprafeţelor: terestre, de gheaţă sau oceanice. Include altimetria terestră, batimetria şi linia de coastă.II.2. Acoperirea terenurilorAcoperirea fizică şi biologică a suprafeţei terestre, inclusiv suprafeţele artificiale, zonele agricole, pădurile, zonele (semi) naturale, zonele umede şi corpurile de apăII.3. Imagini ortorectificateImagini georeferenţiate ale suprafeţei terestre, obţinute cu senzori plasaţi pe sateliţi sau aeroportaţiII.4. GeologieCaracterizarea geologică în funcţie de structură şi compoziţie. Include roca de bază, straturile acvifere şi geomorfologia.  +  Anexa 3 TEME DE DATE SPAŢIALE IIIIII.1. Unităţi statisticeUnităţi de diseminare sau de utilizare a informaţiilor statisticeIII.2. ClădiriLocalizarea geografică a clădirilorIII.3. SoluriSoluri şi subsoluri, caracterizate în funcţie de adâncime, textură, structură şi conţinut al particulelor şi materialului organic, aspect pietros, eroziune, înclinaţie medie şi capacitate anticipată de stocare a apeiIII.4. Utilizarea terenuluiTeritoriul caracterizat de funcţionalitatea, actuală sau viitoare, planificată ori în scop socioeconomic (de exemplu, rezidenţial, industrial, comercial, agricol, forestier, de recreaţie)III.5. Sănătate şi siguranţă umanăDistribuţia geografică a predominanţei patologiilor (alergii, cancere, boli respiratorii etc.), precum şi informaţii care indică efectul asupra sănătăţii (markeri biologici, scăderea fertilităţii, epidemii) sau asupra bunăstării oamenilor (oboseală, stres etc.), legată direct (poluarea aerului, substanţe chimice, deprecierea stratului de ozon, zgomot etc.) sau indirect (alimente, organisme modificate genetic etc.) de calitatea mediuluiIII.6. Servicii de utilităţi publice şi alte servicii publiceInclud servicii de utilitate publică, precum sistemele de canalizare, de gestionare a deşeurilor, de aprovizionare cu energie electrică şi apă, precum şi servicii administrative şi sociale publice, cum ar fi: adăposturi de protecţie civilă, şcolile şi spitalele.III.7. Instalaţii de monitorizare a mediuluiAmplasarea şi exploatarea instalaţiilor de monitorizare a mediului, inclusiv observarea şi măsurarea emisiilor, a stării mediului înconjurător şi a altor parametri ai ecosistemului (biodiversitate, starea ecologică a vegetaţiei etc.), de către sau în numele autorităţilor publiceIII.8. Instalaţii de producţie şi industrialeParcuri de producţie industrială, inclusiv instalaţiile reglementate de Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării şi instalaţiile de captare a apei, extracţie minieră şi locurile de depozitareIII.9. Instalaţii agricole şi pentru acvaculturăEchipament şi instalaţii de producţie agricolă (inclusiv sisteme de irigaţie, sere şi grajduri)III.10. Repartizarea populaţiei - demografieRepartizare geografică a populaţiei, inclusiv caracteristicile populaţiei şi nivelurile de activitate, cumulate pe unităţi de caroiaj cartografic, regiune, unitate administrativă sau altă unitate analiticăIII.11. Zone de administrare/restricţie/reglementare şi unităţi de raportareZone administrate, reglementate sau folosite pentru raportarea la nivel internaţional, european, naţional, regional şi local. Includ gropile de gunoi, zonele de protecţie a surselor de apă potabilă, zonele vulnerabile la nitraţi, şenalele navigabile reglementate de pe mare sau din apele interne importante, zonele destinate descărcării deşeurilor, zonele în care există limitări cu privire la nivelurile de zgomot, zonele aprobate pentru prospectare şi exploatare minieră, districtele bazinelor hidrografice, unităţile relevante de raportare şi zonele de administrare a litoralului.III.12. Zone de risc naturalZone vulnerabile caracterizate în funcţie de riscurile naturale (orice fenomen atmosferic, hidrologic, seismic, vulcanic, precum şi incendiile, care, din cauza localizării, gravităţii şi frecvenţei, pot afecta grav societatea), de exemplu, inundaţiile, alunecările şi surpările de teren, avalanşele, incendiile forestiere, cutremurele de pământ, erupţiile vulcaniceIII.13. Condiţii atmosfericeParametrii fizici din atmosferă. Includ datele spaţiale bazate pe măsurători, pe modele sau pe o combinaţie între acestea, precum şi locaţiile de măsurare.III.14. Caracteristici geografice meteorologiceCondiţiile meteorologice şi măsurătorile acestora: precipitaţii, temperatură, evapotranspiraţie, viteza şi direcţia vântuluiIII.15. Caracteristici geografice oceanograficeParametrii fizici ai oceanelor (curenţi, salinitate, înălţimea valurilor etc.)III.16. Regiuni maritimeParametrii fizici ai mărilor şi corpurilor de apă sărată divizate în regiuni şi subregiuni cu caracteristici comuneIII.17. Regiuni biogeograficeZone relativ omogene pe baza condiţiilor ecologice, având caracteristici comuneIII.18. Habitate şi biotopuriZone geografice caracterizate prin condiţii ecologice specifice, procese, structură şi funcţii (de menţinere a vieţii) care sprijină fizic organismele care trăiesc acolo. Includ zonele terestre şi acvatice care se disting prin caracteristicile lor geografice, abiotice şi biotice, indiferent că acestea sunt naturale sau seminaturale.III.19. Repartizarea speciilorDistribuţia geografică a speciilor de animale şi plante, cumulate pe unităţi de caroiaj cartografic, regiune, unitate administrativă sau altă unitate analiticăIII.20. Resurse energeticeResurse energetice, incluzând hidrocarburi, energia hidro, bioenergia, energia solară, energia eoliană etc., însoţite de informaţii relevante privind extinderea resursei, inclusiv prin adâncimea/înălţimea la care se află, după caz, în condiţiile legiiIII.21. Resurse mineraleResurse minerale, incluzând minereurile metalifere, mineralele industriale etc., însoţite de informaţii relevante privind extinderea resursei, inclusiv prin adâncimea/înălţimea la care se află, după caz, în condiţiile legii  +  Anexa 4 AUTORITĂŢI PUBLICE MEMBRE ALE CONSILIULUI INIS1. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară2. Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice3. Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură4. Ministerul Apărării Naţionale5. Ministerul Afacerilor Interne6. Ministerul Afacerilor Externe7. Ministerul Finanţelor Publice8. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale9. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice10. Ministerul Transporturilor11. Ministerul Economiei12. Ministerul Educaţiei Naţionale13. Ministerul Sănătăţii14. Ministerul Culturii15. Ministerul pentru Societatea Informaţională16. Academia Română17. Institutul Naţional de Statistică18. Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale19. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale20. Asociaţia Comunelor din România21. Asociaţia Municipiilor din România22. Asociaţia Oraşelor din România23. Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România--------