DECIZIE nr. 1.544 din 17 noiembrie 2009referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287^17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 25 ianuarie 2010    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorCarmen-Cătălina Gliga - procurorMihaela Senia Costinescu - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287^17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Salprest" - S.R.L. din Alba Iulia în Dosarul nr. 567/57/2009 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, întrucât textul de lege criticat nu mai este în vigoare, fiind abrogat.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin Încheierea din 24 iunie 2009, pronunţată în Dosarul nr. 567/57/2009, Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287^17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, astfel cum a fost modificat prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Salprest" - S.R.L. din Alba Iulia.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul consideră că dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale cuprinse în art. 21 şi 53. Prin dispoziţiile legale criticate se stabileşte o taxă de timbru raportată la valoarea contractului, cuantum "care este cel puţin de două ori mai mare decât taxa de timbru prevăzută de Legea nr. 146/1997", împrejurare care este de natură a îngrădi accesul la justiţie al persoanelor care se adresează justiţiei în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. Or, în condiţiile în care persoanele juridice nu au posibilitatea să se prevaleze de dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 51/2008 privitoare la ajutorul public judiciar, stabilirea prin lege a unei taxe de timbru substanţiale împiedică accesul la justiţie al acestora.Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal nu şi-a exprimat punctul de vedere asupra constituţionalităţii textului de lege criticat.În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordanţă cu dispoziţiile constituţionale invocate.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 287^17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii care au următorul conţinut: "(1) Cererile introduse, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la instanţele judecătoreşti, având ca obiect contractele de achiziţie publică, contractele de concesiune de lucrări publice şi contractele de concesiune de servicii, se taxează cu 2% din valoarea contractului. (2) Cererile pentru repararea prejudiciului cauzat în cadrul procedurii de atribuire se taxează cu 2% din valoarea acestuia. (3) Cererile privind anularea actului juridic nepatrimonial, obligarea autorităţii de a emite un act juridic nepatrimonial, recunoaşterea dreptului pretins şi alte asemenea cereri neevaluabile în bani se taxează cu 2.000 lei. Dacă prin aceste cereri se solicită şi repararea prejudiciului cauzat în cadrul procedurii de atribuire, aceasta se taxează la valoare, potrivit prevederilor alin. (2)."Art. 287^17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 a fost modificat prin art. I pct. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 23 iunie 2009, astfel că în prezent are următorul conţinut: "(1) Cererile introduse, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la instanţele judecătoreşti, având ca obiect contractele care intră în sfera de aplicare a acesteia, precum şi cele pentru repararea prejudiciului cauzat se taxează, în funcţie de valoare, după cum urmează: a) până la valoarea de 40.000 lei inclusiv - 1% din această valoare; b) între 40.001 lei şi 400.000 lei inclusiv - 400 lei + 0,1% din ceea ce depăşeşte 40.001 lei; c) între 400.001 lei şi 4.000.000 lei inclusiv - 760 lei + 0,01% din ceea ce depăşeşte 400.001 lei; d) între 4.000.001 lei şi 40.000.000 lei inclusiv - 1.120 lei + 0,001% din ceea ce depăşeşte 4.000.001 lei; e) între 40.000.001 lei şi 400.000.000 lei inclusiv - 1.480 lei + 0,0001% din ceea ce depăşeşte 40.000.001 lei; f) între 400.000.001 lei şi 4.000.000.000 lei inclusiv 1.840 lei + 0,00001% din ceea ce depăşeşte 400.000.001 lei; g) peste 4.000.000.000 lei - 2.200 lei. (2) Cererile privind anularea actului juridic nepatrimonial, obligarea autorităţii de a emite un act juridic nepatrimonial, recunoaşterea dreptului pretins şi alte asemenea cereri neevaluabile în bani se taxează cu 4 lei. (3) Dispoziţiile art. 14 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile."În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 21 alin. (1) şi (2) şi în art. 53 alin. (2).Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, anterior sesizării sale, dispoziţiile criticate au fost modificate, iar ca efect al adoptării noii reglementări, critica a rămas fără obiect.Faţă de această situaţie, devin aplicabile dispoziţiile art. 29 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992, conform cărora Curtea Constituţională poate decide numai asupra actelor normative în vigoare, astfel încât excepţia de neconstituţionalitate urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 287^17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Salprest" - S.R.L. din Alba Iulia în Dosarul nr. 567/57/2009 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia de contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 17 noiembrie 2009.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Mihaela Senia Costinescu-------