ORDIN nr. 6 din 13 ianuarie 2010privind stabilirea programului de lucru şi a numărului de posturi necesare efectuării controlului fitosanitar vamal pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2010  Văzând Referatul de aprobare nr. 265 din 12 ianuarie 2010 al Laboratorului central pentru carantină fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,în baza prevederilor:- art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările ulterioare;- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă programul de lucru şi numărul de posturi necesare efectuării controlului fitosanitar vamal pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală, stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 810/2006/9/120/141/2007 pentru aprobarea punctelor de trecere a frontierei de stat prin care se efectuează importul, exportul şi tranzitul de vegetale şi produse vegetale, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Numărul de posturi din cadrul inspectoratelor de carantină fitosanitară vamală se reduce şi se redistribuie în cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene - unităţilor fitosanitare judeţene, conform anexei nr. 2. (2) Activitatea de control fitosanitar din punctul de lucru Porţile de Fier I va fi asigurată la solicitare de inspectorii fitosanitari din cadrul Unităţii Fitosanitare Mehedinţi.  +  Articolul 3Personalul care ocupă posturile prevăzute la art. 2 se consideră transferat în interes de serviciu/preluat în cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene - unităţilor fitosanitare judeţene.  +  Articolul 4Preluarea numărului de posturi, a personalului şi a fondurilor aferente de către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene - unităţile fitosanitare judeţene se realizează prin protocol de predare-primire încheiat cu Laboratorul central pentru carantină fitosanitară, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 5În termen de 10 zile de la data semnării protocolului de predare-primire prevăzut la art. 4, Laboratorul central pentru carantină fitosanitară şi direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene Constanţa, Iaşi, Satu Mare, Suceava, Timişoara, Mehedinţi, Caraş-Severin, Arad, Bihor, Maramureş, Galaţi şi Vaslui vor prezenta spre aprobare organigrama şi statul de funcţii.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 31 ianuarie 2010.Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Mihail DumitruBucureşti, 13 ianuarie 2010.Nr. 6.  +  Anexa 1 Programul de lucru şi numărul de posturi necesare efectuăriicontrolului fitosanitar vamal pentru inspectoratele decarantină fitosanitară vamală
  Nr. crt. Judeţul Inspecto- ratul de carantină fitosani- tară vamală Punctul de lucru Tipul Programul de lucru Numărul de posturi
  1. Constanţa Constanţa Constanţa Nord Constanţa Sud P P/ZL Zilnic 7,00-19,00 6
  2. Iaşi Iaşi Sculeni Cristeşti R F Zilnic 7,00-19,00 La solicitare 3
  3. Ilfov Bucureşti Aeroportul Internaţional "Henri Coandă" A Permanent 5
  4. Galaţi Galaţi Giurgiuleşti Galaţi Port R P Zilnic 7,00-19,00 La solicitare 3
  5. Satu Mare Halmeu Halmeu Halmeu-Gară R F Zilnic 7,00-19,00 La solicitare 3
  6. Suceava Dorneşti- Siret Dorneşti Siret F R La solicitare Zilnic 7,00-19,00 3
  7. Timiş/ Mehedinţi Timişoara Moraviţa Stamora Timişoara Porţile de Fier I R F A R Zilnic 7,00-19,00 La solicitare La solicitare La solicitare 3
  8. Vaslui Albiţa Albiţa R Zilnic 7,00-19,00 3
  NOTĂ: P - port; ZL - zonă liberă; F - feroviar; A - aeroport; R - rutier.
   +  Anexa 2 Numărul de posturi şi personalul aferent din cadrul inspectoratelorde carantină fitosanitară vamală redistribuite direcţiilor pentruagricultură şi dezvoltare rurală judeţene - unităţilorfitosanitare judeţene (DADR-UF)
  Nr. crt. Inspectoratele de carantină fitosanitară vamală Nr. de posturi redistribuite/ DADR-UF
  1. Constanţa 3 - Constanţa
  2. Iaşi 5 - Iaşi
  3. Halmeu 1 - Arad 2 - Bihor 1 - Maramureş 3 - Satu Mare
  4. Dorneşti-Siret 1 - Arad 3 - Suceava
  5. Timişoara 2 - Caraş-Severin 3 - Mehedinţi 5 - Timişoara
  6. Albiţa 4 - Vaslui
  7. Galaţi 7 - Galaţi
  TOTAL: 40
  __________