HOTĂRÂRE nr. 448 din 19 mai 2005 (*actualizată*)privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice(actualizată până la data de 11 decembrie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 10 iunie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 11 decembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.518 din 2 decembrie 2009.În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 54 pct. 1 lit. f) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Obiective  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre are ca obiectiv prevenirea producerii de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare DEEE, precum şi refolosirea, reciclarea şi alte forme de valorificare a acestora, astfel încât să se reducă volumul de deşeuri eliminate. (2) Prezenta hotărâre urmăreşte îmbunătăţirea performantelor privind protecţia mediului şi sănătăţii populaţiei prin acţiunile desfăşurate de toţi operatorii implicaţi în ciclul de viaţa al echipamentelor electrice şi electronice, ca de exemplu: producători, importatori, distribuitori, consumatori şi, în particular, acei operatori economici care sunt direct implicaţi în tratarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.Domeniul de aplicare  +  Articolul 2 (1) Prezenta hotărâre se aplică categoriilor de echipamente electrice şi electronice prevăzute în anexa nr. 1A, cu condiţia ca acestea sa nu fie parte componenta a unui alt tip de echipament ce nu intra sub incidenţa prezentei hotărâri. (2) Produsele incluse în categoriile menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 1B. (3) Prezenta hotărâre se aplică fără a se aduce atingere legislaţiei naţionale privind cerinţele de securitate şi sănătate, precum şi legislaţiei naţionale privind gestionarea deşeurilor. (4) Fac excepţie de la prevederile prezentei hotărâri echipamentele care au legătura cu protecţia intereselor privind securitatea naţionala, armele, munitiile şi materialele de război. (5) Echipamentele similare celor prevăzute la alin. (4), care nu sunt destinate scopurilor cu specific militar, se supun prevederilor prezentei hotărâri.Definiţii  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifica după cum urmează: a) echipamente electrice şi electronice sau EEE echipamentele care funcţionează pe bază de curenţi electrici sau câmpuri electromagnetice şi echipamentele de generare, transport şi de măsurare a acestor curenţi şi câmpuri, incluse în categoriile prevăzute în anexa nr. 1A şi destinate utilizării la o tensiune mai mica sau egala cu 1.000 volti curent alternativ şi 1.500 volti curent continuu; b) deşeuri de echipamente electrice şi electronice sau DEEE - echipamentele electrice şi electronice care constituie deşeuri conform prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, inclusiv toate componentele, subansamblele şi produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în care acestea devin deşeuri; c) prevenire - măsurile care urmăresc atât reducerea cantităţii şi nocivitatii DEEE asupra mediului, cat şi a materialelor şi substanţelor pe care acestea le conţin; d) refolosire - orice operaţiune prin care DEEE sau componentele acestora sunt utilizate în acelaşi scop pentru care au fost concepute, inclusiv utilizarea în continuare a echipamentelor sau componentelor acestora predate la punctele de colectare, la distribuitori, la reciclatori ori la producători; e) reciclare - reprelucrarea, într-un proces de producţie, a materialelor conţinute în deşeuri, în acelaşi scop ca cel iniţial sau în alte scopuri, cu excepţia valorificării energiei. Prin valorificarea de energie se înţelege utilizarea deşeurilor combustibile pentru producerea de energie prin incinerare directa, împreună cu alte deşeuri sau separat, dar cu valorificarea caldurii; f) valorificare - oricare dintre operaţiunile aplicabile prevăzute în anexa nr. IIB la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001; g) eliminare - oricare dintre operaţiunile aplicabile prevăzute în anexa nr. IIA la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001; h) tratare - orice operaţiune efectuată după predarea DEEE unei instalaţii pentru depoluare, demontare, sfaramare, valorificare sau pregătire pentru eliminare, precum şi orice alta operaţiune efectuată pentru valorificarea şi/sau eliminarea DEEE; i) producător - orice persoană fizica sau juridică, indiferent de tehnica de vânzare utilizata, inclusiv prin comunicare la distanta, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanta, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/2003, care:(i) produce şi comercializează EEE sub propria marca; sau(îi) revinde sub propria marca echipamente produse de alţi furnizori, un revanzator nefiind considerat producător atunci când marca producătorului figurează pe echipament conform pct. (i); sau(iii) importă ori exportă, cu titlu profesional, EEE din ori în România sau un alt stat membru al Uniunii Europene.--------------Subpct. (iii) de la litera i) a art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.518 din 2 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 11 decembrie 2009.Persoana fizica sau juridică care asigura exclusiv o finanţare în cadrul sau ca urmare a unui acord de finanţare nu este considerată producător decât dacă desfăşoară totodată una dintre activităţile prevăzute la pct. (i)-(iii); j) distribuitor - orice persoană care furnizează pe baze comerciale EEE unei persoane care urmează să le utilizeze; k) DEEE provenite de la gospodării particulare - DEEE provenite de la gospodării particulare şi surse comerciale, industriale, instituţionale şi alte surse care, datorită naturii şi cantităţii lor, sunt similare celor provenite de la gospodării particulare; l) substanţa sau preparat periculos - orice substanţa sau preparat definit potrivit dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase; m) contract de finanţare - orice acord sau contract de împrumut, leasing, închiriere ori vânzare referitor la orice echipament, indiferent de faptul ca acordul ori contractul respectiv sau orice acord ori contract colateral prevede ori nu efectuarea sau posibilitatea efectuării unui transfer de proprietate privind echipamentul în cauza; n) deşeuri istorice - DEEE provenite de la EEE introduse pe piaţa înainte de 1 ianuarie 2007.Proiectarea produsului  +  Articolul 4 (1) Producătorii introduc în fabricaţie acele EEE ale căror proiecte iau în consideraţie următoarele aspecte: a) sa faciliteze operaţiunile de demontare şi valorificare a componentelor; b) sa prevadă posibilităţi de refolosire şi reciclare a DEEE, a componentelor şi materialelor lor. (2) Este interzis producătorilor sa obstructioneze refolosirea DEEE prin impunerea unor caracteristici specifice de proiectare sau prin procedee specifice de fabricare, cu excepţia cazului în care aceste caracteristici specifice de proiectare sau procedee specifice de fabricare prezintă avantaje determinante în ceea ce priveşte protecţia mediului şi/sau cerinţele de securitate.Colectarea selectiva  +  Articolul 5 (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare şi de a pune la dispoziţia producătorilor spaţiile necesare pentru înfiinţarea punctelor de colectare selectiva a acestora. (2) În vederea reducerii cantităţii de DEEE eliminate ca deşeuri municipale nesortate şi pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare selectiva, posesorii trebuie să predea DEEE pe care le deţin, conform prevederilor alin. (1) sau la punctele de colectare constituite în acest scop. (3) În vederea colectării selective a DEEE provenite de la gospodăriile particulare, producătorii trebuie să asigure înfiinţarea: a) până la 31 decembrie 2005 a cel puţin:(i) un punct de colectare în fiecare judeţ;(îi) un punct de colectare în fiecare oraş cu peste 100.000 de locuitori;(iii) 6 puncte de colectare în municipiul Bucureşti; b) până la 31 decembrie 2006 a cel puţin un punct de colectare în fiecare oraş cu peste 20.000 de locuitori. (4) Punctele de colectare prevăzute la alin. (3) se amplasează în locuri şi la distanţe care să asigure un acces uşor, ţinând seama în special de densitatea populaţiei. (5) Punctele de colectare au obligaţia de a prelua DEEE de la posesorii finali şi distribuitori gratuit sau contra unei compensaţii care tine seama de valoarea componentelor reutilizabile din componenta acestora. (6) Distribuitorii care introduc pe piaţa noi produse sunt obligaţi să asigure condiţii pentru preluarea DEEE gratuit sau contra unei compensaţii care tine seama de valoarea componentelor reutilizabile din componenta acestora şi în sistem unu la unu, dacă echipamentul predat este de tip echivalent şi a îndeplinit aceleaşi funcţii ca echipamentul achiziţionat. (7) Fără a prejudicia aplicarea prevederilor alin. (3) şi (6), producătorii pot organiza şi exploata sisteme individuale sau colective de preluare a DEEE provenite de la gospodăriile particulare, în scopul respectării obiectivelor prezentei hotărâri. (8) Luând în consideraţie normele în materie de sănătate şi securitate, DEEE care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare pot fi refuzate la colectare. (9) Pentru categoria de DEEE prevăzute la alin. (8) se stabilesc măsuri specifice, aprobate prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri. (10) În situaţia în care rezultă necesitatea stabilirii unor prevederi specifice referitoare la predarea DEEE în conformitate cu prevederile alin. (3) şi (6) pentru DEEE care nu conţin componente esenţiale sau dacă acestea conţin alte deşeuri decât DEEE, aceste prevederi se aproba prin ordin comun al ministrului economiei şi comerţului şi ministrului mediului şi gospodăririi apelor. (11) Pentru alte tipuri de DEEE decât cele provenite de la gospodăriile particulare şi fără să fie prejudiciata aplicarea dispoziţiilor art. 9, producătorii sunt obligaţi să asigure colectarea acestor deşeuri. (12) Producătorii sunt obligaţi sa urmărească ca toate DEEE colectate conform prevederilor alin. (3), (6) şi (11) să fie transportate la instalaţiile de tratare autorizate conform art. 6, cu excepţia cazului în care aparatele sunt refolosite în întregime. Producătorii urmăresc ca refolosirea preconizata sa nu conducă la încălcarea prevederilor prezentei hotărâri, în special ale art. 6 şi 7. Colectarea şi transportul DEEE colectate selectiv se efectuează astfel încât sa optimizeze refolosirea şi reciclarea componentelor sau aparatelor întregi care pot fi refolosite sau reciclate. (13) Până la 31 decembrie 2008 rata medie anuală de colectare selectiva de DEEE pe cap de locuitor provenite de la gospodăriile particulare este de 4,00 kg, cu următoarele obiective intermediare: a) până la 31 decembrie 2006, a cel puţin 2 kg/locuitor; b) până la 31 decembrie 2007, a cel puţin 3 kg/locuitor. (14) Începând cu anul 2009, rata medie anuală de colectare selectivă de DEEE pe cap de locuitor provenite de la gospodăriile particulare este de 4,00 kg.--------------Alin. (14) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.518 din 2 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 11 decembrie 2009.Tratarea  +  Articolul 6 (1) Pentru a asigura respectarea art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, tratarea DEEE cuprinde cel puţin îndepărtarea tuturor lichidelor, precum şi o tratare selectiva în conformitate cu anexa nr. 2. (2) În scopul asigurării protecţiei mediului se pot adopta standarde minimale de calitate pentru tratarea DEEE colectate. În acest caz Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor informează Comisia Europeană în vederea publicării lor. (3) Operatorii economici efectuează operaţiuni de tratare a DEEE numai dacă deţin autorizaţie de mediu potrivit art. 9^1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001. (4) Operatorii economici autorizaţi pentru operaţiuni de tratare a deşeurilor au obligaţia să respecte cerinţele tehnice prevăzute în anexa nr. 3, referitoare la depozitarea şi tratarea DEEE colectate. (5) Operaţiunea de tratare poate fi realizată, de asemenea, în afară României sau în afară Comunităţii Europene, în măsura în care transportul DEEE respecta prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 259/93 din 1 februarie 1993 privind supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri în interiorul, la intrarea şi la ieşirea din Comunitatea Europeană. DEEE exportate din Comunitatea Europeană în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 259/93, cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.420/1999 din 29 aprilie 1999 de stabilire a normelor şi procedurilor comune aplicabile transporturilor de anumite tipuri de deşeuri către anumite tari nemembre ale OCDE şi cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.547/1999 din 12 iulie 1999 de stabilire a procedurilor de control care trebuie aplicate, conform Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 259/93, transporturilor de anumite tipuri de deşeuri către anumite tari care nu intra sub incidenţa Deciziei OCDE C(92) 39 final nu se iau în calcul pentru îndeplinirea obligaţiilor şi obiectivelor prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (2) din prezenta hotărâre decât dacă exportatorul poate dovedi ca operaţiunea de recuperare, refolosire şi/sau reciclare s-a desfăşurat în condiţii echivalente cu cerinţele prevăzute în prezenta hotărâre. (6) Se recomanda operatorilor economici care efectuează operaţiuni de tratare DEEE să aibă în vedere prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind Stabilirea procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme.Valorificare  +  Articolul 7 (1) Producătorii, terţii care acţionează în numele lor sau organizaţiile colective iau cele mai potrivite măsuri pentru îndeplinirea următoarelor obiective de valorificare, reutilizare şi reciclare a DEEE colectate selectiv potrivit dispoziţiilor art. 5: a) pentru DEEE incluse în categoriile 1 şi 10 din anexa nr. 1A:(i) la 31 decembrie 2006 rata de valorificare trebuie să crească până la minimum de 40% din greutatea medie pe aparat;(îi) la 31 decembrie 2007 rata de valorificare trebuie să crească până la minimum de 60% din greutatea medie pe aparat;(iii) la 31 decembrie 2008 rata de valorificare trebuie să crească până la minimum de 80% din greutatea medie pe aparat;(iv) la 31 decembrie 2006 rata de refolosire şi de reciclare a componentelor, materialelor şi substanţelor trebuie să crească până la minimum de 37,5% din greutatea medie pe aparat;(v) la 31 decembrie 2007 rata de refolosire şi de reciclare a componentelor, materialelor şi substanţelor trebuie să crească până la minimum de 56% din greutatea medie pe aparat;(vi) la 31 decembrie 2008 rata de refolosire şi de reciclare a componentelor, materialelor şi substanţelor trebuie să crească până la minimum de 75% din greutatea medie pe aparat; b) pentru DEEE incluse în categoriile 3 şi 4 din anexa nr. 1A:(i) la 31 decembrie 2006 rata de valorificare trebuie să crească până la minimum de 37,5% din greutatea medie pe aparat;(îi) la 31 decembrie 2007 rata de valorificare trebuie să crească până la minimum de 56% din greutatea medie pe aparat;(iii) la 31 decembrie 2008 rata de valorificare trebuie să crească până la minimum de 75% din greutatea medie pe aparat;(iv) la 31 decembrie 2006 rata de refolosire şi de reciclare a componentelor, materialelor şi substanţelor trebuie să crească până la minimum de 32,5% din greutatea medie pe aparat;(v) la 31 decembrie 2007 rata de refolosire şi de reciclare a componentelor, materialelor şi substanţelor trebuie să crească până la minimum de 48,75% din greutatea medie pe aparat;(vi) la 31 decembrie 2008 rata de refolosire şi de reciclare a componentelor, materialelor şi substanţelor trebuie să crească până la minimum de 65% din greutatea medie pe aparat; c) pentru DEEE incluse în categoriile 2, 5, 6, 7 şi 9 din anexa nr. 1A:(i) la 31 decembrie 2006 rata de valorificare trebuie să crească până la minimum de 35% din greutatea medie pe aparat;(îi) la 31 decembrie 2007 rata de valorificare trebuie să crească până la minimum de 52,5% din greutatea medie pe aparat;(iii) la 31 decembrie 2008 rata de valorificare trebuie să crească până la minimum de 70% din greutatea medie pe aparat;(iv) la 31 decembrie 2006 rata de refolosire şi de reciclare a componentelor, materialelor şi substanţelor trebuie să crească până la minimum de 25% din greutatea medie pe aparat;(v) la 31 decembrie 2007 rata de refolosire şi de reciclare a componentelor, materialelor şi substanţelor trebuie să crească până la minimum de 37,5% din greutatea medie pe aparat;(vi) la 31 decembrie 2008 rata de refolosire şi de reciclare a componentelor, materialelor şi substanţelor trebuie să crească până la minimum de 50% din greutatea medie pe aparat; d) pentru lampile cu descărcare în gaz rata de refolosire şi de reciclare a componentelor, materialelor şi substanţelor trebuie să crească după cum urmează:(i) minimum de 40% din greutatea lampilor, până la 31 decembrie 2006;(îi) minimum de 60% din greutatea lampilor, până la 31 decembrie 2007;(iii) minimum de 80% din greutatea lampilor, până la 31 decembrie 2008. (2) Valorificarea DEEE se face acordându-se prioritate refolosirii echipamentelor întregi. (3) În scopul urmăririi realizării obiectivelor prevăzute la alin. (1) producătorii sau organizaţiile colective au obligaţia sa ţină, într-un registru constituit special în acest scop, o evidenta a cantităţii de DEEE, de componente, materiale şi substanţe ale acestora la intrarea şi ieşirea din instalatia de tratare şi/sau la intrarea în instalatia de valorificare ori de reciclare. Modul de evidenta a gestionării şi de raportare a informaţiilor este stabilit prin ordin comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi ministrului economiei şi comerţului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (4) Producătorii sau terţii care acţionează în numele lor sunt obligaţi sa organizeze colectarea, valorificarea şi reciclarea DEEE, pentru a îndeplini obligaţiile prevăzute la art. 5 alin. (13) şi la art. 7 alin. (1), în una dintre următoarele modalităţi: a) individual, utilizând propriile resurse; b) transferarea acestor responsabilităţi, pe bază de contract, către operatorul economic legal constituit, denumit în continuare organizaţie colectivă, autorizata în acest scop de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. (5) Procedura şi criteriile de autorizare a organizaţiei colective se stabilesc prin ordin comun al ministrului economiei şi comerţului şi ministrului mediului şi gospodăririi apelor, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri. (6) Ministerul Economiei şi Comerţului şi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor propun teme de cercetare pentru dezvoltarea de noi tehnologii de valorificare, tratare şi reciclare a DEEE în cadrul programelor sectoriale de cercetare.Finanţarea gestionării DEEE provenite de la gospodăriile particulare  +  Articolul 8 (1) Producătorii au obligaţia sa finanteze sistemele de colectare, tratare, valorificare şi eliminare nepoluanta a deşeurilor istorice provenite de la gospodăriile particulare şi depozitate la punctele de colectare instituite potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (3) şi (6). (2) Pentru echipamentele introduse pe piaţa după 31 decembrie 2006 producătorii sunt responsabili cu finanţarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) privind deşeurile provenite din propriile produse. Producătorul poate opta să îşi îndeplinească aceasta obligaţie fie individual, fie participând la un sistem colectiv. (3) La introducerea pe piaţa a unui aparat producătorii depun o garanţie care să demonstreze ca gestionarea tuturor DEEE este finanţată şi ca produsele sunt marcate corespunzător potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (2). Aceasta garanţie asigura autorităţile implicate ca operaţiunile prevăzute la alin. (1) privind produsul respectiv sunt finanţate. Garanţia poate fi sub forma unei participări a producătorului la sisteme adecvate de finanţare a gestionării DEEE, a unei asigurări de reciclare sau a unui cont bancar blocat. (4) Costurile de colectare, tratare şi eliminare nepoluanta nu se evidenţiază separat la momentul vânzării de noi produse. (5) Finanţarea costurilor de gestionare a deşeurilor istorice este asigurata prin unul sau mai multe sisteme la care toţi producătorii existenţi pe piaţa în momentul generarii costurilor contribuie în mod proporţional, de exemplu în funcţie de cota lor de piaţa pe tip de echipament. (6) Până la data de 13 februarie 2011, la vânzarea de noi produse producătorii pot informa cumpărătorii în legătură cu costurile de colectare, tratare şi eliminare nepoluanta a DEEE provenite din produsele prevăzute în anexa nr. 1A, cu excepţia produselor din categoria 1 a aceleiaşi anexe, pentru care data este 13 februarie 2013. Aceste costuri nu depăşesc costurile reale generate de operaţiunile de colectare, tratare şi eliminare nepoluanta. (7) Producătorii care furnizează EEE prin mijloace de comunicare la distanta sunt obligaţi să respecte cerinţele prezentului articol pentru echipamentul furnizat în statul membru al Uniunii Europene în care domiciliază cumpărătorul echipamentului respectiv.Finanţarea gestionării DEEE provenite de la alţi utilizatori decât gospodăriile particulare  +  Articolul 9 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007 costurile legate de colectarea, tratarea, valorificarea şi eliminarea nepoluanta a DEEE provenite de la utilizatori, alţii decât gospodăriile particulare, şi generate de produsele introduse pe piaţa se suporta de către producători. (2) Pentru deşeurile istorice finanţarea costurilor de gestionare trebuie să fie asigurată de către producători, după cum urmează: a) în cazul deşeurilor istorice înlocuite cu noi echipamente echivalente sau cu noi echipamente care îndeplinesc aceeaşi funcţie, finanţarea costurilor de gestionare trebuie să fie asigurată de producătorii acestor produse la introducerea lor pe piaţa. Utilizatorii, alţii decât gospodăriile particulare, pot sa participe, parţial sau în totalitate, la finanţarea costurilor de gestionare a acestei categorii de deşeuri; b) în cazul altor deşeuri istorice decât cele prevăzute la lit. a), finanţarea costurilor de gestionare trebuie să fie asigurată de utilizatori, alţii decât gospodăriile particulare. (3) Fără să se încalce prevederile prezentei hotărâri, producătorii şi utilizatorii, alţii decât gospodăriile particulare, pot încheia acorduri care stabilesc alte metode de finanţare.Informaţii pentru utilizatori  +  Articolul 10 (1) Producătorii sunt obligaţi sa furnizeze utilizatorilor de EEE din gospodăriile particulare toate informaţiile necesare în legătură cu: a) obligaţia de a nu elimina DEEE ca deşeuri municipale nesortate şi de a colecta selectiv aceste DEEE; b) sistemele de predare şi colectare puse la dispoziţia lor; c) rolul utilizatorilor în refolosirea, reciclarea şi celelalte forme de valorificare a DEEE; d) efectele potenţiale asupra mediului şi sănătăţii umane ca urmare a prezentei substanţelor periculoase în echipamentele electrice şi electronice; e) semnificaţia simbolului prevăzut în anexa nr. 4. (2) Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi autorităţile administraţiei publice locale promovează campanii de informare şi educare a consumatorilor pentru a-i incuraja sa faciliteze procesul de refolosire, tratare şi valorificare a DEEE. (3) În scopul reducerii la minimum a eliminării DEEE ca deşeuri municipale nesortate şi pentru a facilita colectarea lor selectiva, producătorii trebuie să aplice pe echipamentele electrice şi electronice fabricate după data de 31 decembrie 2006 simbolul prevăzut în anexa nr. 4. (4) În cazul în care datorită dimensiunii echipamentului sau a modului de funcţionare a acestuia aplicarea simbolului pe echipament nu este posibila, simbolul respectiv trebuie aplicat pe ambalaj, pe instrucţiunile de utilizare şi pe certificatul de garanţie al echipamentului electric şi electronic în cauza. (5) Producătorii şi/sau distribuitorii au obligaţia de a furniza toate informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), în instrucţiunile de utilizare sau la punctul de vânzare. Informaţii pentru instalaţiile de tratare  +  Articolul 11 (1) Pentru a facilita refolosirea şi tratarea adecvată şi în condiţii de protecţie a mediului a DEEE, precum şi întreţinerea, îmbunătăţirea, repararea şi reciclarea acestora, producătorii sunt obligaţi sa furnizeze, pentru fiecare tip nou de EEE introdus pe piaţa, în termen de un an de la introducerea pe piaţa a echipamentului, informaţii referitoare la refolosire şi tratare. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă date referitoare la componentele şi materialele ce intră în componenta EEE, precum şi localizarea substanţelor şi preparatelor periculoase conţinute în aceste echipamente. (3) Producătorii de EEE au obligaţia de a pune aceste informaţii la dispoziţia centrelor de refolosire, instalaţiilor de tratare şi de reciclare, sub forma unor manuale, pe suport de hârtie sau electronic pe CD-ROM sau prin Internet. (4) Producătorii care introduc pe piaţa EEE după 31 decembrie 2006 trebuie să poată fi identificati în mod clar prin etichetele aplicate pe echipamente. Un marcaj specific va trebui sa arate faptul ca echipamentele au fost introduse pe piaţa după această dată. (5) Prevederile referitoare la marcajul specific prevăzute la alin. (4) vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi ministrului economiei şi comerţului, până la 30 iulie 2006.Informaţii şi întocmirea de rapoarte  +  Articolul 12 (1) Până la data de 31 decembrie 2005 Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor întocmeşte un registru al producătorilor şi importatorilor în care sunt centralizate anual informaţii, inclusiv estimări, cu privire la: a) cantităţile şi categoriile de EEE introduse pe piaţa; b) cantităţile şi categoriile de EEE care au fost colectate prin toate mijloacele şi refolosite, reciclate şi recuperate; c) greutatea sau numărul deşeurilor colectate exportate. (2) Producătorii au obligaţia de a se înscrie până la data de 31 aprilie 2006 în registrul menţionat la alin. (1), primind un număr de înregistrare ce va fi comunicat de aceştia tuturor reţelelor comerciale prin care sunt vândute EEE. (3) Pot introduce pe piaţa EEE numai producătorii înregistraţi în registrul prevăzut la alin. (1). (4) Producătorii de EEE au obligaţia sa furnizeze informaţii despre cantităţile şi categoriile de EEE introduse pe piaţa, conform cerinţelor prevăzute la alin. (1). (5) Producătorii care furnizează EEE prin mijloace de comunicare la distanta transmit Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor informaţii în conformitate cu cerinţele prevăzute la alin. (4) şi la art. 8 alin. (7). (6) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor transmite informaţiile Comisiei Europene o dată la 2 ani, în termen de 18 luni de la sfârşitul perioadei acoperite. Prima raportare acoperă perioada 2007-2008. Sunt avute în vedere în special operaţiunile de tratare prevăzute la art. 6 alin. (5). (7) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor transmite Comisiei Europene, o dată la 3 ani, un raport privind aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. Acest raport se redactează pe baza unui chestionar sau a unei schite primite de la Comisia Europeană. Raportul este pus la dispoziţie Comisiei Europene în termen de 9 luni de la sfârşitul perioadei de 3 ani la care acesta se referă. (8) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor va întocmi primul raport trienal pentru perioada 2007-2009.Inspecţia şi controlul. Sancţiuni  +  Articolul 13 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoanele juridice; b) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (5) şi (6), art. 7 alin. (3), art. 8 alin. (7), art. 10 alin. (3), (4) şi (5) şi ale art. 11 alin. (3) şi (4), cu amendă de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) lit. b), cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei; e) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (3), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (2) lit. a) şi ale art. 12 alin. (2) şi (4), cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei şi cu suspendarea temporară a activităţii operatorului economic până la conformarea cu prevederile prezentei hotărâri. (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al: a) Gărzii Naţionale de Mediu, pentru nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2), (3), (5) şi (6), art. 7 alin. (3), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (1), (2) şi (3) şi ale art. 12 alin. (2) şi (4); b) Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (3), (4) şi (5) şi ale art. 11 alin. (4). (3) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la alin. (1) şi (2), se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.Dispoziţii finale  +  Articolul 14Anexele nr. 1A, 1B, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Transpunere  +  Articolul 15 (1) Prezenta hotărâre transpune Directiva nr. 2002/96/EC privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L037 din 13 februarie 2003 şi Directiva nr. 2003/108/EC de modificare a Directivei nr. 2002/96/EC privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L345 din 31 decembrie 2003. (2) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCALIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul economiei şi comerţului,Attila Demeter,secretar de statMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile Blagap. Ministrul integrării europene,Adrian Ciocanea,secretar de statPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Catalin Florin TeodorescuBucureşti, 19 mai 2005.Nr. 448.  +  Anexa 1ACATEGORIIde echipamente electrice şi electronice reglementate de prezenta hotărâre1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni3. Echipamente informatice şi de telecomunicaţii4. Echipamente de larg consum5. Echipamente de iluminat6. Unelte electrice şi electronice (cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni)7. Jucarii, echipamente sportive şi de agrement8. Dispozitive medicale (cu excepţia tuturor produselor implantate şi infectate)9. Instrumente de supraveghere şi control10. Distribuitoare automate  +  Anexa 1BLISTAcuprinzând produsele care trebuie luate înconsiderare în sensul prezentei hotărâri şi care sunt cuprinseîn categoriile enumerate în anexa nr. 1A1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni a) Aparate frigorifice mari b) Frigidere c) Congelatoare d) Alte aparate mari utilizate pentru refrigerarea, conservarea şi păstrarea produselor alimentare e) Maşini de spălat rufe f) Uscatoare de haine g) Maşini de spălat vase h) Maşini de gătit i) Sobe electrice j) Plite electrice k) Cuptoare cu microunde l) Alte aparate de uz casnic de mari dimensiuni utilizate pentru gătit şi prelucrarea alimentelor m) Aparate electrice de încălzit n) Radiatoare electrice o) Alte aparate de uz casnic de mari dimensiuni utilizate pentru încălzirea camerelor, a paturilor şi a scaunelor şi fotoliilor p) Ventilatoare electrice q) Aparate de aer condiţionat r) Alte echipamente de ventilare, de ventilare pentru evacuare şi de climatizare.2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni a) Aspiratoare b) Aparate de curăţat covoare c) Alte aparate de curăţat d) Aparate de cusut, tricotat, tesut şi alte prelucrari ale textilelor e) Fiare de călcat şi alte aparate de călcat, calandrat şi alte forme de întreţinere a imbracamintei f) Aparate de prajit pâine g) Friteuze h) Maşini de macinat cafea, filtre de cafea şi echipamente de deschis sau sigilat recipiente ori ambalaje i) Cuţite electrice j) Aparate de tuns parul, uscatoare de par, periute de dinţi, aparate de ras, aparate pentru masaj şi alte aparate de îngrijire corporală k) Ceasuri desteptatoare, ceasuri de mana şi alte echipamente de măsurat, indicat sau înregistrat timpul l) Cantare3. Echipamente informatice şi de telecomunicaţiiPrelucrare centralizata a datelor: a) Unităţi centrale b) Minicalculatoare c) ImprimanteInformatica personală: a) Calculatoare personale (inclusiv unitate centrala, mouse, monitor şi tastatura) b) Calculatoare portabile (inclusiv unitate centrala, mouse, monitor şi tastatura) c) Calculatoare mici portabile (calculatoare foarte mici, portabile cu ecran sensibil - notebook) d) Calculatoare electronice e) Imprimante f) Fotocopiatoare g) Maşini de scris electrice şi electronice h) Calculatoare de buzunar şi de birou i) Alte produse şi echipamente de colectat, stocat, prelucrat, prezentat sau comunicat informaţii prin mijloace electroniceTerminale şi sisteme pentru utilizatori: a) Faxuri b) Telexuri c) Telefoane d) Telefoane publice e) Telefoane fără fir f) Telefoane celulare g) Roboti telefonici h) Alte produse sau echipamente de transmis sunete, imagini ori alte informaţii prin telecomunicaţie4. Echipamente de larg consum a) Aparate de radio b) Televizoare c) Camere video d) Aparate video e) Aparate de înalta fidelitate f) Amplificatoare audio g) Instrumente muzicale h) Alte produse sau echipamente de înregistrat sau reprodus sunete ori imagini, inclusiv semnale sau alte tehnologii de propagare a sunetului ori imaginii, altfel decât prin telecomunicaţii5. Echipamente de iluminat a) Aparate de iluminat pentru lampi fluorescente, cu excepţia aparatelor casnice de iluminat b) Lampi fluorescente drepte c) Lampi fluorescente compacte d) Lampi cu descărcare în gaze de înalta intensitate, inclusiv lampi cu vapori de sodiu la înalta presiune şi lampi cu halogenuri metalice e) Lampi cu vapori de sodiu la joasa presiune f) Alte materiale de iluminat sau echipamente de difuzat ori controlat lumina, cu excepţia becurilor cu filament6. Unelte electrice şi electronice (cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni) a) Maşini de gaurit b) Ferastraie c) Maşini de cusut d) Echipamente de strunjit, de frezat, de slefuit, de polizat, de tăiat cu ferastraul, de tăiat, de forfecat, de perforat, de gaurit, de stantat, de faltuit, de indoit sau destinate altor operaţiuni de prelucrare a lemnului, metalului sau altor materiale e) Dispozitive pentru nituit, pentru fixat cu cuie sau pentru insurubat sau de extragere a niturilor, cuielor, suruburilor sau pentru alte utilizări similare f) Dispozitive pentru sudura, pentru lipit sau pentru utilizări similare g) Echipamente de pulverizat, de împrăştiat, de dispersat sau alte operaţiuni de tratare a substanţelor lichide sau gazoase prin alte mijloace h) Unelte de tuns iarba sau pentru alte activităţi de gradinarit7. Jucarii, echipamente sportive şi de agrement a) Trenuri electrice sau maşini de cursa în miniatura b) Console portabile de jocuri video c) Jocuri video d) Calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj etc. e) Echipamente sportive cu componente electrice sau electronice f) Automate cu monede8. Dispozitive medicale (cu excepţia tuturor produselor implantate sau infectate) a) Echipamente de radioterapie b) Echipamente de cardiologie c) Dializoare d) Ventilatoare pulmonare e) Echipamente de medicina nucleara f) Echipamente de laborator pentru diagnosticare în-vitro g) Analizoare h) Aparate frigorifice i) Teste de fecundare j) Alte aparate de detectare, prevenire, supraveghere, tratare, alinare a bolilor, rănilor sau incapacitatilor9. Instrumente de supraveghere şi control a) Detectoare de fum b) Regulatoare de căldura c) Termostate d) Aparate de măsurat, cântărit sau reglat de uz casnic ori utilizate ca echipamente de laborator e) Alte instrumente de supraveghere şi control utilizate în instalaţii industriale (de exemplu în panourile de control)10. Distribuitoare automate a) Distribuitoare automate de băuturi calde b) Distribuitoare automate de sticle sau doze calde ori reci c) Distribuitoare automate de produse solide d) Distribuitoare automate de bani e) Toate aparatele care furnizează automat o gama larga de produse.  +  Anexa 2TRATAREA SELECTIVAa materialelor şi componentelor deşeurilor de echipamenteelectrice şi electronice în conformitate cu art. 6 alin. (1)din hotărâre1. Se impune îndepărtarea cel puţin a următoarelor substanţe, preparate şi componente din orice deseu de echipamente electrice şi electronice care face obiectul unei colectari selective: a) condensatoarele care conţin policlorobifenil (PCB), în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policlorurati şi ai altor compuşi similari (PCB/PCT); b) componentele care conţin mercur, precum intrerupatoarele sau lampile cu retroiluminare; c) bateriile; d) plăcile de circuit imprimat ale telefoanelor mobile, în general, şi alte dispozitive, dacă suprafaţa placii de circuit imprimat este mai mare de 10 cm^2 ; e) cartusele de toner, lichid sau sub forma de pasta, precum şi tonerele de culoare; f) materialele plastice care conţin materiale bromurate nepropagatoare de flacara; g) deşeurile de azbest şi componentele care conţin azbest; h) tuburile catodice; i) clorofluorocarburile (CFC), hidroclorofluorocarburile (HCFC) sau hidrofluorocarburile (HFC), hidrocarburile (HC); j) lampile cu descărcare în gaze; k) ecranele cu cristale lichide (împreună cu carcasa lor, dacă este cazul) cu o suprafaţa mai mare de 100 cm 2 şi toate ecranele retroiluminate cu lampi de gaz cu descărcare; l) cablurile electrice externe; m) componentele care conţin fibre ceramice refractare precum cele descrise în Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; n) componentele care conţin substanţe radioactive, cu excepţia componentelor care nu depăşesc în cantitate valorile de scutire stabilite prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologica, cu completările ulterioare, şi Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 944/2001 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante, cu completările ulterioare; o) condensatorii electrolitici care conţin substanţe periculoase (înălţime > 25 mm, diametru > 25 mm sau volum similar în mod proporţional).Aceste substanţe, preparate şi componente sunt eliminate sau valorificate în conformitate cu art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001.2. Următoarele componente ale DEEE care fac obiectul unei colectari selective trebuie să fie tratate în felul următor: a) tuburile catodice: se indeparteaza invelisul fluorescent; b) echipamentele ce conţin gaze care epuizează stratul de ozon sau care prezintă un potenţial de încălzire globală a climei (PIGC) mai mare de 15, precum cele din spume sau din circuitele de refrigerare: gazele se extrag şi se tratează în mod corespunzător. Gazele care epuizează stratul de ozon se tratează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate ce distrug stratul de ozon, aprobată cu modificări prin Legea nr. 159/2000; c) lampile de gaz cu descărcare: se indeparteaza mercurul.3. Ţinând cont de considerentele ecologice şi de oportunitatea refolosirii şi reciclarii, prevederile pct. 1 şi 2 se aplică astfel încât sa nu împiedice refolosirea şi reciclarea nepoluanta a componentelor sau a aparatelor întregi.  +  Anexa 3CERINŢE TEHNICEîn conformitate cu art. 6 alin. (4) din hotărâre1. Pentru locuri de depozitare, inclusiv depozitare temporară, a DEEE înainte de tratarea lor (fără sa aducă atingere prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001): a) suprafeţe impermeabile pentru zonele adecvate, prevăzute cu instalaţii de colectare a pierderilor prin scurgere şi, dacă este cazul, cu decantoare şi epuratoare-degresatoare; b) prelate rezistente la intemperii pentru zonele adecvate.2. Pentru locuri de tratare a DEEE: a) cantare de măsurare a greutatii deşeurilor tratate; b) suprafeţe impermeabile şi prelate rezistente la intemperii pentru zonele adecvate, prevăzute cu instalaţii de colectare a pierderilor prin scurgere şi, dacă este cazul, cu decantoare şi epuratoare-degresatoare; c) spaţii de depozitare adecvată pentru piesele detaşate demontate; d) containere adecvate pentru depozitarea bateriilor, a condensatorilor cu conţinut de PCB/PCT şi a altor deşeuri periculoase precum deşeurile radioactive; e) echipamente de tratare a apei, în conformitate cu reglementările în materie de sănătate şi mediu.  +  Anexa 4SIMBOLpentru marcarea echipamentelor electrice şi electroniceSimbolul care indica faptul ca echipamentele electrice şi electronice fac obiectul unei colectari separate reprezintă o pubela cu roti barata cu doua linii în forma de X, ca în imaginea de mai jos. Simbolul trebuie să fie tipărit vizibil, lizibil şi durabil.----