HOTĂRÂRE nr. 1.340 din 27 decembrie 2001 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat(actualizată până la data de 9 decembrie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 21 ianuarie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 9 decembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005; HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.440 din 18 noiembrie 2009.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009, în tot cuprinsul hotărârii, denumirea "Ministerul Economiei şi Comerţului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Economiei", iar sintagma "ministrul industriei şi resurselor" se înlocuieşte cu sintagma "ministrul economiei".În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 42 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică, a cărui activitate principală este asigurarea, în numele statului, a măsurilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 64/2008privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare instalaţii şi echipamente.------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009. (2) Sediul ISCIR este în municipiul Bucureşti, str. Sfântul Elefterie nr. 47-49, sectorul 5. (3) Patrimoniul ISCIR, la data de 31 decembrie 2008, este de 73.444.713 lei.------------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectului de activitate, în domeniul său de competenţă, ISCIR exercită următoarele funcţii: a) de autoritate, prin care asigură controlul respectării prevederilor reglementărilor în domeniu şi a regimului de autorizare şi verificare tehnică; b) de reglementare, prin care asigură elaborarea actelor cu caracter normativ; c) de reprezentare, prin care asigură cooperarea şi schimbul de informaţii, pe plan intern şi extern, în domeniul său de activitate, potrivit legislaţiei în vigoare.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009.  +  Articolul 3 (1) În realizarea obiectului său de activitate, ISCIR are următoarele atribuţii principale: a) elaborează strategii şi programe de dezvoltare privind activitatea ISCIR; b) elaborează, actualizează şi supune aprobării, în conformitate cu prevederile legii, prescripţii tehnice ce privesc condiţiile şi cerinţele tehnice referitoare la instalaţii şi echipamente şi/sau la activităţi de construire, montare/demontare, instalare, punere în funcţiune, exploatare, utilizare, sudare şi control nedistructiv, de supraveghere şi verificare tehnică în utilizare, de revizie, de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi echipamente, după caz; c) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice şi de Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice sau juridice care realizează, pentru instalaţii şi echipamente, activităţi de construire, montare/demontare, instalare, punere în funcţiune, supraveghere şi verificare tehnică în utilizare, lucrări de revizie, reparaţii şi de întreţinere, precum şi persoane fizice şi juridice care efectuează verificări tehnice în utilizare la instalaţiile şi echipamentele la care se solicită stabilirea duratei remanente de viaţă; pentru instalaţiile/echipamentele din domeniul nuclear se vor respecta şi dispoziţiile Legii nr. 111/1996privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată; d) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice, punerea în funcţiune şi funcţionarea instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1; e) autorizează, în conformitate cu cerinţele tehnice şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice, persoanele fizice care practică ocupaţiile prevăzute în anexa nr. 1^1; f) participă la activităţi de omologare de instalaţii şi echipamente; g) aprobă proceduri de sudură, dacă prin prescripţiile tehnice se impune acest lucru; h) emite, în conformitate cu cerinţele şi în condiţiile stabilite în prescripţiile tehnice, avize obligatorii de instalare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 1^2; i) în cazuri justificate, de forţă majoră sau de pericol iminent, poate dispune oprirea din funcţiune sau împiedicarea punerii în funcţiune a instalaţiilor şi echipamentelor şi aplică sigilii; j) efectuează controale periodice şi inopinate la instalaţiile şi echipamentele aflate în funcţiune, dispune măsuri şi aplică sancţiuni în condiţiile legii, atunci când constată că nu sunt respectate cerinţele aplicabile acestora; k) supraveghează, prin acţiuni periodice şi inopinate, persoanele fizice şi juridice pe care le-a autorizat şi decide menţinerea, suspendarea sau retragerea autorizaţiilor emise; l) elaborează şi aprobă prin ordin al inspectorului de stat şef procedura de evaluare şi autorizare a persoanelor fizice ce solicită a avea calitatea de experţi ISCIR; ordinul pentru aprobarea acestei proceduri se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; m) realizează supravegherea pieţei în domeniul de activitate pentru care a fost nominalizat; n) participă, la solicitarea organelor de cercetare penală, la anchetarea cauzelor în care s-au produs accidentele la instalaţiile şi echipamentele supuse controlului ISCIR, evaluează efectele produse şi dispune măsurile ce se impun privind siguranţa în funcţionare a acestora, după caz; o) organizează şi derulează campanii de informare în scopul îmbunătăţirii siguranţei în funcţionare a instalaţiilor şi echipamentelor; p) avizează, potrivit legii, furnizorii de formare profesională care organizează programe de formare profesională pentru ocupaţiile prevăzute în anexa nr. 1^1; condiţiile şi cerinţele pentru avizarea furnizorilor de formare profesională se stabilesc prin ordin al inspectorului de stat şef al ISCIR, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; q) participă la elaborarea de standarde în domeniul său de activitate; r) participă la elaborarea şi validarea standardelor ocupaţionale relevante în domeniul de activitate al ISCIR; s) elaborează şi supune aprobării, prin ordin al ministrului economiei, lista tarifelor aplicate pentru activităţile prestate de către ISCIR; ordinul ministrului economiei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; t) editează şi publică materiale specifice domeniului, în scopul realizării siguranţei în funcţionare şi al prevenirii accidentelor şi avariilor; u) colaborează cu instituţii similare şi cu organisme din alte ţări, stabileşte şi poate încheia cu acestea, în condiţiile legii, convenţii şi protocoale de recunoaştere reciprocă, reprezintă interesele României în organizaţii şi instituţii internaţionale, în domeniul său de activitate, în calitate de membru observator sau de membru cu drepturi depline; v) realizează activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul său de activitate; w) coordonează şi derulează programe cu finanţare internă şi/sau internaţională. (2) ISCIR îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în responsabilitatea sa potrivit legislaţiei în vigoare.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009.  +  Articolul 4 (1) În cadrul ISCIR funcţionează 15 inspecţii teritoriale fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică a ISCIR este prevăzută în anexa nr. 3. (3) Personalul din cadrul ISCIR este personal contractual. (4) Salarizarea personalului din cadrul ISCIR se realizează potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii*). (5) Stabilirea salariului de bază şi a celorlalte drepturi salariale ale conducătorului ISCIR se fac, potrivit legii, la numirea acestuia în funcţie.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.440 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 9 decembrie 2009, pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri art. 4 alin. (4), art. 9 şi anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.Art. 2 din acelaşi act normativ prevede că Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, funcţionează cu un număr de 548 de posturi, în urma reorganizării efectuate - prin reducere de posturi, şi este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, potrivit nr. crt. 21 din anexa nr. 2 la Legea nr. 329/2009.Conform art. 4 din acelaşi act normativ, încetarea raporturilor de muncă ale personalului prevăzut la art. 1-3 ca urmare a reorganizării potrivit Legii nr. 329/2009 se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile şi a procedurilor legale privind protecţia socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea autorităţii ori instituţiei publice şi reprezentanţii salariaţilor sau, după caz, ai sindicatelor.  +  Articolul 5 (1) ISCIR este condusă de un inspector de stat şef, numit în condiţiile legii.------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009. (2) Inspectorul de stat şef reprezintă ISCIR în raporturile cu ministerele, cu celelalte organisme de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate.------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009. (3) În exercitarea atribuţiilor sale inspectorul de stat şef emite ordine. Ordinele de interes general se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Inspectorul de stat şef numeşte şi revocă prin ordin inspectorii de stat şefi adjuncţi, directorii, inspectorii şefi de departamente şi inspectorii şefi ai inspecţiilor teritoriale.------------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005. (5) Inspectorul de stat şef poate da împuterniciri de reprezentare şi delegare de competenţa şi altor persoane din cadrul ISCIR. (6) În cadrul structurii ISCIR, prin ordin al inspectorului de stat şef se pot organiza servicii, birouri, laboratoare, compartimente şi subunităţi necesare realizării obiectului său de activitate.------------Alin. (6) al art. 5 a fost modificat de pct. 9 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005.  +  Articolul 6 (1) Modul de funcţionare şi atribuţiile inspecţiilor teritoriale şi ale celorlalte structuri din cadrul ISCIR se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al ISCIR. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al ISCIR şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al inspectorului de stat şef.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009.  +  Articolul 7 (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale ISCIR colaborează cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale. (2) ISCIR are dreptul de a solicita informaţii şi documente de la persoanele fizice sau juridice care proiectează, construiesc, montează, instalează, pun în funcţiune, realizează supravegherea şi verificarea tehnică, execută revizii, repară, întreţin, deţin, exploatează, efectuează verificări tehnice în utilizare pentru determinarea duratei remanente de viaţă şi de la cele ce pun la dispoziţie pe piaţă instalaţii/echipamente, cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice ce transpun directive europene.------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009. (3) ISCIR are dreptul de acces la agenţii economici şi instituţiile publice care deţin sau construiesc, după caz, instalaţii şi echipamente din domeniul său de activitate, precum şi în locurile în care acestea sunt utilizate.------------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005. (4) Pentru realizarea expertizelor privind avariile şi accidentele din domeniul său de activitate, ISCIR întocmeşte şi actualizează lista experţilor ISCIR, pe care o publică pe site-ul ISCIR; în cazul în care este necesară efectuarea de analize şi/sau încercări în laboratoare, cheltuielile în legătură cu acestea se suportă de persoana fizică sau juridică care solicită analizele şi/sau încercările respective.------------Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009.  +  Articolul 8ISCIR are obligaţia de a înainta către Ministerul Economiei, la cerere, rapoarte şi/sau informări privind activitatea proprie.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei şi Comerţului" cu denumirea "Ministerul Economiei".  +  Articolul 9*)Finanţarea activităţii ISCIR se asigură integral din venituri proprii, potrivit legii. Veniturile se realizează din tarife percepute pentru activitatea de supraveghere tehnică, verificare în funcţionare şi control, precum şi din orice alte activităţi cu caracter specific, prestate de ISCIR în condiţiile legii.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.440 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 9 decembrie 2009, pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri art. 4 alin. (4), art. 9 şi anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.Art. 2 din acelaşi act normativ prevede că Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, funcţionează cu un număr de 548 de posturi, în urma reorganizării efectuate - prin reducere de posturi, şi este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, potrivit nr. crt. 21 din anexa nr. 2 la Legea nr. 329/2009.Conform art. 4 din acelaşi act normativ, încetarea raporturilor de muncă ale personalului prevăzut la art. 1-3 ca urmare a reorganizării potrivit Legii nr. 329/2009 se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile şi a procedurilor legale privind protecţia socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea autorităţii ori instituţiei publice şi reprezentanţii salariaţilor sau, după caz, ai sindicatelor.  +  Articolul 10 (1) ISCIR întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli care se aproba de ministrul economiei, în condiţiile legii.------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "ministrul industriei şi resurselor" cu sintagma "ministrul economiei". (2) Fondurile necesare pentru susţinerea activităţii de supraveghere a pieţei se prevăd distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al ISCIR, urmând să fie folosite numai în acest scop.------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009. (3) Disponibilităţile băneşti aflate în conturile ISCIR la finele anului se reportează şi se utilizează de aceasta în anul următor.  +  Articolul 11Pentru activităţile specifice ISCIR dispune de un parc auto propriu conform normativului prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 12Anexele nr. 1, 1^1, 1^2, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.------------Art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul industriei şi resurselor,Mihai Berinde,secretar de statMinistrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu  +  Anexa 1Instalaţii/echipamente pentru care se autorizează funcţionarea*Font 9*┌───┬───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐│Nr.│ │ ││crt│ Tip de instalaţii/echipamente │ Instalaţii/echipamente şi parametri │├───┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Cazane pentru abur, pentru apă caldă │- Cazane de abur şi cazane de apă fierbinte ││ │sau pentru apă fierbinte │ având PS x V > 60 (bar x litru) ││ │ │- Cazane de apă caldă şi de abur de joasă ││ │ │ presiune cu P > 400 kW │├───┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Echipamente sub presiune mai mare de │- Conducte metalice pentru fluide tehnologice ││ │0,5 bar │- Conducte pentru abur şi apă fierbinte ││ │ │- Instalaţii de distribuţie gaz petrolier ││ │ │ lichefiat - GPL - la autovehicule şi la ││ │ │ consumatori casnici şi/sau industriali ││ │ │- Cisterne şi containere metalice pentru gaze ││ │ │ comprimate, lichefiate sau dizolvate sub ││ │ │ presiune, cu excepţia celor reglementate ││ │ │ potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului ││ │ │ nr. 941/2003 privind stabilirea condiţiilor ││ │ │ de introducere pe piaţă şi utilizare ││ │ │ repetată a echipamentelor sub presiune ││ │ │ transportabile, cu modificările şi ││ │ │ completările ulterioare ││ │ │- Recipiente pentru gaze, cu excepţia celor ││ │ │ de categoria I, stabilită conform ││ │ │ prevederilor Hotărârii Guvernului ││ │ │ nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor ││ │ │ de introducere pe piaţă a echipamentelor ││ │ │ sub presiune, cu modificările şi ││ │ │ completările ulterioare ││ │ │- Recipiente pentru lichide, cu excepţia ││ │ │ celor de categoria I, stabilită conform ││ │ │ prevederilor Hotărârii Guvernului ││ │ │ nr. 584/2004, cu modificările şi ││ │ │ completările ulterioare │├───┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Macarale, ascensoare, elevatoare, │- Macarale cu S(n)> 1 t, cu excepţia celor ││ │instalaţii de transport pe cablu, │ cu acţionare manuală ││ │instalaţii de ridicat pe plan înclinat,│- Stivuitoare autopropulsate şi translatoare ││ │poduri rulante şi alte mecanisme de │ stivuitoare, cu excepţia celor cu acţionare ││ │ridicat │ manuală ││ │ │- Platforme ridicătoare nedeplasabile/ ││ │ │ deplasabile pentru persoane şi/sau ││ │ │ materiale, cu S(n)> 1t, cu excepţia ││ │ │ platformelor ridicătoare pentru persoane ││ │ │ cu dizabilităţi ││ │ │- Elevatoare pentru vehicule, cu excepţia ││ │ │ celor acţionate manual ││ │ │- Mecanisme de ridicat având S(n)> 1 t, cu ││ │ │ excepţia celor cu acţionare manuală ││ │ │- Maşini de ridicat la care, constructiv, ││ │ │ există posibilitatea montării mai multor ││ │ │ tipuri de elemente purtătoare de sarcină şi ││ │ │ care pot lucra în regim permanent/nepermanent││ │ │ de macara, stivuitor, platformă ridicătoare ││ │ │ şi altele asemenea ││ │ │- Ascensoare, cu excepţia celor având ││ │ │ S(n)< 100 kg, destinate transportului ││ │ │ de materiale ││ │ │- Instalaţii de transport pe plan înclinat ││ │ │ pentru persoane/materiale, scări şi ││ │ │ trotuare rulante ││ │ │- Instalaţii de transport pe cablu pentru ││ │ │ persoane/materiale ││ │ │- Mecanisme şi instalaţii de ridicat pentru ││ │ │ teatre, cu excepţia celor acţionate ││ │ │ manual │├───┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Instalaţii şi echipamente destinate, │- Echipamente pentru agrement, cu excepţia ││ │montate şi utilizate în cadrul │ echipamentelor pentru spaţii de joacă ││ │parcurilor de distracţii │ │├───┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Sisteme tehnologice din cadrul │Sisteme tehnologice sub presiune de securitate││ │instalaţiilor nucleare │ nucleară cu p(min) = 1,03 bari │└───┴───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009, conform pct. 12 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 1^1Lista ocupaţiilor pentru care ISCIR autorizează persoane fizice*)*Font 9*┌───┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr.│Cod de clasificare │ Denumirea ocupaţiei ││crt│ocupaţii în România│ ││ │ (COR) │ │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│ 816103 │Fochist cazane de abur şi apă fierbinte │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│ 816105 │Fochist cazane mici de abur (categoria E) │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│ 816106 │Fochist cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.│ 816107 │Fochist cazane conduse de calculator │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.│ 311113 │Laborant operator centrale termice │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.│ 816116 │Automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7.│ 932009 │Operator umplere recipiente GPL │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8.│ 932002 │Îmbuteliator fluide sub presiune │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9.│ 8333.2.1. │Macaragiu │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10.│ 833403 │Stivuitorist │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11.│ 833310 │Liftier │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12.│ 833303 │Funicularist (mecanic trolist) │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│13.│ 721202 │Sudor manual cu flacără de gaz │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│14.│ 721203 │Sudor manual cu arc electric │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│15.│ 721204 │Sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│16.│ 721206 │Sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de ││ │ │gaz protector │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│17.│ 721207 │Sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de ││ │ │gaz protector │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│18.│ 823208 │Operator sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă ││ │ │densitate PEHD │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│19.│ 315212 │Operator control nedistructiv cu radiaţii penetrante │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│20.│ 315213 │Operator control nedistructiv cu ultrasunete │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│21.│ 315214 │Operator control nedistructiv cu lichide penetrante │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22.│ 315215 │Operator control nedistructiv cu particule magnetice │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│23.│ 315216 │Operator control nedistructiv prin curenţi turbionari │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│24.│ 315217 │Operator control nedistructiv pentru verificarea etanşeităţii │├───┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤│25.│ 315218 │Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică ││ │ │a instalaţiilor (RSVTI) │└───┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘*) Lista ocupaţiilor pentru care ISCIR autorizează persoane fizice se modifică, dacă este cazul, prin ordin al ministrului economiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------Anexa 1^1 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009, având conţinutul anexei 2 din acest act normativ.  +  Anexa 1^2Instalaţii/echipamente pentru care se emite aviz obligatoriu de instalare*Font 9*┌───┬───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐│Nr.│ │ ││crt│ Tip de instalaţii/echipamente │ Instalaţii/echipamente şi parametri │├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Cazane pentru abur şi apă fierbinte │Cazane de abur şi cazane de apă fierbinte ││ │ │având PSxV > 60 (bar x litru) │├───┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Echipamente sub presiune │Instalaţii de distribuţie gaz petrolier ││ │mai mare de 0,5 bar │lichefiat - GPL │└───┴───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘------------Anexa 1^2 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009, având conţinutul anexei 3 din acest act normativ.  +  Anexa 2  +  Anexa 2INSPECŢII TERITORIALE ALE ISCIR────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. crt. Denumirea inspecţiei teritoriale Raza de activitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. IT ISCIR Bacău - Judeţul Bacău                                             - Judeţul Neamţ 2. IT ISCIR Braşov - Judeţul Braşov                                             - Judeţul Covasna 3. IT ISCIR Bucureşti - Municipiul Bucureşti                                             - Judeţul Ilfov                                             - Judeţul Giurgiu                                             - Judeţul Ialomiţa                                             - Judeţul Teleorman                                             - Judeţul Călăraşi 4. IT ISCIR Cluj-Napoca - Judeţul Cluj                                             - Judeţul Maramureş                                             - Judeţul Bistriţa                                             - Judeţul Sălaj 5. IT ISCIR Constanţa - Judeţul Constanţa                                             - Judeţul Tulcea 6. IT ISCIR Craiova - Judeţul Dolj                                             - Judeţul Gorj                                             - Judeţul Mehedinţi                                             - Judeţul Olt 7. IT ISCIR Galaţi - Judeţul Galaţi                                             - Judeţul Brăila                                             - Judeţul Vrancea 8. IT ISCIR Iaşi - Judeţul Iaşi                                             - Judeţul Vaslui 9. IT ISCIR Oradea - Judeţul Bihor                                             - Judeţul Satu Mare10. IT ISCIR Piteşti - Judeţul Argeş                                             - Judeţul Vâlcea11. IT ISCIR Ploieşti - Judeţul Prahova                                             - Judeţul Buzău                                             - Judeţul Dâmboviţa12. IT ISCIR Sibiu - Judeţul Sibiu                                             - Judeţul Alba                                             - Judeţul Hunedoara13. IT ISCIR Suceava - Judeţul Suceava                                             - Judeţul Botoşani14. IT ISCIR Târgu Mureş - Judeţul Mureş                                             - Judeţul Harghita15. IT ISCIR Timişoara - Judeţul Timiş                                             - Judeţul Arad                                             - Judeţul Caraş-Severin──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:În cadrul inspecţiilor teritoriale pot funcţiona reprezentanţi în teritoriu ai ISCIR-SP.------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005, conform art. 9 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3  +  Anexa 3*)Numar maxim de posturi: 548                  Structura organizatorică a ISCIR     ┌───────────────┐ ┌────────────────┐ ┌───────────────────┐     │ AUDIT PUBLIC │ │ │ │RELAŢII CU PUBLICUL│     │ INTERN*) ├─────────┤ ├───────┤ŞI MASS MEDIA*) │     └───────────────┘ │ │ └───────────────────┘                               │ INSPECTOR DE │     ┌───────────────┐ │ STAT ŞEF │ ┌───────────────────┐     │ MANAGEMENTUL │ │ │ │ CORP CONTROL*) │     │ CALITĂŢII*) ├─────────┤ ├───────┤ │     └───────────────┘ │ │ └───────────────────┘                               │ │ ┌───────────────────┐                               │ ├───────┤ STRUCTURA DE │                               │ │ │ SECURITATE*) │                               └────────┬───────┘ └───────────────────┘                                        │           ┌──────────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐           │INSPECTOR DE STAT ŞEF ├─────┼─────┤INSPECTOR DE STAT ŞEF │           │ ADJUNCT │ │ │ ADJUNCT │           └──────────────────────┘ │ └──────────────────────┘                                        │      ┌─────────┬───────────┬───────────┴─┬──────────────┬────────────┐      │ │ │ │ │ │ ┌────┴───┐┌────┴───┐┌──────┴─────┐┌──────┴──────┐┌──────┴─────┐┌─────┴─────┐ │DIRECŢIA││DIRECŢIA││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA │ │INSPECT ││INSPECT ││SUPRAVEGHERE││ ECONOMICĂ ││ EVALUARE ││ RESURSE │ │CLASICE ││NUCLEARE││ PIAŢĂ ││ADMINISTRATIV││PROFESIONALĂ││ UMANE, │ │ ││ ││ ISCIR-SP ││ ACHIZIŢII ││ ││ JURIDICĂ │ │ ││ ││ ││ PUBLICE ││ ││SECURITATEA│ │ ││ ││ ││ PUBLICE ││ ││ MUNCII │ └────┬───┘└────────┘└────────────┘└─────────────┘└────────────┘└───────────┘      │┌─────┴──────┐│15 INSPECŢII││TERITORIALE │└────────────┘---------*) Se organizează ca şi Compartiment------------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 4 din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009, conform pct. 14 al art. I din acelaşi act normativ.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.440 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 9 decembrie 2009, pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri art. 4 alin. (4), art. 9 şi anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.Art. 2 din acelaşi act normativ prevede că Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, funcţionează cu un număr de 548 de posturi, în urma reorganizării efectuate - prin reducere de posturi, şi este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, potrivit nr. crt. 21 din anexa nr. 2 la Legea nr. 329/2009.Conform art. 4 din acelaşi act normativ, încetarea raporturilor de muncă ale personalului prevăzut la art. 1-3 ca urmare a reorganizării potrivit Legii nr. 329/2009 se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile şi a procedurilor legale privind protecţia socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea autorităţii ori instituţiei publice şi reprezentanţii salariaţilor sau, după caz, ai sindicatelor.  +  Anexa 4  +  Anexa 4NORMATIVprivind parcul auto al ISCIR*Font 9*   1. Autolaboratoare: - câte un autolaborator pentru fiecare                                               inspecţie teritorială;                                             - un autolaborator pentru supravegherea pieţei.   2. Autoturisme de intervenţie-verificare: - câte un autoturism pentru fiecare judeţ                                               deservit de inspecţiile teritoriale.   3. Autoturisme: - câte un autoturism la 10 inspectori de                                               specialitate care efectuează inspecţii şi                                               verificări tehnice în teren;                                             - câte un autoturism pentru fiecare judeţ                                               deservit de inspecţiile teritoriale în                                               scopul realizării activităţii de                                               supraveghere a pieţei;                                            - câte un autoturism pentru conducerea ISCIR*).NOTĂ:Consumul lunar de combustibil pentru fiecare autoturism este de 300 l/autoturism.Consumul lunar de combustibil pentru fiecare autolaborator este de 250 l benzină/autolaborator sau de 150 l motorină/autolaborator.-----------*) Conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.------------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 5 din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009, conform pct. 14 al art. I din acelaşi act normativ.──────────────────