HOTĂRÂRE nr. 1.611 din 16 decembrie 2009pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 8 ianuarie 2010  Notă
  A se vedea și prevederile art. II din HOTĂRÂREA nr. 566 din 10 august 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 16 august 2016:
  "Se consideră că dețin permise conforme cu cerințele prezentei hotărâri mecanicii de locomotivă care și-au obținut permisul în România, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar din România, cu modificările ulterioare, precum și cei care și-au obținut permisul în alte state membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile actelor interne de transpunere a Directivei 2007/59/CE din statul membru unde a fost obținut permisul, modificată prin Directiva 2014/82/UE a Comisiei din 24 iunie 2014, până la data de 1 iulie 2016 și în perioada până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri."
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2(1) Încălcarea prevederilor normelor menționate la art. 1 atrage răspunderea materială, civilă, contravențională sau penală, după caz, a celor vinovați, în condițiile legii.(2) Constituie contravenții și se sancționează următoarele fapte:a) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (6), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;b) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei.(3) Dispozițiile prezentei hotărâri referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării, cu excepția prevederilor art. 2 alin. (2), care intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicare.*Prezenta hotărâre transpune în totalitate prevederile Directivei 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar comunitar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L315 din 3 decembrie 2007.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor
  și infrastructurii,
  Radu Mircea Berceanu
  p. Ministrul educației,
  cercetării și inovării, interimar,
  Cătălin Ovidiu Baba,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii,
  familiei și protecției sociale, interimar,
  Mihai Constantin Șeitan,
  secretar de stat
  Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu
  București, 16 decembrie 2009.Nr. 1.611.  +  AnexăNORMEprivind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemulferoviar din România