ORDIN nr. 64 din 8 martie 2007 (*actualizat*)pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală(actualizat până la data de 24 decembrie 2008*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2007. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 24 decembrie 2008, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 204 din 20 decembrie 2007; ORDINUL nr. 112 din 16 decembrie 2008.Văzând Referatul de aprobare nr. 65.940 din 7 martie 2007, întocmit de Direcţia de igienă şi sănătate publică veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,în temeiul Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 882/2004/CE pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Norma sanitară veterinară menţionată la art. 1 a fost elaborată în vederea stabilirii cadrului organizatoric în care îşi desfăşoară activitatea personalul de specialitate care efectuează controalele oficiale în unităţile care produc alimente de origine animală şi în vederea stabilirii procedurii de tarifare a controalelor oficiale în unităţile care produc alimente de origine animală, în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 882/2004/CE pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor.  +  Articolul 3Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 11/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul sanitar veterinar în unităţile care produc alimente de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 7 februarie 2007.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la 31 decembrie 2009.---------------Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 16 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 24 decembrie 2008.Preşedintele AutorităţiiNaţionale SanitareVeterinare şi pentruSiguranţa Alimentelor,Marian AvramBucureşti, 8 martie 2007.Nr. 64.  +  AnexăNORMA 08/03/2007