REGULAMENT din 6 aprilie 2006 (*actualizat*)privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti(actualizat până la data de 18 decembrie 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 17 aprilie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 18 decembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 3.387/C din 16 decembrie 2009.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 s-a dispus reorganizarea unor ministere, astfel:"Art. 12Se înfiinţează Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti prin reorganizarea Ministerului Justiţiei."Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Locuinţele de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti se închiriază judecătorilor de la curţile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii, personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi unităţilor subordonate, personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti, personalului din sistemul de probaţiune, funcţionarilor publici, funcţionarilor publici cu statut special şi personalului contractual din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, precum şi procurorilor detaşaţi în Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti sau în unităţi subordonate acestuia care nu au fond locativ propriu de locuinţe, pe durata detaşării.---------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 3.387/C din 16 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 18 decembrie 2009.  +  Articolul 2Închirierea locuinţelor de serviciu pentru persoanele prevăzute la art. 1 se face în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 303/2004privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 567/2004privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 123/2006privind statutul personalului din serviciile de probaţiune, ale Legii nr. 188/1999privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se completează cu dispoziţiile Codului civil privind contractul de locaţiune, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.275/2000privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.---------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 3.387/C din 16 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 18 decembrie 2009.  +  Articolul 3 (1) Prezentul regulament se aplică în vederea atribuirii locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. (2) Prin fond locativ al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, în accepţiunea prezentului regulament, se înţelege:- locuinţele aflate atât în proprietatea, cât şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti ori, după caz, aflate numai în administrarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti;- locuinţele aflate în proprietatea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi în administrarea instanţelor.  +  Capitolul II Locuinţa de serviciu  +  Articolul 4Beneficiază de locuinţă de serviciu, până la dobândirea unei locuinţe proprietate personală, în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, categoriile de persoane prevăzute la art. 1 care nu au înstrăinat şi nu deţin o locuinţă proprietate personală în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 5 (1) Nu beneficiază de locuinţă de serviciu persoanele prevăzute la art. 1 care ar avea dreptul la locuinţă de serviciu în condiţiile prezentului regulament, dacă ei, soţii sau soţiile lor deţin în proprietate o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea ori au înstrăinat în timpul căsătoriei o astfel de locuinţă. (2) Nu beneficiază de locuinţă de serviciu persoanele prevăzute la art. 1 care ar avea dreptul la locuinţă de serviciu în condiţiile prezentului regulament, ai căror copii aflaţi în întreţinerea lor au înstrăinat o locuinţă proprietate personală după data numirii în funcţie a solicitantului sau deţin în proprietate o locuinţă ori li s-a atribuit locuinţă de către autorităţile administraţiei publice locale în localitatea în care categoriile de persoane respective îşi desfăşoară activitatea. (3) Nu beneficiază de locuinţă de serviciu persoanele prevăzute la art. 1 care ar avea dreptul la locuinţă de serviciu în condiţiile prezentului regulament, care deţin personal sau soţul/soţia acestora o locuinţă din fondul locativ de stat ori o locuinţă de serviciu în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea. (4) În cazul în care titularul contractului de închiriere nu mai poate beneficia de locuinţă de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, contractul poate fi încheiat, la cerere, cu soţul/soţia care îndeplineşte condiţiile prezentului regulament.---------------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 3.387/C din 16 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 18 decembrie 2009.  +  Articolul 6La atribuirea locuinţelor de serviciu se va ţine seama de următoarele criterii (c):c(1) - funcţia deţinută în sistem;c(2) - existenţa unei soluţii locative alternative la locuinţa de serviciu, inclusiv posibilitatea legală a decontării chiriei;c(3) - numărul de copii aflaţi în întreţinere (minori, respectiv majori aflaţi în continuarea studiilor, în vârstă de până la 25 de ani);c(4) - soţul/soţia se încadrează în prevederile art. 3;c(5) - starea de sănătate a solicitantului şi a membrilor de familie ai acestuia (soţ/soţie, copii aflaţi în întreţinere);c(6) - situaţia familială a solicitantului;c(7) - vechimea cererii privind atribuirea unei locuinţe de serviciu.  +  Articolul 7Punctajul cuvenit în cadrul fiecărui criteriu este următorul (p):p(c1) - funcţia deţinută în sistem:§ judecători şi procurori - 10 puncte;§ personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor, procurorilor şi funcţionarilor publici cu funcţii de conducere din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti - 8 puncte;§ funcţionari publici/funcţionari publici cu statut special cu funcţii de execuţie, personalul din serviciile de probaţiune - 6 puncte;§ personal auxiliar de specialitate şi personal conex din cadrul instanţelor judecătoreşti - 4 puncte§ personal contractual - 2 puncte.---------------Prevederea referitoare la p(c1) de la art. 7 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 3.387/C din 16 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 18 decembrie 2009.p(c2) - existenţa unei soluţii locative alternative legale la locuinţa de serviciu, inclusiv posibilitatea legală a decontării chiriei:§ nu - 10 puncte;§ da - 0 puncte;p(c3) - numărul de copii aflaţi în întreţinere (minori, respectiv majori aflaţi în continuarea studiilor, în vârstă de până la 25 de ani):§ un copil - 2 puncte;§ 2 copii - 4 puncte;§ 3 copii - 6 puncte;§ 4 copii - 8 puncte;§ 5 sau mai mulţi copii - 10 puncte;p(c4) - soţul/soţia se încadrează în prevederile art. 3:§ da - 10 puncte;§ nu - 0 puncte;p(c5) - starea de sănătate a solicitantului sau a membrilor de familie ai acestuia (soţ/soţie, copii aflaţi în întreţinere):§ invaliditate gradul I - 10 puncte;§ invaliditate gradul II - 8 puncte;§ boli incurabile - 6 puncte;§ TBC - 4 puncte;§ boli cardiovasculare - 2 puncte;p(c6) - situaţia familială a solicitantului:§ familie monoparentală - 10 puncte;§ căsătorit - 8 puncte;§ necăsătorit - 5 puncte;p(c7) - vechimea cererii privind atribuirea unei locuinţe de serviciu:§ 3 puncte pentru fiecare an întreg.  +  Articolul 8Ponderea criteriilor sus-menţionate în calculul final al punctajului este următoarea (P):P(c1) - funcţia deţinută în sistem - 7;P(c2) - existenţa unei soluţii locative alternative la locuinţa de serviciu, inclusiv posibilitatea legală a decontării chiriei - 6;P(c3) - numărul de copii aflaţi în întreţinere (minori, respectiv majori aflaţi în continuarea studiilor, dar nu cu vârstă mai mare de 25 de ani) - 5;P(c4) - soţul/soţia se încadrează în prevederile art. 3 - 4;P(c5) - starea de sănătate a solicitantului şi a membrilor de familie ai acestuia (soţ/soţie, copii aflaţi în întreţinere) - 3;P(c6) - situaţia familială a solicitantului - 2;P(c7) - vechimea cererii privind atribuirea unei locuinţe de serviciu - 1.  +  Articolul 9Modul de calcul al punctajului final:Numărul de puncte obţinute de solicitant în cadrul fiecărui criteriu se înmulţeşte cu ponderea criteriului respectiv, iar rezultatele astfel obţinute se însumează după următoarea formulă:Σ P(ci) x p(ci) = P(c1) x p(c1) + P(c2) x p(c2) + ...... P(c7) x p(c7),unde i - de la 1 la 7.  +  Articolul 9^1 (1) Atribuirea locuinţelor de serviciu disponibile se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. (2) În caz de egalitate, se vor avea în vedere punctajele realizate de fiecare solicitant per criteriu, în ordinea descrescătoare a ponderii criteriilor.---------------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 3.387/C din 16 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 18 decembrie 2009.  +  Articolul 10 (1) În scopul atribuirii locuinţelor de serviciu, ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti va desemna, prin ordin, o comisie în cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. (2) Fiecare membru al comisiei va acorda un punctaj, pentru fiecare cerere analizată; în caz de diferenţe între punctajele acordate de fiecare membru, decide comisia cu majoritatea voturilor celor prezenţi. Comisia se consideră legal constituită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din membrii săi. (3) Lucrările comisiei vor fi consemnate în procese-verbale care trebuie să cuprindă motivele de admitere sau de respingere a cererilor privind atribuirea unei locuinţe de serviciu. (4) Hotărârile comisiei pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.---------------Art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 3.387/C din 16 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 18 decembrie 2009.  +  Articolul 11Cererile privind atribuirea unei locuinţe de serviciu vor fi depuse la secretarul general al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi vor fi însoţite de următoarele înscrisuri: a) declaraţie autentică pe propria răspundere a solicitantului că nici el şi nici copiii aflaţi în întreţinere nu au înstrăinat, nu deţin în proprietate şi nu li s-a atribuit de către autorităţile administraţiei publice locale o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea solicitantul şi, după caz, aceeaşi declaraţie a soţului/soţiei; b) declaraţie autentică pe propria răspundere a soţului/soţiei că nu deţine locuinţă de serviciu în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea solicitantul; c) actul de identitate (buletin/carte de identitate) al solicitantului şi, după caz, al soţului/soţiei, în fotocopie; d) adeverinţă de la locul de muncă al soţului/soţiei, în original; e) certificatul de naştere al copilului, în fotocopie; f) certificatul de căsătorie al solicitantului, în fotocopie; g) adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de copilul major, în original; h) înscrisuri cu caracter medical, în fotocopie.  +  Articolul 12Se va urmări ca, în măsura posibilităţilor, la atribuirea locuinţelor de serviciu, numărul de camere al locuinţei să fie în concordanţă cu numărul membrilor de familie, prin familie înţelegându-se soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinere.  +  Articolul 12^1 (1) Persoanele care beneficiază de locuinţă de serviciu în temeiul prezentului regulament pot solicita schimbul de locuinţe de serviciu. Schimbul de locuinţe de serviciu se poate face numai la solicitarea titularilor contractelor de închiriere sau, după caz, cu acordul acestora. (2) Cererile privind schimbul de locuinţe se soluţionează cu prioritate şi cu respectarea condiţiilor şi a criteriilor de atribuire prevăzute de prezentul regulament.---------------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 3.387/C din 16 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 18 decembrie 2009.  +  Articolul 13Chiriile pentru locuinţele de serviciu se stabilesc în baza criteriilor prevăzute la art. 26 şi următoarele din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 241/2001.  +  Articolul 14 (1) Contractul de închiriere va avea următoarele anexe:- procesul-verbal de predare-primire a locuinţei;- fişa suprafeţei locative închiriate;- fişa de calcul pentru stabilirea chiriei lunare. (2) Contractul de închiriere, precum şi cele 3 anexe vor fi semnate de ordonatorul principal de credite.  +  Articolul 15 (1) Contractul de închiriere cu privire la locuinţa de serviciu încetează la data încetării contractului de muncă, fără posibilitate de prelungire. (2) Prin excepţie de la regula instituită la alin. (1), în cazul în care raportul de muncă încetează ca urmare a pensionării pentru limită de vârstă, titularul contractului de închiriere şi, după caz, soţul sau soţia acestuia îşi păstrează drepturile locative pe tot parcursul vieţii. De acest drept beneficiază numai persoanele pentru care legea îl prevede expres.---------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 3.387/C din 16 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 18 decembrie 2009.  +  Articolul 16Atribuirea locuinţelor de serviciu, încheierea contractelor de închiriere şi administrarea acestor locuinţe pot fi delegate instanţelor de către ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, la propunerea comisiei, dispoziţiile prezentului ordin cu privire la condiţiile şi procedura de atribuire aplicându-se în mod corespunzător.  +  Articolul 17Cererile de atribuire a unei locuinţe de serviciu împreună cu documentele anexate rămân în arhiva comisiei şi vor fi avute în vedere cu ocazia atribuirii de noi locuinţe de serviciu.  +  Capitolul III Evidenţa încasării şi utilizării veniturilor din chirii  +  Articolul 18Sumele încasate în numerar din chiriile plătite de persoanele care beneficiază de locuinţă de serviciu se vor vira la bugetul de stat, prin ordin de plată, în termen de 3 zile de la încasare, iar pentru sumele achitate direct prin virament la bugetul de stat în contul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, se vor transmite copii de pe ordinul de plată şi de pe extrasul de cont la Direcţia financiar-contabilitate din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.  +  Articolul 19Neplata în termen a chiriei atrage penalităţile prevăzute de lege, cuantumul acestora putând depăşi cuantumul chiriei restante.  +  Articolul 20În conformitate cu art. 249 din Hotărârea Guvernului nr. 84/2005 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, locatarii care deţin locuinţă de serviciu, conform contractelor de locaţiune încheiate, vor plăti anual impozitul aferent imobilului aflat în folosinţă.  +  Articolul 21Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti asigură plata tuturor cheltuielilor pentru apartamentele libere, neatribuite.___________